Konkurs polonistyczny gimnazjum motyw przewodniPobieranie 314.21 Kb.
Strona1/6
Data17.06.2016
Rozmiar314.21 Kb.
  1   2   3   4   5   6
KONKURS POLONISTYCZNY - GIMNAZJUM
Motyw przewodni:

Motyw kobiety w literaturze i sztuce

Uczestnicy przystępujący do konkursu powinni posiadać wysokie kompetencje czytelnicze, umiejętność wnikliwej interpretacji utworów, a także umiejętność samodzielnego wnioskowania i poprawnego wypowiadania się w różnych formach. Zadania konkursowe sprawdzają wybiórczo zagadnienia z zakresu czytanych książek, wiedzy i umiejętności objętych zapisami aktualnie obowiązującej PP z języka polskiego. Przede wszystkim jednak mają za zadanie odkryć szeroko rozumiane kompetencje humanistyczne uczniów, ujawniające się poprzez praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w nowych kontekstach. Wymagania oraz treści poszerzające zakres wyżej wymienionych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kompetencji uczniów obejmują: • czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury (w tym także takich, które nie są lekturami konkursowymi lub ich fragmentami) na poziomie dosłownym, metaforycznym i symbolicznym.

 • identyfikowanie charakterystycznych cech czytanego utworu; rozróżnianie podstawowych rodzajów i gatunków literackich, publicystycznych, wierszy i rymów oraz ich rodzajów oraz definiowanie pojęć wynikających ze specyfiki omawianych tekstów (np. pieśń, sielanka, fraszka, satyra, powieść, epopeja, dramat, itp. )

 • analizowanie i interpretowanie różnych tekstów kultury z wykorzystaniem pojęć służących do opisu dzieła wskazanych w PP do języka polskiego oraz wynikających ze specyfiki czytanego tekstu (m.in., gwara, żargon, slang, neologizm, archaizm, zdrobnienie, zgrubienie, metafora i jej rodzaje, powtórzenia, pytanie retoryczne, paralelizm, wyrazy dźwiękonaśladowcze, symbol, alegoria, epitet, porównanie, także homeryckie, apostrofa, anafora, antyteza, wykrzyknienie, inwersja, narracja, jej rodzaje i funkcje, paradoks, pointa, itp.)

 • definiowanie pojęć służących opisowi dzieła literackiego, malarskiego i filmowego, wyszukiwanie i określanie funkcji środków artystycznego wyrazu właściwych dla analizowanych tekstów.

 • rozumienie i stosowanie pojęć z poetyki w samodzielnej analizie i interpretacji utworów literackich.

 • porównywanie tworzywa literatury i innych dzieł sztuki, np.: obrazu, dostrzeganie zróżnicowania środków artystycznego wyrazu w tym zróżnicowanie słownictwa i stylu.

 • interpretowanie funkcjonujących w kulturze motywów, postaci, symboli przy użyciu adekwatnych pojęć z dziedziny teorii literatury, malarstwa.

 • czytanie tekstów w różnych kontekstach, przywoływanie tych kontekstów oraz uwzględnienie ich w interpretacji dzieła, np.:

 • kontekst historyczny (m.in.: znajomość epok historyczno-literackich: średniowiecze, renesans, oświecenie, romantyzm, pozytywizm; ważniejszych wydarzeń historycznych, dat granicznych danej epoki, przedstawicieli myśli filozoficznej, ich poglądów, znajomość głównych gatunków literackich reprezentatywnych dla epok, tematów i motywów, wzorców osobowych obecnych w literaturze);

 • kontekst biograficzny (tu: fakty z biografii autorów wybranych dzieł, które pozwalają na głębsze odczytanie analizowanych utworów, znajdują odzwierciedlenie w przywołanych dziełach)

 • kontekst plastyczny.

 • komentowanie właściwości poznanych utworów literackich i tekstów kultury wskazujące na dojrzałość i krytycyzm w formułowaniu sądów.

 • dokonywanie oceny czytanych utworów w świetle własnych wartości, dostrzeganie uniwersalności znaczeń, doświadczeń, przemyśleń.

 • formułowanie problemów, podawanie sposobów ich rozwiązywania, wypowiadanie się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury.

 • argumentowanie, uzasadnianie i wnioskowanie.

 • dokonywanie celowych operacji na tekście: streszczanie, rozwijanie, przekształcanie stylistyczne (zjawisko stylizacji językowej); pojęcie gwary, dialektu, rozpoznawanie funkcji języka, przekształcanie mowy zależnej – niezależnej – pozornie zależnej.

 • sprawne posługiwanie się funkcjonalną wiedzą o języku w typowych ćwiczeniach gramatycznych i redakcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem fleksji, składni i słowotwórstwa, fonetyki oraz norm ortograficznych i interpunkcyjnych.

 • znajomość wyrażeń i zwrotów frazeologicznych związanych z tematyką konkursu.

 • dostrzeganie charakterystycznych cech stylów językowych.

 • wykazanie się funkcjonalną i teoretyczną wiedzą w zakresie podstawowych zagadnień i pojęć z gramatyki języka polskiego ( np. wszystkie części mowy, części zdania, rodzaje wypowiedzeń, zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie) zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej PP (czyt. PP: Świadomość językowa uczniów).

 • formułowanie wypowiedzi w zależności od adresata, roli i celu, inspirowanych rysunkiem, cytatem, itp.

 • budowanie własnych tekstów poprawnych pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym w następujących formach:

I i II etap konkursu

 • rozprawka, opis (sytuacji, przeżyć, miejsca, postaci, dzieła sztuki itp.),rozbudowane kompozycyjnie opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, różne formy notatek, regulamin, instrukcja, kodeks, teksty o charakterze adresatywnym typu: m.in. toast, dedykacja, gratulacje, podziękowanie; biogram, plan, wywiad, ogłoszenie, zawiadomienie, zaproszenie, reklama, podanie, list (prywatny i oficjalny), informacja prasowa, dziennik, mowa/przemówienie, pamiętnik, samodzielna analiza i interpretacja utworu literackiego ( w tym także takiego, który nie jest tekstem konkursowym) lub jego fragmentu oraz innych przewidzianych w PP.


III etap konkursu – ma formę pracy pisemnej

 • artykuł, wypracowanie, esej, analiza i interpretacja porównawcza tekstów z literatury konkursowej, samodzielna analiza

i interpretacja utworu literackiego ( w tym także takiego, który nie jest tekstem konkursowym).

Uwaga!

 • Uczestnicy etapu szkolnego i rejonowego powinni znać teksty literackie wskazane w spisie lektur dla odpowiedniej części konkursu. W etapie wojewódzkim obowiązuje znajomość wszystkich lektur i omawianych zagadnień. Wskazane teksty Lektury dostępne są również w formie e-booków w Internecie.

ETAP I

 • H. Sienkiewicz, Qvo vadis

 • J. Słowacki, Balladyna

 • M. Musierowicz, Opium w rosole

ETAP II

 • Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem, Mona Lisa

 • J. Kochanowski, Z Pieśni świętojańskiej o Sobótce. Panna XI, Do Hanny

 • I. Krasicki, Żona modna

 • S. Żeromski, Siłaczka

 • A. Mickiewicz, Grażyna

 • A. Fredro, Zemsta

 • G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej

 • M. Musierowicz, Kwiat kalafiora

 • F. Karpiński, Laura i Filon

 • Bogurodzica

 • Lament świętokrzyski

ETAP III

 • M. Mitchell, Przeminęło z wiatrem • A. Mickiewicz, Pan Tadeusz • M. Musierowicz, Kłamczucha

KONKURS MATEMATYCZNY - GIMNAZJUM

Wymagania konkursowe będą obejmowały i poszerzały treści matematyczne zawarte w „Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Gimnazjum”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wiadomości i umiejętności w zakresie:

Etap I


 • działań na liczbach wymiernych,

 • obliczeń procentowych,

 • potęg o wykładnikach całkowitych,

 • własności pierwiastków,

 • wyrażeń algebraicznych,

 • stosowania wzorów skróconego mnożenia,

 • równań i nierówności liniowych z jedną niewiadomą,

 • układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi,

 • wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych,

 • własności wielokątów,

 • pól i obwodów wielokątów,

 • pól i obwodów kół,

 • okręgu wpisanego w wielokąt i opisanego na wielokącie,

 • symetrii osiowej i środkowej,

 • twierdzenia Pitagorasa,

 • statystyki opisowej i podstaw rachunku prawdopodobieństwa,

 • kąta środkowego i kąta wpisanego,

 • prostopadłości i równoległości w przestrzeni,

 • kąta dwuściennego,

 • graniastosłupów i ostrosłupów,

 • pól powierzchni i objętości wielościanów,

Etap II

 • prostych równań i nierówności z wartością bezwzględną,

 • własności funkcji liniowej oraz funkcji nieliniowych,

 • twierdzenia Talesa,

 • podobieństwa figur,

 • rozwiązywania zadań logicznych oraz zadań na uzasadnianie,

Etap III

 • brył obrotowych,

 • pól powierzchni i objętości brył obrotowych,

 • odkrywania i dowodzenia twierdzeń arytmetycznych, algebraicznych i geometrycznych.

Wiadomości i umiejętności wyszczególnione w etapach niższych, obowiązują także na etapach wyższych.

FORMA ZADAŃ


Arkusze konkursowe będą zawierały różne typy zadań za­mkniętych i otwartych.

UWAGA:


 • Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

 • Rysunki w zadaniach geometrycznych mają być czytelne i wykonane z użyciem przyborów geometrycznych.

LITERATURA

 • Materiały zawarte na stronach internetowych wydawnictw, stowarzyszeń, towarzystw naukowych zajmujących się popularyzacją matematyki.

 • Czasopismo „Matematyka” oraz „Matematyka w szkole”.

 • Podręczniki szkolne, zestawy ćwiczeń, przewodniki metodyczne oraz inne materiały pomocnicze ogólnie dostępne, w tym szczególnie:

 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Liga zadaniowa. Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką, Wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń;

 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki, Koło matematyczne w gimnazjum, Wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2010;

 • Zespół Redakcyjny: Bobiński Z., Jarek P., Nodzyński P., Świątek A., Uscki M., Matematyka z wesołym Kangurem, Wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2004;

 • Bednarek W., Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam!, Wydawnictwo NOWIK. Opole 2007;

 • Janowicz J., Zbiór zadań konkursowych, GWO, Gdańsk 2005;

 • Lodzińska E., Zbiór zadań konkursowych z matematyki dla gimnazjum.

II wydanie rozszerzone, Wydaw­nictwo NOWIK, Opole 2005.

 • Pawłowski H., Tomalczyk W., Zadania z matematyki dla olimpijczyków, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2001;

 • Narojczyk Z., Sterczewska J., Konkursy matematyczne dla gimnazjum, Wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2007.

 • Pawłowski H., Olimpiady i konkursy matematyczne, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2006;

KONKURS INFORMATYCZNY- GIMNAZJUM

Wymagania konkursowe rok szkolny 2013/2014

: zalaczniki -> dokumenty
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> Konkurs matematyczny gimnazjum
dokumenty -> Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz wykaz podręczników obowiązujących w lo nr VII im. K. K. Baczyńskiego od roku szkolnego 2011/2012 do 2013/2014
dokumenty -> Lp. Szkoła – adres Zakwalifikowani
dokumenty -> Carl Gustaw Jung „ Dzieci zdolne i dzieci twórcze
dokumenty -> Podkarpackie
dokumenty -> Regulamin konkursu na projekt logotypu
dokumenty -> Regulamin konkursu na nazwę podkarpackich targów edukacyjnych § postanowienia ogólne
dokumenty -> Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki Plan i program studiów zatwierdzony na Radzie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej dnia 10. 01. 2007r
dokumenty -> Szanowni Państwo! Dyrektorzy gimnazjów


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy