Komunikat prasowy 2940. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowePobieranie 81.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar81.51 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

9400/09 (Presse 112)

KOMUNIKAT PRASOWY

2940. posiedzenie RadySprawy gospodarcze i finansowe

Bruksela, 5 maja 2009


Przewodniczący Miroslav KALOUSEK

Minister finansów Republiki Czeskiej
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada zatwierdziła podwyższenie z 25 do 50 mld EUR pułapu kredytowego w ramach instrumentu wsparcia UE dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej państw członkowskich spoza strefy euro.

Instrument ten był ostatnio wykorzystany do zapewnienia wsparcia średnioterminowego Węgrom i Łotwie w ramach szerszego programu pomocy udzielonej przez MFW i pozostałych wierzycieli. Pułap został podwyższony w celu spełnienia potencjalnego zapotrzebowania państw członkowskich w świetle kryzysu gospodarczego i finansowego. W związku z tym Rada wyraziła zgodę na zapewnienie średnioterminowego wsparcia Rumunii.

Rada przyjęła również konkluzje dotyczące jakości i stabilności finansów publicznych po aktualizacji prognoz wydatków związanych z wiekiem ludności dla państw członkowskich UE.

W konkluzjach podkreślone zostało znaczenie tworzenia długoterminowych planów finansów publicznych mimo aktualnej trudnej sytuacji gospodarczej. Podkreśla się w nich również różnice między sytuacjami poszczególnych państw członkowskich oraz potrzebę zajęcia się kwestią wpływu starzenia się społeczeństwa na wydatki publiczne oraz na potencjalną stopę wzrostu.

Rada przyjęła teksty prawne odzwierciedlające porozumienie polityczne zawarte w marcu w sprawie stosowania stawek obniżonych VAT w określonych sektorach oraz szczególnego odstępstwa od stosowania VAT przyznanego Zjednoczonemu Królestwu w związku potrzebą walki z oszustwami.

Rada przyjęła rozporządzenia ułatwiające dostęp do dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby złagodzić skutki społeczne kryzysu finansowego i zadbać o to, by działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i programy dotyczące odnawialnych źródeł energii kwalifikowały się do uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obydwa teksty są częścią europejskiego planu naprawy gospodarczej przyjętego w grudniu.

Rada przyjęła również konkluzje dotyczące osiągnięć i wyzwań gospodarczych pięć lat po największym w historii rozszerzeniu UE.


SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA Error: Reference source not found

UDZIELANIE KREDYTÓW PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ Error: Reference source not found

JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH – konkluzje Rady Error: Reference source not found

DIALOG Z KRAJAMI TRZECIMI NA TEMATY GOSPODARCZE I FINANSOWE Error: Reference source not found

AKCYZA NA WYROBY TYTONIOWE Error: Reference source not found

DOBRE RZĄDY W SPRAWACH PODATKOWYCH Error: Reference source not found

BUDŻET UE – WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010 Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not found

POSIEDZENIA TOWARZYSZĄCE POSIEDZENIU RADY Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Stawki obniżone VAT 16

 • Odstępstwo od stosowania VAT dla Zjednoczonego Królestwa 17

 • Pięć lat po rozszerzeniu UE – konkluzje Rady 18

POLITYKA SPÓJNOŚCI

 • Ułatwiony dostęp do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 19

 • Inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i energii odnawialnej w budownictwie mieszkaniowym 20

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Ameryka Łacińska – posiedzenia ministrów 22

POLITYKA ROZWOJOWA

 • UE/państwa SADC – umowa o partnerstwie gospodarczym 22

POLITYKA HANDLOWA

 • Produkty podwójnego zastosowania 23

 • Przepisy antydumpingowe – druty i skrętki – Chiny 23

TRANSPORT

 • UE – Meksyk – umowa w sprawie usług lotniczych 24

RYNEK WEWNĘTRZNY

 • System homologacji pojazdów 24

OCHRONA KONSUMENTÓW

 • Umowa o współpracy UE – USA 24

ROLNICTWO

 • Prostsze procedury w dziedzinie weterynarii i zootechniki 25UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier i minister finansówBułgaria:

Bojko KOCEW stały przedstawicielRepublika Czeska:

Miroslav KALOUSEK minister finansów

Tomasz ZÍDEK wiceminister finansów, stosunków międzynarodowych i polityki finansowej

Dania:

Claus Hjort FREDERIKSEN minister finansówNiemcy:

Peer STEINBRÜCK federalny minister finansówEstonia:

Ivari PADAR minister finansówIrlandia:

Rory MONTGOMERY stały przedstawicielGrecja:

Ioannis PAPATHANASIOU minister gospodarki i finansówHiszpania:

Elena SALGADO druga wiceprzewodnicząca rządu oraz minister gospodarki i finansówFrancja:

Christine LAGARDE minister gospodarki, finansów i zatrudnieniaWłochy:

Giulio TREMONTI minister gospodarki i finansówCypr:

Andreas MAVROYIANNIS stały przedstawicielŁotwa:

Einars REPŠE minister finansówLitwa:

Rytis MARTIKONIS stały przedstawicielLuksemburg:

Luc FRIEDEN minister sprawiedliwości, minister skarbu i budżetuWęgry:

Péter OSZKÓ minister finansówMalta:

Richard CACHIA CARUANA stały przedstawicielNiderlandy:

Wouter BOS minister finansów, wicepremierAustria:

Josef PRÖLL wicekanclerz i federalny minister finansówPolska

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister finansówPortugalia:

Manuel LOBO ANTUNES stały przedstawicielRumunia:

Gheorghe POGEA minister finansów publicznychSłowenia:

Franc KRIŽANIČ minister finansówSłowacja:

Ján POČIATEK minister finansówFinlandia:

Jyrki KATAINEN wicepremier, minister finansówSzwecja:

Anders BORG minister finansówZjednoczone Królestwo:

Stephen TIMMS sekretarz finansowy w Ministerstwie SkarbuKomisja:

Joaquin ALMUNIA członek Komisji

László KOVÁCS członek Komisji

Charlie McCREEVY członek KomisjiInni uczestnicy:

Philippe MAYSTADT prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Thomas WIESER przewodniczący Komitetu Ekonomiczno–Finansowego

Christian KASTROP przewodniczący Komitetu Polityki GospodarczejOMAWIANE PUNKTY

SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA

Rada wymieniła poglądy w sprawie sytuacji gospodarczej oraz najnowszych wydarzeń na rynkach finansowych.

Przyjęła do wiadomości wiosenne prognozy gospodarcze Komisji opublikowane w dniu 4 maja, w dużej mierze zgadzając się z przedstawioną przez Komisję analizą sytuacji.

Wiosenne prognozy Komisji zawierają dużą ujemną korektę perspektyw wzrostu gospodarczego na bieżący i przyszły rok w porównaniu z prognozami okresowymi, które Komisja opublikowała w styczniu.

Przewodniczący Rady przedstawił również sprawozdanie ze spotkania ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G20, które towarzyszyło wiosennym posiedzeniom Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego zorganizowanym w Waszyngtonie w dniach 25–26 kwietnia.

UDZIELANIE KREDYTÓW PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 20 marca, Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego podwyższenia pułapu kredytowego w ramach instrumentu wsparcia UE dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej państw członkowskich spoza strefy euro (9129/09).

Po ostatecznej redakcji tekstu rozporządzenie zostanie bez żadnych dodatkowych rozmów przyjęte na jednym z najbliższych posiedzeń Rady.

Tekst przewiduje zmianę rozporządzenia 332/2002, na którym opiera się instrument wsparcia finansowego UE, poprzez podwyższenie pułapu kredytowego z 25 do 50 mld EUR, w związku z kryzysem gospodarczym i finansowym. Podwyższenie pułapu ma na celu spełnienie potencjalnego zapotrzebowania państw członkowskich spoza strefy euro na średnioterminową pomoc finansową dla ich bilansów płatniczych.

W związku z tym Rada wyraziła zgodę na zapewnienie średnioterminowego wsparcia dla Rumunii.

Instrument wsparcia został niedawno wykorzystany po raz pierwszy do zapewnienia średnioterminowego wsparcia Węgrom (patrz komunikat prasowy 15103/08) a następnie Łotwie (5498/09) w ramach szerszego programu pomocy udzielonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i pozostałych wierzycieli. Pułap kredytowy był już wcześniej raz zwiększany, z 12 do 25 mld EUR (16565/1/08 REV 1).JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH – konkluzje Rady

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję komunikat dotyczący skutków starzenia się społeczeństwa w czasach kryzysu gospodarczego (9200/09) i „Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009", opracowane wspólnie przez Komisję i Komitet Polityki Gospodarczej i zawierające aktualizację prognoz wydatków związanych wiekiem ludności dla 27 państw członkowskich na lata 2008–60 (9199/09).

Przyjęła też konkluzje zawarte w dok. 8818/09.

DIALOG Z KRAJAMI TRZECIMI NA TEMATY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Rada została przez Komisję poinformowana na temat przebiegu rozmów z głównymi partnerami zagranicznymi UE – w szczególności Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami i Rosją – dotyczących kwestii makroekonomicznych i usług finansowych.

Rada wymieniła poglądy na temat priorytetów na najbliższą przyszłość.

AKCYZA NA WYROBY TYTONIOWE

Rada przeanalizowała projekt dyrektywy mającej na celu aktualizację przepisów UE dotyczących struktury i stawek akcyzy na wyroby tytoniowe.

Proponowana dyrektywa ma na celu unowocześnienie i uproszczenie istniejących przepisów, a jednocześnie zapewnienie, że będą one bardziej przejrzyste. Ma ona w szczególności stopniowo zbliżać minimalne stawki akcyzy na drobno krojony tytoń do stawek obejmujących papierosy.

Tekst ma też na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego poprzez podwyższenie minimalnych stawek dla wyrobów tytoniowych.

Rada zwróciła się do Komitetu Stałych Przedstawicieli o dalsze przeanalizowanie projektu dyrektywy z uwzględnieniem postępów dokonanych przez ministrów, tak aby Rada była w stanie osiągnąć w tej sprawie porozumienie na jednym z najbliższych posiedzeń.

DOBRE RZĄDY W SPRAWACH PODATKOWYCH1

Rada:


 • przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję komunikat w sprawie wspierania dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (9281/09);

 • otrzymała od Komisji informacje na temat postępów w negocjacjach dotyczących umowy z Liechtensteinem w sprawie środków zwalczania oszustw podatkowych.

W oczekiwaniu na rozwój sytuacji Rada postanowiła wrócić do tej sprawy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca.

Komunikat Komisji zawiera analizę kwestii dobrych rządów w sprawach podatkowych (współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych i wspólne standardy) w kontekście kryzysu gospodarczego i finansowego oraz niedawnych spotkań państw grupy G20.

W zakresie podatków bezpośrednich analizuje on następujące kwestie:


 • możliwość poprawy dobrych rządów w sprawach podatkowych w UE;

 • instrumenty, którymi dysponuje Wspólnota i państwa członkowskie w celu wspierania dobrych rządów na szczeblu międzynarodowym; oraz

 • zakres bardziej skoordynowanych działań państw członkowskich mających na celu wsparcie, usprawnienie i uzupełnienie działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak OECD i ONZ.

W swoim komunikacie Komisja proponuje przyspieszenie prac dotyczących analizy dyrektyw w sprawie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, w sprawie wzajemnej pomocy w ściąganiu podatków oraz w sprawie opodatkowania oszczędności i jednocześnie dalsze skupianie się na zniesieniu szkodliwych praktyk podatkowych. Proponuje też zawrzeć klauzule dotyczące dobrych rządów w umowach między UE a krajami trzecimi.

BUDŻET UE – WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Komisję wstępny projekt ogólnego budżetu UE na rok 2010.

Rada zwróciła się do Komitetu Stałych Przedstawicieli o przeanalizowanie projektu z myślą o umożliwieniu Radzie przyjęcia projektu budżetu w pierwszym czytaniu na jej posiedzeniu w dniu 10 lipca. W dniu 10 marca Rada określiła zasady przygotowania budżetu na rok 2010 (6767/09).

We wstępnym projekcie budżetu Komisja proponuje łączną kwotę 138,6 mld EUR w środkach na zobowiązania (+1,5% w stosunku do roku 2009) i 122,3 mld EUR w środkach na płatności (+5,3% w stosunku do roku 2009). Środki na zobowiązania stanowią 1,18%, a środki na płatności 1,04% dochodu narodowego brutto UE.

Komisja uczyniła wzrost gospodarczy priorytetem w planie wydatków na rok 2010, przekazując największą część środków (45%) na działania stymulujące wzrost i zatrudnienie, tak aby wspomóc przywrócenie konkurencyjności w całej UE. Proponuje także zwiększyć o ponad 12% środki na najważniejsze programy dotyczące badań i polityki energetycznej oraz podwyższyć kwoty przeznaczone na wspieranie spójności gospodarczej i społecznej.

SPRAWY RÓŻNE

Rada odnotowała postęp w zakresie następujących tekstów dotyczących usług finansowych: • Wymogi dotyczące wypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych (projekt dyrektywy Solvency II)

 • Agencje ratingowe (projekt rozporządzenia)

 • Pieniądz elektroniczny (projekt dyrektywy)

 • Płatności transgraniczne w UE (projekt rozporządzenia)

Prezydencja osiągnęła w pierwszym czytaniu porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie wszystkich czterech aktów, co pozwoli na ich przyjęcie przez Radę na jednym z jej najbliższych posiedzeń po ostatecznej redakcji tekstów.

POSIEDZENIA TOWARZYSZĄCE POSIEDZENIU RADY

Przy okazji posiedzenia Rady odbyły się następujące spotkania: • Eurogrupa

Ministrowie państw członkowskich strefy euro spotkali się na posiedzeniu eurogrupy w dniu 4 maja.

 • Dialog ministerialny z krajami kandydującymi do UE

Ministrowie odbyli doroczne rozmowy dotyczące polityki gospodarczej z udziałem ministrów finansów i przedstawicieli banków centralnych krajów kandydujących do UE: Turcji, Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

*

* *W czasie obiadu ministrowie rozmawiali o przygotowaniach do szczytu społecznego z udziałem trojki poświęconego zatrudnieniu1, który odbędzie się w Pradze w dniu 7 maja, zatwierdzając wkład dotyczący aspektów gospodarczych, który zostanie przekazany przewodniczącemu Rady Europejskiej.

Rozmawiali również o pracach nad wzmocnieniem regulacji i nadzoru nad instytucjami finansowymi na podstawie zaleceń grupy analitycznej wysokiego szczebla, której przewodniczy Jacques de Larosière2, w obliczu zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej zaplanowanego na 18–19 czerwca. Rada przygotuje tę kwestię dla Rady Europejskiej na posiedzeniu w dniu 9 czerwca.INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Stawki obniżone VAT

Rada przyjęła dyrektywę pozwalającą na stałe, opcjonalne stosowanie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (VAT) dla niektórych świadczonych lokalnie usług pracochłonnych, w tym usług restauracyjnych, w przypadku których nie istnieje ryzyko występowania przypadków nieuczciwej konkurencji między usługodawcami w różnych państwach członkowskich.

Dyrektywa przyjęta została w wyniku osiągnięcia porozumienia politycznego na posiedzeniu Rady w dniu 10 marca. Opcjonalne stosowanie obniżonych stawek VAT w niektórych sektorach to jedno z działań określonych w planie naprawy gospodarczej zatwierdzonym przez Radę Europejską w grudniu.

Przepisy UE dotyczące stawek VAT ustanowione dyrektywą 2006/112/WE w przypadku większości towarów i usług wymagają od państw członkowskich stosowania stawki standardowej w wysokości co najmniej 15%. Państwa członkowskie mogą jednak stosować jedną lub dwie stawki obniżone VAT w stosunku do ograniczonej grupy dostaw. Stawka obniżona musi wynosić co najmniej 5% wartości danej dostawy.

Aktualne przypisy są wynikiem rozmaitych inicjatyw podejmowanych na przestrzeni lat, w tym decyzji z 1992 roku w sprawie harmonizacji stawek VAT w kontekście jednolitego rynku UE, decyzji z 2000 roku w sprawie zezwolenia na stosowanie stawek obniżonych VAT w stosunku do świadczonych lokalnie usług pracochłonnych z myślą o pobudzeniu zatrudnienia, a także odstępstw z 2004 roku przyznanych nowo przystępującym państwom członkowskim.

Stawki obniżone dotyczące świadczonych lokalnie usług pracochłonnych zostały na razie dopuszczone jedynie tymczasowo.

Zgodnie z dyrektywą przyjętą przez Radę, państwa członkowskie wyrażające taką chęć mogą stale stosować stawki obniżone w odniesieniu do:


 • następujących świadczonych lokalnie usług pracochłonnych:

 • drobne naprawy rowerów, butów i wyrobów skórzanych, odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (w tym poprawki i przeróbki);

 • mycie okien i sprzątanie w gospodarstwach domowych;

 • usługi pomocy w gospodarstwach domowych, takie jak pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi;

 • fryzjerstwo;

 • remonty i naprawy w prywatnych lokalach mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości usługi;

 • usługi restauracyjne i cateringowe;

 • książki na wszystkich nośnikach fizycznych.

Ponadto Portugalia ma prawo stosować stawkę obniżoną VAT na opłaty za korzystanie z mostów w rejonie Lizbony, Cypr ma prawo stosować stawkę obniżoną VAT na gaz płynny LPG w butlach a Malta może utrzymać zerową stawkę VAT na dostawy środków spożywczych i farmaceutycznych.

Dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Odstępstwo od stosowania VAT dla Zjednoczonego Królestwa

Rada przyjęła, zgodnie z porozumieniem politycznym osiągniętym na posiedzeniu w dniu 10 marca, decyzję przedłużającą do dnia 30 kwietnia 2011 r. odstępstwo przyznane Zjednoczonemu Królestwu w zakresie płatności podatku od wartości dodanej (VAT) od niektórych produktów elektronicznych o dużej wartości.

Środek ten ma na celu likwidację niektórych rodzajów oszustw podatkowych, w szczególności tzw. oszustw karuzelowych, w przypadku których towar jest kilka razy przekazywany między różnymi dostawcami bez uiszczania podatku VAT organom podatkowym.

Odstępstwo dotyczy dostaw telefonów komórkowych i urządzeń opartych na układach elektronicznych pod warunkiem, że wartość dostawy będąca podstawą opodatkowania jest większa lub równa 5 000 GBP. Odstępstwo to, oparte na zasadzie stornowania, pozwala na przesunięcie obowiązku płatności VAT z dostawcy (na którym na ogół ciąży ten obowiązek zgodnie z przepisami UE) na będący płatnikiem podatku podmiot, dla którego przeznaczona jest dana dostawa.Pięć lat po rozszerzeniu UEkonkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Obchodząc piątą rocznicę niedawnego największego rozszerzenia Unii Europejskiej, Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE sprawozdanie Komisji zatytułowane »Pięć lat rozszerzonej UE: osiągnięcia i wyzwania gospodarcze« i zgadza się z zawartą w nim ogólną oceną.

Rozszerzenie przyniosło wzrost gospodarczy i zwiększyło ogólny dobrobyt

Rada (ECOFIN) PODKREŚLA, że niedawne rozszerzenie UE było nie tylko historycznym krokiem w kierunku zjednoczenia podzielonej od dawna Europy, lecz także sukcesem gospodarczym, który okazał się korzystny dla całej UE. Dzięki rozszerzeniu znacznie podniósł się standard życia i zwiększył wzrost gospodarczy, do czego przyczyniły się większe możliwości handlowe i inwestycyjne, lepsze szanse zatrudnienia i silniejsza integracja finansowa. Rada (ECOFIN) ZAZNACZA, że między innymi to rozszerzenie sprawiło, iż gospodarka UE jako całość potrafi lepiej zmierzyć się z wyzwaniami obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz z wyzwaniami globalizacji.

Nastąpiła wyraźna integracja gospodarcza, a państwa członkowskie, które niedawno przystąpiły do UE, rzeczywiście stały się jej częścią. W związku z tym Rada (ECOFIN) UZNAJE, że podział państw członkowskich na „stare” i „nowe” stracił sens.

Konieczne są dalsze działania, by w pełni skorzystać z rozszerzenia UE

Rada (ECOFIN) ZAZNACZA, że obecny kryzys finansowy i gospodarczy potwierdził kluczowe znaczenie solidnych polityk makroekonomicznych i strukturalnych. Główne ich aspekty obejmują odpowiednią strukturę instytucjonalną na szczeblu krajowym, w tym należyte zasady budżetowe, a także wdrożenie istniejących ram politycznych UE, takich jak jednolity rynek, pakt stabilności i wzrostu oraz strategia lizbońska. Ponadto rozszerzenie uwydatniło rolę sektora finansowego w procesie konwergencji, potrzebę zacieśnionej współpracy transgranicznej w zakresie nadzoru finansowego, a także konieczność lepszego monitorowania zagrożeń makrofinansowych, tak by zapobiec pojawianiu się słabych punktów. Występowanie znacznej nierównowagi i słabych punktów o dużym znaczeniu, powiązane z zadłużeniem w obcej walucie, permanentnie wysokimi deficytami budżetowymi i brakiem zrównoważenia lub trwałymi deficytami obrotów bieżących, zwiększają podatność na wstrząsy zewnętrzne. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcia nie są jednolite we wszystkich krajach, nie są również jednakowo trwałe. W związku z tym Rada (ECOFIN) PODKREŚLA, że konieczne jest dalsze wzmacnianie polityk krajowych, a także wdrożenie ram politycznych UE i jej elementów o charakterze ostrożnościowym; należy także przyspieszyć reformy strukturalne zgodne ze strategią lizbońską, usprawnić nadzór finansowy oraz zwiększyć skuteczność nadzoru wielostronnego i koordynacji gospodarczej na poziomie UE.

Poza tym Rada (ECOFIN) ZWRACA UWAGĘ na fakt, że reformy przewidziane w strategii lizbońskiej mają zasadnicze znaczenie, gdyż leżą u podstaw naprawy gospodarczej, wzmocnienia odporności i pełnego wykorzystania potencjału rozszerzonego rynku wewnętrznego. Należy zająć się barierami nadal występującymi na jednolitym rynku oraz wyeliminować tendencje protekcjonistyczne”.

POLITYKA SPÓJNOŚCI

Ułatwiony dostęp do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rada przyjęła rozporządzenie ułatwiające dostęp do dotacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) mające na celu złagodzenie skutków społecznych kryzysu finansowego (3618/09).

Głównym celem nowego rozporządzenia jest uproszczenie zarządzania i administrowania działalnością EFS oraz kontroli nad nią poprzez wprowadzenie prostszych zasad dokumentowania kosztów pośrednich (tj. kosztów, które nie są bezpośrednio związane z danym projektem, ale które są konieczne do jego realizacji, np. koszty połączeń telefonicznych lub energii elektrycznej) oraz zmniejszenie nakładów pracy i liczby dokumentów uzupełniających wymaganych do udokumentowania danego wydatku.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego1 oraz w świetle porozumienia z Parlamentem Europejskim osiągniętego w pierwszym czytaniu Rada postanowiła rozszerzyć zakres rozporządzenia dotyczącego EFS o trzy dodatkowe kategorie kwalifikujących się kosztów: • koszty pośrednie zadeklarowane ryczałtowo do wysokości 20% bezpośrednich kosztów operacji;

 • koszty zryczałtowane, wyliczone na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalanych przez państwa członkowskie;

 • kwoty ryczałtowe pokrywające całość lub część kosztów danej operacji w ramach limitu 50 000 EUR.

Aktualnie, zwrot poniesionych wydatków w ramach EFS odbywa się na zasadzie kosztów rzeczywistych. Oznacza to, że na 1 EUR dotacji przypadać musi co najmniej 1 EUR udokumentowanych i faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki dokumentowane są fakturami i innymi dokumentami rachunkowymi zawierającymi dane faktycznie dokonanych transakcji. Może to szybko spowodować nagromadzenie się setek dokumentów. Ponadto wszystkie dokumenty uzupełniające muszą być dostępne przez trzy lata po zakończeniu programu.

Nowe przepisy wchodzące w zakres pakietu naprawy2 stosowane będą z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2006 r.Inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i energii odnawialnej w budownictwie mieszkaniowym

Rada przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym w świetle porozumienia z Parlamentem Europejskim osiągniętego w pierwszym czytaniu (3619/09) usprawnienia w dziedzinie efektywności energetycznej i programy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych kwalifikują się we wszystkich państwach członkowskich do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Nowe rozporządzenie stanowiące część europejskiego planu naprawy gospodarczej3 umożliwia również łatwiejszy dostęp do dotacji współfinansowanych przez EFRR.

Głównym celem nowego rozporządzenia jest zwiększenie udziału inwestycji związanych z efektywnością energetyczną, jak również uproszczenie zarządzania i administrowania działalnością EFRR oraz kontroli nad nią poprzez wprowadzenie prostszych zasad dokumentowania kosztów pośrednich (tj. kosztów, które nie są bezpośrednio związane z danym projektem, ale które są konieczne do jego realizacji, np. koszty połączeń telefonicznych lub energii elektrycznej) oraz zmniejszenie nakładów pracy i liczby dokumentów uzupełniających wymaganych do udokumentowania danego wydatku.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w istniejących budynkach mieszkalnych kwalifikują się do refundacji do wysokości 4% całości środków przyznanych z EFRR (tj. do 8 mld EUR ogółem). Aktualnie EFRR wspiera interwencje w sektorze mieszkaniowym, w tym interwencje dotyczące efektywności energetycznej, jedynie w dwunastu państwach członkowskich, które przystąpiły do UE przed 1 maja 2004 r. do wysokości 2% całości środków przyznanych z EFRR.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego1 Rada postanowiła rozszerzyć zakres rozporządzenia dotyczącego EFRR o trzy dodatkowe kategorie kwalifikujących się kosztów:


 • koszty pośrednie zadeklarowane ryczałtowo do wysokości 20% bezpośrednich kosztów działalności;

 • koszty zryczałtowane, wyliczone na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalanych przez państwa członkowskie;

 • kwoty ryczałtowe pokrywające całość lub część kosztów danej operacji w ramach limitu 50 000 EUR.

Aktualnie, zwrot poniesionych wydatków w ramach EFRR odbywa się na zasadzie kosztów rzeczywistych. Oznacza to, że 1 EUR dotacji przypadać musi co najmniej 1 EUR udokumentowanych i faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki dokumentowane są fakturami i innymi dokumentami rachunkowymi zawierającymi dane faktycznie dokonanych transakcji. Może to szybko spowodować nagromadzenie się setek dokumentów. Ponadto wszystkie dokumenty uzupełniające muszą być dostępne przez trzy lata po zakończeniu programu.

Nowe przepisy związane z ułatwianiem dostępu do dotacji współfinansowanych przez EFRR stosowane będą z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r., natomiast przepisy dotyczące poprawy efektywności energetycznej i inwestycji w wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie mieszkaniowym wchodzą w życie w terminie 20 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Ameryka Łacińska – posiedzenia ministrów

Rada przyjęła do wiadomości przygotowania do sześciu bi-regionalnych posiedzeń ministrów, które odbędą się w Pradze: • Posiedzenie ministerialne UE – Grupa Rio: 13–14 maja

 • Rada Stowarzyszenia UE – Chile: 13 maja

 • Wspólna Rada UE – Meksyk 14 maja

 • Posiedzenie ministerialne UE – Wspólnota Andyjska: 14 maja

 • Posiedzenie ministerialne UE – Mercosur: 14 maja

 • Posiedzenie ministerialne UE – Ameryka Środkowa: 14 maja.

POLITYKA ROZWOJOWA

UE/państwa SADC – umowa o partnerstwie gospodarczym

Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym z państwami Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju – Botswaną, Lesotho, Mozambikiem, Namibią i Suazi (14062/08).

Celem tej umowy jest:


 • przyczynianie się do zwalczania i ostatecznego wyeliminowania ubóstwa poprzez ustanowienie partnerstwa w handlu zgodnego z celem zrównoważonego rozwoju, milenijnymi celami rozwoju ONZ i umową o partnerstwie AKP – WE;

 • wspieranie integracji regionalnej, współpracy gospodarczej oraz dobrych rządów przez ustanawianie i wdrażanie skutecznych, przewidywalnych i przejrzystych regionalnych ram prawnych dla handlu i inwestycji pomiędzy stronami i wśród państw SADC UPG;

 • wspieranie stopniowej integracji państw SADC UPG z gospodarką światową, zgodnie z ich wyborami politycznymi i priorytetami rozwoju;

POLITYKA HANDLOWA

Produkty podwójnego zastosowania

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (7815/09, 7815/09 COR1).

Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 i ma na celu wzmocnienie i usprawnienie systemu UE w zakresie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania. Uwzględnia ono zalecenia wynikające z przeprowadzonej w 2004 roku wzajemnej oceny systemów kontroli wywozu wszystkich państw członkowskich i krajów przystępujących, a także wyniki późniejszej oceny oddziaływania na środowisko, jak również zobowiązania UE wynikające z rezolucji nr 1540 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjętej w 2004 r.

Przepisy antydumpingowe – druty i skrętki – Chiny

Rada przyjęła rozporządzenie nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (8684/09).TRANSPORT

UE – Meksyk – umowa w sprawie usług lotniczych

Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania z Meksykiem umowy dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych.

Umowa została wynegocjowana przez Komisję na mocy mandatu przyznanego przez Radę w 2003 roku, który umożliwia Komisji prowadzenie rozmów z krajami trzecimi, po to by uzgodnić z prawem wspólnotowym dwustronne umowy lotnicze zawarte przez państwa członkowskie.

RYNEK WEWNĘTRZNY

System homologacji pojazdów

Rada przyjęła decyzję dotyczącą przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny (7240/09).

Standardowe wymogi regulaminu nr 61 EKG ONZ mają na celu zlikwidowanie przeszkód technicznych w handlu pojazdami i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony w zakresie użytkowania takich pojazdów. Regulamin ten zostanie włączony do przepisów UE w sprawie systemu homologacji pojazdów.

OCHRONA KONSUMENTÓW

Umowa o współpracy UE – USA

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do otwarcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o współpracy w zakresie stosowania przepisów o ochronie konsumentów.ROLNICTWO

Prostsze procedury w dziedzinie weterynarii i zootechniki

Rada przyjęła decyzję w sprawie uproszczenia procedur dotyczących podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki (7761/09).1


1Trojka prezydencji (premierzy i ministrowie ds. zatrudnienia), Komisja, europejscy partnerzy społeczni i platforma europejskich społecznych organizacji pozarządowych.

2Były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

1Zawartymi w jego sprawozdaniu rocznym z 2007 r. (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/1569525.PDF ).

2Pozostałe dwie części dotyczące polityki spójności mają na celu przyspieszenie wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE (8585/09) oraz zwiększenie wsparcia dla efektywności energetycznej i inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych w budownictwie mieszkaniowym8585/09 (9467/09).

3Pozostałe dwie części dotyczące polityki spójności mają na celu przyspieszenie wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE (8385/09) i ułatwienie dostępu do dotacji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) (9456/09).

1Zawartymi w jego sprawozdaniu rocznym z 2007 r. (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/1569525.PDF )

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 6319 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9400/09 (Presse 112)PL

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy