Strona główna

Krajowa Konferencja Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” na temat edukacji w Polsce Warszawa, 22 kwietnia 2007 „Sprawozdanie i ocena działań ministra edukacji Romana Giertycha”


Pobieranie 24.53 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.53 Kb.


Krajowa Konferencja Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”
na temat edukacji w Polsce


Warszawa, 22 kwietnia 2007

Sprawozdanie i ocena działań ministra edukacji Romana Giertycha”



 1. Sprawozdanie z dotychczasowych działań ministra edukacji.


1. Początki…

5 maja 2006 roku, na wniosek ówczesnego premiera RP, Roman Giertych otrzymał nominację na wicepremiera i ministra edukacji narodowej z rąk obecnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Nominacja ta była ceną, jaką PiS musiał zapła­cić za wejście LPR do koalicji rządzącej.

Objęcie resortu edukacji przez człowieka o skrajnie nacjonalistycznych poglą­dach, wychowanego w kulcie siły i braku tolerancji, zostało przyjęte przez społeczeń­stwo z dużymi oporami. Już pierwsze poczynania nowego ministra zapoczątkowały falę protestów organizowanych przez przedstawicieli różnych środowisk.

9 maja 2006 w Warszawie odbyła się pierwsza manifestacja studencka przeciwko nowemu ministrowi. Kolejne zaś odbyły się m.in. w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie, zaś 13 czerwca z inspiracji Inicjatywy Uczniowskiej odbył się protest grupy uczniów ze szkół średnich i gimnazjalnych, która zablokowała siedzibę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgro­madzenie zostało usunięte przez policję.

Roman Giertych swą niechęć do rozmów z protestującymi tłumaczył tym,

że jego zdaniem są to środowiska postulujące także legalizację narkotyków


i które w związku z tym nie mogą reprezentować całej młodzieży. Twierdził również, że protesty inspirowane były przez młodzieżówki partii lewicowych oraz powiązane ze "środowiskami homoseksualnymi", których i tak nic nie przekona do jego osoby. Ta­kie zachowanie promuje wśród Polskich uczniów przekonanie, że z ludźmi którymi się nie zga­dzają nie należy rozmawiać. Takie zachowanie powoduje wychowanie uczniów nie na świadomych obywateli, którzy potrafią zrozumieć i rozważyć wszystkie racje, lecz na autokratów, którzy na każdy przeciwny pogląd czy głos reagują agresją. Tworzy to zagrożenie dla istnienia ustroju demokratycznego w Polsce.

Niedługo po objęciu przez Romana Giertycha funkcji ministra zorganizowano także zbieranie podpisów pod listem otwartym dotyczącym jego odwołania. Zebrano 137 876 podpisów, a list został 8 czerwca przekazany do Kancelarii Premiera.



2. Pomysły ministra Giertycha na uzdrowienie Polskiej edukacji.


 • Amnestia maturalna

Amnestia maturalna jest to sprzeczna z konstytucją zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oce­niania egzaminów dojrzałości. Minister podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany 8 września 2006 , czyli po przeprowadzeniu
i ocenie matur.

Zmiany polegają na tym, że uczeń zdaje maturę mimo, że nie uzyska się progu 30% na egzaminie maturalnym.

      Warunkiem otrzymania świadectwa maturalnego na tych zasadach jest uzyskanie ze wszystkich przedmiotów (łącznie z "oblanym") średniej co najmniej 30% punktów.       Abiturienci objęci tą zmianą rozporządzenia otrzymali świadectwo dojrzałości we wrześniu 2006 roku oraz tym samym nie mogli starać się o przyjęcie na studia w normal­nym terminie.

Proponowana zmiana rozporządzenia wywołała kontrowersje zarówno wśród uczniów, jak i rektorów wyższych uczelni, min. Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Lutego.

Wyżej opisaną zmianę Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodną z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny podzielił zdanie Rzecznika. Tylko dzięki opóźnionemu terminowi wejścia w życie wyroku, 53 tysiące świadectw maturalnych pozostało ważnymi.



 • Odwołanie Mirosława Sielatyckiego dyrektora Centralnego Ośrodka Doskona­lenia Nauczycieli (CODN)

Roman Giertych podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Centralnego Ośrodka Dosko­nalenia Nauczycieli, Mirosława Sielatyckiego. Jako podstawę decyzji minister podał wy­dane przez CODN podręcznika dla nauczycieli "Kompas - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą". Celem tej publikacji była promocja praw człowieka.

W ramach programu zaakceptowanego przez poprzedniego ministra edukacji Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli uczestniczył w pracy nad podręcznikiem „Kompas”. Jednym z elementów publikacji była nauka tolerancji wobec mniejszości seksualnych, którą gwarantuje Europejska Konwen­cja Praw Człowieka. Według Giertycha podręcznik miał służyć "promocji homoseksuali­zmu" w szkole, co stało się podstawą do podjęcia decyzji o odwołaniu Sielatyckiego. W programie m.in zachęcano do organizowania spotkań z przedstawicielami dyskryminowanych grup społecznych w ramach lekcji tolerancji. Przeciwko decyzji ministra zaprotestowało wiele środowisk. Listy otwarte wystosowali w tej sprawie pracownicy Ośrodka i Amnesty International. Przeciw decyzji Giertycha wy­powiedział się również przewodniczący Rady Europy, Terry Davis. Na miejsce Dyrektora Sielatyckiego została powołana nauczycielka religii Teresa Łęcka.




 • Program „Zero Tolerancji”

Założenia programu:

1. Zaostrzenie kar dla uczniów.

2. „Godny strój ucznia” – powrót mundurków.

3. Zakaz używania telefonów komórkowych podczas lekcji.

4. Określenie w statutach szkół rodzajów niedopuszczalnych zachowań uczniów.

5. Odebranie dyrektorom szkół możliwości reagowania na naganne zachowania we­wnątrz społeczności szkolnej, poprzez nakaz informowania organów ścigania o wszelkich naruszeniach przez ucznia zasad współżycia społecznego.

6. Policja i straż miejska będzie zobowiązana informować rodziców o wagarującej mło­dzieży.

7. Rady gmin będą miały prawo wprowadzić godzinę policyjną w nocy.

8. Wizytacje w szkołach dokonywane przez tzw. „Trójki Giertycha”.


 • Pomysł przyznania księdzu prałatowi Henrykowi Jankowskiemu Medalu Komi­sji Edukacji Narodowej

Aneta Woźniak, rzecznik MEN, poinformowała opinię publiczną, iż przyznanie tego od­znaczenia, mimo nie spełniania przez Prałata Jankowskiego określonych przez ustawę, prałatowi będzie dla ministerstwa zaszczytem. Formalna decyzja
o przyznaniu medalu nie została jeszcze podpisana.


 • Program „Tani podręcznik”

Sejm, przyjmując poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zdecy­dował, że szkoły będą mogły wybrać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia. Nie będzie ograniczenia jeśli chodzi o wybór programów nauczania. Sejm poparł również poprawkę o stopniowym wprowadzaniu zasady ograni­czenia wyboru podręczników do trzech - od roku szkolnego 2007-2008 stosować się ją będzie poczynając od klasy I i IV szkoły podstawowej oraz od klasy
I pozostałych typów szkół. W pozostałych klasach do zakończenia kształcenia na danym etapie edukacyjnym szkoły będą mogły wybrać więcej niż trzy podręczniki do każdego przedmiotu.

W Sejmie przegłosowano: nadanie nauczycielom statusu funkcjonariusza publicz­nego (za napaść na nauczyciela będzie grozić do dziesięciu lat więzienia) oraz obowiąz­kowe blokady internetowe (mają blokować w szkolnych komputerach dostęp do „stron pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc").




 • Odebranie samorządom 700 mln euro w ramach programu „Kapitał Ludzki” przeznaczonych na edukację

Decyzją ministra Giertycha odebrano samorządom część puli przeznaczoną na wy­równywanie szans edukacyjnych. Minister przekazał ten pieniądze do dyspozycji MEN. Minister rozwoju Grażyna Gęsicka stwierdziła iż, wyrównywanie szans edukacyjnych w skali Polski należy koordynować centralnie a nie w skali regionów. 700 mln euro zabra­nych z puli samorządów zasiliło fundusze MEN na „Wysoką jakość systemu oświaty”. Powyższa suma ma być rozdysponowana przez kuratoria oświaty.

3. Minister Giertych na arenie międzynarodowej.


 • Od lipca 2006 ambasador Izraela w Warszawie bojkotuje ministra Giertycha
  i stara się unikać kontaktów z nim w związku z domniemanymi antysemickimi akcentami w programie LPR. Ambasador poprosił też o przesunięcie komórki zajmującej się organi­zacją przyjazdów izraelskiej młodzieży do Polski (w tym na Marsz Żywych) z MEN np. do Ministerstwa Kultury lub Kancelarii Premiera.




 • 1 marca 2007, podczas nieformalnego spotkania ministrów edukacji państw Unii Europej­skiej, minister Roman Giertych zaproponował, powołując się na słowa papieża Jana Pawła II "Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości" stworzenie eu­ropejskiej Wielkiej Karty Praw Narodów, mającej zawierać m.in. obejmujący całą Europę zakaz przeprowadzania aborcji oraz "propagandy homoseksualnej". Słowa te odbiły się szerokim echem w całej Europie, na głowę ministra posypały się oskarżenia o homofo­bię, dziennikarka niemieckiej gazety "Die Tageszeitung", Gabrielle Lesser, porównała wystąpienie Giertycha do ideologii propagowanej w Niemczech w czasie Trzeciej Rze­szy, która doprowadziła do mordowania między innymi homoseksualistów
  w obozach koncentracyjnych.

Dodatkową burzę w kraju wywołał fakt, że podczas wystąpienia Giertych zasugero­wał, jakoby prezentowane przez niego stanowisko było stanowiskiem całego polskiego rządu, czemu już 2 marca zaprzeczył rzecznik rządu, Jan Dziedziczak. Wieczorem tego samego dnia słowa rzecznika podtrzymał premier Jarosław Kaczyński. Między politykami doszło, za pośrednictwem konferencji prasowych, do ostrej wymiany zdań, zarówno opo­zycja jak i niektóre media domagały się dymisji wicepremiera. 5 marca premier publicznie upomniał Giertycha. Następnego dnia doszło do rozstrzygającego spotkania pomiędzy zwaśnionymi politykami, po jego zakończeniu obaj ogłosili, iż dla dobra rządu uważają sprawę za zamkniętą. Podczas własnej konferencji minister Roman Giertych ujawnił, iż w wypadku braku porozumienia, gotów był złożyć dymisję.

Materiał opracował:

Jędrzej Matuszczyk

Krajowy Sekretarz SMD ds. edukacji

oraz

Marcin Bugajski

Hubert Cichocki

Piotr Rożniata

Łukasz Kozłowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość