Strona główna

Konkurs plastyczno-literacko-muzyczny „Matka Boska Limanowska w moim życiu”


Pobieranie 31.03 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.03 Kb.
Konkurs plastyczno-literacko-muzyczny

Matka Boska Limanowska w moim życiu”organizowany z okazji 50. rocznicy koronacji

Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej


Urząd Miasta Limanowa

HONOROWY PATRONAT:

Biskup Tarnowski Andrzej JeżPATRONAT MEDIALNY:

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz


Tygodnik „Gość Niedzielny”
Kwartalnik „Mater Dolorosa”

 1. Cele konkursu:

 • Pogłębienie znajomości historii kultu Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

 • Szerzenie kultu Matki Boskiej Bolesnej na Ziemi Limanowskiej poprzez różne formy wyrazu artystycznego.

 • Umocnienie wiary poprzez świadectwo działania Matki Boskiej Bolesnej w życiu człowieka.

 • Rozwijanie wrażliwości i umiejętności literackich, plastycznych i muzycznych.

 • Odkrywanie nowych talentów artystycznych.

 1. Tematyka konkursu:

Uczestnicy mają wyrazić za pomocą dzieła plastycznego, tekstu poetyckiego, prozatorskiego lub utworu muzycznego własne przeżycia i refleksje, nawiązujące do hasła konkursu. Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły i osobiste przemyślenia dotyczące kultu Matki Boskiej Limanowskiej oraz duchowe przeżycia związane
z obecnością Cudownej Figury Maryi w limanowskim sanktuarium.

 1. Uczestnicy konkursu i kategorie wiekowe:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z Limanowej oraz dorośli mieszkańcy parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

KATEGORIA I – SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • Uczniowie klas I-III – prace plastyczne.

 • Uczniowie klas IV-VI – prace plastyczne, tekst literacki.

KATEGORIA II – SZKOŁY GIMNAZJALNE

KATEGORIA III – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • Prace plastyczne, tekst literacki, utwór muzyczny.

KATEGORIA IV – DOROŚLI

 • Prace plastyczne, tekst literacki, utwór muzyczny. 1. Formy konkursowe:

 • Prace plastyczne – jedna praca w formacie A4, A3 lub A2. Dozwolone techniki malarskie, rysunkowe
  i graficzne (oprócz technik wypukłych i powodujących szybkie uszkodzenie pracy).

 • Prace literackie – jeden utwór poetycki lub prozatorski, wcześniej niepublikowany (do dwóch stron wydruku komputerowego, format A4, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5).

 • Utwór muzyczny – jeden utwór wokalny/wokalno-instrumentalny nagrany na nośniku pamięci (czas trwania kompozycji do 5 minut).

 1. Harmonogram konkursu:

I etap:

SZKOŁY


 • Do 20.05.2016 r. – termin składania prac do szkolnej komisji konkursowej i wyłonienie maksymalnie trzech
  najlepszych prac plastycznych, trzech literackich, trzech muzycznych w danych kategoriach wiekowych.

 • Do 20.06.2016 r. – termin przesłania prac zwycięzców etapu szkolnego do Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej

w Limanowej.

DOROŚLI


 • Do 20.06. 2016 r. – termin przesłania prac do Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

II etap:

 • 2.09.2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu (informacja telefoniczna lub listowna oraz na stronie

internetowej parafii).

 • 10.09.2016 r. – gala pokonkursowa w Domu Pielgrzyma w Limanowej i wręczenie nagród laureatom.

 1. Nagrody:

Powołane przez Organizatorów jury dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody rzeczowe
w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nagrody pieniężne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i w kategorii dorosłych.

Organizatorzy przewidują ufundowanie NAGRODY GRAND PRIX.

Prace Laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Pielgrzyma w Limanowej
do 30.09.2016 r.


 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej
  w Limanowej, ul. Jana Pawła II 1, 34-600 Limanowa z dopiskiem „KONKURS”

 • Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy plastycznej na wystawie /pracy literackiej w publikacji okolicznościowej w celach promocyjnych/ utworu muzycznego do publicznego odtworzenia”.

 • Prace winny być podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny) oraz zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła i nazwisko nauczyciela-opiekuna merytorycznego
  (w przypadku uczniów) oraz telefon kontaktowy lub adres.

 • Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące
  w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) nie wezmą udziału w konkursie.

 • Prace laureatów po wystawie pokonkursowej będą do odbioru 1.10.2016 r. w godz. od 9.00 do 12.00
  w Domu Pielgrzyma w Limanowej. Po tym terminie prace uznaje się za własność Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną metryczkę (zob. załącznik).

Załącznik


METRYCZKA PRACY


IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

KLASA*

Szkoła

PodstawowaGimnazjum

Szkoła

ponadgimnazjalnaDorośli
TYTUŁ PRACY /KRÓTKI OPIS PRACY/NAZWA I ADRES SZKOŁY*DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA, TELEFONIMIĘ I NAZWISKO RODZICA LUB OPIEKUNA, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY *
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy plastycznej na wystawie /pracy literackiej w publikacji okolicznościowej

w celach promocyjnych/ utworu muzycznego do publicznego odtworzenia. **

Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie zdjęć mojej pracy na stronach internetowych Parafii


i Urzędu Miasta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


PODPIS UCZESTNIKA

PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA*

(w przypadku uczestników niepełnoletnich)
* dotyczy uczniów** niepotrzebne skreślić©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość