Strona główna

Krajowe laboratorium pasz


Pobieranie 54.49 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar54.49 Kb.


INSTYTUT ZOOTECHNIKI

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
KRAJOWE LABORATORIUM PASZ

ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin tel/fax (081) 743-63-49Opinia
w sprawie interpretacji wyników badania witamin A i E w paszach w ramach urzędowej kontroli


Autorzy opinii:

Dr Waldemar Korol

Dr Jolanta Rubaj

Dr inż. Grażyna Bielecka

Lublin, luty 2010
Opinia

w sprawie interpretacji wyników badania witamin A i E w paszach w ramach urzędowej kontroli
1. Zleceniodawca
Opinia została sporządzona w ramach działalności referencyjnej Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie związku w potrzebami dotyczącymi interpretacji wyników badania witamin A i E w ramach urzędowej kontroli pasz, zgłoszonymi przez Wojewódzkich Inspektorów Weterynarii ds. Pasz na spotkaniu w Głównym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie w dniu 5 lutego 2010 r. W imieniu Wojewódzkich Inspektorów Weterynarii ds. Pasz, zleceniodawcą opinii był Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie.
2. Przedmiot i zakres opinii
Przedmiotem opinii była interpretacja wyników badania witamin A i E w pełnoporcjowych mieszankach paszowych MPP, mieszankach paszowych uzupełniających MPU i w premiksach w ramach urzędowej kontroli pasz w świetle obowiązujących przepisów. Należy podkreślić, że opinia dotyczy stanu prawnego w zakresie limitów tolerancji dodatków paszowych, który będzie obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2010 r. Od dnia 1 września 2010 r. obowiązywały będą dopuszczalne tolerancje wg załącznika nr IV rozporządzenia PEiR nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (11), które nie były przedmiotem niniejszej opinii. W przypadku witaminy A, opinia obejmowała także maksymalne zawartości tej witaminy w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawa prawna
Urzędowa kontrola pasz w przedmiocie oceny zawartości witamin A i E obejmuje:

- prawidłowość oznakowania mieszanek paszowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w spawie oznakowania pasz (7);

- prawidłowość oznakowania premiksów zgodnie z rozporządzeniem PEiR 1831/2003 (8);

- limity tolerancji zawartości witamin A i E w premiksach i mieszankach paszowych zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie limitów tolerancji (6);

- ocenę w zakresie nie przekraczania maksymalnych zawartości witaminy A w mieszankach paszowych pełnoporcjowych zgodnie z informacją Komisji (2) i rejestrem dodatków paszowych UE (12).

Rozporządzenie MRiRW w sprawie oznakowania pasz (7) określa w par. 8 obowiązkowe informacje o mieszankach paszowych w skład których wchodzą dodatki paszowe. W przypadku witamin A i E ( par. 8 ust. 4 i 5) na opakowaniu lub w dokumentach należy wymienić nazwę witaminy, zawartość (aktywność) witaminy A (j.m./kg) lub zawartość substancji czynnej witaminy E (mg/kg α-tokoferolu) i okres gwarancji dla deklarowanej zawartości lub określić dopuszczalny czas składowania licząc od daty wytworzenia. Celowo pogrubiono słowo „zawartość” aby podkreślić, że producent mieszanki paszowej powinien deklarować całkowitą zawartość witamin A i E a nie tylko dodatek tych witamin wraz z premiksem.

Sposób etykietowania dodatków paszowych i premiksów reguluje art. 16 rozporządzenia PEiR 1831/2003 w sprawie dodatków paszowych i załącznik III do tego rozporządzenia, zawierający szczególne wymagania w zakresie etykietowania stosowane do niektórych dodatków paszowych i premiksów (8). Zgodnie z załącznikiem III, w przypadku dodatków dietetycznych do których należą witaminy A i E wymagane jest podanie na etykiecie opakowania zawartości (aktywności) witaminy A (j.m./kg) lub zawartości substancji czynnej witaminy E (mg/kg lub g/kg α-tokoferolu lub octanu tokoferolu). Producent powinien także podać okres gwarancji dla deklarowanego poziomu lub określić dopuszczalny czas składowania, licząc od daty wytworzenia.

Limity tolerancji zawartości witamin A i E w premiksach i mieszankach paszowych, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie limitów tolerancji (6), przedstawiono w poniższych Tabelach 1 i 2.


Tabela 1. Limity tolerancji dla deklarowanych zawartości witaminy A w produktach paszowych

Zawartość witaminy A, j.m./kg paszy*

Min

Max

poniżej 500

40 %

40 %

od 500 do 1000

200 j.m./kg

200 j.m./kg

powyżej 1000 do 50000

20 %

20 %

powyżej 50000 do 100000

10000 j.m./kg

10000 j.m./kg

powyżej 100000 do 500000

10 %

10 %

powyżej 500000 do 1000000

50000 j.m./kg

50000 j.m./kg

powyżej 1000000

5 %

5 %

* jednostka międzynarodowa (j.m.) witaminy A odpowiada: 0,300 μg retinolu; 0,344 μg octanu retinolu; 0,359 μg propionianu retinolu; 0,550 μg palmitynianu retinolu.
Tabela 2. Limity tolerancji dla deklarowanych zawartości witaminy E w produktach paszowych

Zawartość witaminy E, mg/kg paszy*

Min

Max

poniżej 0,5

40 %

40 %

od 0,5 do 1

0,2 mg

0,2 mg

powyżej 1 do 50

20 %

20 %

powyżej 50 do 100

10 mg

10 mg

powyżej 100 do 500

10 %

10 %

powyżej 500 do 1000

50 mg

50 mg

powyżej 1000

5 %

5 %

* 1 mg octanu tokoferolu odpowiada 0,91 mg α-tokoferolu
Interpretując wynik badania zawartości witaminy A i E w paszy należy dostrzegać różnicę pomiędzy przedziałami zawartości określonymi jako limity tolerancji w przepisach prawa (min-max, tab. 1 i 2), które należy traktować jako dopuszczalne odchylenia techniczne wynikające z natury procesu wytwarzania produktu paszowego, a analitycznym odchyleniem wyniku badania, określanym jako niepewność metody (pomiaru).

Witamina A należy do tych dodatków paszowych dla których określono maksymalną zawartość w mieszankach paszowych, zgodnie z informacją Komisji (2), rozporządzeniem 1831/03 (8) i rejestrem dodatków paszowych UE (12). Zgodnie z cytowanymi przepisami maksymalna zawartość witaminy A w mieszankach paszowych dla tuczonych zwierząt (kurczęta, kaczki, indyki, świnie, bydło) wynosi 13500 j.m./kg, z wyjątkiem mieszanek dla młodych zwierząt. Maksymalna zawartość witaminy A w preparatach mlekozastępczych dla cieląt wynosi 25000 j.m./kg.4. Sposób interpretacji wyników badań witamin A i E
Przepisy rozporządzenia 152/09 w sprawie metodyki pobierania próbek i badania pasz (10) określają, że wynik badania witamin A lub E należy wyrazić jako średnią z dwóch powtórzeń i odnieść do próbki powietrznie suchej.

Problem interpretacji wyniku badania powstaje, gdy wynik różni się od deklarowanej zawartości witaminy A i E w stopniu większym niż dozwolone tolerancje techniczne lub gdy zawartość witaminy A w mieszance paszowej jest wyższa od maksymalnej. W takich przypadkach aby prawidłowo zinterpretować wynik badania należy uwzględnić tolerancję analityczną, czyli niepewność metody, którą powinno podać laboratorium wraz z wynikiem. Podstawę do uwzględnienia niepewności wyniku badania daje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności produktów z prawem paszowym i żywnościowym (9). Zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia, laboratoria upoważnione do badań w ramach urzędowego nadzoru powinny funkcjonować zgodnie z zaleceniami normy ISO 17025 (4)

Laboratoria ZHW badające witaminy w ramach urzędowego nadzoru pracują w systemie zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Norma zaleca w punkcie 5.4.6.2 aby laboratoria badawcze posiadały i stosowały procedury szacowania niepewności pomiaru. W normie stwierdza się ponadto, że szacowanie niepewności wyniku zależy od takich czynników jak wymagania klienta i przyjęcia wąskiego zakresu granic będących podstawą do podjęcia decyzji o zgodności ze specyfikacją. To ostanie stwierdzenie jest ważne, zwłaszcza w kontekście rozporządzenia MRiRW w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych (6) W przypadku zawartości witaminy A wyższej od 1000000 jm/kg lub zawartości witaminy E wyższej od 1000 mg/kg cytowane rozporządzenie dopuszcza niewielką tolerancję techniczną  5% – załącznik, p. IV – Dodatki paszowe. W przypadku, gdy wynik wykracza poza granice tolerancji technicznej, laboratorium ZHW powinno podać wynik z niepewnością rozszerzoną celem prawidłowej interpretacji.

Taką interpretację popiera europejskie stowarzyszenie producentów dodatków paszowych FEFANA w odniesieniu do substancji czynnych dodatków. Dr Gerard Berlin z FEFANA (1) zaproponował, aby przy ocenie deklarowanej zawartości substancji czynnej dodatku (w tym probiotyków) laboratorium podawało wynik skorygowany na 100% odzysk oraz jako XU, gdzie X to wynik analizy a U rozszerzona niepewność przy współczynniku rozszerzenia k=2. Podawanie wyniku z niepewnością rozszerzoną (przy k=2) oznacza, że wartość średnia została określona z prawdopodobieństwem 95% (przy wielokrotnym badaniu tej samej próbki 95% wyników powinno mieścić się w przedziale XU).

Stosowane standardowe metody oznaczania w odniesieniu do witamin A i E (10) pozwalają określić całkowitą zawartość tych witamin w paszy, dodaną i zawartą w materiałach paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej pełnoporcjowej i uzupełniającej. Witamina A w praktyce nie występuje w materiałach paszowych lub występuje w śladowych ilościach. Badając zawartość witaminy A w MPP, MPU lub w premiksach oznaczamy w praktyce witaminę dodaną.

W przypadku witaminy E, która może występować w materiałach paszowych w znacznych ilościach (np. w olejach roślinnych, nasionach oleistych), wynik analizy mieszanki paszowej odzwierciedla zawartość witaminy E dodanej i występującej w materiałach paszowych (zwykle w postaci tokoferoli). W przypadku MPU i premiksów, oznaczona zawartość witaminy E odpowiada w praktyce zawartości dodanej. Dlatego interpretując wyniki badań mieszanek paszowych w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia MRiRW w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych (6), należy zwrócić uwagę, czy producent deklarował całkowitą zawartość witaminy E czy tylko witaminę E dodaną. Jeżeli producent podał na etykiecie tylko deklarowany dodatek witaminy E w mieszance paszowej a wynik analizy odnosi się do całkowitej zawartości witaminy E, nie można zinterpretować takiego wyniku badania ponieważ, jak zaznaczono wyżej, zastosowana metoda, zgodna z rozporządzeniem Komisji 152/09 (10), nie pozwala określić zawartości witaminy dodanej. Należałoby w takim przypadku zwrócić uwagę na potrzebę deklaracji całkowitej zawartości witamin a nie tylko dodatku, zgodnie z zaleceniem rozporządzenia MRiRW w sprawie oznakowania pasz (par. 8 ust. 4), (7).

Uwzględniając podane wyżej podstawy prawne, wyniki badania witamin A i E powinny być interpretowane w sposób następujący:

1. W przypadku oceniania deklarowanej zawartości witamin A lub E, wynik badania powinien być interpretowany jako niezgodny z deklaracją producenta gdy górna granica niepewności wyniku leży poniżej dolnego przedziału tolerancji technicznej (niedobór witaminy), lub odwrotnie, gdy dolna granica niepewności wyniku jest wyższa od górnej granicy przedziału tolerancji (nadmiar witaminy).

2. Przekroczenie maksymalnej zawartości witaminy A powinno być interpretowane jako niezgodne z wymaganiami określonymi w przepisach gdy dolna granica przedziału niepewności wyniku jest wyższa od maksymalnej zawartości.

Poniżej podano przykłady interpretacji wyników badań witamin A i E w MPP, MPU i w premiksach.


5 . Przykłady interpretacji wyników badania zawartości witamin A i E w paszach
Przykład 1. Witamina A w premiksie

Producent premiksu deklarował na etykiecie opakowania premiksu zawartość witaminy A 1200000 j.m./kg. Laboratorium upoważnione do badań w ramach urzędowego nadzoru określiło zawartość tej witaminy na poziomie 1000000±150000 j.m./kg (niepewność rozszerzona ±15%). Inspektor, który ocenia zgodność wyniku z deklaracją, powinien przeprowadzić następującą analizę:

- Określić granice tolerancji technicznej wg rozporządzenia MRiRW (6). Granica tolerancji dla deklarowanego poziomu witaminy A 1200000 j.m./kg wynosi ±5%, tj. przedział tolerancji technicznej wynosi od 1140000 j.m./kg do 1260000 j.m./kg;

- Porównać określony wyżej przedział tolerancji technicznej z przedziałem niepewności wyniku badania tj. w tym przypadku od 850000 j.m./kg do 1150000 j.m./kg (1000000±150000 j.m./kg) i określić czy mają część wspólną.

- W tym przypadku górna granica przedziału niepewności 1150000 jm/kg jest większa od dolnego zakres tolerancji 1140000 j.m./kg. Przedziały mają część wspólną. Oznacza to, że wynik badania potwierdził deklarowaną zawartość witaminy A w premiksie.
Przykład 2. Witamina A w mieszance paszowej

Producent mieszanki paszowej deklarował zawartość witaminy A 8775 j.m./kg. Laboratorium upoważnione do badań w ramach urzędowego nadzoru określiło zawartość tej witaminy na poziomie 7200±1440 j.m./kg (niepewność rozszerzona ±20%). Inspektor, który ocenia zgodność wyniku z deklaracją, powinien przeprowadzić następującą analizę:

- Określić granice tolerancji technicznej wg rozporządzenia MRiRW (6). Limit tolerancji dla deklarowanego poziomu witaminy A 8775 j.m./kg wynosi ±20%, tj. przedział tolerancji technicznej wynosi od 7020 j.m./kg do 10530 j.m./kg.

- Porównać określony wyżej przedział tolerancji technicznej (od 7020 j.m./kg do 10530 j.m./kg) z przedziałem niepewności wyniku badania tj. 7200±1440 j.m./kg (5760 ÷ 8640 j.m./kg) i określić czy mają część wspólną.

- W tym przypadku górna granica przedziału niepewności 8640 j.m./kg) była większa od dolnego zakres tolerancji 7020 j.m./kg. Przedziały mają część wspólną. Oznacza to, że wynik badania potwierdził deklarowaną zawartość witaminy A w mieszance paszowej.
Przykład 3. Witamina E w premiksie

Producent 1% premiksu deklarował na etykiecie opakowania premiksu zawartość witaminy E równą 2 g/kg. Laboratorium upoważnione do badań w ramach urzędowego nadzoru określiło zawartość tej witaminy na poziomie 2,6±0,31 g/kg (niepewność rozszerzona ±12%). Inspektor, który ocenia zgodność wyniku z deklaracją, powinien przeprowadzić następującą analizę:

- Określić granice tolerancji technicznej wg rozporządzenia MRiRW (6). Limit tolerancji dla deklarowanego poziomu witaminy E równego 2 g/kg wynosi ±5%, tj. przedział tolerancji technicznej wynosi od 1,9 g/kg do 2,1 g/kg;

- Porównać określony wyżej przedział tolerancji technicznej z przedziałem niepewności wyniku badania tj. w tym przypadku od 2,29 g/kg do 2,91 g/kg (2,6±0,31 g/kg) i określić czy mają część wspólną.

- W analizowanym przykładzie górna granica przedziału tolerancji 2,1 g/kg jest niższa od dolnego zakresu niepewności metody 2,29 g/kg. Przedziały nie mają części wspólnej. Oznacza to, że wynik badania nie potwierdził deklarowanej zawartości witaminy E w premiksie.

Uwaga: Stwierdzono w tym przypadku formalną niezgodność z przepisami, która jest podstawą do podjęcia decyzji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wyższa o deklarowanej zawartość witaminy E w premiksie nie pogorszy ale raczej poprawi jakość mieszanki (ilość witaminy E wnoszonej przez premiks do mieszanki paszowej wyniesie 26 mg/kg zamiast 20 mg/kg). Inspektor powinien w takim przypadku zwrócić uwagę na prawidłowość deklaracji; może także ocenić dokładność dozowania, wymieszania).


Przykład 4. Witamina E w premiksie

Producent premiksu deklarował na etykiecie opakowania premiksu zawartość witaminy E równą 8000 mg -tokoferolu /kg. Wynik badania witaminy E (jako octan tokoferolu) podany z niepewnością rozszerzoną wyniósł 3990±488 mg/kg (niepewność rozszerzona ±12%). Inspektor, który ocenia zgodność wyniku z deklaracją, powinien przeprowadzić następującą analizę:

- Określić granice tolerancji technicznej wg rozporządzenia MRiRW (6). Limit tolerancji dla deklarowanego poziomu witaminy E równego 8000 mg -tokoferolu /kg wynosi ±5%, tj. przedział tolerancji technicznej wynosi od 7600 mg/kg do 8400 mg -tokoferolu /kg.

- Przeliczyć zawartość witaminy E podanej przez laboratorium jako octan tokoferolu na -tokoferol. Po przeliczeniu wyniku otrzymano: 3630±440 mg/kg (od 3190 mg/kg do 4070 mg/kg).

- Porównać określony wyżej przedział tolerancji technicznej z przedziałem niepewności wyniku badania tj. w tym przypadku przedział od 7600 mg/kg do 8400 mg/kg (jako -tokoferol) z przedziałem niepewności wyniku od 3190 mg/kg do 4070 mg/kg (jako -tokoferol) i stwierdzić, czy mają część wspólną.

- W analizowanym przykładzie górna granica niepewności wyniku 4070 mg/kg była niższa od dolnego zakresu tolerancji technicznej 7600 mg/kg. Przedziały nie miały części wspólnej. Oznacza to, że wynik badania nie potwierdził deklarowanej zawartość witaminy E w badanym premiksie.


Przykład 5. Witamina E w mieszane paszowej

Producent mieszanki paszowej deklarował zawartość witaminy E równą 50 mg/kg. Laboratorium upoważnione do badań w ramach urzędowego nadzoru określiło zawartość tej witaminy na poziomie 75±12 mg octanu tokoferolu / kg mieszanki (niepewność rozszerzona ±16%). Inspektor, który ocenia zgodność wyniku z deklaracją, powinien przeprowadzić następującą analizę:

- Określić granice tolerancji technicznej wg rozporządzenia MRiRW (…). Limit tolerancji dla deklarowanego poziomu witaminy E równego 50 mg/kg wynosi ±20%, tj. przedział tolerancji technicznej wynosi od 40 mg/kg do 60 mg/kg;

- Porównać określony wyżej przedział tolerancji technicznej z przedziałem niepewności wyniku badania tj. w tym przypadku od 63 mg/kg do 87 mg/kg (75±12 mg octanu tokoferolu / kg mieszanki) i określić czy mają część wspólną. Aby porównać te przedziały należy wynik badania witaminy E podany jako octan tokoferolu przeliczyć na α-tokoferol (zgodnie z rozp. MRiRW w sprawie oznakowania pasz (7) - patrz punkt 3 opinii). Po przeliczeniu wyniku na na α-tokoferol przedział niepewności wyniku wynosi od 57,3 mg/kg do 79,2 mg/kg (1 mg octanu tokoferolu odpowiada 0,91 mg α-tokoferolu).

- W analizowanym przykładzie dolna granica niepewności wyniku 57,3 mg/kg jest niższa od górnego zakresu tolerancji technicznej 60 mg/kg. Przedziały mają część wspólną. Oznacza to, że wynik badania potwierdził deklarowaną zawartość witaminy E w mieszance paszowej.

Uwaga: Analizując wyniki badania zawartości witaminy E w mieszance paszowej inspektor powinien upewnić się, że wynik badania te4j witaminy został podany w przeliczeniu na α-tokoferol [tj. zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie oznakowania pasz (7)]


Przykład 6. Ocena zgodności maksymalnej zawartości witaminy A w mieszance paszowej z wymaganiami

Laboratorium określiło zawartość witaminy A w mieszance paszowej dla indyków na poziomie 14500 j.m./kg ± 2320 j.m./kg (od 12180 j.m./kg do 16820 j.m./kg), (niepewność rozszerzona ±16%). Inspektor oceniający zgodność wyniku z wymaganiami, powinien przeprowadzić następującą analizę:

- Określić maksymalną zawartość witaminy A w badanej mieszance paszowej dla indyków. W tym przypadku maksymalna zawartość wyniosła 13500 j.m./kg (2).

- Sprawdzić, czy dolny zakres przedziału niepewności wyniku jest wyższy od maksymalnej zawartości 13500 j.m./kg. W tym przypadku dolny zakres niepewności wyniku 12180 mg/kg był niższy od maksymalnej zawartości i nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami (nie było przekroczenia maksymalnej zawartości z prawdopodobieństwem 95%).


6. Podsumowanie i wnioski
W podsumowaniu można sformułować następujące wnioski:

1. Zgodnie z rozporządzeniem 882/2004 i normą PN-EN ISO/IEC 17025, laboratorium powinno podawać wyniki badania witamin A i E jako XU, gdzie X to wynik badania a U niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2, zwłaszcza w przypadku gdy wynik badania różni się w niewielkim stopniu od deklaracji.

2. Analizując wyniki badania, zwłaszcza witaminy E w mieszankach paszowych, należy zwracać uwagę na prawidłowość deklaracji producenta (zawartość dodana, zawartość całkowita) oraz na sposób podawania wyniku badania witaminy E (jako α-tokoferol lub octan tokoferolu).

3. Opinia stanowi uzupełnienie Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2010 w zakresie interpretacji wyników badań w odniesieniu do witamin A i E - Części 6. „Interpretacja wyników badań”4. Przedstawiony tu sposób interpretacji wyników badań zawartości witamin A i E w paszach będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2010 r. Od 1 września 2010 r. będą obowiązywały dopuszczalne tolerancje wg rozporządzenie 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.
7. Dane źródłowe


 1. Bertin G. Measurement Uncertainty in the Field of Microliology, Industry’s Perspective. 4th Workshop of the Community Reference Laboratory for Feed Additives Authorisation with Laborotries of the Consortium of National Reference Laboratories, IRMM Geel (Belgium), 5-6 October 2005.

 2. Commission (Information). List of the authorized additives in feedingstuffs published in application of Article 9t (b) of Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs – Official Journal of the European Communities 2002/C 329/EC.

 3. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S., Markowski J., Twardowska M.: Raport w sprawie wykorzystania wyników porównań międzylaboratoryjnych z udziałem laboratoriów ZHW do oszacowania niepewności pomiaru w badaniach pasz w ramach urzędowego nadzoru. IZ-PIB KLP Lublin, kwiecień 2008.

 4. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

 5. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. EURACHEM/CITAC Guide CG 4, 2nd Edition, 2000.

 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych Dz.U. z 2007 r. nr 20 poz. 120

 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703 (obowiązuje do 31.08.2010 r.)

 8. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące dodatków paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt.

 9. Rozporządzenie (EC) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. o urzędowej kontroli prowadzonej celem weryfikacji zgodności zasad prawa paszowego, żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

 10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE - Dziennik Urzędowy UE (OJ L 229/1.

 12. Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003; stan obecny: ostatnie wydanie 20 stycznia 2010 r. (Wydanie 68).

Aktualnie obowiązujący dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość