Strona główna

Koszt nabycia, czyli koszt nabytych dóbr, łącznie z kosztami transportu; koszty zaopatrzenia


Pobieranie 16.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.55 Kb.
Zapasy:

 • surowce i materiały,

 • produkcję w toku,

 • wyroby gotowe.

Kategorie kosztów istotne dla zarządzania zapasami: • koszt nabycia, czyli koszt nabytych dóbr, łącznie z kosztami transportu;

 • koszty zaopatrzenia (obsługi zamówień), czyli koszt przygotowania i emisji zamówień, koszty przyjęć i weryfikacji dostaw, koszty przetworzenia dokumentów dostaw i koszty obsługi płatności;

 • koszty utrzymywania zapasów, czyli koszty składowania, ubezpieczenia, straty z tytułu ubytków i kradzieży, czynsze lub podatki od nieruchomo­ści;

 • koszty korzyści utraconych z tytułu zaangażowania funduszy w nabycie i utrzymywanie zapasów;

 • koszty braku zapasów, czyli koszty ponoszone w związku z nie dyspo­nowaniem zapasem przy wystąpieniu zapotrzebowania;

 • koszty jakości, czyli koszty związane z dążeniem do zapewnienia przy­ jętego bądź domniemanego standardu produktu.

Tendencja do obniżania poziomu i skali użycia zasobów (lean production) = redukcja kosztów
Centralne problemy zarządzania zapasami:

 • określenie wolumenu zapasów z punktu widzenia zachowania poziomu działalności;

 • określenie optymalnej częstości zapasów;

 • określenie optymalnego wolumenu dostaw;


MRP Material Requirements Planning - elastyczne systemy planowania materiałowego

System planistyczny do utrzymywania takiego poziomu zapasów, aby były one dostępne na żądanie.

Dane wejściowe dla MPR:


 • zestawienie materiałów, obejmujące listy rodzajów podzespołów, części oraz surowców i materiałów, ich ilości oraz okresy, w których będą po­trzebne;

 • globalny plan produkcji, który jest budowany poczynając od zapotrzebo­wania na wyroby gotowe według rodzajów, ilości i czasu;

 • rejestry stanu zapasów materiałów i surowców, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich ściągnięcie od dostawców;

MRP wspiera racjonalne planowanie krótkookresowego ukształtowania zdolności produkcyjnych (obłożenie maszyn, zapotrzebowanie na siłę roboczą).

MRP i plan krótkookresowego ukształtowania zdolności produkcyjnych weryfikują plan produkcji
MRP II Manufacturing Resource Planning

Zastosowa­nie metodologii MRP do planowania zasobów materiałowych i technicznych środków produkcji, logistyki, wolumenów produkcji, marketingu i zasobów finansowych.

MRP II prowadzi do ograniczenia lub eliminacji problemów związanych z brakami materiałowymi, nieodpowiednią jakością, słabością obsługi klienta i niską ­produktywnością;
Planowanie zasobów ->

optymalizacja relacji koszty-korzyści  max przychody ze sprzedaży - kosztyMinimalizacja kosztów dysponowania zapasem:

 • optymalizacja wolumenu pojedynczego zamówienia na materiał (pojedynczej dostawy) oraz wolume­nu pojedynczej partii (serii) produkcyjnej;

 • kształtowanie kosztów organizowania dostaw i kosztów utrzymywania zapasu;

Rzadsze zamówienia  zwiększony wolumen dostawy (partii produkcyjnej) i wzrost przeciętnego wolumenu zapasów, a więc wzrost kosztów utrzymy­wania zapasów.


Minimalizacja kosztów dysponowania zapasami oznacza minimalizację wielkości:

Koszt dysponowania zapasem = Koszty zaopatrzenia (Koszty przygotowania produkcji) + Koszt utrzymania zapasu


Polityka cenowa i algorytmy kształtowania cen są instrumentami stero­wania rentownością podmiotu ekonomicznego ze specyficznej perspektywy jednostki produktu.

Sterowanie poziomem zysku przed opodat­kowaniem i poziomem zysku netto.

Cena odnoszona do pełnego kosztu jednostkowego, czyli kosztu ustalonego na podstawie wszystkich składników kosztu całkowitego.

Warunek konieczny nie tylko dla pokrycia przychodami ze sprzedaży kosztów danego podmiotu i wygenerowania pewnej kwoty zysku, ale także dla osiągnięcia sterowności w zakresie poziomu generowanego zysku.

Cena produktu ma charakter wielkości zewnętrznej wobec podmiotu sprzedającego i jest realizowana w drodze wymiany z otoczeniem.
Poziom ceny
popyt i stan konkurencji na danym rynku parametry kosztowe podmiotów na rynku rynek koszty
Orientacja rynkowa oznacza orientację na klientów i na konkurencję


 • min cena rynkowa < projektowana cena < max cena ryn­kowa na dany produkt

 • zamierzony udział w rynku

 • biorca ceny

 • ustalenie ceny docelowej target price

 • ustalenie jednostkowego kosztu docelowego target cost


Orientacja kosztowa oznacza orientację na kreujący produkt podmiot.
Cel polityki cenowej - osiąganie za­mierzonej nadwyżki przychodów nad kosztami
projektowana cena przyczynia się do utrzymania równowagi finansowej danego podmiotu, to jest do pokrywania kosztów i generowania odpowiedniej nadwyżki

Wolumen pro­dukcji < zdolności wytwórcze

Progresywny wzrost kosztu jednostkowego i spadek jednostkowej marży pokrycia wraz ze wzrostem produkcji

dawca ceny ­

sterowanie – w przypadku biorcy ceny bieżąca kontrola kosztu jednostkowego produktu (odpowiedni system kalkulacji) i różnicy mię­dzy ceną kształtowaną przez rynek a tym kosztem

w przypadku dawcy ceny kontrola kosztu jednostkowego produktu i narzucanej ceny


Formuły cenowe mają postać typu koszt plus...

czynnik warunkujący wolumen produktu + sposób ustalenia poziomu pożądanego zyskuJednostkowy kosz­t bazowy - koszt jednostkowy, do którego doli­cza się składnik generujący nadwyżkę (jednostkowy koszt całkowity lub jego istotna część, np. jednostkowy koszt materiału) Jeśli koszt ba­zowy < jednostkowy koszt całkowity => składnik generu­jący nadwyżkę = zysk jednostkowy + elementy kosztu jednostkowego, których nie ujęto w koszcie bazowym.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość