Strona główna

Konkurs geograficzny dla uczniów szkóŁ gimnazjalnych woj. Podlaskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 etap wojewódzki


Pobieranie 66.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar66.01 Kb.


KOD UCZNIA: ..............................................

Liczba punktów: ...............................................KONKURS GEOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJ. PODLASKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ETAP WOJEWÓDZKI

Serdecznie witamy na etapie wojewódzkim konkursu geograficznego. Twoim celem jest rozwiązanie 33 zadań. Arkusz liczy 12 stron. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki zgłoś je Komisji Konkursowej. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną. W przypadku testu wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz stawiając znak X na literze poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź. Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.

Na rozwiązanie masz 90 minut.

ŻYCZYMY CI POWODZENIA
KOMISJA KONKURSOWA
Zadanie 1. (1 pkt)

Znalazłeś mapę Europy z zatartą skalą. Wiesz, że odległość mierzona w linii

prostej pomiędzy Wrocławiem a Rzeszowem wynosi 300 kilometrów. Na mapie

odległość ta wynosi 2 cm. W jakiej skali została wykonana mapa? Zakreśl

prawidłową odpowiedź.

a) 1 : 15 000 000 b) 1 : 150 000 c) 1 : 1 500 000


Zadanie 2. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono długości trwania dnia i nocy w ciągu roku w wybranym miejscu

kuli ziemskiej.Źródło: R. Domachowski, G. Młynarczyk, E. Pelle, Geografia – zadania

na mapach konturowych i topograficznych, Demart, Warszawa 2004


 1. Podaj na podstawie rysunku, ile godzin trwa dzień w tym miejscu podczas przesilenia letniego.

Odpowiedź: ............................... godz.

 1. Spośród podanych niżej miejsc wybierz to, dla którego przedstawiono na rysunku czas trwania dnia i nocy w ciągu roku.
  biegun północny, koło podbiegunowe północne, równik, zwrotnik Raka

Odpowiedź: .......................................................................................................
Zadanie 3. (1 pkt)

W dniu dzisiejszym można obserwować Słońce świecące w momencie

górowania dokładnie po południowej stronie nieba, tylko w jednym spośród

podanych poniżej miejsc. Podkreśl prawidłową odpowiedź:a) Buenos Aires b) Biegun Południowy c) Paryż
Zadanie 4. (1 pkt)

W dniu 22 czerwca w miejscowości X zaobserwowano Gwiazdę Polarną na

wysokości 50º. Na jakiej szerokości geograficznej położona jest miejscowość X.

Zakreśl prawidłową odpowiedź. 1. 66ºN

 2. 50ºN

 3. 24ºN

 4. 90ºN


Zadanie 5. (1 pkt)

Która godzina czasu miejscowego jest na biegunie południowym w momencie, gdy na biegunie północnym jest moment południa słonecznego? Zakreśl prawidłową odpowiedź. 1. 12ºº

 2. 24ºº

 3. 6ºº

 4. 18ºº


Zadanie 6. (3 pkt)

Uporządkuj warstwy atmosfery w kolejności ich ułożenia od powierzchni Ziemi.

Następnie przyporządkuj do odpowiednich warstw jonosferę i ozonosferę.

stratosfera, egzosfera, troposfera, termosfera, mezosfera

5) .................................. ....................................

4) .................................. ....................................

3) .................................. .....................................

2) .................................. .....................................

1) .................................. .....................................
Zadanie 7. (2 pkt)

Diagramy klimatyczne przedstawiają rozkład w roku średniej temperatury powietrza w ºC

i opadów atmosferycznych w mm w wybranych stacjach podzwrotnikowej strefy

klimatycznej. 1. Podaj, która ze stacji, A czy B, położona jest w klimacie śródziemnomorskim.
  Stacja …….

 2. Wymień dwie cechy klimatu sprzyjające rozwojowi rolnictwa na obszarze, na którym położona jest stacja A.

1. ..............................................................................................................

2. ..............................................................................................................Zadanie 8. (2 pkt)

Mapa przedstawia rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych na Ziemi.Przyporządkuj każdemu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B, C po jednym

czynniku, mającym największy wpływ na wielkość rocznej sumy opadów.

Czynniki:

1. Oddziaływanie zimnego prądu morskiego.

2. Oddziaływanie ciepłego prądu morskiego.

3. Położenie w cieniu opadowym wysokich gór.

4. Oddziaływanie stałych wyżów barycznych.

A. .............................. B. .......................... C. ...........................

Zadanie 9. (1 pkt)

Zaznacz dwie przyczyny, które mogłyby spowodować wzrost zasolenia wody w Morzu

Bałtyckim.

A. Wzrost rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku.

B. Spadek rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku.

C. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze zlewiska Bałtyku.

D. Obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza na obszarze zlewiska Bałtyku.
Zadanie 10. (2 pkt)

Poniższy tekst opisuje jeden z rodzajów ruchów wód morskich.Na otwartym oceanie, gdzie głębokość sięga tysięcy metrów, fala nie jest wysoka – nie

przekracza kilkudziesięciu centymetrów ponad powierzchnię morza – za to przemieszcza się z prędkością do około 800 kilometrów na godzinę. Gdy fala zbliża się do lądu, zwalnia i wypiętrza na kilka-kilkanaście (lub więcej) metrów ponad poziom morza. Atakując wybrzeże, morze podnosi się i o ląd uderza nie tyle ściana, ile wysoka na wiele metrów płyta wody. Wdziera się w ląd i pędzi, niszcząc wszystko po drodze. Najwięcej zniszczeń powodują silne prądy i porwane przez nie szczątki, często o wadze setek kilogramów, które burzą kolejne budowle, łamią drzewa, unoszą przedmioty, miażdżą i ranią ludzi.

Na podstawie: www.if.uj.edu.pl/Foton/88

 1. Podaj nazwę opisanej fali: .............................................................

 2. Podkreśl trzy zjawiska, które mogą spowodować powstanie takiej fali.

A. przyciąganie wody przez Księżyc i Słońce

B. powstanie uskoku w dnie morza

C. podmorski wybuch wulkanu

D. zmiana prędkości pasatu wiejącego nad oceanem

E. powstanie podmorskiego osuwiska

Zadanie 11. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie.Uzupełnij zdania, wykorzystując rysunek i własną wiedzę.

A. Do zlewisk czterech oceanów należy kontynent .........................................................

B. Największy naturalny zbiornik wodny znajdujący się na obszarach bezodpływowych to

(podaj jego nazwę) .......................................................................................................

C. Wielkie Góry Wododziałowe stanowią granicę zlewisk dwóch oceanów:


Oceanu ................................................... i Oceanu ......................................................

D. Dorzecza rzek Ganges i Tygrys należą do zlewiska Oceanu ..................................... .


Zadanie 12. (1 pkt)

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Glina, less, zlepieniec, żwir powstały w wyniku

a) wytrącania się z wody związków chemicznych.

b) oddziaływania wysokiego ciśnienia wewnątrz Ziemi.

c) nagromadzenia szczątków organicznych.

d) nagromadzenia produktów wietrzenia skał.
Zadanie 13. (2 pkt)

Obok czynnych wulkanów , wpisz nazwę kontynentu, na którym się znajdują.Nazwa wulkanu Kontynent

Hekla .............................

Krakatau .............................

Erebus .............................
Zadanie 14. (1 pkt)

Z podanych procesów geologicznych wybierz i podkreśl te, które zaliczamy do procesów endogenicznych (wewnętrznych):a) wulkanizm,

b) wietrzenie,

c) erozja,


d) ruchy górotwórcze,

e) ruchy masowe,

f) ruchy lądotwórcze.


Zadanie 15. (1 pkt)

Uporządkuj w kolejności etapy tworzenia się lodowca:

firn, śnieg, lód lodowcowy, lodowiec

1) .................................................. ,

2) .................................................. ,

3) .................................................. ,

4) .................................................. .
Zadanie 16. (1 pkt)

Zakreśl ten zestaw określeń, który zawiera tylko nazwy formacji trawiastych:

a) selva, caatinga, prerie, step, campos,

b) sawanna, step, campos, puna, caatinga,

c) puszta, prerie, step, campos, llanos,

d) makia, prerie, step, sawanna, puna,


Zadanie 17. (1 pkt)

Na mapie Polski zaznaczono główne rejony występowania typu gleby, która wytworzyła się

na obszarach zarastających bagien i zanikających jezior.


Zaznacz nazwę typu gleby, której występowanie przedstawiono na mapie.

A. czarne ziemie

B. czarnoziemy

C. brunatne

D. bielice
Zadanie 18. (2 pkt)

Podanym krainom geograficznym przyporządkuj za pomocą strzałek charakterystyczne dla nich cechy krajobrazu:a) Polinezja

b) Góry Transantarktyczne

c) Andy

d) Wielki Basen Artezyjskie) Góry Skandynawskie

A salary

B fiordy i fieldy

C nunataki

D atole


E scrubZadanie 19. (2 pkt)

Przyporządkuj podanym opisom rośliny uprawne wybrane z wymienionych poniżej:ryż, ziemniaki, herbata, pszenica, kawa

 1. Ważne rejony uprawy tego zboża znajdują się na obszarach Ukrainy i Powołża, Niziny Chińskiej, Niziny La Platy, wschodniej części Wielkich Równin w Ameryce Północnej.
  .......................................................

 2. Ojczyzną tej używki jest Etiopia, ale największe obszary uprawy znajdują się w Ameryce Południowej. Zbiór dokonywany jest ręcznie, uprawa i wstępne przetwarzanie są pracochłonne.
  .......................................................

 3. Posiada niewielkie wymagania glebowo-klimatyczne. Uprawiana jest głównie na półkuli północnej. Jest rośliną żywieniową dla ludności, stanowi też paszę dla trzody chlewnej i surowiec w przemyśle spożywczym.
  .......................................................


Zadanie 20. (2 pkt)

Wymienione surowce mineralne przyporządkuj miejscom ich wydobycia. Jeden surowiec można wpisać tylko jeden raz.


siarka, rudy żelaza, węgiel kamienny, ropa naftowa, węgiel brunatny

Miejsce wydobycia

Surowiec

Zagłębie Łużyckie
Kiruna / Gällivare
Zagłębie Donieckie
Zatoka Meksykańska

Zadanie 21. (3 pkt)

Tabela przedstawia strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni

w wybranych krajach świata w 2000 roku.

Energia elektryczna z elektrowni w %


Kraj

Elektrownie cieplne

Elektrownie

wodne


Elektrownie

jądrowe


Elektrownie

geotermalne


Norwegia


0,6

99,4

-

-

RPA

92,0

1,7

6,3

-

Francja

8,0

15,0

76,8

0,2

Dla każdego z wymienionych w tabeli krajów podaj po jednej przyczynie dominującego

udziału danego rodzaju elektrowni w strukturze produkcji energii elektrycznej.

Norwegia ..........................................................................................................................

RPA ..................................................................................................................................

Francja ..............................................................................................................................


Zadanie 22. (3 pkt)

Przyporządkuj podane informacje (przemysł paliwowo-energetyczny, kolebka polskiego górnictwa i hutnictwa, Zakłady Mechaniczne URSUS, Fabryka Porcelany „Karolina”, aglomeracja, Kombinat Cementowo-Wapienniczy w Sitkówce Nowinach, Zakłady Przemysłu Cukierniczego „E. Wedel”, Fabryka Dywanów „Kowary”, Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star”) do okręgów przemysłowych: 1. Warszawski Okręg Przemysłowy: ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

 2. Sudecki Okręg Przemysłowy: ....................................................................................................................... .......................................................................................................................

 3. Staropolski Okręg Przemysłowy: ....................................................................................................................... ......................................................................................................................

Zadanie 23. (3 pkt)

Na mapie numerami od 1 - 7 zaznaczono położenie przejść granicznych

w Polsce. Wpisz do tabeli obok podanego przejścia granicznego:


 • numer jego zaznaczenia na mapie,

 • nazwę państwa, do którego prowadzi.
Numer na mapie

Nazwa przejścia

Państwo
BudziskoChyżneZgorzelecTerespolSłubiceCieszynMedyka


Zadanie 24. (1 pkt)

W Polsce wybrane obiekty (zabytki, miasta) wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wybierz zestaw, w którym wszystkie obiekty są na wyżej wymienionej liście: 1. Stare Miasto w Toruniu, twierdza i mury obronne w Kłodzku, Rynek Starego Miasta w Poznaniu;

 2. Zamek Krzyżacki w Malborku, Stare Miasto w Zamościu, Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau;

 3. Kopalnia Soli w Wieliczce, Stare Miasto w Warszawie, molo w Sopocie;

 4. Puszcza Białowieska, Stare Miasto w Zamościu, Stare Miasto we Wrocławiu.

Zadanie 25. (3 pkt)

Połącz w pary wymienione w tabeli cuda świata z podanymi miejscami ich występowania: Francja, Efez, Indie, Giza, Austria, Olimpia, Babilon, Hiszpania
Lp.

Cuda świata

Miejsce występowania

1

Wielka Piramida
2

Wiszące ogrody Semiramidy
3

Posąg Zeusa
4

Świątynia Artemidy
5

Tadż Mahal
6

Alhambra
7

Wersal
8

Hofburg

Zadanie 26. (4 pkt)

Na mapie konturowej przedstawiono kraje basenu Morza Śródziemnego.

 1. Na podstawie opisów rozpoznaj i wpisz nazwy krajów położonych w tym regionie.
  A. Turystów przyciągają do tego położonego na półwyspie kraju walory krajobrazowe, zwłaszcza wybrzeża wschodniego, archipelagi wysp oraz obiekty kultury materialnej:
  świątynie chrześcijańskie a także liczne zabytki będące świadectwem wcześniejszego panowania Arabów.
  Kraj:......................................................
  B. Na atrakcyjność tego europejskiego kraju wpływa zróżnicowany krajobraz o przewadze terenów górzystych, występowanie licznych wysp z urozmaiconą linią brzegową, z licznymi zatokami, a także posiadanie zabytków cywilizacji starożytnej.
  Kraj:......................................................
  C. Turyści w tym kraju, oprócz pozostałości cywilizacji starożytnej, coraz liczniej zwiedzają rafy koralowe. Niestety zagrożeniem dla rozwoju turystyki są ataki fundamentalistów islamskich skierowane przeciwko obcokrajowcom.
  Kraj:......................................................
  D. Kraj położony nad Morzem Adriatyckim. Turystów urzekają krajobrazy z licznymi formami krasowymi oraz skaliste wybrzeże dalmatyńskie.
  Kraj:......................................................

 2. Zaznacz na mapie kraje opisane powyżej, wpisując na ich obszarach odpowiednio
  litery: A, B, C, D.

Zadanie 27. (3 pkt)

Poniżej podano nazwy organizacji międzynarodowych. Przyporządkuj

za pomocą numerów pełną nazwę organizacji do podanego jej

międzynarodowego skrótu. 1. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury

 2. Światowa Organizacja Zdrowia,

 3. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (Fundusz Pomocy Dzieciom),

 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych,

 5. Europejska Wspólnota Gospodarcza,

 6. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa,

 7. Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

WHO ….. ONZ ….. EWG ….. UNESCO ….. FAO ….. UNICEF …..
Zadanie 28. (3 pkt)

Podaj nazwy organizacji, których flagi przedstawiono poniżej.
......................................... ....................................... ........................................
Zadanie 29. (2 pkt)

Podaj nazwy euroregionów, do których należą następujące państwa. 1. Polska, Litwa, Rosja, Łotwa, Dania, Szwecja .......................................................................

 2. Polska, Litwa, Białoruś .........................................................................................................

 3. Słowacja, Polska ....................................................................................................................

 4. Polska, Czechy, Niemcy ........................................................................................................

 5. Ukraina, Polska, Białoruś ......................................................................................................

Euroregiony wybierz spośród podanych:


BAŁTYK, BUG, DOBRAWA, GLACENSIS, KARPACKI, NIEMEN, NYSA, POMERANIA, PRADZIAD, SILESIA, TATRY
Zadanie 30. (2 pkt)

Na mapie zaznaczono wybrane parki narodowe w Polsce.
Spośród zaznaczonych na mapie parków narodowych Polski wybierz i zapisz po dwa

przykłady tych, które charakteryzują się podanymi cechami.


 1. Osobliwością każdego z parków są formy krasowe, malownicza dolina rzeki, endemiczne gatunki roślin.
  Parki: ..............................................................., ....................................................................

 2. Do najważniejszych walorów parków należą rozległe obszary podmokłe, bagna i torfowiska, stanowiące siedlisko dla ptactwa wodnego.
  Parki: ..............................................................., ....................................................................


Zadanie 31. (3 pkt)

Na podstawie opisów i dodatkowo przeczytanej literatury rozpoznaj kraj: 1. Caral, położone 250 km od stolicy, leży w sercu całkowicie kamienistej pustyni.
  Miejsce to urosło do rangi „matki wszystkich kultur prekolumbijskich obu Ameryk”.
  To najstarsze miasto w Ameryce Południowej. W jakim kraju się znajduje? .............................................. .

 2. Kraj 16 razy mniejszy od Polski, wciśnięty pomiędzy Egipt i Morze Śródziemne na zachodzie a Jordanię na wschodzie. Jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych świata. Ten kraj to .............................................. .

 3. W 1989 roku, kraj nazwany przez angielskich kolonizatorów zmienił nazwę. Na granicy z Chinami, Laosem i Tajlandią znajduje się w nim obszar określany „Złotym Trójkątem”. Ten kraj to .............................................. .

Na podstawie własnej wiedzy i dodatkowo przeczytanej literatury uzupełnij zadania 33 i 34.


Zadanie 32. (3 pkt)

Na terenie województwa podlaskiego znajduje się wiele obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych - parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Na podstawie krótkich opisów rozpoznaj park narodowy lub krajobrazowy.


W miejscu kropek wstaw jego nazwę.


 1. ..................................... - Park ten kojarzy się z jednym z najpiękniejszych w Polsce jezior, tymczasem stanowi ono tylko niewielką jego część. Jezior jest w sumie kilkanaście, większość okolonych lasami. W parku tym można zobaczyć bobra, wydrę, piżmaka, łosia, jelenia, wilka czy borsuka;

 2. ................................... - W parku tym podziwiać można niezwykłą różnorodność występujących na niewielkim terenie polodowcowych form rzeźby. Wśród wysokich wzgórz leżą liczne zagłębienia, często bezodpływowe, a w nich jeziora - najczęściej niewielkie oczka, ale także najgłębsze rynnowe jezioro Polski;

 3. ....................................... - W paku tym znajdują się jedyne zachowane jeszcze w Europie fragmenty prawdziwie dziewiczego lasu. Na terenie parku znajduje się wiele drzew będących pomnikami przyrody. Spotkać można tam największego ssaka Europy.


Zadanie 33. (3 pkt)

Województwo podlaskie to mozaika religii i języków. 1. Oprócz kościoła katolickiego można zobaczyć świątynie innych wyznań. Do podanych świątyń dopisz wyznawców tego kościoła i najważniejszy ośrodek kultu religijnego:

  • cerkiew - ......................................, .........................................

  • meczet - ......................................., .........................................

 2. W wielu miejscowościach obok języka polskiego możemy usłyszeć języki mniejszości narodowych. Do podanych miejscowości dopisz język mieszkającej tam mniejszości narodowej

  • Puńsk ...................................................

  • Hajnówka ............................................ .

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość