Strona główna

Konkurs fotograficzny moje pomorze ziemia, ludzie, wydarzenia


Pobieranie 17.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.09 Kb.
KONKURS FOTOGRAFICZNY

MOJE POMORZE – ZIEMIA, LUDZIE, WYDARZENIA

Edycja VI - 2013

 

 REGULAMIN

  


  1. Organizatorami konkursu są Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF działająca w ramach TSF-Trójmiejskie Studio Fotografii Radosław Brzozowski oraz Fundacja Rozwoju Fotografii „Twórcze Spotkania Fotograficzne”.

  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

  3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora pod adresem www.tsf.edu.pl. Prace należy wysyłać na adres TSF: Al. Niepodległości 792/6, 81-805 Sopot z dopiskiem ‘Moje Pomorze’.

  1. Czas dokonania zdjęcia i wykonania odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa.

  1. Prace nadesłane na poprzednie edycje konkursu nie mogą brać udziału w obecnej i nie będą rozpatrywane.

  1. Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek  o formacie co najmniej 18x24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40 cm lub 40x50 cm  i wersję cyfrową zdjęć, pozyskane we własnym zakresie. W przypadku zdjęć w kwadracie obowiązuje wymiar 30x30cm lub 40x40 cm. W przypadku prac o niestandardowych proporcjach dłuższy bok nie może przekroczyć 50 cm. Zestawy (maksymalnie 6 zdjęć w każdym) traktowane będą jako pojedyncza praca, przy czym całkowita ilość zdjęć w ramach jednego zgłoszenia nie może przekroczyć 18 sztuk. Jeden autor może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Jednocześnie jury zachowuje prawo do reedycji zestawów, a w szczególności wyboru z nich pojedynczych prac dla celów ekspozycji, jeśli uzna, że przyczyni się to do podniesienia poziomu prezentacji. Może też nagrodzić pojedyncze prace wyjęte z zestawu.

  1. Publikacja wyników konkursu na stronie www.tsf.edu.pl jest uważana za powiadomienie uczestników o jego wynikach.

8. Oceny prac dokona 3-osobowe jury w składzie:

art. fot. dr Witold Jurkiewicz

art. fot. Andrzej Baturo

    art. fot. Witold Węgrzyn


9. Obrady Jury są jawne, dostępne dla zainteresowanych.

10. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:I Ziemia

Krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.II Ludzie

Portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; człowiek we wszystkich aspektach swojego życiaIII Wydarzenia

Polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne,  obrzędowośćIV Eksperyment twórczy – kreatywne wykorzystanie fotografii.
11. Jury przyzna następujące nagrody:

a) Grand Prix –. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 1500zł.

b) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową.

c) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci bezpłatnego rocznego uczestnictwa w zajęciach TSF w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów

d) 4 równorzędne II nagrody - bezpłatne uczestnictwo w zajęciach TSF w Sopocie,  w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej przez jeden semestr,

e) wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej.


12. Jury może zdecydować o innym podziale nagród, a w szczególności ma prawo nie przyznania każdej z nich. Organizator, sponsorzy i instytucje patronujące nie mogą wpływać na decyzje jury inaczej niż poprzez udział swojego przedstawiciela w jego pracach.

13. Podatek od nagród opłacają laureaci.

14. Prace nadsyłane na konkurs powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) i ewentualnie tytułem oraz numerem kolejnym zgodnym z kartą zgłoszenia, którą należy dołączyć w opatrzonej godłem zaklejonej kopercie. Informacje w niej zawarte pozostają do wyłącznej wiedzy Organizatora i nikomu nie będą udostępniane. Na każdej pracy musi być wyraźnie określona kategoria, w której praca jest zgłaszana. Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.

15. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i Internecie w celach związanych z promocją konkursu Moje Pomorze oraz zachowanie ich reprodukcji dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich. Wszystkie prace  pozostają wyłączną własnością autorów i  będzie je  można odebrać osobiście w biurze Organizatora.

16. Terminarz konkursu:
Ogłoszenie tematów konkursowych - 15 marzec 2013.


  • Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 30 kwietnia 2013 - decyduje data stempla pocztowego

Jury, wyłonienie zwycięzców konkursu oraz nieoficjalne ogłoszenie wyników - 11 maja 2013.

Ogłoszenie wyników konkursu – 13 maja 2013.

Otwarcie wystawy i rozdanie nagród -  jesień 2013.

Prace niezakwalifikowane będą dostępne do odbioru w siedzibie organizatora od 25 maja do 30 czerwca 2013. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.Zwrot prac nagrodzonych i wyróżnionych – czerwiec 2014 w siedzibie Trójmiejskiej Szkoły Fotografii w Sopocie. Po tym terminie prace nie odebrane przechodzą na własność Organizatora.
17. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy TSF oraz członkowie ich rodzin, pracownicy Fundacji Rozwoju Fotografii „Trójmiejskie Spotkania Fotograficzne: oraz członkowie ich rodzien, jak również pracownicy instytucji patronujących konkursowi. Prace tych osób mogą być oceniane poza konkursem i włączone do wystawy.

18. Interpretacja powyższego regulaminu leży w wyłącznej gestii Organizatora.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość