Strona główna

Komunikat prasowy nadzwyczajne posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja I energia transport


Pobieranie 31.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar31.03 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

9280/10 (Presse 98)

(OR. en)

KOMUNIKAT PRASOWY

Nadzwyczajne posiedzenie RadyTransport, telekomunikacja i energia

TRANSPORT

Bruksela, 4 maja 2010 r.


Przewodniczący José BLANCO LÓPEZ
minister robót publicznych Hiszpanii


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie reakcji UE na konsekwencje chmury popiołu wulkanicznego dla transportu lotniczego w następstwie erupcji wulkanu na Islandii.

W szczególności zgodziła się co do potrzeby

 • niezwłocznego wypracowania nowych metod oceny zagrożeń bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem oraz ustalenia wiążących wartości granicznych w kontekście zagrożeń powodowanych przez popioły wulkaniczne,

 • przyspieszenia opracowywania kluczowych elementów jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, w tym powołania centralnego zarządcy sieci w odniesieniu do tej przestrzeni,

 • opracowania wzajemnie powiązanego europejskiego systemu transportu umożliwiającego przestawienie się w sytuacjach wyjątkowych na inne rodzaje transportu.
SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

Reakcja UE na konsekwencje wystąpienia chmury pyłu wulkanicznego dla transportu lotniczego Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

brak

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich i Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Etienne SCHOUPPE sekretarz stanu przy premierze odpowiedzialny za kwestie mobilnościBułgaria:

Kamen KICZEW wiceminister transportu, technologii informatycznych i komunikacjiRepublika Czeska:

Dita SCHAUTOVÁ wiceminister transportuDania:

Hans Christian SCHMIDT minister transportuNiemcy:

Peter RAMSAUER federalny minister transportu, budownictwa i rozwoju miastEstonia:

Gert ANTSU zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Geraldine BYRNE NASON zastępca stałego przedstawicielaGrecja:

Léonidas C. ROKANAS zastępca stałego przedstawicielaHiszpania:

José BLANCO minister robót publicznychFrancja:

Dominique BUSSEREAU sekretarz stanu ds. transportu przy ministrze ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki morskiejWłochy :

Altero MATTEOLI minister transportu i infrastrukturyCypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLIS minister komunikacji i robót publicznychŁotwa:

Lelde LICE-LICITE zastępca stałego przedstawicielaLitwa :

Raimundas KAROBLIS zastępca stałego przedstawicielaLuksemburg:

Claude WISELER minister ds. zrównoważonego rozwoju i infrastrukturyWęgry:

Lajos CSEPI sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Telekomunikacji i EnergiiMalta:

Austin GATT minister infrastruktury, transportu i łącznościNiderlandy:

Camiel EURLINGS minister ds. transportu, robót publicznych i gospodarki wodnejAustria:

Doris BURES federalna minister transportu, innowacji i technologiiPolska:

Tadeusz JARMUZIEWICZ sekretarz stanu, Ministerstwo InfrastrukturyPortugalia:

António MENDONÇA minister ds. robót publicznych, transportu i komunikacjiRumunia:

Radu Mircea BERCEANU minister transportuSłowenia:

Igor JAKOMIN sekretarz stanu, Ministerstwo TransportuSłowacja:

Ľubomír VÁŽNY minister transportuFinlandia:

Anu VEHVILÄINEN minister transportuSzwecja:

Leif ZETTERBERG sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Energii i KomunikacjiWielka Brytania:

Lord ADONIS minister transportuKomisja:

Siim KALLAS wiceprzewodniczącyOMAWIANE PUNKTY

REAKCJA UE NA Konsekwencje wystĄpienia chmury pyŁu wulkanicznego DLA TRANSPORTU LOTNICZEGO

Unijni ministrowie transportu przeprowadzili wymianę poglądów na temat konsekwencji zakłóceń w ruchu lotniczym spowodowanych erupcją wulkaniczną na Islandii oraz działań, które mają zostać podjęte w odpowiedzi na nie.

W wyniku tych dyskusji Rada uzgodniła następujące konkluzje:

„Zważywszy na powagę sytuacji spowodowanej erupcją wulkanu na lodowcu Eyjafjallajökull na Islandii, a także na konsekwencje tej sytuacji dla zarządzania europejską przestrzenią powietrzną oraz jej obecny rozwój,

Zważywszy, że bezpieczeństwo jest głównym priorytetem w transporcie lotniczym oraz że zarówno konsumenci, jak i cała branża muszą mieć pewność, że transport lotniczy jest w całej Europie wykonywany zgodnie z jednolitymi przepisami i najwyższymi standardami bezpieczeństwa,

Zważywszy – po niedawnych doświadczeniach – że potrzebne są: dokładniejszy system danych pomiarowych oraz modele, aby lepiej oceniać warunki w przestrzeni powietrznej w odniesieniu do chmury popiołu,

Zważywszy na międzynarodowy wymiar kryzysu i potrzebę wypracowania międzynarodowego sposobu radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi,

Zważywszy na przedstawione przez Komisję informacje dotyczące oddziaływania kryzysu spowodowanego chmurą popiołu wulkanicznego na branżę transportu lotniczego, a także środki łagodzenia jego skutków,Rada zgadza się:

 • co do potrzeby wypracowania przez najbliższą Radę ds. Transportu nowej europejskiej metodyki i spójnego podejścia do oceny zagrożeń bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zamykania i ponownego otwierania przestrzeni powietrznej w przypadku obecności w niej popiołu oraz w przypadku klęsk żywiołowych i innych potencjalnych zagrożeń; Rada odnotowuje gotowość państw członkowskich do stosowania się tymczasowo do zaleceń Eurocontrol-u, z uwzględnieniem postępu technicznego oraz specjalistycznej wiedzy Centrów Ostrzegania o Pyłach Wulkanicznych;

 • co do potrzeby niezwłocznego ustalenia przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotów wiążących wartości granicznych na szczeblu UE, które wyraźnie określą przedział bezpieczeństwa dla silników i statków powietrznych w kontekście zagrożeń powodowanych przez popioły wulkaniczne;

 • wyrazić zadowolenie z powodu utworzenia przez Komisję grupy roboczej złożonej z międzynarodowych ekspertów, której celem jest opracowanie zestawu odpowiednich narzędzi technicznych i metodycznych, a także planu działania w zakresie badań i technologii, tak aby najbardziej aktualne i zwalidowane narzędzia były szybko i regularnie dostępne na potrzeby podejmowania odpowiednich decyzji. W związku z tym Rada apeluje o unijną inicjatywę w tym zakresie, zważywszy na mające się odbyć we wrześniu 2010 r. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ICAO;

 • że należy nadać najwyższy priorytet przyspieszeniu pełnego wprowadzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i działaniom wyprzedzającym je. Rada wzywa instytucje europejskie oraz państwa członkowskie, aby pilnie podjęły odpowiednie decyzje odnośnie do następujących środków wskazanych przez Komisję:

 • niezwłoczne utworzenie komórki koordynacji kryzysowej,

 • niezwłoczne powołanie koordynatora funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

 • przyspieszone wprowadzenie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

 • powołanie europejskiego zarządcy sieci do końca roku 2010,

 • przyjęcie schematu działania przed latem roku 2010,

 • przyspieszenie wprowadzenia – jeszcze przed rokiem 2012 – nowych kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, w szczególności w zakresie zarządzania ruchem lotniczym,

 • przyjęcie strategii wprowadzenia przed końcem roku 2010 europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR);

 • podkreślić potrzebę solidnego i wzajemnie powiązanego europejskiego systemu transportu, w którym poszczególne rodzaje transportu współpracują ze sobą, i z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziany przez Komisję zamiar przedstawienia konkretnych propozycji służących opracowaniu planów mobilności, które państwa członkowskie mogłyby zastosować w przypadku nagłego kryzysu transportu w UE;

 • że w warunkach takiego kryzysu rozporządzenia dotyczące praw pasażerów mają w całej rozciągłości zastosowanie i są egzekwowane w sposób jednolity, z uwzględnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Rada zachęca Komisję Europejską do uwzględnienia – w kontekście obecnego przeglądu rozporządzenia 261/2004 – doświadczeń oraz zróżnicowanych reakcji wszystkich zainteresowanych stron podczas kryzysu spowodowanego chmurą popiołu;

 • przypomnieć o obowiązujących obecnie ramach prawnych (art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE) mających zastosowanie do potencjalnych środków wsparcia ze strony państw członkowskich;

 • odnotować decyzję Komisji o utworzeniu platformy lotniczej skupiającej wszystkie zainteresowane strony z sektora lotnictwa na szczeblu europejskim, która by monitorowała środki podjęte w reakcji na kryzys oraz ściśle współdziałała ze wszystkimi podmiotami zajmującymi się transportem lotniczym w zakresie wszelkich inicjatyw, które oddziałują na ten sektor;

 • zwrócić się do Komisji oraz do Eurocontrol-u i właściwych organów krajowych o dalsze ścisłe nadzorowanie sytuacji;

 • zwrócić się do Komisji, aby przygotowała sprawozdanie w terminie umożliwiającym poddanie tego sprawozdania dyskusji na posiedzeniu Rady w dniu 24 czerwca 2010 r.”.

Ministrowie transportu UE zajęli się już kwestią zakłóceń w ruchu powietrznym podczas nieformalnego posiedzenia w formie wideo-/audiokonferencji w dniu 19 kwietnia. W obliczu paraliżu ruchu lotniczego w większości Europy spowodowanego ograniczeniami nałożonymi ze względów bezpieczeństwa ministrowie zgodzili się na stopniowe, skoordynowane otwieranie europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreślając jednocześnie, że absolutny priorytet musi być przyznany bezpieczeństwu. Na podstawie oceny technicznej wydanej przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), ministrowie postanowili o przyjęciu wspólnego planu, w którym określa się następujące trzy strefy: strefę zakazu lotów w pobliżu obłoku popiołu; strefę niewielkiego stężenia popiołów, w której państwa członkowskie mogą nakładać pewne ograniczenia na loty; oraz strefę wolną od popiołu, bez jakichkolwiek ograniczeń. Ten wspólny plan wszedł w życie w dniu 20 kwietnia i ma nadal zastosowanie.

POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

Brak


PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 8847 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9280/10 (Presse 98)PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość