Strona główna

Konstrukcja pierwszych stron pracy licencjackiej


Pobieranie 16.09 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.09 Kb.
KONSTRUKCJA PIERWSZYCH STRON

PRACY LICENCJACKIEJ
(Załącznik do ZASAD PRZYGOTOWANIA, SKŁADANIA I OCENIANA PRACY LICENCJACKIEJ ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO W OŚRODKU STUDIÓW AMERYKAŃSKICH UW)

Zgodnie z uszczegółowieniem procedury prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów z dnia 15 lutego 2007 opisanej załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych, każdy egzemplarz pracy licencjackiej, powinien mieć następującą konstrukcję:
  • strona tytułowa (sporządzona w języku polskim; dla prac w języku angielskim jedynie temat powinien być w języku angielskim);

  • strona z oświadczeniami kierującego pracą oraz autora pracy;

  • strona zawierająca

  • krótkie streszczenie pracy (maksymalnie 800 znaków/około 16 wierszy); napisane wyłącznie w języku polskim. Dla pracy w języku angielskim streszczenie powinno zawierać polską wersję tytułu;

  • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) w języku polskim (także dla prac po angielsku), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej). Należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami

  • dziedzinę pracy (kod wg programu Sokrates-Erasmus dla OSA to: 08900, inne humanistyczne);

  • prace pisane w języku polskim pod dziedziną pracy powinny zawierać jeszcze tytuł pracy w języku angielskim;

  • spis treści, treść, zakończenie i bibliografia.

(przykład poniżej)


Uniwersytet Warszawski

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Nr albumu:

licencjackiej>

Praca licencjacka

na kierunku kulturoznawstwo

w zakresie studia amerykanistyczne – kulturoznawstwo USA
Praca licencjacka

na kierunku studia amerykanistyczne

w zakresie kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych


Praca wykonana pod kierunkiem
Warszawa,Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.


Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data Podpis autora (autorów) pracy


Streszczenie
Słowa kluczoweDziedzina pracy (kody wg programu Sokrates-Erasmus)
08900, inne humanistyczne


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość