Strona główna

Komunikat prasowy nr 52/2014 12 września 2014 r. Pl


Pobieranie 14.81 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.81 Kb.


KOMUNIKAT PRASOWY nr 52/2014

12 września 2014 r.


PLKONIECZNE JEST ODWAŻNE PODEJŚCIE DO IMIGRACJI Z UDZIAŁEM WSZYSTKICH PAŃSTW EUROPEJSKICH
W sytuacji, gdy setki tysięcy uchodźców co roku przekracza Morze Śródziemne, takie państwa członkowskie jak Włochy, Malta i Grecja wyczerpują już swoje możliwości ich przyjmowania. Nie można pozostawić kwestii zabezpieczania granic i przyjmowania osób ubiegających się o azyl jedynie garstce państw członkowskich – należy ją rozwiązać na szczeblu europejskim. Trzeba zapewnić spójność polityki imigracyjnej, między innymi po to, by nowo zatrudniane osoby mogły zastąpić starzejącą się siłę roboczą. Na wniosek prezydencji włoskiej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opracował opinię w sprawie europejskiej polityki imigracyjnej. Opinia została przyjęta zdecydowaną większością głosów na sesji plenarnej EKES-u w dniu 10 września: 161 głosów za, 6 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu.
Polityka azylowa – nadal zbyt dużo miejsca na krajowe strategie

EKES z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie wspólnego europejskiego systemu azylowego, ale wzywa Komisję do ambitniejszego wspierania harmonizacji polityk krajowych i ostatecznego zniesienia szerokiego pola możliwości interpretacyjnych, które są obecnie dostępne państwom członkowskim. „Minął już czas połowicznych rozwiązań”, stwierdził Giuseppe Iuliano, włoski członek Komitetu, i dodał: „EKES nawołuje do stworzenia unijnego systemu, z jak najszerszym udziałem zainteresowanych stron, który zapewniłby proporcjonalne rozłożenie obciążeń między wszystkie państwa członkowskie i zastąpiłby konwencję dublińską. Ponadto należy powierzyć Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu na Malcie większą rolę w zakresie oceny, analizy i doradztwa, by mógł służyć państwom członkowskim stałym wsparciem technicznym i operacyjnym.


Wspólne granice, wspólna odpowiedzialność

28 państw członkowskich UE posiada wspólną granicę zewnętrzną, ale jedynie parę z nich odpowiada za jej zabezpieczenie. W obecnej bardzo niespokojnej sytuacji w regionie Morza Śródziemnego państwa leżące w jego basenie uginają się pod ciężarem obciążeń, które stają się coraz trudniejsze do udźwignięcia. Domenico Manzione, sekretarz stanu we włoskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, stwierdził: „To, czego nam przede wszystkim potrzeba, to przyjęcie globalnego podejścia, tak jak zaproponowano w opinii EKES-u. Na tej podstawie możemy następnie opracować szereg inteligentnych rozwiązań”. Włoski program „Mare nostrum” już uratował życie 120 tysiącom pozostawionych własnemu losowi uchodźców, niemniej już 1900 osób zginęło na morzu. W tej sytuacji EKES wzywa do zwiększenia roli FRONTEX-u, agencji zarządzania zewnętrznymi granicami UE, zarówno pod względem jej kompetencji, jak i możliwości. FRONTEX musi stać się organem, który faktycznie kontroluje granice i wspiera państwa członkowskie UE.Starzejący się europejski rynek pracy potrzebuje imigracji

„Obecne ramy prawne są fragmentaryczne, nieprzejrzyste i rozproszone”, zauważył Giuseppe Iuliano, i wezwał do opracowania wspólnego europejskiego kodeksu imigracyjnego i podręcznika zawierającego wspólne europejskie wytyczne w tym zakresie. „Koniecznie należy znieść bariery i dyskryminację na rynku pracy, by łatwiej przyciągać pracowników z krajów trzecich”, dodał. Wezwał do utworzenia stałej europejskiej platformy ds. migracji zarobkowej i zaproponował pomoc EKES-u w określeniu najlepszych sposobów ustanowienia takiego organu. EKES zachęca ponadto do przyjęcia globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności (GPMM) i podpisania bardziej wyważonych i prawnie wiążących partnerstw na rzecz mobilności.


Szczegółowych informacji udziela:

Silvia Aumair

e-mail: press@eesc.europa.eu

tel. +32 2 546 8141 / +32 473 52 07 74


_______________________________________________________________________________

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.

_______________________________________________________________________________

Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 2 546 9779 – faks +32 25469764

e-mail: press@eesc.europa.eu – internet: www.eesc.europa.eu

Śledź EKES na
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość