Strona główna

Komunikat prasowy z ccxxi posiedzenia komisji papierów wartościowych I giełd w dniu 19 kwietnia 2000 R


Pobieranie 103.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar103.47 Kb.
KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXI POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

W DNIU 19 KWIETNIA 2000 R.

1. Spośród podmiotów, które przystąpiły do konkursu ofert, Komisja wybrała Polską Agencję Prasową SA do pełnienia funkcji agencji informacyjnej. Komisja oczekuje od Polskiej Agencji Prasowej S.A. wypełniania obowiązków agencji informacyjnej zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz postanowieniami decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 marca 2000 r.


2. Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółek:

* Netia Holdings S.A.,

* Globe Trade Centre S.A.
oraz dopuściła do publicznego obrotu kolejne emisje akcji spółki PIA PIASECKI S.A.
Spółka Netia Holdings S.A. otrzymała również zgodę na zawarcie z The Bank of New York Company, Inc. umowy na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą Amerykańskie Kwity Depozytowe.
3. Z publicznego obrotu zostały wyprowadzone akcje spółki Zasada S.A.
4. Komisja nałożyła na Powszechną Kasę Oszczędności Banku Państwowego, jako podmiot prowadzący działalność maklerską karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. za naruszenie przepisów prawa.
5. Komisja nałożyła na Dom Maklerski Penetrator S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. za naruszenie przepisów prawa.
6.. Za zgodą Komisji, BRE – Hestia Services Sp. z o.o. pośredniczyć będzie w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.


7. Fundusze: Korona Zrównoważonego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego, Korona Rynku Pieniężnego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego, Korona Akcji Otwartego Funduszu Inwestycyjnego, Korona Powszechnej Prywatyzacji Otwartego Funduszu Inwestycyjnego, Korona Indeksowego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego, Korona Papierów Dłużnych Otwartego Funduszu Inwestycyjnego, otrzymały zezwolenia na dokonanie zmian w statutach funduszy i na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian, tak aby weszły one w życie w dniu ich ogłoszenia. Komisja zatwierdziła teksty jednolite statutów.

8. Komisja wydała dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych OPOKA S.A zezwolenie na zmianę statutu Towarzystwa, zatwierdziła tekst jednolity statutu oraz wydała zezwolenie na powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa.


9. The Bank of New York otrzymał, na podstawie art. 94 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 1 i 3 ustawy, zezwolenie na przenoszenie poza rynkiem regulowanym akcji spółki Bank Handlowy w Warszawie S.A. w związku z realizacją programu GDR-ów.
10. Komisja wpisała sześć osób na listę doradców inwestycyjnych. Aktualnie na liście doradców inwestycyjnych wpisanych jest 168 osób.

dr Mirosław Kachniewski

Rzecznik Prasowy Komisji


GTC S.A.

Firma: Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Informacje o Emitencie

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Globe Trade Centre Sp. z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie aktu przekształcenia z dnia 9 grudnia 1996 r.Data rejestracji

W dniu 19 grudnia 1996 r. Spółka Akcyjna została wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dziale B pod numerem 48949.Przedmiot działalności

Branżą stanowiącą o osiąganych przez emitenta wynikach finansowych jest działalność na rynku nieruchomościGTC – czołowy deweloper w Polsce
Działalność w Polsce spółka rozpoczęła w 1994 roku a jej akcjonariuszami są Nobelgo BV, Adria BV, Citibank Poland oraz Deutsche Bank. Firma działa na bardzo dynamicznie rozwijającym się polskim rynku nieruchomości. Strategia GTC zakłada realizowanie przede wszystkim dużych projektów, pozwalających na wykorzystanie ekonomicznych efektów skali. Większość inwestycji jest skoncentrowana na terenie Warszawy, w sektorach: budynków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych, budynków apartamentowych oraz domów jednorodzinnych.
W chwili obecnej GTC realizuje następujące inwestycje:


Mokotów Business Park – największy nowoczesny kompleks biurowy w Polsce. Cały zespół tworzy osiem budynków o łącznej powierzchni brutto ponad 110 tysięcy metrów kwadratowych. Planowana jest budowa dwóch dalszych budynków, w tym rozpoczęto już budowę jednego z nich. Biura w MBP wynajmują m.in. General Motors, Electrolux, Gillette, Henkel, Honeywell, McDonald’s Motorola, SAP, Toyota, Unilever i.in.
Galeria Mokotów – centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji położone w bezpośrednim sasiedztwie Mokotów Business Park. Choć zakończenie budowy i oddanie do użytku Galerii Mokotów zaplanowane jest na III kwartał b.r. obiekt jest już wynajęty w 90%. W Galerii Mokotów znajdzie się ponad 200 sklepów, supermarket, 14 sal kinowych, kręgielnia, restauracje.
Apartamenty Przy Królikarni – kompleks mieszkaniowy 313 apartamentów w centrum Mokotowa. Kompleks jest strzeżony, posiada garaże podziemne, basen oraz fitness club.
Osiedle Konstancja – osiedle domów jednorodzinnych z pełną infrastrukturą handlowo-usługową i rekreacyjną, zlokalizowane w rejonie Konstancina. Osiedle zostało zaprojektowane według wysokich międzynarodowych standardów przez znaną krajową pracownię architektoniczną JEMS.

Ponadto GTC planuje w najbliższym czasie rozpoczęcie budowy centrum biurowego Okęcie Business Park oraz budynków biurowych w Poznaniu i Wrocławiu. W dłuższej perspektywie, w związku ze znacznym potencjałem popytu na polskim rynku mieszkaniowym, GTC zamierza rozwinąć swoją działalność w segmencie mieszkań przeznaczonych dla klasy średniej.Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny spółki wynosi 13.928.621 zł. i jest podzielony na:

13.928.621 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł. każda.

Główni akcjonariusze


 • Citibank (Poland) S.A. – 8,33% udziału w kapitale akcyjnym i 8,33% głosów na WZA

 • Beleggingsmaatschappij Adria B.V. z siedzibą w Amsterdamie - 12,5% udziału w kapitale akcyjnym i 12,5% głosów na WZA,

 • FIC Globe LLC z siedzibą w Nowym Jorku - 13,67% udziału w kapitale akcyjnym i 13,67% głosów na WZA,

 • Beheer-en Beleggingsmaatschappij Nobelego B.V. z siedzibą w Amsterdamie - 65,5% udziału w kapitale akcyjnym i 65,5% głosów na WZA.
Dane finansowe (w tys. zł.)
Aktywa

Kapitał własny1999 r.
684.387

48.375


(skonsolidowane) 1999 r.

1.028.978

31.703


skonsolidowane 1999r.

wg MSR w USD

390.105.690

163.839.184


Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów

102.088

158.597

Przychody operacyjne

46.158.030Zysk (Strata) netto

(32.151)

(46.573)

9.076.303

Zysk (Strata) netto na jedną akcję (w zł)

(2,31)
0,695

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

121%

2780%

138%


Biegły rewident: Arthur Andersen Sp. z o.o.

Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu

 • 13.928.621 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł. każda,

 • 141.379 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł. każda, oferowanych w ramach oferty Menedżerskiej,

 • do 3.475.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. każda, oferowanych w ramach publicznej subskrypcji,

 • do 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł. każda, oferowanych w ramach oferty dodatkowego przydziału,

 • do 3.475.000 praw do akcji serii C.

Cele emisji

Podstawowym celem emisji akcji serii B jest związanie kluczowej kadry kierowniczej ze spółką.

Emisja akcji serii D ma na celu dokonanie przydziału dodatkowych GDR-ów w związku z możliwością prowadzenia przez Wiodącego Menedżera działań stabilizujących cenę GDR-ów na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone na: • spłatę zadłużenia,

 • finansowanie rozpoczętych oraz przyszłych projektów.

Czynniki ryzyka:

 • ryzyko związane z inwestycjami w branży deweloperskiej,

 • dostępność nowych przedsięwzięć na rynku nieruchomości,

 • uzależnienie od warszawskiego rynku nieruchomości oraz polskiej gospodarki,

 • zadłużenie,

 • ryzyko związane z rynkiem lokali mieszkalnych,

 • struktura akcjonariatu,

 • zależność od kluczowej kadry kierowniczej,

 • ograniczenie możliwości wypłaty dywidendy,

 • ryzyko związane ze sprzedażą akcji przez akcjonariuszy.

Podmiot oferujący akcje: Credit Suisse First Boston (Polska) S.A.

Zasady oferty

Oferta akcji serii B


Akcje zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu, który po ich objęciu dokona zbycia akcji osobom uprawnionym. Osobami uprawnionymi do nabywania akcji serii B są osoby będące pracownikami spółki oraz inne osoby, które wykonują pracę na rzecz spółki lub na rzecz podmiotów powiązanych, na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, takiej jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło, bądź też innej umowy uznanej, w opinii Rady Nadzorczej, za podobną w skutkach do umowy o pracę, i które zostaną wskazane w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.

Oferta akcji serii C


Akcje oferowane będą w dwóch transzach:

 • 347.500 akcji w Transzy Małych Inwestorów,

 • 3.127.500 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Małych Inwestorów przydział zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych są inwestorzy, do których zostaną skierowane propozycje uczestnictwa w tej Transzy.

Przy dokonywaniu przydziału Zarząd będzie się kierował przede wszystkim przygotowaną wcześniej, w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, listą wstępnego przydziału.

Deklaracje inwestorów wykazujących chęć nabycia GDR-ów złożone w procesie budowania księgi popytu będą traktowane jak deklaracja objęcia akcji przez Bank Depozytowy, wpływając na wielkość przydziału dla Banku Depozytowego. Liczba akcji przydzielonych Bankowi Depozytowemu będzie zależeć od liczby GDR-ów przydzielonych Inwestorom.


Oferta akcji serii D


Emisja akcji serii D ma na celu, między innymi, umożliwienie dokonania przydziału dodatkowych GDR-ów w związku z Transzą Inwestorów Instytucjonalnych i likwidacji niedoborów GDR-ów wynikających z transakcji mających na celu stabilizację ceny GDR-ów na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Wiodącym Menedżerem oraz Oferującym akcje w publicznym obrocie jest Credit Suisse First Boston, a Menedżerami emisji mają być Deutsche Bank, Salomon Smith Barney, CDM Pekao S.A. oraz Citibrokerage S.A.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego: rynek giełdowy podstawowy

NETIA HOLDINGS S.A.

Firma: Netia Holdings Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa
Informacje o Emitencie

Spółka została zawiązana w dniu 13 lipca 1990 r. i uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu 7 września 1990 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą "R.P. Telekom Sp. z o.o.". W dniu 28 kwietnia 1992 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki R.P. Telekom Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną. Przekształcenie spółki R.P. Telekom Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostało wpisane do rejestru handlowego w dniu 1 lipca 1992 r. W dniu 26 sierpnia 1997 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmieniło firmę, pod jaką działa Spółka z „R.P. Telekom S.A.” na „Netia Holdings Spółka Akcyjna” (w skrócie „Netia Holdings S.A.”). Zmiana firmy została wpisana do rejestru handlowego w dniu 9 września 1997 r.

Data rejestracji


Spółka została zarejestrowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 7 września 1990 r., natomiast przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 1 lipca 1992 r. Spółka jest wpisana w dziale B rejestru handlowego w Warszawie pod numerem RHB 23383.

Przedmiot działalności:

Netia Holdings S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do szeregu spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej. Faktycznie wykonywana działalność przez Netię Holdings S.A. ogranicza się zasadniczo do zarządzania spółkami od niej zależnymi i stowarzyszonymi, a także do pozyskiwania, pośredniczenia w pozyskiwaniu oraz przekazywania środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez grupę kapitałową. Netia Holdings S.A. jest jedynym akcjonariuszem i udziałowcem Netii Telekom S.A. i Netii South Sp. z o.o.. Podstawowa działalność – świadczenie usług telefonii przewodowej – wykonywana jest poprzez spółki zależne od Netii Telekom S.A. i Netii South Sp. z o.o. posiadające koncesje na świadczenie ww. usług na danym obszarze Polski. Pozostałe usługi oferowane są za pośrednictwem specjalnie powołanych w ramach Grupy kapitałowej Netii Holdings S.A. spółek: Uni-Net Sp. z o.o., która świadczy usługi dostępu radiowego oraz Netia Network S.A., która świadczy usługi transmisji danych. Usługi internetowe są świadczone przez Internetię Telekom Sp. z o.o. i spółkę od niej zależną – TopNet Sp. z o.o.. Międzymiastowe usługi telekomunikacyjne będą świadczone przez Netię 1 Sp. z o.o., która otrzyma koncesję na ich świadczenie jako jeden z trzech podmiotów wyłonionych w procesie przetargowym przeprowadzonym przez Ministra Łączności.Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny spółki wynosi 158.965.032 zł i jest podzielony na: • 1.000 akcji zwykłych imiennych serii "A1" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 1.000 akcji zwykłych imiennych serii "A2" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 1.000 akcji zwykłych imiennych serii "A3" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 1.000 akcji zwykłych imiennych serii "A4" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 1.000 akcji zwykłych imiennych serii "A5" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 1.000 akcji imiennych uprzywilejowanych* serii "A6" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 3.727.340 akcji imiennych zwykłych serii "B" o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 17.260.832 akcji na okaziciela zwykłych serii „C” o wartości nominalnej 6 zł każda,

 • 5.500.000 akcji na okaziciela zwykłych serii „D” o wartości nominalnej 6 zł każda,

* uprzywilejowanie akcji serii „A6” polega na uprawnieniu do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej.Główni akcjonariusze


 • Telia AB z siedzibą w Farsta (Szwecja) (publ.) – 29,44% kapitału i 29,44% głosów na WZA

 • The Bank of New York Company – 23,94% kapitału i 23,94% głosów na WZA (Bank of New York jest posiadaczem akcji Netia Holdings S.A. w związku z pełnieniem przez niego roli banku depozytowego w związku z emisją ADS wystawianych na podstawie akcji serii C i D Spółki notowanych na rynkach NASDAQ i SEAQ International)

 • Fundusze inwestycyjne kontrolowane przez EM Warburg Pincus – 11,03% kapitału i 11,03% głosów na WZA

 • Dankner Investments Ltd z siedzibą w Tel-Awiwie (Izrael) – 9,39% kapitału i 9,39% głosów na WZA

 • Trefoil Capital Investors, L.P. z siedzibą w Burbank (USA) – 5,93% kapitału i 5,93% głosów na WZA

Dane finansowe na dzień 31 grudnia 1999 r. (w tys. zł.)

Aktywa


Kapitał własny

Jednostkowe

3.465.694

725.176


Skonsolidowane

3.958.680668.739

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów

735

244.957

Wynik netto

(365.784)

(383.469)

Wynik netto na jedną akcję (w zł)

(19,63)

(20,58)

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

374,7%

486,6%

Biegły rewident: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu

Liczba Akcji

Procent kapitału akcyjnego

Ogółem Akcje Wprowadzane

31 415 195

99,99%

Akcje Oferowane, w tym:

4 925 000

15,68%

Oferta Menedżerska (Akcje Serii E)

425 000

1,35%

Oferta Kierowana (Akcje Serii F)

2 250 000

7,16%

Oferta Ogólna (Akcje Serii G)

2 250 000

7,16%

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

1 900 000

6,05%

Transza Inwestorów Indywidualnych

300 000

0,95%

Transza Pracownicza

50 000

0,16%

Pozostałe Akcje Wprowadzane, w tym:

26 490 195

84,32%

Akcje Serii A1

1 000

0,00%

Akcje Serii A2

1 000

0,00%

Akcje Serii A3

1 000

0,00%

Akcje Serii A4

1 000

0,00%

Akcje Serii A5

1 000

0,00%

Akcje Serii A6

1 000

0,00%

Akcje Serii B

3 727 340

11,86%

Akcje Serii C

17 256 855

54,93%

Akcje Serii D

5 500 000

17,51%

Cele publicznej oferty subskrypcji:

Podstawowym celem publicznej oferty subskrypcji jest wprowadzenie akcji Netii Holdings do notowań na GPW w Warszawie. Netia Holdings S.A. jest spółką publiczną w USA, natomiast nie jest szerzej znana wśród polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Obecność na polskim rynku kapitałowym umożliwi Netii Holdings i jej grupie kapitałowej pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania, umocni pozycję rynkową, a także umocni jej wiarygodność wśród obecnych i potencjalnych klientów. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone w całości na dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, której operatorem są spółki z grupy kapitałowej Netii Holdings S.A. w tym na rozwój sieci analogowych, systemu poczty głosowej, ISDN, budowę sieci międzymiastowej oraz rozwój sieci budek telefonicznych. Ponadto Spółka planuje przeznaczenie znacznych środków na rozwój działalności internetowej i sieci transmisji danych.Czynniki ryzyka:

- ujemne wyniki na działalności operacyjnej i ujemna wartość przepływów finansowych z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Netii Holdings S.A., • zadłużenie grupy kapitałowej Netii Holdings S.A.,

 • potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Netii Holdings S.A.,

 • ryzyko kursowe,

 • zobowiązania wynikające z koncesji dotyczące harmonogramów budowania sieci telefonicznej,

 • budowa sieci telefonicznej oraz jej eksploatacja,

 • sprzeczność interesów akcjonariuszy posiadających duże pakiety akcji z interesami drobnych akcjonariuszy,

 • ograniczenia nałożone na podmioty zagraniczne wynikające z przepisów prawa,

 • rosnąca konkurencja na rynku telekomunikacyjnym,

 • współpraca z TP S.A..

Podmiot wprowadzający:

Netia Holdings Incentive Share Company Limited z siedzibą w St. Helier, Jersey, Channel Islands.Podmiot oferujący akcje:

Centralny Dom Maklerski PEKAO SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18Zasady dystrybucji akcji:

W ramach Publicznej Oferty Subskrypcji akcji spółki Netia Holdings S.A. oferowanych jest łącznie 4.925.000 akcji, w tym: • 425.000 Akcji Serii E jako Oferta Menedżerska,

 • 2.250.000 Akcji Serii F jako Oferta Kierowana,

 • 2.250.000 Akcji Serii G jako Oferta Ogólna.

Oferta Menedżerska skierowana jest do subemitenta usługowego, który po objęciu Akcji Serii E dokona ich zbycia osobom uprawnionym w obrocie pierwotnym, w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej do roku 2004.

Oferta Kierowana skierowana jest do spółki Telia AB (publ) z siedzibą w Szwecji, strategicznego akcjonariusza Netii.

Oferta Ogólna została podzielona na trzy transze:


 • Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, liczącą 1.900.000 Akcji Serii G,

 • Transzę Inwestorów Indywidualnych, liczącą 300.000 Akcji Serii G,

 • Transzę Pracowniczą, liczącą 50.000 Akcji Serii G.

Nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem Oferty Ogólnej zostanie ogłoszony Przedział Cenowy Akcji Serii G, w ramach którego przyjmowane będą Zamówienia Na Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (Pierwszy Etap Składania Zapisów) oraz zapisy na Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Pracowniczej.

Po zakończeniu przyjmowania Zamówień Na Akcje i zapisów zostanie ogłoszona Cena Emisyjna Akcji Serii G i dokonany Wstępny Przydział. Inwestorzy instytucjonalni, którym Emitent Wstępnie Przydzieli Akcje Serii G będą zobowiązani do ich opłacenia w Drugim Etapie Składania Zapisów.

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi w oparciu o złożone zapisy w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia Oferty Ogólnej. W przypadku nadsubskrypcji akcje zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji.

Spółka planuje, że w związku z Akcjami Serii G oferowanymi w Ofercie Ogólnej zostaną wystawione przez Bank of New York ADS. ADS zostaną zarejestrowane na podstawie ustawy o Papierach Wartościowych Stanów Zjednoczonych z 1933 r., przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Subskrypcji i będą oferowane na terytorium Stanów Zjednoczonych w ofercie publicznej. Bank depozytowy złoży zapis w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na taką liczbę Akcji Serii G, które zostaną przydzielone inwestorom podczas Wstępnego Przydziału Akcji Serii G.

Cena emisyjna Akcji Serii G oferowanych w Transzy Pracowniczej będzie zawierała 30% dyskonto w stosunku do Ceny Emisyjnej Akcji Serii G oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych. Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii G w Transzy Pracowniczej będą pracownicy Emitenta i jego spółek zależnych.

Zasady publicznej sprzedaży

Publiczna Oferta Sprzedaży 233.488 Akcji Serii C skierowana jest do subemitenta usługowego, który po objęciu Akcji Serii C dokona ich zbycia osobom uprawnionym w obrocie pierwotnym w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej.

Rozpoczęcie Publicznej Oferty Subskrypcji i Publicznej Oferty Sprzedaży planowane jest na maj 2000 r.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego: rynek podstawowy GPW

PIA PIASECKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Firma: PIA PIASECKI Spółka Akcyjna

Siedziba: Kielce

Informacje o Emitencie

Spółka PIA PIASECKI S.A. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 26 października 1995 r.Data rejestracji:

Postanowienie o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w dziale B nr RHB 2278 zostało wydane w dniu 2 listopada 1995 r.Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest budownictwo komunalne i obiektów użyteczności publicznej oraz konserwacje i remonty obiektów zabytkowych.Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny wynosi 12.707.000 zł. i jest podzielony na 6.353.500 akcji, w tym: • 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda,

 • 727.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda,

 • 1.925.900 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda,

 • 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda,

 • 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda,

 • 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda,

 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2 (dwa) zł. każda.

Główni akcjonariusze

Andrzej Piasecki - 23,77% kapitału akcyjnego, 23,77% głosów w WZA;

Lech Piasecki - 19,2% kapitału akcyjnego, 19,2% głosów w WZA;

Milennium Capital Sp. z o.o. - 7,65% kapitału akcyjnego, 7,65% głosów w WZA;

Paweł Chojnacki - 5,51% kapitału akcyjnego, 5,51% głosów w WZA;

Jarosław Astramowicz - 5,04% kapitału akcyjnego, 5,04% głosów w WZA;


Emitenta

Skonsolidowane

Dane finansowe

30.06.1999 r.

30.06.1999 r.

Aktywa

150.636

196.197

Kapitał własny

45.593

45.544

Przychody netto ze sprzedaży

towarów i produktów (w tys. zł.)127.883

177.521

Zysk netto (w tys. zł.)

2.264

2.157

Zysk netto na jedną akcję (w zł.)*

1,16

1,22

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%)

54

76

* za ostatnich 12 miesięcy

Biegły rewident: Misters Audytor Sp. z o.o.

Dane dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu

 • 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, oferowanych do objęcia Subemitentowi Usługowemu,

 • od 1 do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, oferowanych posiadaczom obligacji zamiennych serii A.

Cele emisji akcji akcji serii H

 • wykonanie zobowiązania Spółki wobec kadry menedżerskiej i kierowniczej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PIA PIASECKI - środki z emisji akcji serii H zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy,

Cele emisji akcji serii I

 • zapewnienie możliwości realizacji przez Obligatariuszy prawa do zamiany obligacji na akcje - wpływy z emisji obligacji przeznaczone zostaną na rozszerzenie Grupy Kapitałowej, zakończenie rozpoczętych inwestycji (w tym spłatę kredytów krótkoterminowych), inwestycje rzeczowe, poprawę płynności finansowej.

Czynniki ryzyka

 • ryzyko związane z koncentracją geograficzną sprzedaży,

 • ryzyko związane z sezonowością sprzedaży,

 • ryzyko konkurencji,

 • ryzyko związane z okresowym niedopuszczeniem akcji serii H do obrotu giełdowego,

 • ryzyko związane z tworzeniem Grupy Kapitałowej,

 • ryzyko związane z odpowiedzialnością za podwykonawców,

 • ryzyko dużych jednostkowych wartości kontraktów,

 • ryzyko związane z wielkością zadłużenia,

 • ryzyko makroekonomiczne,

 • ryzyko związane z rynkiem kapitałowym,

 • ryzyko dużego wzrostu kosztów materiałowych,

 • ryzyko zmiesienia dużej ulgi budowlanej związanej z budownictwem nieszkaniowym.

Podmiot oferujący akcje

Dom Maklerski ProCapital S.A.Zasady subskrypcji akcji serii H

Akcje serii H zostaną zaoferowane do objęcia Subemitentowi Usługowemu. Akcje serii H zostaną ugostępnione przez Subemitenta Usługowego Osobom Uprawnionym do Prawa Opcji.

Prawo Opcji jest podzielone proporcionalnie na trzy równe transze roczne i uprawnia warunkowo Osoby Uprawnione, po zakończeniu każdego z trzech lat obrotowych Spółki, w których obowiązuje Prawo Opcji, do objęcia akcji serii H, na które opiewa Prawo Opcji konkretnej Osoby Uprawnionej. Pierwszym rokiem obrotowym, po upływie którego Osoby Uprawnione nabywają prawo do objęcia akcji serii H jest rok 2000.

Zasady dystrybucji akcji serii I

Akcje serii I oferowane są posiadaczom obligacji zamiennych serii A.Oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii I będą mogły być składane nie wcześniej niż po 90 dniach od dnia dokonania przydziału obligacji. Ostatnie oświadczenie może być złożone nie później niż na 90 dni przed terminem wykupu obligacji, przypadającym w dniu upływu 3 lat, licząc od dnia dokonania przydziału obligacji.

Zamiary dotyczące rynku wtórnego

rynek równoległy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość