Kryteria ocen z historii w kl. IIPobieranie 136.83 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar136.83 Kb.
KRYTERIA OCEN Z HISTORII W KL. II

 1. Polska i świat w XII – XIV wieku

Ocena dopuszczająca:

 • uczeń poprawnie posługuje się terminami: krucjata, krzyżowcy, Lewant, zakony rycerskie

 • prawidłowo sytuuje na osi czasu okres wypraw krzyżowych

 • wymienia zakony rycerskie założone podczas krucjat: joannitów, templariuszy i Krzyżaków

 • lokalizuje na mapie Palestynę

 • poprawnie posługuje się terminami: statut, senior, princeps

 • wskazuje na mapie dzielnice Polski: Małopolskę, Wielkopolskę, Mazowsze, Śląsk, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie

 • podaje wydarzenie, które rozpoczęło rozbicie dzielnicowe (testament Bolesława Krzywoustego 1138r.)

 • podaje rok bitwy pod Legnicą – 1241 r.

 • poprawnie posługuje się terminami: jarłyk, haracz, chan

 • wymienia tereny w Europie, które atakowali Tatarzy

 • podaje rok sprowadzenia Krzyżaków do Polski 1226 r.

 • wskazuje na mapie tereny państwa krzyżackiego

 • wymienia plemiona podbite przez Krzyżaków: Prusów i Jaćwingów

 • wskazuje na mapie Malbork

 • podaje lata wydarzeń: koronacja Przemysła II – 1295 r., Wacława II – 1300 r., Władysława Łokietka – 1320 r.

 • wymienia książąt piastowskich dążących do połączenia ziem polskich: Henryka Probusa, Przemysła II, Władysława Łokietka

 • wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Władysława Łokietka

 • podaje lata wydarzeń: 1335 r. – zjazd w Wyszehradzie, 1343 r. – pokój w Kaliszu z Krzyżakami, 1364r. – ufundowanie Akademii Krakowskiej, 1370 r. – śmierć Kazimierza Wielkiego

 • poprawnie posługuje się terminami: przywilej składu, prawo przymusu drogowego, poradlne

 • wymienia reformy gospodarcze wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego

 • wskazuje na mapie państwo Kazimierza Wielkiego


Ocena dostateczna:

 • wymagania na ocenę dopuszczającą oraz

 • uczeń podaje lata wydarzeń: 1095 r. – synod w Clermont, 1096 r. – pierwsza krucjata, 1291 r. – upadek twierdzy Akka

 • przedstawia w porządku chronologicznym najważniejsze wydarzenia związane z wyprawami krzyżowymi

 • wskazuje co najmniej jedną przyczynę oraz jeden skutek wypraw krzyżowych

 • omawia przyczyny i skutki konfliktów wewnętrznych trwających podczas rozbicia dzielnicowego

 • wymienia synów Bolesława Krzywoustego oraz przyznane im ziemie

 • przedstawia najważniejsze przemiany gospodarcze w Polsce w XIII w.

 • przedstawia dokonania postaci: Czyngis-chana, Henryka Pobożnego

 • wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Mongołów podaje co najmniej jeden skutek najazdu tatarskiego na Polskę

 • omawia rozwój terytorialny państwa zakonnego

 • podaje korzyści i zagrożenia wynikające z osiedlenia się Krzyżaków w Prusach

 • poprawnie posługuje się terminami: starosta, grosz praski

 • przedstawia przyczyny podejmowania prób zjednoczenia ziem polskich

 • omawia znaczenie koronacji Władysława Łokietka w Krakowie dla integracji państwa polskiego

 • opisuje próby odzyskania przez Władysława Łokietka Pomorza Gdańskiego

 • charakteryzuje politykę zagraniczną Kazimierza Wielkiego

 • określa przyczyny i skutki ekspansji na tereny Rusi Halickiej

 • omawia wkład Kazimierza Wielkiego w umocnienie państwa polskiego pod względem politycznym
  i gospodarczym


Ocena dobra:

 • wymagania na ocenę dostateczną oraz

 • uczeń omawia przyczyny wypraw krzyżowych

 • podaje lata wydarzeń: 1099 r. – zdobycie przez krzyżowców Jerozolimy, 1202–1204 – czwarta krucjata, zdobycie Bizancjum przez krzyżowców

 • wskazuje na mapie Królestwo Jerozolimskie

 • podaje lata wydarzeń: 1180 r. – zjazd w Łęczycy, 1227 r. – zjazd w Gąsawie

 • wskazuje tereny utracone przez książąt piastowskich w czasie rozbicia dzielnicowego, m.in. Pomorze Szczecińskie, ziemię lubuską, drohiczyńską i chełmińską

 • wymienia grupy społeczne, które dążyły do przywrócenia jedności państwa polskiego

 • podaje rok bitwy nad rzeką Kałką – 1223 r. i przedstawia skutki tego starcia

 • opisuje zasady organizacji państwa mongolskiego

 • wymienia skutki najazdów tatarskich na państwa europejskie

 • wyjaśnia pochodzenie określenia Tatarzy

 • wyjaśnia przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski

 • charakteryzuje zamek w Malborku jako przykład średniowiecznej fortyfikacji

 • wskazuje, jaki wpływ mieli rycerze zakonni na rozwój gospodarczy podbitych ziem polskich

 • omawia okoliczności zajęcia przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego

 • wskazuje etapy jednoczenia ziem polskich na przełomie XIII i XIV w.

 • omawia zmiany gospodarcze i administracyjne wprowadzone za panowania Wacława II

 • omawia konflikty państwa polskiego z Krzyżakami i Czechami

 • przedstawia okoliczności i przebieg bitwy pod Płowcami w 1333 r.

 • podaje lata wydarzeń: 1366 r. – podbój Rusi Halickiej, 1348 r. – pokój w Namysłowie

 • wskazuje cele polityki Kazimierza Wielkiego związane z umacnianiem pozycji państwa polskiego

 • opisuje działania dyplomatyczne Kazimierza Wielkiego mające na celu zakończenie sporów
  z Czechami i Krzyżakami

 • podaje przykłady miejscowości, w których wybudowano Orle Gniazda

Ocena bardzo dobra:

 • wymagania na ocenę dobrą oraz

 • uczeń przedstawia zasady funkcjonowania zakonów rycerskich

 • porównuje uzbrojenie i sposób walki rycerzy europejskich z wyposażeniem oraz taktyką walki saracenów

 • omawia pozytywne i negatywne skutki wypraw krzyżowych

 • omawia przyczyny i skutki odstąpienia od zasady senioratu

 • omawia przemiany gospodarcze na ziemiach polskich – rozwój osadnictwa i rzemiosła, wydobycie złota, srebra oraz ołowiu, wybudowanie kopalni soli w Bochni i Wieliczce

 • szczegółowo omawia znaczenie oraz skutki bitwy pod Legnicą

 • określa przyczyny sukcesów militarnych Mongołów

 • charakteryzuje stosunek Europejczyków do Mongołów

 • przedstawia genezę powstania zakonu krzyżackiego

 • omawia etapy budowy państwa zakonnego

 • wymienia przyczyny sukcesów militarnych i gospodarczych państwa krzyżackiego

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia komturia

 • prezentuje dokonania Władysława Łokietka w procesie jednoczenia ziem polskich

 • wymienia tereny wchodzące w skład państwa polskiego za panowania Przemysła II, Wacława II
  i Władysława Łokietka

 • opisuje przyczyny i przebieg buntu możnowładców pod wodzą wójta Alberta

 • określa rolę Polski na arenie międzynarodowej

 • wyjaśnia znaczenie sojuszy zawartych przez Polskę z Danią i Węgrami

 • charakteryzuje znaczenie podboju Rusi Halickiej dla rozwoju gospodarczego państwa polskiego

 • omawia reformy wprowadzone przez Kazimierza Wielkiego i ich znaczenie dla unifikacji i rozwoju gospodarczego ziem polskich

 • prezentuje politykę Kazimierza Wielkiego wobec Żydów

 • przedstawia rozwój terytorialny państwa Kazimierza Wielkiego 1. Społeczeństwo średniowiecza

Ocena dopuszczająca:

 • poprawnie posługuje się terminami: wasal, senior, suzeren, lenno, system feudalny, stan, społeczeństwo stanowe, monarchia patrymonialna, hołd lenny

 • wymienia stany: rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopów

 • podaje cechy charakterystyczne kultury rycerskiej

 • przedstawia przebieg hołdu lennego oraz pasowania na rycerza

 • poprawnie posługuje się terminami: lokacja, sołtys, ława, wolnizna, dwupolówka, trójpolówka, metoda wypaleniskowa

 • wymienia wynalazki i ulepszenia w rolnictwie wprowadzone w XII–XIV w.

 • omawia etapy zakładania wsi na prawie niemieckim

 • poprawnie posługuje się terminami: patrycjat, pospólstwo, plebs, rada miejska, burmistrz, ława, cech, czeladnik

 • wymienia warstwy społeczne w miastach średniowiecznych

 • wyjaśnia, jakie funkcje pełniły w średniowiecznym mieście: ratusz, pręgierz, rynek, targowisko, mury

 • podaje elementy obronne średniowiecznego miasta

 • podaje lata soboru w Konstancji: 1414–1418

 • poprawnie posługuje się terminami: duchowieństwo, benedyktyni, cystersi, ruchy heretyckie, inkwizycja, zakony żebracze

 • wyjaśnia wyrażenie „benedyktyńska praca”

 • wskazuje na mapie najpopularniejsze w średniowieczu miejsca pielgrzymek – Rzym
  i Santiago de Compostela

 • poprawnie posługuje się terminami: uniwersytet, scholastyka, sztuki wyzwolone

 • wymienia średniowieczne wzorce osobowe: ascety, rycerza, władcy

 • poprawnie posługuje się terminami: portal, prezbiterium, przypora, inicjał, miniatura, Biblia pauperum

 • wymienia cechy charakterystyczne dla stylu romańskiego i gotyckiego


Ocena dostateczna:

 • wymagania na ocenę dopuszczającą oraz

 • wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu feudalnego

 • określa powiązania tworzące drabinę feudalną społeczeństwa średniowiecznego

 • omawia pozycję prawną i majątkową stanu rycerskiego

 • podaje przyczyny rozwoju kolonizacji wiejskiej

 • charakteryzuje zajęcia i życie codzienne chłopów w średniowieczu

 • tłumaczy, na czym polegała lokacja miasta na prawie magdeburskim

 • przedstawia warunki życia codziennego w średniowiecznym mieście

 • przedstawia dokonania postaci: Benedykta z Nursji, św. Franciszka z Asyżu, św. Dominika Guzmana

 • wymienia średniowieczne ruchy heretyckie: waldensów i albigensów

 • przedstawia dokonania św. Tomasza z Akwinu

 • wyjaśnia, dlaczego kultura średniowiecza określana jest mianem uniwersalnej

 • omawia znaczenie łaciny w średniowiecznej Europie

 • wymienia przykładowe zabytki romańskie i gotyckie na ziemiach polskich

 • wyjaśnia, w jaki sposób kopiowano i ozdabiano księgi w średniowieczu

Ocena dobra:

 • wymagania na ocenę dostateczną oraz

 • tłumaczy, na czym polegała zasada „Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”

 • przedstawia pozycję społeczną duchowieństwa, rycerstwa, chłopów i mieszczan

 • wymienia obowiązki i uprawnienia sołtysa

 • tłumaczy pochodzenie nazw miejscowości, takich jak Środa, Piątek, Wola, Piekary, Kowale

 • omawia kompetencje wójta, rady miejskiej i burmistrza

 • wyjaśnia, co oznaczało powiedzenie: „Powietrze miejskie czyni wolnym”

 • wyjaśnia wpływ zakonów na gospodarkę i kulturę w społeczeństwie średniowiecznym

 • określa przyczyny i skutki utworzenia zakonów żebraczych

 • porównuje zakony żebracze z zakonami rycerskimi

 • wymienia najstarsze ośrodki zakonne na ziemiach polskich

 • wskazuje na mapie tereny europejskie, na których organizowano w średniowieczu krucjaty

 • przedstawia postacie, które w kulturze europejskiej uznaje się za wzorce: Szymona Słupnika, Rolanda, Karola Wielkiego

 • omawia cechy charakterystyczne kultury rycerskiej, dworskiej i ludowej

 • wymienia pierwsze europejskie uniwersytety i omawia ich rolę dla rozwoju nauki w średniowieczu

 • porównuje styl romański ze stylem gotyckim

 • wskazuje na mapie państwa, w których znajduje się najwięcej zabytków romańskich i gotyckich

 • podaje przykłady średniowiecznych budowli świeckich

Ocena bardzo dobra:

 • wymagania na ocenę dobrą oraz

 • wyjaśnia mechanizmy powstania i funkcjonowania systemu feudalnego

 • na przykładzie państwa polskiego zjednoczonego przez Władysława Łokietka przedstawia cechy monarchii stanowej

 • omawia różnice pomiędzy monarchią patrymonialną a monarchią stanową

 • wyjaśnia, dlaczego trójpolówka była skuteczniejszą metodą uprawy ziemi niż dwupolówka gospodarka wypaleniskowa

 • przedstawia znaczenie kolonizacji wiejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski w XIII–XIV w.

 • porównuje życie codzienne mieszczan o różnym statusie społecznym

 • charakteryzuje sytuację materialną duchowieństwa w średniowieczu i wskazuje źródła majątku Kościoła

 • charakteryzuje poglądy wyznawane przez albigensów i waldensów

 • uzasadnia, dlaczego działalność ruchów heretyckich wywołała sprzeciw Kościoła

 • charakteryzuje średniowieczne wzorce osobowe

 • określa rolę kobiet w średniowieczu na przykładzie Eleonory Akwitańskiej i Jadwigi Śląskiej

 • ocenia znaczenie działalności ojców Kościoła i św. Tomasza z Akwinu

 • wyjaśnia genezę architektury romańskiej

 • omawia znaczenie Biblii pauperum dla upowszechniania zasad religii chrześcijańskiej

 • tłumaczy, dlaczego polskie budownictwo w stylu romańskim nie rozwinęło się w tak wysokim stopniu jak w Europie Zachodniej 1. U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA

Ocena dopuszczająca:

 • uczeń podaje lata wydarzeń: 1374 r. – nadanie przywileju w Koszycach, 1385 r. – unia polsko-litewska w Krewie, 1401 r. – unia w Wilnie, 1413 r. – unia w Horodle

 • poprawnie posługuje się terminami: przywilej, unia, unia personalna, bojarzy

 • wymienia postanowienia unii w Krewie i Horodle

 • wskazuje na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, państwo zakonu krzyżackiego, Węgry

 • podaje lata wydarzeń: 15 lipca 1410 r. – bitwa pod Grunwaldem, 1411 r. – pierwszy pokój toruński, 1414–1418 – sobór w Konstancji

 • wskazuje na mapie Czerwińsk, Grunwald, Malbork, Toruń

 • wymienia postanowienia pokoju toruńskiego z 1411 r.

 • podaje lata wydarzeń: 1337–1453 – wojna stuletnia

 • tłumaczy pojęcie „czarna śmierć”

 • podaje niektóre skutki epidemii dżumy w XIV w.

 • wymienia powstania ludowe, które wybuchły na terenie Francji i Anglii w XIV i XV w.

 • wskazuje na mapie państwa biorące udział w wojnie stuletniej

 • podaje lata wydarzeń: 1444 r. – bitwa pod Warną, 1453 r. – zdobycie Konstantynopola

 • poprawnie posługuje się terminami: sułtan, janczarzy, car

 • wskazuje na mapie: imperium osmańskie, Konstantynopol, Warnę, Wielkie Księstwo Moskiewskie

 • podaje lata wydarzeń: 1440 r. – powstanie Związku Pruskiego, 1454 r. – początek wojny trzynastoletniej, 1454 r. – bitwa pod Chojnicami, 1462 r. – bitwa pod Świecinem, 1466 r. – drugi pokój toruński

 • poprawnie posługuje się terminem stan szlachecki

 • wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Polski w wyniku podpisania drugiego pokoju toruńskiego

 • kojarzy dokonania postaci: Wita Stwosza, Marcina Króla, Wojciecha z Brudzewa, Mikołaja Kopernika, Pawła Włodkowica, Jana Ostroroga

 • wymienia najsłynniejsze przykłady sztuki gotyckiej w Polsce: m.in. ołtarz Wita Stwosza, Bazylikę Mariacką w Gdańsku, Barbakan w Krakowie, ratusz w Toruniu


Ocena dostateczna:

 • wymagania na ocenę dopuszczającą oraz

 • uczeń przedstawia dokonania postaci: Mendoga, Ludwika Andegaweńskiego, Giedymina, Jadwigi, Władysława Jagiełły, Witolda

 • na podstawie drzewa genealogicznego wskazuje pokrewieństwo między Piastami, Andegawenami
  i Jagiellonami

 • podaje przyczyny i skutki wstąpienia Władysława Jagiełły na tron polski

 • przedstawia dokonania postaci: Ulricha von Jungingena, Zawiszy Czarnego, Mikołaja Trąby, Pawła Włodkowica

 • wyjaśnia przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

 • omawia udział Polaków na soborze w Konstancji

 • wymienia skutki wielkiej wojny z Krzyżakami

 • przedstawia dokonania postaci: Joanny d’Arc, Jana Husa, Johna Balla, Johna Wiklefa, Jana Żiżki

 • przedstawia co najmniej jedną przyczynę i jeden skutek wojny stuletniej

 • wyjaśnia skutki wprowadzenia broni palnej i armii zaciężnej

 • omawia główne założenia husytyzmu

 • przedstawia dokonania postaci: Władysława III Warneńczyka, Jana Hunyadyego, Dymitra Dońskiego, Iwana III Srogiego, Iwana IV Groźnego

 • wyjaśnia skutki zdobycia Konstantynopola przez Turków

 • przedstawia dokonania postaci: Jana Bażyńskiego, Piotra Dunina, Kazimierza Jagiellończyka

 • omawia znaczenie armii zaciężnej w wojnie trzynastoletniej

 • omawia znaczenie odnowienia Akademii Krakowskiej w 1400 r.

 • wyjaśnia, dlaczego okres panowania Kazimierza Jagiellończyka nazywany jest złotą jesienią polskiego średniowiecza

Ocena dobra:

 • wymagania na ocenę dostateczną oraz

 • uczeń omawia okoliczności wstąpienia na tron polski Ludwika Andegaweńskiego

 • opisuje okoliczności zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie

 • wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia unii polsko-litewskiej

 • przedstawia przebieg działań wojennych w czasie wielkiej wojny z zakonem w latach 1409–1411

 • omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem

 • wymienia podstawowe elementy uzbrojenia rycerzy z początku XV w.

 • opisuje uzbrojenie lekkiej jazdy litewskiej biorącej udział w bitwie pod Grunwaldem

 • wymienia najważniejsze tezy przedstawione przez Pawła Włodkowica na soborze

 • wskazuje na mapie główne kierunki rozprzestrzeniania się „czarnej śmierci”

 • omawia skutki epidemii dżumy

 • wskazuje na mapie tereny, na których toczyły się walki podczas wojny stuletniej oraz buntów chłopskich

 • wyjaśnia, dlaczego Jana Husa spalono na stosie

 • wymienia czynniki, które decydowały o sile militarnej imperium tureckiego

 • wskazuje na mapie kolejne ziemie podbijane przez Turków w Europie

 • omawia przebieg bitwy pod Warną

 • wyjaśnia, z jakiego powodu po klęsce Konstantynopola wyznawcy prawosławia zaczęli nazywać Moskwę trzecim Rzymem

 • wymienia przyczyny i skutki wojny trzynastoletniej

 • wyjaśnia, dlaczego szlachta i mieszczanie mieszkający w Prusach dążyli do przyłączenia ich ziem do Polski

 • wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej

 • podaje nazwy ziem odzyskanych przez Królestwo Polskie na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r.

 • wymienia zmiany, które zaszły w sytuacji międzynarodowej Polski po wojnie trzynastoletniej

 • wymienia cechy charakterystyczne rzeźby średniowiecznej na przykładzie piety i Pięknej Madonny

 • wskazuje na mapie tereny, na których powstało najwięcej budowli w stylu gotyckim

Ocena bardzo dobra:

 • wymagania na ocenę dobrą oraz

 • uczeń charakteryzuje sytuację Polski i Litwy w drugiej połowie XIV w.

 • przedstawia rozwój terytorialny i polityczny państwa litewskiego w XII i XIV w.

 • ocenia panowanie Jadwigi i Władysława Jagiełły

 • wyjaśnia, dlaczego unia polsko-litewska była odnawiana w Wilnie w 1401 r. i w Horodle w 1413 r.

 • opisuje skutki unii w Krewie dla sytuacji międzynarodowej Litwy

 • charakteryzuje sytuację państwa polsko-litewskiego na przełomie XIV i XV w.

 • ocenia udział Pawła Włodkowica w obradach soboru w Konstancji

 • wymienia przyczyny i następstwa wojny stuletniej

 • omawia przyczyny wystąpień ludowych na terenie Francji i Anglii w XIV i XV w.

 • charakteryzuje nowe techniki walki wprowadzone w XV w.: zastosowanie broni palnej, walka taborem, uformowanie armii zaciężnej

 • przedstawia przyczyny i przebieg powstania husytów w Czechach

 • porównuje oddziały janczarów z oddziałami piechoty europejskiej

 • uzasadnia, dlaczego upadek Konstantynopola jest uznawany za jedną z granicznych dat średniowiecza

 • ocenia konsekwencje, jakie miały dla Polski i Litwy powstanie imperium osmańskiego oraz zjednoczenie ziem ruskich

 • omawia poszczególne etapy wojny trzynastoletniej

 • porównuje działania wielkiej wojny z zakonem prowadzonej przez Władysława Jagiełłę do działań zbrojnych prowadzonych podczas wojny trzynastoletniej

 • ocenia znaczenie przywilejów nadanych w czasie wojny trzynastoletniej stanowi szlacheckiemu

 • wyjaśnia, na czym polega wartość historyczna i kulturowa ołtarza Wita Stwosza

 • omawia dokonania sławnych absolwentów Akademii Krakowskiej
 1. NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA


Ocena dopuszczająca:


 • uczeń wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków

 • wymienia najważniejsze ośrodki cywilizacyjne rdzennych mieszkańców Ameryki

 • podaje lata wydarzeń: 1498 r. – odkrycie morskiej drogi do Indii, 1492 r. – dotarcie do Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, 1519–1522 – wyprawa dookoła świata Ferdynanda Magellana

 • przedstawia dokonania postaci: Henryka Żeglarza, Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana

 • poprawnie posługuje się terminami: astrolabium, karawela, kompas, busola

 • wskazuje na mapie szlaki wypraw najważniejszych odkrywców – Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana

 • poprawnie posługuje się terminem konkwistador

 • wymienia skutki odkryć geograficznych dla rdzennych mieszkańców Ameryki

 • wskazuje na mapie szlaki handlowe tworzące tzw. złoty trójkąt

 • poprawnie posługuje się terminami: kompania handlowa, praca nakładcza, manufaktura, kapitalizm

 • wyjaśnia, kim byli korsarze

 • przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, Galileusza, Giordana Bruna, Michała Anioła, Erazma z Rotterdamu, Jana Gutenberga

 • poprawnie posługuje się terminami: mecenas, renesans, odrodzenie, humanizm

 • podaje przykłady dzieł artystów epoki odrodzenia

 • określa, w którym państwie narodził się renesans

 • podaje lata wydarzeń: 1517 r. – wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji, 1534 r. – powstanie Kościoła anglikańskiego, 1536 r. – ogłoszenie doktryny przez Jana Kalwina, 1555r. - podpisanie pokoju w Augsburgu

 • przedstawia dokonania postaci: Marcina Lutra, Jana Kalwina, Henryka VIII

 • poprawnie posługuje się terminami: symonia, odpust, nepotyzm, reformacja, luteranizm, protestanci, kalwinizm, arianie

 • podaje rok zwołania soboru trydenckiego – 1545 r.

 • poprawnie posługuje się terminami: inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych, jezuici, nuncjusz, kongregacja

 • porównuje wnętrze zboru protestanckiego z wystrojem kościoła katolickiego


Ocena dostateczna:


 • wymagania na ocenę dopuszczającą oraz

 • uczeń omawia najważniejsze osiągnięcia techniczne cywilizacji prekolumbijskich

 • wymienia co najmniej dwie przyczyny wielkich odkryć geograficznych

 • przedstawia dokonania postaci: Ferdynanda Corteza, Francisca Pizarra, Montezumy, Atahualpy

 • przedstawia następstwa odkryć geograficznych dla gospodarki Europy

 • wymienia najważniejsze zmiany gospodarcze spowodowane odkryciami geograficznymi, m.in.: rozwój handlu, zwiększenie produkcji, zmiany w rolnictwie

 • tłumaczy, na czym polegała praca nakładcza

 • omawia znaczenie założenia kompanii handlowych dla rozwoju wymiany towarowej między Europą a Afryką, Azją i Ameryką

 • tłumaczy znaczenie wynalezienia druku dla rozwoju renesansowej nauki

 • wymienia cechy charakterystyczne architektury renesansu

 • podaje przykłady inspiracji sztuką antyczną w architekturze i dziełach renesansowych artystów

 • wymienia przyczyny reformacji

 • prezentuje główne nurty ruchu reformacyjnego

 • omawia najważniejsze skutki reformacji

 • omawia główne zasady działalności zakonu jezuitów

 • wymienia zmiany wprowadzone w Kościele katolickim w wyniku soboru trydenckiego

 • przedstawia przyczyny i skutki wojny trzydziestoletniej

Ocena dobra:


 • wymagania na ocenę dostateczną oraz

 • uczeń przedstawia system wierzeń Azteków

 • omawia funkcjonowanie poczty i sieci dróg w państwie Inków

 • opisuje przebieg wypraw wielkich odkrywców: Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana

 • omawia zasługi, jakie mieli dla rozwoju żeglarstwa Henryk Żeglarz, Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska

 • wyjaśnia, dlaczego Hiszpania i Portugalia miały największy udział w wielkich odkryciach geograficznych

 • przedstawia dokonania postaci: Ameriga Vespucciego, Paola Toscanellego

 • wymienia etapy podboju państwa Azteków i Inków

 • wyjaśnia przyczyny powstania kolonii w Ameryce

 • wskazuje tereny zajęte przez Hiszpanów i Portugalczyków

 • podaje przyczyny zmniejszenia się liczby rdzennych mieszkańców Ameryki w XVI w.

 • omawia zmiany, jakie zaszły w handlu w wyniku odkryć geograficznych

 • wyjaśnia przyczyny wprowadzenia pracy nakładczej

 • przedstawia zmiany w rolnictwie spowodowane wzrostem wymiany handlowej

 • wyjaśnia sens stwierdzenia: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”

 • omawia rolę uniwersytetów w rozwoju nauki w odrodzeniu

 • tłumaczy, na czym polegał mecenat

 • podaje tytuły najsłynniejszych dzieł włoskiego renesansu

 • podaje główne tezy głoszone przez Marcina Lutra i Jana Kalwina

 • charakteryzuje wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm

 • wskazuje na mapie państwa, w których reformacja miała największy zasięg

 • wyjaśnia, kim byli arianie

 • tłumaczy znaczenie zasady „czyj kraj, tego religia”

 • opisuje sytuację w Kościele katolickim w XVI w.

 • wymienia zadania inkwizycji w walce z reformacją

 • wyjaśnia, w jakim celu sporządzono indeks ksiąg zakazanych

 • omawia reformy wprowadzone w Kościele katolickim po soborze trydenckim

Ocena bardzo dobra:


 • wymagania na ocenę dobrą oraz

 • uczeń uzasadnia, dlaczego Majowie są określani przez niektórych uczonych Grekami Ameryki

 • wskazuje cechy charakterystyczne sztuki prekolumbijskiej

 • szczegółowo omawia przyczyny wielkich odkryć geograficznych

 • ocenia, jaki wpływ na odkrycia geograficzne miał rozwój kartografii i nawigacji

 • omawia postanowienia traktatu w Tordesillas

 • charakteryzuje wymianę handlową pomiędzy Ameryką, Europą i Afryką na szlaku tzw. złotego trójkąta

 • omawia funkcjonowanie europejskich kolonii w Ameryce

 • charakteryzuje podział gospodarczy kontynentu europejskiego: państwa na zachód od Łaby specjalizujące się w handlu i rzemiośle, państwa na wschód od Łaby – zdominowane przez rolnictwo

 • wymienia korzyści, jakie niosło za sobą wprowadzenie do użytku weksli i banknotów

 • tłumaczy znaczenie określenia, że gospodarka w epoce kolonialnej zaczęła mieć charakter globalny

 • wymienia najsłynniejszych mecenasów włoskiego odrodzenia

 • charakteryzuje humanizm jako nowy nurt w filozofii i kulturze

 • wskazuje podobieństwa oraz różnice pomiędzy sztuką średniowiecza i renesansu

 • omawia organizację kościołów protestanckich

 • przedstawia gospodarcze skutki ruchu reformacyjnego

 • ocenia, jaki wpływ na rozpowszechnienie idei reformacji miało wynalezienie druku

 • charakteryzuje ideologiczne założenia wystroju wnętrz zboru protestanckiego i kościoła katolickiego

 • ocenia rolę jezuitów w walce z reformacją

 • przedstawia postać Ignacego Loyoli

 • omawia przyczyny, przebieg i skutki wojny trzydziestoletniej 1. RZECZPOSPOLITA W XVI WIEKU


Ocena dopuszczającą:


 • uczeń poprawnie posługuje się terminami: szlachta, magnaci, szlachta zagrodowa, gołota, senat, sejmik, poseł, instrukcje poselskie, sejm walny, izba poselska, marszałek, konstytucje sejmowe, veto, kanclerz, podskarbi, hetman, ruch egzekucyjny, królewszczyzny, wojsko kwarciane

 • wymienia trzy stany sejmujące

 • poprawnie posługuje się terminami: folwark, pańszczyzna

 • wymienia produkty eksportowane z Polski w XV–XVII w.

 • podaje nazwy towarów importowanych do Polski w XV–XVII w.

 • wskazuje na mapie główne ośrodki handlowe na ziemiach polskich

 • podaje lata wydarzeń: 1515 r. – układ z Habsburgami, 1525 r. – hołd pruski

 • wskazuje na mapie państwa, w których na przełomie XV i XVI w. władzę sprawowali Jagiellonowie

 • lokalizuje na mapie kraje, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny za panowania Zygmunta Starego

 • podaje najważniejsze wydarzenia z wojny z Moskwą

 • podaje lata wydarzeń: 1563–1570 – wojna o Inflanty, 1569 – unia lubelska, 1572 – bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta

 • poprawnie posługuje się terminami: unia realna i unia personalna

 • wskazuje na mapie Carstwo Rosyjskie, ziemie włączone na mocy unii lubelskiej do Korony

 • lokalizuje na mapie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemie Korony

 • przedstawia dokonania postaci: Mikołaja Kopernika, Macieja z Miechowa, Marcina Kromera, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szymona Szymonowica, Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • wskazuje wpływy włoskiego renesansu na kulturę polską

 • wymienia przykładowe dzieła sztuki renesansowej w Polsce

 • podaje lata wydarzeń: 1570 r. – ugoda w Sandomierzu, 1573 r. – konfederacja warszawska, 1596 r. – unia brzeska, 1602 r. – założenie Akademii Rakowskiej

 • poprawnie posługuje się terminami: bracia polscy, konfederacja, grekokatolicy

 • wyjaśnia, kim byli arianie

 • podaje lata wydarzeń: 1572 r. – śmierć Zygmunta Augusta, 1573 r. – pierwsza wolna elekcja, 1575 r.

– elekcja Stefana Batorego, 1577 r. – początek wojny o Inflanty, 1582 r. – rozejm w Jamie Zapolskim

 • poprawnie posługuje się terminami: konfederacja, interreks, sejm konwokacyjny, sejm elekcyjny, sejm koronacyjny, artykuły henrykowskie, pacta conventa, piechota wybraniecka

 • wskazuje na mapie: Inflanty, Połock, Psków, Smoleńsk


Ocena dostateczna:


 • wymagania na ocenę dopuszczającą oraz

 • uczeń omawia najważniejsze przywileje szlacheckie

 • charakteryzuje różnorodność stanu szlacheckiego

 • przedstawia etapy kształtowania się ustroju demokracji szlacheckiej

 • wyjaśnia, czym była egzekucja praw i dóbr

 • wyjaśnia znaczenie Gdańska dla wymiany towarowej między Polską a Europą Zachodnią

 • omawia funkcjonowanie folwarku pańszczyźnianego

 • charakteryzuje sytuację międzynarodową Polski za panowania Zygmunta Starego

 • wyjaśnia przyczyny i przebieg ostatniego konfliktu zbrojnego z zakonem krzyżackim

 • wymienia postanowienia unii lubelskiej

 • wyjaśnia przyczyny i skutki zawarcia unii w Lublinie

 • uzasadnia, dlaczego XVI w. w Polsce nazywa się złotym wiekiem

 • omawia rozwój szkolnictwa w czasach odrodzenia

 • przedstawia dokonania postaci: Jana Łaskiego, Faustyna Socyna, Piotra Skargi, Stanisława Hozjusza

 • lokalizuje na mapie terytorialne rozmieszczenie wyznań w Rzeczypospolitej

 • wskazuje tereny zamieszkałe przez katolików, prawosławnych, luteran, kalwinistów i arian

 • przedstawia dokonania postaci: Jakuba Uchańskiego, Henryka Walezego, Anny Jagiellonki, Stefana Batorego, Jana Zamoyskiego

 • omawia okoliczności pierwszych wolnych elekcji


Ocena dobra:


 • wymagania na ocenę dostateczną oraz

 • uczeń przedstawia genezę stanu szlacheckiego

 • wyjaśnia zasady działalności ruchu egzekucyjnego

 • przedstawia funkcjonowanie sejmu walnego

 • wyjaśnia, czym było wojsko kwarciane

 • wymienia przyczyny rozwoju folwarków pańszczyźnianych

 • omawia propozycje reform społeczno - gospodarczych Jana z Ludziska oraz arian

 • wskazuje na mapie ziemie utracone w XVI w. przez Wielkie Księstwo Litewskie na rzecz Moskwy

 • wyjaśnia przyczyny podpisania porozumienia jagiellońsko-habsburskiego w Wiedniu

 • wymienia przyczyny i skutki wojny o Inflanty

 • przedstawia stanowisko zwolenników unii realnej Polski i Litwy

 • podaje argumenty przeciwników zawarcia unii polsko-litewskiej

 • wymienia przedstawicieli polskiego renesansu i omawia ich największe osiągnięcia

 • wyjaśnia, w jaki sposób działalność królowej Bony przyczyniła się do rozwoju polskiej gospodarki i kultury

 • tłumaczy znaczenie ogłoszenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika i porównuje ją z systemem geocentrycznym

 • wskazuje renesansowe elementy krakowskiego Wawelu

 • wymienia kolekcję arrasów Zygmunta Augusta jako przykład sztuki renesansowej

 • wymienia grupy społeczne, które na terenach Rzeczypospolitej przyjmowały luteranizm
  i kalwinizm

 • wyjaśnia, dlaczego poglądy braci polskich zostały uznane za radykalne i były zwalczane przez przedstawicieli innych wyznań

 • omawia wkład arian w rozwój nauki i szkolnictwa

 • przedstawia postanowienia ugody sandomierskiej i konfederacji warszawskiej

 • tłumaczy, w jaki sposób reformacja wpłynęła na rozwój kultury polskiej

 • wymienia pierwszych królów elekcyjnych i charakteryzuje ich panowanie

 • omawia główne założenia artykułów henrykowskich oraz dokumentu pacta conventa

 • określa wpływ pierwszych wolnych elekcji na ukształtowanie ustroju Rzeczypospolitej

Ocena bardzo dobra:


 • wymagania na ocenę dobrą oraz

 • uczeń ocenia znaczenie przywilejów szlacheckich

 • omawia pozycję gospodarczą i polityczną szlachty polskiej w XVI w.

 • porównuje sytuację polityczną i majątkową średniej szlachty z pozycją gołoty

 • charakteryzuje przebieg obrad sejmiku szlacheckiego

 • charakteryzuje pozycję gospodarczą Gdańska oraz jego mieszkańców w XVI–XVII w.

 • ocenia wpływ rozwoju gospodarczego Polski w XVI w. na poziom życia poszczególnych grup społecznych

 • ocenia znaczenie hołdu pruskiego dla sytuacji międzynarodowej Polski

 • przedstawia przyczyny, przebieg i skutki konfliktu z Moskwą

 • ocenia wpływ rządów Zygmunta Starego na umocnienie międzynarodowej pozycji państwa polskiego

 • charakteryzuje ustrój, podział administracyjny, obszar oraz zróżnicowanie narodowościowe i religijne Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • określa konsekwencje zawarcia unii lubelskiej

 • ocenia panowanie Zygmunta Augusta

 • omawia cechy architektury renesansu na przykładzie zabytków w Polsce

 • charakteryzuje literaturę polskiego odrodzenia i jej znaczenie dla rozwoju języka polskiego

 • charakteryzuje rozwój kontrreformacji w Polsce

 • ocenia znaczenie konfederacji warszawskiej dla sytuacji protestantów w Rzeczypospolitej

 • porównuje przebieg reformacji i kontrreformacji w Europie Zachodniej z działalnością tych ruchów
  na ziemiach polskich

 • ocenia rolę Jana Zamoyskiego w elekcji Stefana Batorego na króla Polski

 • przedstawia znaczenie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta

 • charakteryzuje przebieg i skutki wojny polsko - moskiewskiej o Inflanty

 • ocenia panowanie Stefana Batorego 1. WIEK WOJEN

Ocena dopuszczająca:

 • uczeń podaje lata wydarzeń: 1649 r. – ścięcie Karola I, 1660 r. – restauracja monarchii, 1679 r.

– uchwalenie Habeas Corpus Act

 • poprawnie posługuje się terminami: gentry, purytanie, rojaliści, restauracja monarchii

 • podaje co najmniej jedną przyczynę wojny domowej w Anglii

 • poprawnie posługuje się terminami: monarchia absolutna, merkantylizm

 • podaje przykładowe osiągnięcia kultury i sztuki francuskiej XVII w.

 • wymienia co najmniej jedną cechę gospodarki merkantylistycznej

 • podaje lata wydarzeń: 1605 r. – bitwa pod Kircholmem, 1627 r. – bitwa pod Oliwą, 1629 r.

– rozejm w Starym Targu

 • poprawnie posługuje się terminami: rokosz, husaria

 • podaje co najmniej jedną przyczynę konfliktu Zygmunta III ze szlachtą

 • podaje lata wydarzeń: 1610 r. – bitwa pod Kłuszynem, 1612 r. – kapitulacja Smoleńska, 1634 r.

– pokój w Polanowie, 1620 r. – bitwa pod Cecorą

 • poprawnie posługuje się terminami: dymitriady, Dzikie Pola, porohy, Zaporoże, Kozacy, kozaczyzna,

ataman, sicz

 • wymienia co najmniej po jednej przyczynie wojen prowadzonych w pierwszej połowie XVII w.

z Rosją i Turcją

 • podaje lata wydarzeń: 1648 r. – wybuch powstania Chmielnickiego, klęska pod Żółtymi Wodami,

1651 r. – zwycięstwo wojsk polskich pod Beresteczkiem, 1654 r. – porozumienie w Perejasławiu,

1658 r. – ugoda w Hadziaczu, 1667 r. – rozejm w Andruszowie, 1686 r. – przyznanie Rosji Ukrainy lewobrzeżnej • wymienia co najmniej jedną przyczynę powstania kozackiego

 • wskazuje na mapie zasięg powstania Chmielnickiego

 • podaje lata wydarzeń: 1655 r. – początek potopu szwedzkiego, konfederacja w Tyszowcach, obrona Jasnej Góry, 1656 r. – bitwa pod Warką, 1660 r. – pokój w Oliwie

 • wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew potopu szwedzkiego

 • podaje lata wydarzeń: 1673 r. – bitwa pod Chocimiem, 1683 r. – bitwa pod Wiedniem, 1699 r. – pokój z Turcją w Karłowicach

 • poprawnie posługuje się terminami: abdykować, Święta Liga, liberum veto

 • lokalizuje na mapie miejsca bitew w czasie wojen Polski z Turcją

 • wskazuje przyczyny wojny z Turcją w drugiej połowie XVII w.

 • poprawnie posługuje się terminami: barok, makaronizmy, portret trumienny, sarmatyzm

 • wskazuje kościół Il Gesú i Wersal jako wzorcowe budowle w stylu barokowym

 • omawia cechy charakterystyczne sztuki barokowej w Polsce


Ocena dostateczna:

 • wymagania na ocenę dopuszczającą oraz

 • uczeń przedstawia dokonania postaci: Henryka VIII, Elżbiety I, Karola I, Olivera Cromwella, Karola II Stuarta, Wilhelma Orańskiego

 • charakteryzuje ustrój monarchii parlamentarnej

 • przedstawia dokonania postaci: Ludwika XIV, Armanda Richelieu, Jeana Baptiste’a Colberta, Moliera, Pierre’a Corneille’a, Jeana Baptiste’a Racine’a

 • omawia rządy absolutne na przykładzie panowania Ludwika XIV

 • przedstawia dokonania postaci: Zygmunta III Wazy, Mikołaja Zebrzydowskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Koniecpolskiego

 • wskazuje na mapie tereny, na których toczyły się walki w czasie wojen polsko-szwedzkich

 • przedstawia dokonania postaci: Borysa Godunowa, Wasyla Szujskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Jana Karola Chodkiewicza

 • omawia sytuację Kozaków zamieszkujących Zaporoże

 • wskazuje na mapie Smoleńsk, Moskwę, Zaporoże

 • przedstawia dokonania postaci: Władysława IV, Jana Kazimierza, Bohdana Chmielnickiego, Tuhaj-beja, Jeremiego Wiśniowieckiego

 • omawia pozycję społeczną i polityczną Kozaków w Rzeczypospolitej

 • przedstawia dokonania postaci: Karola Gustawa, Hieronima Radziejowskiego, Janusza Radziwiłła, Augustyna Kordeckiego, Stefana Czarnieckiego, Jerzego Rakoczego

 • wymienia przyczyny i skutki najazdu Szwedów na Polskę

 • przedstawia dokonania postaci: Jerzego Lubomirskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana Sobieskiego, Marii Kazimiery, Władysława Sicińskiego

 • omawia znaczenie bitwy pod Wiedniem z 1683 r.

 • przedstawia dokonania postaci: Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla, Antonia Vivaldiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Jana Andrzeja Morsztyna, Jana Chryzostoma Paska, Wespazjana Kochanowskiego, Wacława Potockiego

 • omawia cechy charakterystyczne dla architektury epoki baroku

Ocena dobra:

 • wymagania na ocenę dostateczną oraz

 • uczeń podaje rok uchwalenia Aktu nawigacyjnego – 1651 r.

 • podaje przyczyny konfliktu króla Karola I z parlamentem

 • wyjaśnia, kim byli ojcowie pielgrzymi i podaje, jakie święto upamiętnia ich przybycie do Ameryki

 • wymienia przedstawicieli zasiadających w angielskiej Izbie Gmin oraz w Izbie Lordów

 • omawia przyczyny wojny domowej w Anglii

 • określa skutki uchwalenia Aktu nawigacyjnego

 • wymienia działania kardynała Richelieu, które doprowadziły do stworzenia we Francji monarchii absolutnej

 • określa stosunek Ludwika XIV do innowierców

 • wyjaśnia, jaką rolę w walce z opozycją wobec rządów króla pełniła Bastylia

 • omawia rozwój gospodarczy we Francji

 • podaje zasady funkcjonowania merkantylizmu

 • omawia okoliczności wyboru Zygmunta III Wazy na króla Polski

 • wskazuje pokrewieństwo Zygmunta III Wazy z Jagiellonami

 • wymienia przyczyny i skutki wojen polsko - szwedzkich

 • opisuje uzbrojenie husarii

 • opisuje przebieg i skutki walk o tron moskiewski w XVII w.

 • omawia przyczyny oraz przebieg wojen z Turcją w pierwszej połowie XVII w.

 • wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z powstania kozaczyzny

 • charakteryzuje sytuację Kozaków na Ukrainie

 • podaje przyczyny, przebieg i skutki wybuchu powstań kozackich na Ukrainie

 • omawia rolę Tatarów w wojnie Kozaków z wojskiem polskim

 • wymienia postanowienia rozejmu zawartego w Hadziaczu

 • wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Rosji na mocy pokoju wieczystego z 1686 r.

 • przedstawia okoliczności najazdu Szwedów na Polskę

 • określa znaczenie ataku Szwedów na klasztor jasnogórski dla przebiegu wojny polsko-szwedzkiej

 • omawia kolejne etapy potopu szwedzkiego

 • omawia przebieg bitwy pod Chocimiem w 1673 r.

 • opisuje okoliczności elekcji Jana III Sobieskiego

 • przedstawia przyczyny, przebieg i skutki odsieczy wiedeńskiej

 • wskazuje związek sztuki barokowej z kontrreformacją

 • wymienia cechy charakterystyczne rzeźby barokowej

 • przedstawia cechy charakterystyczne kultury sarmackiej

 • opisuje typowy strój polskiej szlachty z XVII w.

Ocena bardzo dobra:

 • wymagania na ocenę dobrą oraz

 • ocenia dokonania Olivera Cromwella dla ukształtowania się monarchii parlamentarnej w Anglii

 • przedstawia kolejne etapy kształtowania się angielskiej monarchii parlamentarnej

 • porównuje monarchię absolutną z monarchią parlamentarną

 • charakteryzuje rozwój kultury i sztuki za panowania Ludwika XIV

 • ocenia politykę zagraniczną i wewnętrzną Zygmunta III Wazy

 • przedstawia sytuację innowierców oraz wpływy jezuitów w państwie rządzonym przez Zygmunta III Wazę

 • charakteryzuje rolę hetmanów Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza w bitwach pod Kłuszynem, Cecorą i Chocimiem

 • przedstawia sytuację militarną Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w.

 • przedstawia zróżnicowanie religijne i działalność jezuitów na Ukrainie

 • porównuje uzbrojenie wojska zaporoskiego z wyposażeniem husarii

 • ocenia postawę króla Jana Kazimierza podczas konfliktu polsko-szwedzkiego

 • wyjaśnia znaczenie podpisania traktatów welawsko-bydgoskich

 • charakteryzuje politykę dynastyczną Jana Kazimierza i wskazuje przyczyny jego abdykacji

 • wyjaśnia, na czym polegał kryzys Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w.

 • ocenia znaczenie zastosowania liberum veto w celu zerwania sejmu

 • omawia tematykę dominującą w malarstwie i rzeźbie epoki baroku

 • charakteryzuje polską literaturę barokową
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy