Strona główna

„Konformacje i fotochemia fenoli roślinnych i ich pochodnych. Badania spektroskopowe i teoretyczne”


Pobieranie 5.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.91 Kb.
Mgr Justyna Krupa

Tytuł pracy: „Konformacje i fotochemia fenoli roślinnych i ich pochodnych. Badania spektroskopowe i teoretyczne”

Promotor: Dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr
Streszczenie pracy

Podstawowym celem tej pracy było zbadanie procesów fotoizomeryzacji i fotolizy wybranych związków z grupy fenoli roślinnych i ich pochodnych. Dzięki unikalnym właściwościom jako antyoksydanty i zmiatacze wolnych rodników związki z tej grupy wzbudzają w ostatnich latach coraz szersze zainteresowanie. Ważne zatem było poznanie preferencji konformacyjnych oraz ścieżek reakcji folitycznych prostych fenoli roślinnych i ich pochodnych oraz wyjaśnienie zależności między strukturą wybranej grupy związków a ich aktywnością fotochemiczną. Obiektami badań były następujące związki: gwajakol, izoeugenol, eugenol, anizol, anetol i safrol.

Badania przeprowadzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni sprzężonej z techniką izolacji w niskotemperaturowych matrycach gazów szlachetnych oraz obliczeń kwantowo-mechanicznych.

Przeprowadzono analizę konformacyjną metodą DFT poprzez znalezienie wszystkich minimów na powierzchni energii potencjalnej, określenie ich geometrii, stabilności, widm oscylacyjnych oraz populacji dla badanych związków oraz dokonano eksperymentalnej detekcji w matrycach niskotemperaturowych najstabilniejszych form tych pochodnych.

Zaobserwowano termicznie indukowane przemiany konformacyjne dla izoeugenolu, anetolu i safrolu związane z rotacją grupy allilowej lub propenylowej (obrót wokół wiązania C-C). Obserwowane zjawiska znalazły potwierdzenie w obliczonych niskich wartościach barier energetycznych pomiędzy wymienionymi konformerami.

Detekcja izomeryzacji cis-trans dla izoeugenolu i anetolu pozwoliła na dokładną charakterystykę spektroskopową mniej stabilnych form cis. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu systemu laserowego jako źródła monochromatycznego promieniowania UV, odkryto zjawisko selektywności fotoizomeryzacji dla tych pochodnych.Z kolei przemiany konformacyjne safrolu zachodzące pod wpływem monochromatycznego promieniowania nadfioletowego zaobserwowane w stałym ksenonie pozwoliły na detekcję rotacji grupy allilowej nie obserwowanej dotąd w matrycach niskotemperaturowych.

Procesy fotolizy zachodzące dla wszystkich badanych pochodnych pod wpływem promieniowania UV prowadzą do powstania rozgałęzionych ketenów jako głównych produktów reakcji fotolitycznych. Chociaż główne produkty fotolizy są dla wszystkich pochodnych podobne, droga prowadząca do ich powstania jest zróżnicowana. W przypadku fenoli roślinnych (gwajakol, eugenol, izoeugenol) keteny są konsekwencją oderwania wodoru od grupy OH i rozerwania pierścienia sześcioczłonowego, w cząsteczkach anizolu i anetolu powstają jako rezultat oderwania rodnika metylowego od grupy OCH3 i również rozerwania pierścienia. W przypadku safrolu, natomiast, pierwotną reakcją jest rozpad pierścienia 1,3-dioksolanowego z wydzieleniem tlenku węgla, który poprzedza rozerwanie powstającej pochodnej cykloheksadienonu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość