Strona główna

Komisje i zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim Kolegium Doradcze Wojewody Podstawa prawna


Pobieranie 256.92 Kb.
Strona3/3
Data20.06.2016
Rozmiar256.92 Kb.
1   2   3

8. W skład Zespołu mogą wchodzić: inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
Decyzja o powołaniu: Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 66/08 z dnia 19 marca 2008 r.
Jednostka obsługująca: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. realizacji Programu ”Razem bezpieczniej”
Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 871 z późn.zm..) w związku z §6 Uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,
Zespół w składzie:


 1. Antoni Jastrzembski - Wicewojewoda Opolski – przewodniczący,

 2. Stanisław Potoniec - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

 3. Andrzej Basiura - Członek Zarządu Województwa Opolskiego,

 4. Tadeusz Kulesza - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji,

 5. Wojciech Skowronek - Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,

 6. Karol Stępień - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

 7. Leszek Darowski - Wicekurator Oświaty,

 8. Henryk Ferster - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 1. Adriana Biszko - starszy inspektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Uwagi: w razie potrzeby przewodniczący Zespołu może poszerzyć jego skład o inne osoby.
Decyzja o powołaniu: Zarządzenie Wojewody Opolskiego nr 81/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
Jednostka obsługująca: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół do Spraw Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry.
Podstawa prawna: na podstawie art. 15 pkt 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.), celem inicjowania
i tworzenia warunków efektywnego współdziałania jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym odpowiedzialnych za budowę, modernizację i utrzymanie we właściwym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych oraz innych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, służących ochronie
przeciwpowodziowej.
Skład Zespołu:
Przewodniczący Zespołu  -    Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski.

Członkowie: • Tomasz Kostuś - Członek Zarządu Województwa Opolskiego,

 • Tadeusz Cygan - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,

 • Agnieszka Piwowarczyk – Specjalista ds. Zarządzania Środowiskiem w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu ,

 • Roman Górecki - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 • Jerzy Tomczak - Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski z siedzibą w Opolu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 • Tomasz Kamiński - Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 • Jerzy Dobosz - Doradca Wojewody Opolskiego,

 • Marek Świetlik - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,

 • Henryk Ferster - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,

 • Jerzy Janik - Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Uwagi: zadania realizowane przez Zespół to analizowanie i dokonywanie ocen, strategii planów i programów, dotyczących poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów województwa opolskiego w Dorzeczu Odry.

Prowadzenie działań w celu umieszczenia w krajowych planach , strategiach i programach, zadań inwestycyjnych o podstawowym znaczeniu dla ochrony przeciwpowodziowej województwa opolskiego, oraz działań dotyczących pozyskania środków finansowych na realizację tych zadań z budżetu państwa, funduszy europejskich oraz z innych międzynarodowych instytucji finansowych.

Bieżące monitorowanie realizacji inwestycji przeciwpowodziowych, wyszczególnionych w opracowaniu pn. „Raport o zaawansowaniu realizowanych prac i planowanych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej województwa opolskiego - Dorzecze Odry”
Przeprowadzanie okresowych ocen stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, ze wskazaniem miejsc zagrożeń powodziowych oraz ustalanie priorytetów działań, w celu usunięcia tych zagrożeń.
Decyzja o powołaniu: Zarządzenie nr 249/08 Wojewody Opolskiego z dnia 2.12.2008 r.

Jednostka obsługująca: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzka komisja oceny wniosków zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Podstawa prawna: na podstawie pkt. 6.7 załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
Uwagi: przy Wojewodzie Opolskim tworzy się Wojewódzką komisję oceny wniosków zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, zwaną dalej Komisją, do zadań której należy:


 1. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków zgłoszonych do programu.

 2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków, i przekazanie jej Wojewodzie.

 3. Rozpatrywanie zastrzeżeń wnioskodawców zgłaszanych do listy rankingowej.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji każdego roku w terminach wynikających z harmonogramu, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komisji. Regulamin podlega następnie zatwierdzeniu przez Wojewodę Opolskiego.


Komisja w składzie :


 1. 2 przedstawicieli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 2. 1 przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

 3. 1 przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Opolu,

 4. 1 przedstawiciel Policji.

 1. Instytucje określone w ust. 1 pkt. b-d, na wniosek Wojewody Opolskiego wskazują swojego przedstawiciela do udziału w pracach Komisji.

 2. Wojewoda Opolski spośród członków Komisji wyznacza jej Przewodniczącego.


Imię i Nazwisko

Reprezentowana instytucja

Funkcja w Komisji


Tomasz Ganczarek

Opolski Urząd Wojewódzki

Przewodniczący


Barbara Zając

Opolski Urząd Wojewódzki

Członek


Remigiusz Widera

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Członek

Ireneusz Dyła

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Opolu

Członek

Janusz Bielawski

Wojewódzka Komenda Policji w Opolu

Członek
Uwagi: Komisja jest powoływana na czas realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Decyzja o powołaniu:

Zarządzenie nr 243/08 Wojewody Opolskiego z dnia 17.11.2008 r.
Jednostka obsługująca: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość