Strona główna

Komunikowanie jako transmisja


Pobieranie 31.85 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar31.85 Kb.
Socjologia mediów – 3.03.2011

Czym jest komunikowanie?


 • communicare – być w relacji z kimś, czymś, uczestniczyć w, zrzeszać się

 • Nauka o komunikowaniu jest interdyscyplinarna

 • Komunikowanie jako transmisja – najbardziej powszechny, nadawca-> odbiorca

  • Przekazywanie informacji w bardzo szerokim znaczeniu tego terminu, idei, umiejętności itp.

  • informacją jest wszystko to co usuwa niepewność; wartość informacji wynika ze stopnia w jakim redukuje ona niepewność

  • przekazując jakąś informację chcemy wywołać jakąś reakcję

  • Sammuel Morse – wynalazca telegrafu, od jego nazwiska pochodzi nazwa alfabetu morsa

 • Komunikowanie jako rozumienieproces dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się być zrozumianymi; proces, przez który dwie osoby dochodzą do tych samych myśli lub uczuć

  • Komunikowanie ma charakter symboliczny; posługujemy się symbolami, które mają charakter umowny

 • Komunikacja jako oddziaływaniewszystkie sposoby, którymi ludzie oddziaływają na siebie; użycie znaków i symboli, dzięki którymi sprawuje się władzę

  • Przymus (ekonomiczny) i perswazja – podstawowe instrumenty oddziaływania na innych

  • Nadawca, przekaz, odbiorca – trzy najważniejsze elementy, klasyczna triada

  • Specjalizacja języka – możliwość wpłynięcia na kogoś po przez umiejętne stosowanie symboli tego języka

  • Wiarygodność jako rzetelność – nadawca sprawia wrażenie, że wierzy w to co mówi; jest przekonany, że to co mówi jest prawdziwe; wpływ perswazyjny wywrzeć jest trudniej, ale jak już się uda trwa on długo

  • Wiarygodność jako fachowość – nadawca sprawia wrażenie, że wie o czym mówi; wpływ perswazyjny można uzyskać relatywnie szybko, lecz trwa on stosunkowo krótko

 • Komunikowanie jako łączenie – tworzenie wspólnoty, nawiązuje do etymologii

  • Jest to proces, który łączy nieciągłe części naszego żyjącego otoczenia; tworzenie społecznej całości z jednostek przy użyciu języka lub znaków

  • Komuna – wspólnota

  • Definicja rytualna – dzielenie się informacjami, doświadczeniami w celu stworzenia wspólnoty

 • Komunikowanie jako interakcja – M. Webber

  • Społeczna interakcja za pomocą symboli

  • Symbole:

   • Werbalne

   • Niewerbalne
   • Konkretne

   • Abstrakcyjne

  • Max Webber – dwa typy ludzkich zachowań

   • Działanie – takie zachowanie, z którym osoba działająca wiąże pewien subiektywny sens

   • Działanie społeczne – zachowanie, które zgodnie z sensem nadanym przez osobę działającą odnosi się do zachowań innych ludzi i jest na nie nakierowane

  • Interakcja i komunikowanie to działanie społeczne; interakcja – synonim działania społecznego; komunikowanie – interakcja przy użyciu symboli

  • Proces komunikowania – wzajemne przekazywanie znaczeń przez partnerów komunikowania

  • Komunikowanie – zachowanie, które z punktu widzenia komunikującego ma na celu przekazania przy użyciu symboli wiadomości jednej lub wielu osobom

  • Wyznaczniki komunikowania

   • Aby miało miejsce, co najmniej jedna osoba musi próbować przekazać wiadomość innym osobom

   • Dla samego komunikowania nie jest nieodzowny „właściwy” odbiór

   • Aksjomat metakomunikacyjny Watzlawika – człowiek nie może się nie komunikować

   • Komunikowanie – także mimowolne przekazywanie informacji, gdy obserwator uzna je za niosące treść (np. komunikacja niewerbalna)

 • Komunikowanie jako wymiana:

  • wymiana znaczeń między ludźmi jest możliwa w stopniu, w jakim jednostki maja wspólne postrzeżenia, pragnienia i postawy

  • za pomocą symboli, symbole są nośnikiem znaczeń

  • model wspólnoty doświadczeń odnosi się do tego sposobu komunikowania się;

 • Komunikowanie jako składnik procesu społecznego

  • Środek(instrument), przez który są wyrażane normy grupowe, sprawowana kontrola społeczna, przydzielane role, osiągnięta koordynacja wysiłków, są ujawniane oczekiwania i przenoszony proces społeczny

  • Środek, który umożliwia tworzenie i odtwarzanie procesu społecznego
 • Komunikowanie(w ujęciu ogólnym) – społeczny proces wytwarzania, przetwarzania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i instytucjami społecznymi; celem tego procesu jest ciągłe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana, wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z interesami i wartościami uczestników tego procesu.

  • Komunikowanie jest celowa

  • Proces wzajemny – wytwarzanie, przetwarzania i przekazywanie informacji pomiędzy podmiotami

  • Komunikowanie może angażować rożną liczbę uczestników

 • Cechy procesu komunikowania się:

  • Społeczne

  • Symboliczne

  • Kreatywne

  • Dynamiczne – polega na pewnym intelektualnym zachowaniu, musi być uczyniona pewna aktywność

  • Ciągłe – nie ma cezury czasu, w którym się komunikujmy, a w którym nie

  • Wzajemne – występuje między nadawcą, a odbiorcą sprzężenie zwrotne

  • Niepowtarzalne – każde komunikowanie ma swoja przeszłość, teraźniejszości przyszłość, nie powtarzamy tego samego komunikowania się

  • Nieodwracalne – komunikat, który został odebrany przez odbiorcę nie może mu być w sposób fizyczny odebrany, bo informacja jest nie materialna!(nośnik informacji jest materialny, informacja nie)

  • Kompleksowe – złożonym, warunkowany na wielu poziomach, które zachodzą w tym samym czasie

 • Rodzaje znaków:

  • Symbole – nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości, brak związku między znakiem a rzeczywistością, związek arbitralny

  • Ikony – np. fotografia

  • Indeksy – wyznaczniki, znaki, które występują samodzielnie, odnoszą się do procesu lub zjawiska, np. temperatura jako wskaźnik stanu chorobowego, dym jako wskaźnik ognia

 • Komunikowanie werbalne i niewerbalne – różnice

  • Werbalne

   • Nieciągłe

   • Wysoka kontrola

   • Wewnętrzna struktura przekazu

   • Liczne reguły

   • Interioryzacja(nieuświadomiony proces uczenia się języka ojczystego) i instytucjonalna edukacja

  • Niewerbalna

   • Ciągłe

   • Niska kontrola

   • Brak wewnętrznej struktury przekazu

   • Jedna reguła

   • Naśladownictwo

 • Reguła stosowności – zachowanie się stosownie do danej sytuacji

 • Funkcje komunikacji niewerbalnej wobec komunikowania językowego:

  • Uzupełniania(wzmacnianie [np. uśmiech] bądź negacja)

  • Organizowania

  • Substytutu(zastępowania)

  • Podkreślania – ma wyeksponować pewne elementy przekazu

 • Komunikowanie niewerbalne:

  • Komunikaty indywidualne – powstają niezależnie od tego czy jednostka wchodzi w interakcje czy nie:

   • Mowa ciała – wszystko to związane z naszą fizycznością

   • Niewerbalne aspekty komunikowania językowego – związane z artykulacją np. barwa głosu, wysokość dźwięku, tempo, siła głosu, rytm, rezonans

   • Zmiana wielkości źrenic – absolutnie niekontrolowany

  • Komunikaty interakcyjne – które są wynikiem interakcji z innymi osobami

 • Typy komunikowania:

  • Masowe – proces komunikowania masowego:

   • Wykorzystanie mediów masowych

   • Nadawca: instytucja medialna

   • Odbiorca: publiczność masowa

   • Przekaz publiczny

   • Wielka skala rozpowszechniania i odbioru

   • Jednokierunkowy przepływ

   • Asymetryczność relacji

   • Depersonalizacja i anonimowość

   • Opóźnione sprzężenie zwrotne

   • Gatekeeperzy

  • Instytucjonalne – dotyczy wielkich grup społecznych, gdzie nie ma możliwości bezpośrednich interakcji miedzy ich uczestnikami, nadawcą jest albo grupa, albo jednostka w imieniu grupy, jest w jakiś sposób zorganizowane

  • Grupowe – dotyczy małych grup społecznych, istnieje możliwość bezpośrednich interakcji, dwa aspekty:

   • Intragrupowa – w obrębie grupy

   • Intergrupowa – między grupami

  • Interpersonalne

  • Intrapersonalne

 • Mass media (media masowe)

  • Media jako instrument komunikowania

   • Instytucjonalne środki publicznego komunikowania na odległość, do wielu odbiorców, w krótkim czasie

   • Cztery zmienne zastosowania i znaczenia mediów w kontekście społecznym:

    • Cele komunikacyjne, potrzeby i sposoby korzystania

    • Technologie publicznego komunikowania na odległość do wielu odbiorców

    • Formy organizacji społecznej zapewniające umiejętności i warunki produkcji i dystrybucji

    • Zorganizowane formy zarządzania w „interesie społecznym”

  • Media jako instytucje medialne

   • Wszystkie rodzaje organizacji i działalności związanych z mediami

   • Główne zadanie: produkcja i dystrybucja treści symbolicznych

   • Działania w sferze publicznej, regulowane prawnie

   • Organizacja jest profesjonalna i biurokratyczna

   • Są wolne i pozbawione władzy (system demokratyczny)

 • Nadawca publiczny

  • dostępność terytorialna i techniczna

  • zaspokajanie potrzeb różnych grup odbiorców

  • finansowanie z trzech źródeł: abonament, działalność gospodarcza, dotacja z budżetu

  • dbałość o niezależność

  • dbałość o innowacyjność

  • dbałość o pluralizm

  • funkcje społeczne: kultura, polityka

 • Model komunikowania jako model przepływu informacji

  • Model topologiczny C. Lewina(1947) – bramy, bramkarze, medium, odbiorca; bramkarze pewne informacje przepuszczają, zatrzymują inne; role bram i bramkarzy pełnią osoby związane z mediami np: redaktorzy naczelni, dziennikarze, wydawcy, producenci, właściciele stacji

 • Cechy wiadomości decydujące o jej medialnym rozpowszechnieniu

  • Moment wystąpienia zjawiska

  • Nabrzmiałość, w tym intensywność zjawiska

  • Jednoznaczność

  • Znaczenie

  • Zgodność

  • Zaskoczenie, w tym rzadkość i nieprzewidywalność

 • Zasady ogólne (Galtung, Ruge)

  • Im bardziej odległy naród, tym silniejsza tendencja do pokazywania tylko jego elit

  • Im wyższa pozycja społeczna osób, tym silniejsza tendencja do pokazywania negatywnych stron ich funkcjonowania

  • Dystans kulturowy między miejscem wydarzenia a miejscem odbioru informacji ma wpływ na społeczną ocenę zdarzeń

 • Informacje dzielimy na

  • Twarde – mają znaczenie systemowe twarde, dotyczą ważnych spraw politycznych, gospodarczych

  • Miękkie – dotyczą zjawisk i wydarzeń nie mających dużego znaczenia systemowego, nie odgrywają dużej roli dla ogółu,

  • Spot news – informacje nagłe, dotyczą niespodziewanych wydarzeń

  • Wiadomości rozwojowe – dot. „nagłych sytuacji”

  • Wiadomości trwające – zwykle wcześniej zaplanowane, stanowiące serię historii na ten sam temat

 • Typy zdarzeń(Gans 1979)

  • Ważne – kluczowe postaci w hierarchii politycznej lub społecznej, wpływ na kraj lub społeczeństwo, wpływ na dużą liczbę osób, umocowanie w przeszłości i wpływ na przyszłość

  • Interesujące – nie byle bezpośrednio wpływające na odbiorców, co wzbudzające ich zainteresowanie, historie lekkie, równoważące wydarzenia ważne

 • Typy zdarzeń interesujących

  • Zwykli ludzie w niezwykłych sytuacjach

  • Nieoczekiwana zmiana ról

  • Historie wywołujące silne uczucia

  • Inne (wyjątkowe, zaskakujące, zabawne) historie

 • Kryteria wg Tony’ego Harcupa&Deirdre’a O’Neilla

  • Elita władzy

  • Celebryci

  • Rozrywka

  • Zaskoczenie

  • Negatywny charakter

  • Pozytywny charakter

  • Znaczenie

  • Kontynuacja

  • Preferencje danego medium

 • Infotainment

  • Przekazywanie/dostarczani „twardych” i/lub ważnych informacji w przyjemny, atrakcyjny, sposób

  • Odnosi się zasadniczo do telewizji

  • Często utożsamiane z miękkim informacjami

  • Prowadzący – anchorman: przekraczanie granic między dziennikarstwem i konferansjerką

 • Junk ford journalism

  • Carl Jansen – 1983 – Penthose

  • Oskarżenie mediów o ignorowania ważnych historii

  • Dziennikarskie triwia, serwowane publiczności w kilku kategoriach

   • Brand name news – plotki o cerebrytach

   • Sex news – wystawianie na pokaz i pobudzanie

   • Yo-yo news – codzienni zmieniające się statystyki

   • Show business news

   • Crazy news – dziwactwa

   • Anniversary news – rocznice ważnych wydarzeń lub śmierci celebrytów

   • Sports news – plotki i pogłoski

   • Political news

 • Żółte dziennikarstwo

  • rodzaj dziennikarstwa, który sprowadza informacje do przyciągających uwagę headline’ów, co pozwala zwiększyć sprzedaż

  • przesada, skandalizacja, sensacyjność, brak profesjonalizmu

  • Campbell – żółta prasa: wielokolumnowa pierwsza strona z nagłówkami dotyczącymi różnych tematów(Np. sport, skandal), pogrubione liternictwo, duże ilustracje, poleganie na nienazwanych źródłach

  • Lata 1900 – Nowy York, walka głównych gazet o nakład

  • Dzisiaj: pejoratywnie o dziennikarstwie, które traktuje informację nieprofesjonalnie lub nieetycznie (Np. polityczne uprzedzenia); także dramatyzowanie wydarzeń

 • Żółte dziennikarstwo – F. Mott(1941)

  • Straszące nagłówki, wielki druk, mało istotne wydarzenie

  • Hojne wykorzystywanie zdjęć lub rysunków

  • Wykorzystywanie fałszywych wywiadów, mylących nagłówki, pseudo-nauki, fałszywej wiedzy do tzw. ekspertów

  • Nacisk na kolorowe dodatki

  • Dramatyczne współczucie dla słabszych, przeciw systemowi

 • Początki:

  • Wojna J. Pulitzera (NY World) i W.R. Hearsta – lata 1895 – 98

  • J. Pulitzer – stworzenie gazety dla imigrantów; rozrywkowa, pełna zdjęć, gier i konkursów; sporo historii kryminalnych; 2 centy za 8-12 strpn

  • Jednak przekonanie, że prasa ma obowiązek ulepszania społeczeństwa;NYW w służbie społecznych reform (fala upałów 1883)

  • W.R. Hearst – SF Examiner, 1895 – NYJ 1

  • Podobieństwa: nachylenie demokratyczne, współczucie dla świata pracy i imigrantów, inwestycja w wydania niedzielne – podobne do tygodniowych magazynów
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość