Strona główna

Konstytucja jest zbiorem norm – zasad stanowiących fundament politycznego, społecznego I gospodarczego ładu w państwie. Jest aktem prawnym określającym organizację władz publicznych I status prawny jednostki


Pobieranie 4.26 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar4.26 Kb.
KONSTYTUCJA jest zbiorem norm – zasad stanowiących fundament politycznego, społecznego i gospodarczego ładu w państwie. Jest aktem prawnym określającym organizację władz publicznych i status prawny jednostki. Jest zatem ustawą zasadniczą, a więc aktem prawnym pisanym.

Konstytucja z 2 kwietnia 1997r. . uchwalona przez Zgromadzenie narodowe i zatwierdzona przez naród w referendum 25 maja 1997r., weszła w życie 17 października 1997r.. jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.


USTAWY akt normatywny powszechnie obowiązujący, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie i zajmujący w hierarchii źródeł prawa miejsce wysokie, tuz po konstytucji.

W procedurze uchwalania ustaw uczestniczą Sejm i Senat, z tym że w przypadku rozbieżności stanowisk izb parlamentarnych ostatnie słowo należy do Sejmu. Ustawy podpisuje Prezydent, lecz jeśli ma zastrzeżenia natury prawnej, może skierować usta do Trybunału Konstytucyjnego, którego stanowisko w tej sprawie jest ostateczne.


KODEKS jest aktem prawodawczym (ustawą), której celem jest całościowe względnie wyczerpujące i niesprzeczne oraz syntetyczne uregulowanie wybranej sfery życia społecznego, zastępujące dotychczasowe rozproszone akty normatywne.
NOWELIZACJĄ nazywa się częściową zmianę obowiązującego akty prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej ( albo wyższej) mocy prawnej, później wydany.
ROZPORZĄDZENIE akt normatywny wydany przez organ władzy wykonawczej w celu wykonania ustawy i na podstawie zawartego w niej upoważnienia. Organem powołanym do wydania rozporządzenia może być Prezydent, rada Ministrów, Prezes rady Ministrów, ministrowie.
PRAWORZĄDNE PAŃSTWO polega na tym, że wszystkie organy władzy istnieją i działają na podstawie prawa oraz w granicach przez prawo określonych. Praworz.ądność dotyczy zatem działania państwa i jego organów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość