Strona główna

Konkurs na projekt opakowania czekolady santos


Pobieranie 17.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.69 Kb.
KONKURS NA PROJEKT OPAKOWANIA

CZEKOLADY SANTOS 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie na projekt opakowania czekolady Santos

 2. Organizatorem Konkursu jest Marek Bargieł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Ciast i Lodów „Santos”

 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 1. Cel Konkursu
 1. Celem konkursu jest wybór najbardziej oryginalnego pod względem kolorystycznym oraz graficznym opakowania na czekoladę SANTOS.

 2. Opakowanie na czekoladę powinno:

• mieć kształt kwadratu

  • być wykonane z tektury litej

  • zawierać okienko o ciekawym kształcie

  • kolorystyka podstawowa: ciemny brąz, złoto, krem oraz odcienie tych kolorów, dopuszczalne inne ciekawe rozwiązania kolorystyczne

 • stałe elementy graficzne: logo, młynek, kółko z treścią „Słodycze światowej klasy” w załącznikach

 • wymiar: 118 mm x 118 mm x 13 mm

3. Czekolady pakowane w tym opakowaniu będą z różnorodnymi dodatkami (łącznie około 9 rodzajów) m.in.: z solą morską, chilli, cynamonem, czy skórką z pomarańczy pozyskiwaną ze świeżych owoców w naszej Przetwórni Owoców i Warzyw. Dane opakowanie będzie uniwersalne na każdy rodzaj czekolady. Jedynym elementem wyróżniającym każdy z rodzajów będzie indywidualna etykieta złożona z dwóch części: przedniej (zawierającej smak czekolady) oraz tylnej (dane teleadresowe producenta, skład, termin przydatności itp.)

 1. Uczestnicy
 1. Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat.

 2. W konkursie mogą brać udział m.in.: osoby indywidualne, profesjonalni graficy, studia reklamowe.

 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 1. Harmonogram
 1. W celu wzięcia udziału w konkursie, uczestnik zobowiązany jest do przesłania projektu do 10 sierpnia 2010 r.

 2. Projekty graficzny w PDF (w kolorze), prosimy wysyłać bezpośrednio na adres: santos@santos.pl zatytułowany „Konkurs na opakowanie”

 3. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu więcej niż jeden projekt. Każdy projekt jest zgłaszany odrębnie (w odrębnym e-mailu) i podlega indywidualnej ocenie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu najpóźniej do 15 sierpnia 2010

 2. Wynik konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Cukierni SANTOS: www.santos.pl oraz na plakatach w sklepach firmowych Cukierni SANTOS


V Nagrody


 1. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony na podstawie oceny komisji konkursowej wytypowanej przez Organizatora

 2. Wszelkie kwestie przyznania nagrody rozstrzyga Organizator

 3. Nagrodą dla zwycięscy konkursu będzie:

 • możliwość zamieszczenia nazwy własnej (imienia i nazwiska, pseudonimu lub nazwy firmy) na tylnej stronie opakowań, w dolnej części, czcionka rozmiar 11 Times New Roman lub inna takiej samej wysokości

 • Nagroda pieniężna - 1000 zł.

 • zestaw słodyczy Cukierni SANTOS

 • zamieszczenie nazwy własnej wraz z projektem na plakatach informujących o wynikach konkursu w sklepach firmowych SANTOS, na stronie internetowej Cukierni SANTOS, Portalu KrosnoCity.pl, który objął Patronat Medialny oraz w prasie lokalnej
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent

 2. Zwycięzca zostanie poinformowany drogą e-mailową o wyniku konkursu oraz terminie i miejscu odbioru nagród


VI. Prawa autorskie

  1. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do prac konkursowych są autorzy prac.

  2. Zwycięzca konkursu w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu będzie zobowiązany podpisać umowę przenoszącą prawa autorskie na rzecz Organizatora.

  3. Organizator może wykorzystać wizerunek przesłanych przez Uczestników projektów do promocji Konkursu oraz do przygotowania projektów opakowań dla czekolady Santos.

  4. Jeżeli strony nie postanowią inaczej przeniesienie praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, obejmować będzie całość autorskich praw majątkowych i wszystkie pola eksploatacji, w szczególności wymienione w ust 5 i będzie skuteczne bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

  5. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 4 obejmują:

 1. Zwielokrotnianie utworów w całości lub w części dowolną techniką i w dowolnej formie

 2. Wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci teleinformatycznych, w tym do sieci Internet,

 3. Utrwalanie i zwielokrotnianie utworów techniką drukarską, reprograficzną, w pamięci komputera, na dowolnych nośnikach danych, w tym nośnikach magnetycznych i cyfrowych, techniką fotograficzną lub poligraficzną,

 4. Rozpowszechnianie utworów przez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, publiczne wystawienie, najem lub użyczenie

 5. Publiczne udostępnianie za pomocą sieci komputerowej w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nim w miejscu i czasie przez siebie wybranymVII. Postanowienia końcowe

 1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, i wyraża zgodę na:

   1. Rozpowszechnianie imion i nazwisk w związku z konkursem i jego promocją,

   2. Rozpowszechnianie prac Uczestników zgłoszonych do konkursu dla celów promocji konkursu

   3. Wystawianie prac Uczestników zgłoszonych do konkursu na wystawach pokonkursowych

2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż praca konkursowa będzie wynikiem jego wyłącznej twórczości, że jego wyłączne prawo autorskie do dzieła nie jest w żaden sposób ograniczone. W sytuacji wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem o naruszenie praw autorskich do dzieła uczestnika konkursu, zobowiązuje się on do niezwłocznie przystąpić do sprawy, zwalniając Organizatora z ponoszenia wszelkich kosztów, odszkodowań, i innych związanych z jej załatwieniem.

3. Jeśli najlepszy projekt w niewielkim stopniu nie będzie spełniał wcześniejszych założeń, wówczas Organizator zwróci się do Autora o wprowadzenie zmian, nie wpłynie to na podważenie autorstwa i ogłoszeniu pracy jako zwycięskiej.4. Organizator może unieważnić konkurs jak również odstąpić od rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Patronat medialny: KrosnoCity.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość