Strona główna

Konkursy sportu, turystyki I rekreacji


Pobieranie 69.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar69.6 Kb.
Dotacje, granty i konkursy przeznaczone dla dolnośląskich organizacji pozarządowych

URZĄD MIASTA WROCŁAW

KONKURSY SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Organizacja zajęć sportowo-szkoleniowych - letnia szkółka piłkarska i szkolenie w futbolu amerykańskim, organizacja  turnieju bokserskiego - Grand Prix, organizacja  ogólnopolskiego turnieju integracyjnego w tańcu towarzyskim w roku 2008. Termin składanie ofert – do dnia 14 sierpnia 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p97329.aspx

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu, turystyki i rekreacji pn. „Organizacja i koordynacja przygotowania bazy hotelowej na potrzeby
UEFA EURO 2012” Termin składanie ofert - do dnia 20 sierpnia 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p97655.aspx

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie techniczne – przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych” Termin składanie ofert – do dnia 5 września 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p98601.aspx

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Wrocławia rozpoczynających się w IV kwartale 2008 r.” Termin składanie ofert - do dnia 5 wrzesień 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p98442.aspx

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu szkolnego w koszykówce i piłce nożnej w II półroczu 2008 roku”. Termin składanie ofert – do dnia 5 września 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p98673.aspx

KONKURSY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Otwarty konkurs ofert na wspólną realizację zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych w roku 2008 i 2009 – II edycja. Termin składania ofert – Terminy składania ofert zgodne są z poniższym harmonogramem: I nabór ofert do dnia 18 sierpnia 2008 roku; termin rozpatrzenia ofert w ciągu 14 dni od daty złożenia oferty, Kolejne nabory na rok 2008 2009 od 01 września 2008, termin rozpatrzenia ofert w ciągu 14 dni od daty złożenia oferty. Nabory wniosków będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na rok 2008 rhttp://www.wroclaw.pl/m31014/p97590.aspx

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współpracy międzynarodowej pn. „Organizacja i koordynacja Szkoły Polsko - Rosyjskiej” w roku 2008. Termin składanie ofert – do dnia 18 sierpnia 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p97468.aspx

KONKURSY W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury
polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Wrocławia – II EDYCJA. Termin składanie ofert - do dnia 26 sierpnia 2008 r. http://www.wroclaw.pl/m31014/p98113.aspx

KONKURSY INNE

Otwarty konkurs ofert na wspólną realizację zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych zewnętrznych instrumentów finansowych w roku 2008 i 2009 – II edycja. Terminy składania ofert zgodne są z poniższym harmonogramem: I nabór ofert do dnia 18 sierpnia 2008 roku. Kolejne nabory na rok 2008 2009 od 01 września 2008. bory wniosków będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na rok 2008. http://www.wroclaw.pl/m31014/p97590.aspx

MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE W PROGRAMACH FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO.

Udział polskich uczestników w przedsięwzięciach międzynarodowych
Terminy składania wniosków: nie później niż 2 tygodnie przed terminem wyjazdu

Integracja europejska
Wnioski przyjmowane są przez cały rok


Wschód-Wschód. Projekty realizowane w Polsce
Terminy składania wniosków: 22 sierpnia 2008 (realizacja projektów od 22 listopada)

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej. Regionalne organizacje partnerskie O dotacje mogą ubiegać się tylko regionalne organizacje partenerskie. Wnioski na projekty rzecznicze przyjmowane są przez cały rok. Propozycje zgłoszone do 30 września zostaną rozpatrzone w tym roku kalendarzowym. Edukacja obywatelska i europejska. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Propozycje projektów zgłoszone do 30 września 2008 zostaną rozpatrzone w tym roku kalendarzowym. Nowe konkursy dotacyjne Fundacji Batorego. Fundacja Batorego zaprasza do składania listów intencyjnych w ramach dwóch konkursów: Instytucje Obywatelskie – Aktywny Obywatel (do 31 lipca 2008) i Instytucje Obywatelskie – Dotacje Instytucjonalne (do 14 sierpnia 2008). Informacje o zasadach ubiegania się o dotacje w poszczególnych programach, wzory i formularze wniosków dostępne są na stronie http://www.batory.org.pl/dotacje.htm#terminy

Dotacje Fundacji Batorego na działania strażnicze. Fundacja Batorego zaprasza organizacje, które planują prowadzenie działań strażniczych w roku 2009 do składania wniosków na projekty dotyczące obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Listy intencyjne można nadsyłać do 3 listopada 2008. http://www.batory.org.pl/straznicze/zasady2008.htm

DOTACJE I GRANTY

Równać Szanse 2008 - Regionalny Konkurs Grantowy. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2009 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.  Celem nadsyłanych projektów powinno być wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków mija 1 października 2008 roku! http://www.rownacszanse.pl/strona.php?p=566
UKIE. V nabór ofert na Konkurs Otwarty "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłosił V nabór ofert na Konkurs Otwarty "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych". Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 sierpnia 2008. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/370743.html#Scene_1
Unijne wsparcie dla wychowania obywatelskiego i wolontariatu. Do 31 października 2008 można składać w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury wnioski w programie "Działanie przygotowawcze Amicus" (Amicus preparatory action). http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/369017.html
Konkurs UE: Działania wspierające prawa człowieka i demokrację objęte Wytycznymi UE w sprawie kary śmierci. Do 2 października 2008 można składać w Biurze Współpracy EuropeAid w Belgii wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie „Działania wspierające prawa człowieka i demokrację objęte Wytycznymi UE w sprawie kary śmierci” (Actions supporting human rights and democracy issues covered by the EU Guidelines on the Death Penalty) w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człwoieka (European Instrument for Democracy and Human Rights - EIDHR). http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/368270.html

Konkursy w sektorze środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłosiło nabór wniosków do konkursów o dofinansowanie w ramach działań 5.1, 5.2, 5.3 oraz 5.4. Więcej na: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/konkursy/konkursy_piata_os.psml

Dofinansowanie międzynarodowych projektów: Warstwy pamięci. Geschichtswerkstatt Europa to program Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, który wspiera międzynarodowe projekty poświęcone europejskim kulturom pamięci. Jego celem jest dialog młodych Europejczyków na temat różnic i podobieństw w narodowej, regionalnej i lokalnej pamięci o doświadczeniach przemocy w XX wieku. Dwustronicowe szkice projektów można przesyłać mailem lub pocztą do dnia 27 października 2008. W listopadzie 2008 komisja podejmie decyzję, które projekty poproszone zostaną o złożenie wniosku. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/369092.html
Dotacje dla punktów informacyjnych Europe Direct 2009-2012. Do 29 września 2008 można składać w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce wnioski o dotacje na prowadzenie punktów informacyjnych Europe Direct 2009-2012. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/368443.html
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na utworzenie siedmiu punktów informacyjno-kontaktowych RPO WD w województwie dolnośląskim. Termin składania wniosków upływa 12 września 2008. http://bip.umwd.pl/index.php?id=89&tx_ttnews[tt_news]=3114&tx_ttnews[backPid]=89&cHash=3926e54a3a

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, w  2008 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Termin składania ofert: do 5 września 2008 r. http://www.dolnyslask.pl/default.aspx?docId=4905

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zaprasza do składania w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Priorytetu 7 „Edukacja” Działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013. Nabór trwa do 14 sierpnia 2008 r. http://rpo.dolnyslask.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=138

Konkurs UE: Wzmacnianie roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu praw człowieka i reform demokratycznych. Do 30 września 2008 można składać w Biurze Współpracy EuropeAid w Belgii wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie „Wzmacnianie roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu praw człowieka i reform demokratycznych, we wspieraniu pokojowego pojednania grup interesów oraz w konsolidowaniu uczestnictwa i reprezentacji w życiu politycznym – Działania ponadnarodowe i regionalne”. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/367911.html
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu/Wałbrzychu/Jeleniej Górze/Legnicy. Termin składania ofert upływa 3 września 2008 r. http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=6491&newsId=297&templId=178
Konkurs ofert: Pomoc humanitarna dla Sudanu Południowego. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Pomoc humanitarna dla Sudanu Południowego". Celem zadania jest realizacja projektu z zakresu pomocy humanitarnej, którego beneficjentem będzie w szczególności ludność zamieszkująca lub przebywająca na terenie Sudanu Południowego. Oferty można składać do 21 sierpnia 2008 w Warszawie. http://www.msz.gov.pl/POMOC,HUMANITARNA,DLA,SUDANU,POLUDNIOWEGO,19769.html
Konkurs grantowy dla spółdzielni socjalnych. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) wraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES), będące realizatorem zadań wynikających z umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs ofert na realizację projektów związanych z rozwojem działalności spółdzielni socjalnych (na terenie województwa dolnośląskiego). Wnioski można składać do 29 sierpnia 2008. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/362261.html

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego - „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego". Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyć w terminie od 9 lipca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. http://www.pozytek.gov.pl/Konkursy,725.html

Konkurs dotacji dla środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza Konkurs Dotacji „Fundusze strukturalne na poziomie Narodowej Strategii Spójności” skierowany do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest naukowe wsparcie wszystkich procesów realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, co przyczyni się do zbudowania efektywnej współpracy pomiędzy Ministerstwem a partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce. Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz załącznikami można składać do 31 lipca 2008 r. (II nabór). http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/konkurs+dotacji+dla+srodowisk+naukowych+i+ngo.htm

1,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Rusza trzecia edycja konkursu projektów w ramach inicjatywy społecznej „Warto być za!”. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. W ramach programu Kompania Piwowarska przeznaczy 1,5 mln zł na działania polskich organizacji pożytku publicznego, które na co dzień realizują projekty wspierające osoby marginalizowane. Od 1 lipca do 29 sierpnia 2008 r. organizacje pożytku publicznego z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie. Beneficjentami działań pomocowych projektów zgłoszonych do konkursu mogą być: bezdomni, bezrobotni o niskich kwalifikacjach zawodowych, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub wychowujący się poza rodziną, niepełnosprawni. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej programu: www.warto.eu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Nabór wniosków będzie odbywał się do 30 września 2008 r.

http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/20.06.08_nabor_kultura.htm
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Small Grants). Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (The International Visegrad Fund IVF) zaprasza do udziału w konkursie grantowym Small Grants. Najbliższy termin składania wniosków mija 1 czerwca 2008 r. Następny - 1 września 2008 r. Terminy składania wniosków: 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia 2008r. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/335673.html

Konkurs w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza do składania wniosków w następujących konkursach: Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Nabór wniosków do 31 grudnia 2008. http://www.pokl.dwup.pl/

Program PFRON - PARTNER III. Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku. Program realizowany jest w dwóch modułach: moduł A – dofinansowanie zadań dotyczących działań realizowanych w sposób ciągły, moduł B – dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych (tj. projektów, których cykl realizacji zamyka się w okresie jednego roku kalendarzowego). Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym, jednakże nie później  niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu. http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/WWW/504A0A42A03D49AEC1256BD6004C6D42?OpenDocument

Fundacja Kronenberga finansuje takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo i adresowane do odbiorców z obszaru większego niż jedno województwo można składać w terminie: do 10 października 2008 r. (decyzja - 19 grudnia 2008 r.), do 13 lutego 2009 r. http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index_1386.htm#wnioski
INNE
Nowa edycja plebiscytu „Firma przyjazna mamie”. Już po raz czwarty miesięczniki „Dziecko” i „Poradnik Domowy” rozpoczynają plebiscyt „Firma przyjazna mamie”. Akcja promuje pracodawców, którzy pomagają rodzicom w łączeniu obowiązków domowych z pracą zawodową. Do 10 listopada 2008 r. można zgłaszać kandydatury pracodawców, którzy dbają o pracujące młode mamy i wprowadzają udogodnienia pozwalające im bezstresowo łączyć macierzyństwo z pracą zawodową. Spośród zgłoszonych firm jury wyłoni zwycięzców. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/371189.html
Konkurs "Wakacje polecONe". Konkurs skierowany jest do wszystkich turystów, którzy znają miejsca rekreacji przyjazne osobom niepełnosprawnym oraz właścicieli obiektów turystycznych. Każdy rekomendowany obiekt spełniający wymogi regulaminu konkursu będzie zamieszczony na stronie www.niepelnosprawni.pl. Do konkursu „Wakacje polecONe” można zgłaszać: bazy noclegowe, muzea, stołówki, restauracje, puby, dworce kolejowe i autobusowe, lotniska, szlaki turystyczne oraz miejsca rozrywki i rekreacji. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.niepelnosprawni.pl. Propozycje należy zgłaszać do 15 października 2008 r. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/371252.html

VII edycja konkursu „Świat przyjazny dziecku”. Komitet Ochrony Praw Dziecka rozpoczyna VII już edycję konkursu „Świat przyjazny dziecku”. Tegoroczny konkurs realizowany jest po hasłem „Większy wybór – więcej dobrej zabawy”. Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja produktów, które pozytywnie wpływają na rozwój dzieci – poznawczy, emocjonalny i społeczny oraz kształtują wrażliwość estetyczną dzieci. Konkurs potrwa do 28 listopada 2008 roku. Do tego czasu czekamy na zgłoszenia dystrybutorów, producentów. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/370379.html

Konkurs fotograficzny "ZPORRe zmiany w regionach". Czy widzisz zmiany w swoim otoczeniu? Jaki wpływ na Twoje życie mają fundusze unijne? Takie pytania zadają sobie organizatorzy konkursu fotograficznego. Odpowiedz na te pytania swoimi zdjęciami. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie rejestracji i jej potwierdzenie zgodnie z ust. 2 i 3 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2008 r. Czekamy! Więcej informacji na stronie www.foto.zporr.gov.pl  

Uruchomienie kolejnego naboru w zakresie działania II Szkolenia i seminaria Polsko – Norweskiego Funduszu Badań Naukowych. W związku z niewykorzystaniem środków w ramach działania II  Szkolenia/seminaria, Rada Polsko – Norweskiego Funduszu Badań Naukowych podjęła decyzję o uruchomieniu z dniem 31 lipca 2008 roku kolejnego naboru wyłącznie dla w.w. działania. Nabór potrwa do dnia 31 października 2008 roku. Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe informacje dotyczące jego przebiegu znajdują się na stronie operatora Funduszu  www.fbn.opi.org.pl 

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Kapitał Ludzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pełniące rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia - IP2) dla Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki zaprasza do składania wniosków o wpis na listę asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego V Priorytetu Programu Kapitał Ludzki. Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem asesor – PO KL Priorytet V) należy przesłać pocztą do 21 sierpnia 2008 r. http://www.dwfefs.gov.pl/nabor_asesorow_5_4_2.htm

Na dobry początek! - konkurs o dofinansowanie. Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza instytucje nienastawione na zysk, działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do konkursu o dofinansowanie Na dobry początek! Wnioski można nadsyłać do końca września 2008. Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać wniosek o dofinansowanie w terminie do 30 września 2008. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/360952.html

Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej. Fundacja FOR zaprasza do udziału w konkursie na komiks o tematyce ekonomicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks. Konkurs ma charakter otwarty. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia: 10 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego). http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/358944.html
Konkurs MAMA, TATA...& MYSELF? - nowy konkurs. Jeśli wiesz jak wygląda życie młodego emigranta, znasz jego problemy, wyzwania, nadzieje i umiesz o nich opowiedzieć – zapraszamy do udziału w Konkursie MAMA, TATA… & MYSELF? – polskie dzieci i młodzież na emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Prace można przesyłać do 31 sierpnia 2008 na adres czytampopolsku@gazeta.pl. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/360142.html

Porozmawiaj z Nią – konkurs. Towarzystwo Interwencji Kryzysowej zaprasza kobiety do nadsyłania wspomnień dotyczącymi losów ich przodkiń, które doświadczyły wygnania. Projekt Porozmawiaj z Nią stanowi kontynuację pracy podjętej w projekcie Kobiety Wędrowne, gdzie rozmowy z kobietami dotyczące doświadczeń wygnania, przesiedlenia, ucieczki prowadzone były przez realizatorki projektu. Wszystkie te doświadczenia nazwane zostały wędrówką. Prosimy o przesyłanie prac do 15 września 2008 roku na adres Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/361027.html

Europejski konkurs e-inclusion. Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania projektów opartych na ICT do prestiżowego ogólnoeuropejskiego konkursu e-inclusion. Na stronie www.e-inclusionawards.eu trzeba się jak najszybciej zarejestrować. Jest to formalność, która rozpoczyna udział w konkursie. Można również dokonać rejestracji, przesyłając niezbędne dane (imię, nazwisko, nazwę instytucji, stanowisko w firmie osoby rejestrującej, telefon, e-mail, adres instytucji) na adres: Anna.kotwica@e-inclusionawards.eu. Następnie, do 12 września. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/361254.html
Konkurs Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes 2008”. Już po raz dziesiąty Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłosiła konkurs Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes 2008”. Konkurs skierowany jest do wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki działaniom proekologicznym poprawiły swoją konkurencyjność na rynku krajowym lub międzynarodowym. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 września 2008. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/354032.html
Konkurs Wykluczone! 2008 ogłoszone. Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP ogłosiło drugą edycję Konkursu Wykluczone! Prace można nadsyłać do 10 września 2008.

Wykluczone! to konkurs, którego tematem są opuszczone, zaniedbane, wymarłe, zdewastowane obiekty przemysłowe, dworce, domy, tereny i rzeczy. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i albo zyska nową albo ulega degradacji. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/357339.html


XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu – Janowi Pockowi. Konkurs ma umożliwić uczestnikom zaprezentowanie dorobku artystycznego i jego ocenę w konfrontacji z innymi twórcami. Prace konkursowe należy nadsyłać do 5 września 2008 roku. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/349185.html
Konkurs Dziennikarski: TEN INNY. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Grupa „Wirydarz” przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii oraz Fundacja Wychowawców i Młodzieży „Prom” zapraszają do udziału w konkursie dziennikarskim TEN INNY, organizowanym w ramach kampanii Rady Europy „Każdy inny – wszyscy równi”. Nagrody przyznawane są co miesiąc.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/283005.html

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYTy też masz wpływ na zmiany klimatu Udział w konkursie "Be a Changer" to okazja, by pokazać swój wkład w ochronę środowiska i zachęcić innych do działań na rzecz zmian klimatu. Na zwycięzców czeka wyjazd na obóz ekologiczny i sprzęt fotograficzny.
Zadanie konkursowe polega na złożeniu najciekawszej deklaracji dotyczącej ochrony klimatu. Fotografie z pomysłami, jak dbać o środowisko w codziennym życiu, należy umieścić na stronie konkursu "Be a Changer”. Będą je oceniać internauci. Zwycięzcami zostaną osoby, których zobowiązania cieszyły się największą popularnością. Konkurs potrwa do 30 listopada 2008 r. Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie Be a Changer.


Konkurs dla młodzieży UE "Dzieci mają prawo do ochrony". Komisja Europejska ogłasza konkurs plastyczny „Dzieci mają prawo do ochrony”. Młodzież w wieku 10-18 lat ma za zadanie przygotować plakat, ilustrujący ich prawo do ochrony i opieki w UE. Do wygrania są dwie nagrody: na etapie krajowym i europejskim. Sześć najlepszych drużyn z całej Europy pojedzie do Brukseli. Prace trzeba dostarczyć najpóźniej 31 października 2008. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/368777.html
Europejskie Alter Ego. Wyobraź sobie, że urodziłeś się w innym europejskim kraju... Kim jesteś? Co lubisz? Jak wyglądasz? Odpowiedzi na te pytania poszukują organizatorzy konkursu Alter Ego. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu podwójnego portretu - siebie i swojego Alter Ego (lac. drugi ja) pochodzącego z innego otoczenia, środowiska kulturowego, kraju. Może to być film, fotografia, nagranie muzyczne, performance. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 14-18 lat z 22 krajów europejskich. Międzynarodowe jury

wybierze po dwóch zwycięzców z każdego kraju, którzy wezmą udział w tygodniowych warsztatach artystycznych w Danii. Prace można umieszczać na stronie Alter Ego do 5 września 2008 r. http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=aktualnosci
Europa na celowniku - konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży. Wyjeżdżasz gdzieś na wakacje? Nie wyjeżdżasz, lecz mimo to nie rozstajesz się z aparatem fotograficznym? Polska Fundacja im. Roberta Schumana przygotowała konkurs dla Ciebie! Najlepsze prace opublikujemy w magazynie Fundacji - Polskim Kalendarzu Europejskim. Na Wasze zdjęcia cyfrowe, mieszczące się w jednej z powyższych kategorii, czekamy do 15 września 2008 roku. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/362092.html
Europejczycy do piór! Konkurs na artykuł. Trwa dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Masz mniej niż 30 lat ? Chcesz zabrać głos w tej debacie? Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszy artykuł dotyczący UE. Prace na jeden z proponowanych tematów należy nadsyłać do 15 września 2008. Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w magazynie Fundacji - Polskim Kalendarzu Europejskim. Na autorów wyróżnionych prac czeka również niewielkie honorarium. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/361837.html

Szkoły nauczą, jak mądrze robić zakupy. Współczesnych klientów otaczają niezliczone ilości produktów, informacji, reklam i promocji. Marketingowe bodźce szczególnie oddziałują na dzieci, którym trudniej jest krytycznie ocenić podawane informacje i oprzeć się pokusie kupowania. Dlatego Federacja Konsumentów, Głos Nauczycielski i Tesco organizują konkurs „Czy wiesz, co kupujesz” dla szkół, zachęcający nauczycieli do przygotowywania lekcji z zakresu edukacji konsumenckiej. Ma on pomóc uczniom zrozumieć jak świadomie robić zakupy. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2008. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/357504.html

Konkurs na najciekawszą pracę magisterską z pedagogiki. Do końca roku można nadsyłać do Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2007 lub 2008, a które otrzymały ocenę łączną z pracy oraz obrony pracy, co najmniej dobrą. Konkurs skierowany jest do wszystkich absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych oraz niepaństwowych z terenu całej Polski. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 grudnia 2008 r. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/350376.html

Konkurs dla studentów na esej poświęcony prawom człowieka i Olimpiadzie w Pekinie. Przestrzeń - Monitor Olimpijski zaprasza do udziału w konkursie. Tematyka esejów powinna mieścić się w ramach następujących zagadnień: I Prawa człowieka w Chinach w przededniu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – Czy Olimpiada może wpłynąć na poprawę w dziedzinie praw człowieka w Chinach? II Media wobec Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – wizerunek Chin. III Wspólnota międzynarodowa wobec łamania praw człowieka w Chinach. Prace konkursowe można nadesłać do 15 października 2008 r. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/350344.html

Konkurs poetycki o nagrodę im. Włodzimierza Majakowskiego. Korporacja Ha!art ogłasza pierwszą edycję konkursu na debiut poetycki "Od maja do października" o nagrodę im. Włodzimierza Majakowskiego. Zgłoszenia można nadsyłać od 1 maja do 31 października każdego roku. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed 30. rokiem życia, którzy nie mają w swoim dorobku książki poetyckiej. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/349468.html


Nowy Program "Młodzież w Działaniu" 2007 – 2013. Program „Młodzież w Działaniu” rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy w roku, a wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie europejskim można składać trzy razy w roku. http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/18?idf=234&page=1
Sporządziła

Anna Bogucka

Dolnośląska Federacja

Organizacji Pozarządowych
Projekt ”DFOP – profesjonalne wsparcie dla III sektora” jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich..©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość