Strona główna

Konkurencyjność regionów na przykładzie Dolnego Śląska bibliografia


Pobieranie 22.24 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.24 Kb.
Konkurencyjność regionów na przykładzie Dolnego Śląska - bibliografia

(publikacje posortowane wg dostępności w poszczególnych bibliotekach)Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego

 1. Analiza społeczno-ekonomiczna Województwa Dolnośląskiego. // Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2002, nr 1, s. 19-77

 2. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze : Krzyżowa, 3-5 listopada 2000 / [red. Ewa Carr - de Avelon]. Wrocław : Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, 2001. (zawiera m.in. informacje nt. dolnośląskiego szkolnictwa oraz rynku pracy)

 3. Dolny Śląsk stawia na innowacje/ Dawid Zielkowski. // Gazeta Wyborcza 2011, nr 218, dod. "Gazeta Wyborcza Wrocław", s. 3

 4. Ekonomiczne aspekty regionalistyki : zarys problematyki / Krzysztof R. Mazurski. Wrocław : "Sudety", 2000.

 5. Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki ; aut. Maciej Borsa [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

 6. Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim. Cz. 1. // Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2012, nr 1, s. 4-94 (Spis treści: I. Metodologia. 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy badania. Źródła danych. 2. Etapy analizy danych. II. Zróżnicowanie województwa dolnośląskiego w ramach badanych zakresów tematycznych. 1. Potencjał demograficzny / zagrożenia demograficzne. 2. Spójność społeczna / problemy społeczne. 3. Kapitał intelektualny i społeczny. )

 7. Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim. Cz. 2. // Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2012, nr 2, s. 4-83 (Spis treści: 1. Potencjał gospodarczy / struktura gospodarki. 2. Potencjał infrastruktury technicznej. 3. Rynek pracy / adaptacyjność zasobów pracy. 4. Innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw.)

 8. Konkurencyjność regionalna / Paweł Olechnowicz. // Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2000, nr 2, s.90-99

 9. Potencjał innowacyjny instytucji naukowo-badawczych i rozwojowych : w województwie dolnośląskim / Krzysztof B. Matusiak. // Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2005, nr 3, s. 7-28

 10. Problemy regionalizmu / red. nauk. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

 11. Przyrodnicza konkurencyjność regionów / Hanna Kruk. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010.

 12. Raport regionalny: województwo dolnośląskie / Janusz Zaleski ; Gabriela Lisowiec ; Tomasz Korf. // Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, nr 2-3, s. 9-112 (zawiera m.in. ocenę krajowej konkurencyjności województwa oraz propozycje projektów wojewódzkich)

 13. Regionalizm dolnośląski - teraźniejszość i przyszłość / Stefan Bednarek. // Dolny Śląsk. - Nr 1, (1995), s. 221-229

 14. Regionalny Program Operacyjny województwa dolnośląskiego 2007-2013 / Małgorzata Bednarczuk ; Paweł Wolański. // DiG Info : miesięcznik informacyjny Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 2008, nr 9, s. 7

 15. Regiony / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005.

 16. Rynek pracy. // Wrocław : sytuacja społeczno-gospodarcza 2012, nr 1, s. 29-30 (zawiera dane statystyczne za rok 2011, dane cząstkowe za rok 2012 w kolejnych numerach tego czasopisma)

 17. Świat - Europa - Dolny Śląsk : wyzwania milenijne : materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 28-30 listopada 2000 roku / pod red. Teresy Łoś-Nowak i Mariana S. Wolańskiego. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

 18. Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020 / red. nauk. Teresa Kupczyk. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego - Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej

 1. Analiza procesów ekonomiczno-społecznych w regionie : (na przykładzie województwa łódzkiego) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Sucheckiego ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : GUS. ZBSE, 1990

 2. Determinanty konkurencyjności regionów : ujęcie teoretyczne i empiryczne / Edyta Szafranek. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

 3. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.

 4. Innowacyjność wyróżnikiem Dolnego Śląska? / [red. wyd. Anita Kucharska]. Wrocław : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska : na zlec. Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych. Politechnika Wrocławska, 2006.

 5. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat, Europa, Polska / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski ; [oraz] Katarzyna Sobiech, Tomasz Brzęczek, Piotr Rosik Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

 6. Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek-Zdrój 5-6 listopada 1998 / red. nauk. Ryszard Broszkiewicz. Wrocław : Wydaw. AE, 1999.

 7. Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego / Zbigniew Rykiel ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2001.

 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu / pod red. nauk. Mariana Strużyckiego ; aut. Marian Strużycki [et al.]. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004.

 9. Polityka budowy regionu konkurencyjnego : strategie - modele - postęp technologiczny / pod red. Mirosławy Klamut. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000.

 10. Regionalne systemy innowacji w Polsce / Arkadiusz Świadek. Warszawa : Difin, 2011.

 11. Regionalny wymiar procesów innowacji / Aleksandra Nowakowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

 1. Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / pod red. Krzysztofa Szołka. Wrocław : Wydaw. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2002.

 2. Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Haffera, Włodzimierza Karaszewskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

 3. Dolny Śląsk : studia regionalne / red. tomu Jan Łoboda. Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 2009.

 4. Dysproporcje w rozwoju regionów Polski : wybrane aspekty / Stanisław Korenik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003.

 5. Funkcjonowanie Agencji Rozwoju Regionalnego w Polsce na przykładzie Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego / Janusz Zaleski, Dariusz Podyma. // Studia Regionalne i Lokalne. - 2003, nr 4, s. 111-124

 6. Innowacje a konkurencyjność gospodarki / red. nauk. Marek Cisek. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.

 7. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010.

 8. Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu / Marzena Piotrowska-Trybull. Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2005.

 9. Kapitał ludzki w rozwoju regionu : uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne / pod red. nauk. Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2005.

 10. Kapitał społeczny a rozwój regionu / red. nauk. Tomasz Marcinkowski ; Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Gorzów Wielkopolski : Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, 2008.

 11. Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów / pod red. Marka S. Szczepańskiego, Krzysztofa Bierwiaczonka, Tomasza Nawrockiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.

 12. Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych / Jerzy Rymarczyk [et al.]. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008.

 13. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego / Iwona Ładysz. Warszawa : CeDeWu, 2009.

 14. Metody oceny rozwoju regionalnego / pod red. Danuty Strahl ; poszczególne rozdz. napisali Ryszard Brol [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006.

 15. Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Rogackiego ; [aut. Tomasz Bajerowski et al.]. Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2002.

 16. Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej / pod red. Teresy Czyż, Tadeusza Stryjakiewicza, Pawła Churskiego. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008.

 17. Oblicza polskich regionów / red. nauk. Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Warszawa : Michał Swianiewicz, 1996

 18. Ocena konkurencyjności województw / Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński. Gdańsk : IBnGR, 2000.

 19. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu / red. nauk. Anna Chmielak, Bogusław Plawgo Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2005.

 20. Przedsiębiorstwo i region / red. Roman Fedan, Marek Smoleń ; Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania. Rzeszów ; Jarosław : Wydawnictwo Papirus, 2009.

 21. Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. Kielce : Wydaw. AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004.

 22. Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu / Małgorzata Poniatowska-Jaksch. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006.

 23. Region - polityka regionalna / Janusz Strojny. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

 24. Region i regionalizm : (studium interdyscyplinarne) / Jerzy Damrosz. Warszawa : Instytut Kultury, 1987

 25. Region i regionalizm w socjologii i politologii / pod red. Agnieszki Pawłowskiej, Zbigniewa Rykla. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.

 26. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny = The socio-economic region and regional development : praca zbiorowa / pod red. Jerzego J. Paryska i Tadeusza Stryjakiewicza Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008.

 27. Regionalizm i lokalizacja / red. nauk. Jan Rymarczyk, Bogusława Skulska, Wawrzyniec Michalczyk. Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2009.

 28. Regiony w procesie integracji europejskiej / Krzysztof Tomaszewski. Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.

 29. Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu / pod red. Krzysztofa Szołka. Wrocław : Wydaw. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 2001.

 30. Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański. Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, 2002.

 31. Rozwój regionalny w warunkach transformacji / pod red. Barbary Kożuch ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Białystok : Wydaw. UwB, 1998.

 32. Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska / Stanisław Korenik. Wrocław : Wydaw. AE, 1999.

 33. Słownik rozwoju regionalnego / Marek Kozak, Andrzej Pyszkowski, Robert Szewczyk ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1998.

 34. Strategie regionalne : formułowanie i wprowadzanie w życie / Andrzej Klasik. Katowice : Wydaw. AE, 2001.

 35. Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów / pod red. Zbigniewa Zioło ; Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Kraków ; Rzeszów : Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2005.

 36. Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Małgorzata Łosiewicz. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.

 37. Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów / pod red. Aleksandry Jewtuchowicz ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Łódź : Wydaw. UŁ, 2004.

Biblioteka Instytutu Geografii UWr

 1. Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska / pod. red. Stanisława Cioka i Krzysztofa Janca. Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 2012.

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

 1. Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk. Barbara Kryk oraz Krzysztof Piech. Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009.

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych UWr

 1. Czym jest regionalizm? / Józef Borzyszkowski [et al. ; red. Stefan Bednarek et al.]. Wrocław ; Ciechanów : Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998.

 2. Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Dziekanowskiej i Józefa Styka. Lublin : Wydawnictwo Perfekta Info Renata Markisz, 2008.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość