Strona główna

Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych


Pobieranie 45.81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.81 Kb.

Warszawa, 31.07.2003 r.

Komunikat

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

z posiedzenia w dn. 31 lipca 2003 r.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Limanowskiego w Warszawie odbyło się dziś posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

W pierwszej części posiedzenia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Wasilewska-Trenkner przedstawiła informację nt. działań, wynikających z programu naprawy finansów publicznych, założeń do projektu ustawy budżetowej na 2004 r. oraz zmian w ustawach podatkowych.

Minister Wasilewska-Trenkner poinformowała, że Minister Finansów zyskał upoważnienie do przekazania limitów kosztów działalności do instytucji, aby dysponenci mogli rozpisać wewnętrzne budżety. Przedstawiła także podstawowe zmiany w założeniach do budżetu, w porównaniu z wersją czerwcową. Są to:

rezygnacja z 9 mld zł, które miały pochodzić z rezerwy rewaluacyjnej NBP,

oczekiwane dodatkowe wpływy, pochodzące z rozszerzenia liczby podmiotów gospodarczych, w związku z ożywieniem gospodarczym i wzrostem wolumenu sprzedaży,

- dodatkowe wpływy podatkowe, będące efektem połączenia służb podatkowych i celnych siecią
informatyczną,


wycofanie części ulg i zwolnień podatkowych,

nowe rozwiązania w gospodarce finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych, polegające na przekazywaniu do budżetu środków niespożytkowanych na administrowanie.

W efekcie wpływy do budżetu w 2004 roku szacowane sana 152,5 mld zł.

Przeprowadzono także symulację wielkości deficytu budżetowego. Ponieważ przychody z prywatyzacji oceniane są na 7 mld zł, a nie jak we wcześniejszej wersji przewidywano na 12 mld zł, dług publiczny nie może przekroczyć 55 proc. PKB, deficyt może wynieść 45,5 mld zł. Wielkość wydatków państwa oceniono na 198,2 mld zł i jest ona o 6 mld większa, od przewidywanej w wersji wcześniejszej. Powodem tej różnicy jest nieuwzględnienie:

- kredytów na restrukturyzację górnictwa,

dopłat do unijnego dofinansowania rolnictwa,

dodatkowych kwot potrzebnych na realizację programów UE,

mechanizmów wyrównawczych, wynikających z realizacji zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kalendarium dalszych prac nad ustawą budżetową wygląda następująco:

- do 14 sierpnia jednostki powinny zwrócić opracowania własnych budżetów,
5 września projekt budżetu otrzyma Rada Ministrów,

10 września projekt zostanie przekazany Komisji Trójstronnej,

- do końca września projekt trafi pod obrady parlamentu.

Cały czas równolegle trwają prace nad rozdziałem środków na modernizację i restrukturyzację gospodarki oraz nad nowelizacją niektórych ustaw, niosących negatywne konsekwencje dla budżetu państwa.

Wtoku dyskusji po wystąpieniu wiceminister Wasilewskiej-Trenkner głos zabrali, m.in.

- Tomasz Bystroński (Związek Gmin Wiejskich RP), który wyraził wątpliwość, czy zmiany w systemie
pomocy społecznej nie oznaczają przerzucenia obciążeń z tym związanych na gminy;

Jeremi Mordasewicz (PKPP), który zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienia, co zawiera pozycja „łączne wydatki" w wysokości 4,8 mld zł w założeniach do budżetu. Zapytał również dlaczego zredukowano szacunek dochodów z prywatyzacji;

- Maciej Manicki (OPZZ), powołując się na wcześniej prezentowane stanowisko jego związku,
zasugerował zwiększenie kwoty wolnej od podatku w roku 2004 według obecnie obowiązujących
zasad;


Jakub Wygnański (Forum Inicjatyw Pozarządowych), który zapytał, czy w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidywane jest wprowadzenie limitu kwotowego dla ulg od darowizna na cele filantropijne;

- Stanisław Narewski (OPZZ), który zapytał, czy rząd zamierza zrezygnować z pewnych ulg i zwolnień
w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.


Odpowiadając na pytania, wiceminister Wasilewska-Trenkner wyjaśniła, iż:

kwota wolna od podatku przewidziana w projekcie ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższa od podawanej przez przewodniczącego Manickiego i wynosi 632 zł;

w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zrezygnowano z pewnych ulg i zwolnień, ale w zamian zaproponowano pewne rekompensaty;

- wprowadzenie progu kwotowego w przypadku darowizn filantropijnych jest podyktowane problemami
z ewidencjonowaniem darowizn na ten cel;

kwota pod tytułem „wydatki łączne" obejmuje wydatki na dopłaty bezpośrednie dla rolników, współfinansowanie projektów PHARE, pożyczkę z Banku Światowego na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, opłaty za uczestnictwo w UE, ustawa o jednostkach samorządu terytorialnego;

- korekcie uległ szacunek przychodów, a nie dochodów z prywatyzacji; przychody z tego tytułu zależą
od wielu czynników (m.in. od zainteresowania inwestorów zagranicznych, siły inwestorów
zagranicznych, popytu na daną branżę);


samorządy gminne nie będą „pozostawione samym sobie". Nowe ustawy zmieniają tylko przepływ środków służących utrzymaniu systemu pomocy społecznej.

2

Wicepremier Jerzy Hausner zwrócił uwagę na nakładanie się dwóch trybów pracy Komisji Trójstronnej: rutynowego - polegającego na konsultacjach i negocjacjach, oraz nadzwyczajnego - w przypadku konieczności rozwiązania węzłowych problemów gospodarczych. Wiele rozwiązań, o których wspomniała min. Wasilewska-Trenkner, zostało zapisanych w projektach ustaw, aby mógł toczyć się proces legislacyjny. Nie wyklucza to jednak możliwości dyskutowania nad nimi - Rząd zawsze może zaproponować autopoprawkę, gdyby okazało się, że Komisja dojdzie do porozumienia w tych kwestiach. Wicepremier Hausner dodał też, że rząd nie zaproponował zwiększenia deficytu, tylko urealnił budżet. Faktów zobowiązań wobec rolników, przyjętych w Kopenhadze, prefinansowania projektów unijnych czy konieczności restrukturyzacji górnictwa nie można nie dostrzegać.

Podsekretarz Stanu w MGPiPS Dagmir Długosz poinformował o rozwiązaniach, przyjętych w obszarze pożytku publicznego. Zniesiono ograniczenie, pozwalające na przyjmowanie darowizn jedynie organizacjom pożytku publicznego, rozszerzając prawo na wszystkie organizacje pozarządowe, działające w sferze pożytku publicznego.

Zbigniew Tuszyński (OPZZ) zapytał, jakie będą przewidywane wydatki, w związku z polską misją w Iraku.

Henryka Bochniarz (KPP) zapytała o szanse na prywatyzację PKO BP i BGŻ oraz możliwości dokapitalizowania BGŻ przez EBOiR.

Marian Osuch (KPP) zapytał, czy w 2004 roku zostaną utrzymane dopłaty do ulgowych przejazdów.

Ewa Milewska (OPZZ) zapytała, czy w budżecie zostaną utrzymane wydatki na środki specjalne.

Marian Krzaklewski NSZZ „S" zapytał, czy podana dziś informacja o restrukturyzacji górnictwa oznacza decyzję o zamykaniu kopalń.

Jeremi Mordasewicz (PKPP) poprosił o wyjaśnienie, dlaczego rząd wycofał się z likwidacji nierentownych połączeń kolejowych.

Odpowiadając na zadane pytania min. Wasilewska-Trenkner stwierdziła, że:

ulgi przejazdowe na kolei i PKP oraz koszty realizacji porozumienia o przewozach regionalnych zostały wpisane w potrzeby samorządów terytorialnych, aby lepiej dopasować przyjmowane rozwiązania do lokalnych potrzeb,

  • środki specjalne, choć w przyszłości powinny być inaczej finansowane, na razie pozostaną bez zmian,

  • wydatki na obecność misji polskiej w Iraku są wpisane w budżet Sił Zbrojnych; i tak od kilku lat nie jest realizowany zapis o przeznaczaniu na ten cel 1,95 proc. PKB, zatem trudno sobie wyobrazić, aby przeznaczono tyle w tak złej sytuacji budżetu.

Podsekretarz stanu w MF Andrzej Szarawarski zapewnił, że w tym roku nie dojdzie do prywatyzacji PKO BP ani BGŻ, dla tego drugiego banku wkrótce zostanie przedstawiona koncepcja sanacji.

Wicepremier Hausner odnosząc się do wypowiedzi Mariana Krzaklewskiego (NSZZ „Solidarność") stwierdził, że decyzje o zamykaniu kopań należą do spółek węglowych. Zastrzegł, iż nie zgodzi się na dokapitalizowanie górnictwa węgla kamiennego, jeśli władze spółek nie zobowiążą się realizacji programu rządowego. W jego opinii możemy bowiem albo realizować program, obniżając moce

3

wydobywcze pewnych kopalń, aby w dużej mierze utrzymać zatrudnienie w branży, albo zrezygnować z jego realizacji i liczyć się z upadłością większości kopalń, co może prowadzić do restrukturyzacji, ale powolnej i kosztownej.

Wicepremier Jerzy Hausner zapowiedział, że informacja na temat prywatyzacji, o którą wnioskowali przedstawiciele PKPP, zostanie udzielona na piśmie w czasie, kiedy będzie to możliwe.

Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność") zwrócił się do pracodawców o wyrażenbie opinii co do realności zwiększonych wpływów do budżetu wynikających ze wzrostu inwestycji i popytu konsumpcyjnego.

Następnie Komisja Trójstronna przyjęła uchwałę Nr 20 w sprawie projektu ustawy o pomocy społecznej,

Na zakończenie posiedzenia Komisja Trójstronna zajęła się sprawami różnymi.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość