Strona główna

Krzysztof Jassem System Licytacyjny Wspólny Język 2005 spis treśCI


Pobieranie 1.05 Mb.
Strona1/24
Data18.06.2016
Rozmiar1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Krzysztof Jassem


System Licytacyjny

Wspólny Język 2005

SPIS TREŚCI
WSTĘP 3

SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH TERMINÓW BRYDŻOWYCH 4

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH RÓŻNIC MIĘDZY WJ05 I WJ2000 12

Otwarcia 12

Odpowiedzi 13

Nowości w licytacji dalszych okrążeń 16

Licytacja po interwencji 17

Wejścia 17

LICYTACJA JEDNOSTRONNA 17

Charakterystyka otwarć 17

Otwarcie 1♦ 18

Otwarcie 1 27

Otwarcie 1 37

Otwarcie 1BA 38

Otwarcie 2 45

Otwarcie 2 - Multi 47

Otwarcia 2, 2 51

Otwarcie 2BA - na młodszych 52

Otwarcia na wysokości trzech 52

Otwarcie 3BA - gambling 53

Otwarcia 4, 4♦ - naturalne 53

Otwarcia 4, 4 53

Otwarcie 1 53

KONWENCJE W LICYTACJI JEDNOSTRONNEJ 77

Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem 77

Czwarty kolor 80

Trzeci kolor 84

Forsujące 2BA 86

2BA po uzgodnieniu koloru starszego 89

Konwencja Magister 91

Konwencja en passant 93

Drury 94


STREFA SZLEMOWA 95

Typy gier premiowych 95

4BA - Blackwood 1430 (Blackwood odwrócony) 98

Blackwood wyłączeniowy 100

Hoyt (pytanie o króle) 100

5BA – Blackwood 1430 101

5BA - atutowa 101

Inwit atutowy 102

Cue bidy 103

Splinter 107

MiniSplinter w systemie WJ05 111

AutoSplinter 112

Przeciwnik wtrąca się do naszej strefy szlemowej 113

LICYTACJA PO INTERWENCJI PRZECIWNIKA 114

Licytacja po kontrze wywoławczej przeciwnika 114

Licytacja po interwencji kolorem 117

Licytacja na pozycji re-open 122

KONWENCJE W LICYTACJI PO INTERWENCJI 122

Kontra negatywna 122

Kontra fit 125

Wywiad bezatutowy 126

LICYTACJA W OBRONIE 127

Zasady ogólne 127

Wejście kolorem na wysokości jednego 128

Wejścia bez przeskoku na wysokości dwóch 129

Wejście 1BA 129

Bez atu na pozycji re-open 130

Wejścia z przeskokiem 131

Interwencja kontrą 131

Cue bid Michaelsa 137

Licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem 138

Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA - silne 138

Licytacja po otwarciu przeciwnika 1BA - słabe 139

Licytacja po otwarciach na wyższych wysokościach 139

Licytacja na pozycji re-open 139

KONWENCJE W LICYTACJI W OBRONIE 141

Trapping pas 141

Drury 142

Cue bid Michaelsa 143

Lebensohl 146

WIST I ZRZUTKI 148

Wist odmienny 148

Zrzutki odwrotne 149

Lavinthal 149

Zrzutka krakowska 150

Odwrotne potwierdzenie wistu 151


WSTĘP


System licytacyjny Wspólny Język zyskuje coraz większą popularność na świecie. O dziwo, dzieje się tak w cza­sie, gdy polskie pary nie dominują tak na świecie, jak to bywało w niedalekiej przeszłości. Wspólny Język zyskuje zwolenników dzięki brydżowi w Internecie. Polscy brydżyści chętnie korzy­stają z tej formy gry, a ich zagraniczni konkurenci (czy też partnerzy) chcą się nauczyć, jak licytuje się systemem zwa­nym za granicą „Polish Club". Czoło­wym graczom świata polski system li­cytacji jest doskonale znany. Utytu­łowana brydżystka amerykańska Jill Meyers w plebiscycie pisma ACBL Bulletin na pytanie o najbardziej pożyteczną konwencję brydżową podała nie Blackwooda czy Splintera, lecz „polskie dwukolorówki" - otwarcia 2 i 2 a na układach 5-5, czyli „naturalniejszy" zamiennik konwencji „Wilkosz" stosowa­ny przez polskie pary za granicą.

Wspólny Język 2005 ma ambicję stać się systemem popularnym i akcep­towanym nie tylko w Polsce. Rozwiąza­nia niedopuszczane na zagranicznych turniejach (takie jak otwarcie 2 Wilkosza) czy niezrozumiałe dla naturalisty (jak np. skomplikowana definicja otwarcia 1♦ w systemie WJ2000) zo­stają zastąpione przez metody łatwiej­sze do zaakceptowania (odpowiednio „polskie dwukolorówki" i otwarcie 1 z czwórki).

System WJ05 stara się wyelimino­wać pewne dotychczasowe słabości, z którymi jak dotychczas nikt nie miał siły walczyć, takie jak np. zabranie przestrzeni w sekwencji 1 - 3BA (gdy otwierający nie ma słabego wariantu otwarcia).

System licytacyjny nie może stać w miejscu. Pewne rozwiązania po pro­stu nie wytrzymują próby czasu. Pra­wie żadna para z polskiej czołówki nie gra klasyczną odwrotką (4-4, 5-5) czy otwarciami południowoafrykańskimi (4 transfer na kiery, 4 - na piki). Coś w tym musi być - podążajmy śladem czołówki. Istnieją konwencje, które przebojem opanowały prawie cały bry­dżowy świat, takie jak: Blackwood 1430 czy Blackwood wyłączeniowy. Nie ma powodu się im opierać.

W opisie WJ05 mam nadzieję usu­nąć pewne niespójności, które wkradły się do systemu WJ2000, na które zwró­cili uwagę wnikliwi Czytelnicy.

W przeciwieństwie do wersji WJ95 i WJ2000, tym razem nie poprzedzam publikacji nowego systemu ankietą. Zależy mi przede wszystkim na speł­nieniu wyżej podanych celów bez do­konywania rewolucji w przyjętych i do­brze funkcjonujących rozwiązaniach. Spis treściSŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH TERMINÓW BRYDŻOWYCH


Terminy definiowane w innym miejs­cu słowniczka oznaczone są pismem pochyłym.

2BA po uzgodnieniu koloru starszego - forsująca odzywka 2BA po uzgod­nieniu koloru starszego, której ce­lem jest uzyskanie dodatkowych in­formacji o karcie partnera.

2BA po powtórzeniu koloru starszego - 2BA po odpowiedzi one-over-one i powtórzeniu koloru starszego przez otwierającego. Odzywka for­suje do wysokości trzy w kolor star­szy - w odpowiedzi otwierający pokazuje krótkość, jeśli ją posiada.

5431 - odpowiedź z przeskokiem na otwarcie 1BA wskazująca krótkość w licytowanym kolorze. W syste­mie WJ dotyczy to odpowiedzi 3 i 3, które przyrzekają, co najmniej po cztery karty w obu kolorach młodszych i forsują do dogranej.

Acol - 1) angielski system licytacyjny, 2) otwarcie 2 zaczerpnięte z sys­temu „Acol" oznaczające bardzo silną kartę na dowolnym układzie, stosowane w niektórych wersjach WJ (ale nie we WJ05), 3) potoczne określenie bardzo silnej karty.

autoSplinter - nienaturalny przeskok, który uzgadnia kolor poprzednio licytowany przez autora tej odzyw­ki i wskazuje krótkość. Konwencja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy partner nie zalicytował na­turalnie żadnego koloru.

atutowa (konwencja) - pytanie o ilość starszych figur w kolorze atutowym. Odpowiedzi są następujące: 6 - brak figur, 6 - 1 figura, 6 - dwie figury, szlem w kolor uzgodniony - trzy figury.

bilans - suma punktów obu graczy pary.

Blackwood na pięć wartości 1430 - pytanie o ilość wartości z pięciu: cztery asy i król w kolorze atuto­wym. Jako kolor atutowy przyjmuje się albo kolor uzgodniony, albo, gdy koloru nie uzgodniono, kolor ostatnio zgłoszony. Partner licytu­je: 5, gdy posiada 1 lub 4 z wy­mienionych wyżej pięciu kart, 5 = 0 lub 3 wartości, 5 = 2 lub 5 wartości, 5 = 2 wartości i król, 5BA = 2 wartości i 2 króle, itd.

Blackwood wyłączeniowy - przeskok nowym kolorem na wysokość pię­ciu (lub 4, gdy uzgodniono kiery) po uzgodnieniu koloru atutowego w celu spytania o ilość wartości z czterech: król atutowy i trzy asy z wyłączeniem asa w licytowanym kolorze. Odpowiedzi są szczebelkowe, jak w Blackwoodzie 1430 (pierwszy szczebel = 1 lub 4).

bubrotka - obowiązująca we WJ05 od­miana odwrotki, wprowadzająca m.in. dwie odzywki naturalne (3, 3) w drabince odpowiedzi.

cue bid - odzywka strefy szlemowej, wskazująca zatrzymanie pierwszej klasy (as lub renons) lub drugiej klasy (król lub singiel) w licytowanym kolo­rze. W języku angielskim pojęcie cue bidu jest znacznie szersze - oznacza ogólnie odzywkę nienaturalną.

cue bid honorowy - odzywka strefy szlemowej wskazująca asa lub króla w licytowanym kolorze. Cue bid zalicytowany w kolor pięciokartowy partnera powinien być cue bidem honorowym.

cue bid krótkościowy - odzywka strefy szlemowej wskazująca krótkość w li­cytowanym kolorze.

cue bid Michaelsa - odzywka w kolor przeciwnika (np. 1 - 2) oznacza­jąca układ co najmniej 5-5 w kolo­rach różnych od zalicytowanego przez przeciwnika, z co najmniej jedną starszą piątką.

częściówka - gra na wysokości niższej niż dograna.

defensywna ręka (karta) - ręka, z któ­rą korzystniejsze wydaje się, by przy rozgrywce utrzymali się prze­ciwnicy. Charakterystyczne cechy takiej karty to: figury w kolorach krótkich, opozycja w kolorze prze­ciwnika, mało figur w kolorach licy­towanych przez partnera.

dograna - gra na wysokości zapewnia­jącej dodatkową premię, czyli 3BA, 4, 4, 5 lub 5.

drugi broniący - przeciwnik z prawej strony gracza, który otworzył licytację.

Drury - zalicytowanie sztucznej odzyw­ki 2 w celu sprawdzenia siły wej­ścia partnera lub siły otwarcia trzecioręcznego partnera.

fit - uzupełnienie koloru licytowanego przez partnera. Najczęściej przez fit rozumie się kolor takiej długości, że suma kart licytującego i partnera w tym kolorze wynosi minimum osiem.

forsing - odzywka, na którą nie wolno spasować.

forsing do dogranej - odzywka, po której partnerzy nie mogą spaso­wać, zanim nie osiągną dogranej.

forsing na jedno okrążenie - odzyw­ka, po której partner musi choć raz zabrać głos w licytacji.

forsujące 2BA - druga odzywka odpo­wiadającego 2BA po rebidzie otwiera­jącego na wysokości dwóch, która forsuje do dogranej. Forsujące 2BA stosuje się we WJ05 po odpowiedzi two-over-one.

gra kończąca - inaczej: końcówka, do­grana.

gra premiowa - szlemik lub szlem.

gadżet Gawrysia - dwuznaczna odzyw­ka 2 w jednostronnej licytacji 1♦ - 1 - 2 - 2: sign off na pikach lub forsing do dogranej. Otwierający zobowiązany jest zalicytować 2.

Hoyt - pytanie o króle. Odzywka na najniższym szczeblu po odpowie­dzi na Blackwooda lub Blackwooda na pięć wartości (tzn. 5 po 5 lub 5 po 5) mająca na celu spraw­dzenie, ile króli posiada partner. Partner licytuje najbliższy kolor (np. 5 po 5), jeśli nie ma żadne­go króla, następny kolor (np. 5 po 5) z jednym królem, itd.

inwit atutowy - licytacja z przesko­kiem na wysokość pięciu w uzgod­niony kolor starszy (lub podniesie­nie koloru starszego z wysokości czterech na wysokość pięciu), gdy zagranie szlemika uzależnia się od posiadania przez partnera dobrych atutów (najczęściej dwóch starszych figur).

inwit do dogranej - licytacja, po której partner ma zalicytować dograną, je­śli posiada jakieś nieujawnione do­tychczas nadwyżki.

inwit do szlemika - licytacja, po której partner ma zalicytować szlemika, jeśli posiada jakieś nieujawnione dotychczas nadwyżki.

kolor + fit - licytacja (najczęściej z przeskokiem), wskazująca licyto­wany kolor i fit w kolorze partnera. W systemie WJ05 konwencję tę stosuje się po kontrze wywoławczej przeciwnika.kontra do długości - kontra, na którą partner ma spasować, jeśli ma dłu­gość (cztery lub pięć kart) w kolo­rze licytowanym przez przeciwni­ka. W systemie WJ05 tej konwencji nie stosuje się.

kontra fit - kontra na wejście drugiego broniącego, której celem jest poin­formowanie partnera o posiadaniu dokładnie trzech kart w kolorze partnera i ręki ofensywnej.

kontra karna - kontra, mająca na celu podwojenie zapisu, gdy grają prze­ciwnicy, jeśli uważamy, że zapowie­dzianego kontraktu nie zrealizują. Partner ma pasować niezależnie od posiadanych kart.

kontra negatywna - kontra na wejście przeciwnika (we WJ05 do wysoko­ści 4), mająca na celu wskazanie możliwości gry w kolory nielicytowane lub pokazanie czterech kart w nielicytowanym dotychczas kolo­rze starszym. Kontrę negatywną stosujemy również w celu pokaza­nia silnej karty na słabym kolorze pięciokartowym lub jako inwit do 3 BA.

kontra objaśniająca - kontra na jedną z początkowych odzywek w licyta­cji mająca na celu pokazanie karty zbyt silnej na wejście kolorem. Siła kontry objaśniającej wynosi od 17 punktów na układzie niezrównowa­żonym i od 19 punktów na układzie zrównoważonym.

kontra odpowiedź - kontra na kolor uzgodniony przez przeciwników dana na pozycji drugiego broniącego po kontrze wywoławczej partnera. Celem jest poinformowanie partne­ra o możliwości gry w co najmniej dwa jeszcze nielicytowane kolory.

kontra re-open - zob. kontra wznawia­jąca.

kontra wywoławcza - kontra na jedną z początkowych odzywek w licyta­cji, mająca na celu znalezienie naj­lepszego koloru do gry własnej. Przyjmuje się, że na kontrę wywo­ławczą powinno się posiadać co najmniej trzy karty w każdym z nielicytowanych przez przeciwnika kolorów starszych i co najmniej po dwie karty w każdym z nielicytowanych przez przeciwnika kolorów młodszych.

kontra wznawiająca - kontra dana przez gracza znajdującego się na pozycji re-open, której celem jest znalezienie własnego koloru do gry lub zagranie kontraktu proponowa­nego przez przeciwnika z kontrą, jeśli partner posiada opozycję w ko­lorze kontrowanym.

końcówka - to samo co dograna.

krótkość - singleton lub renons.

licytacja dwustronna - licytacja, w któ­rej biorą udział obie pary (obie pary nie pasują).

licytacja jednostronna - licytacja, w której bierze udział tylko jedna para.

licytacja po interwencji - licytacja, którą otworzyła nasza para, a co najmniej jeden gracz z pary prze­ciwnej wszedł do licytacji.

licytacja seminaturalna (quasi-naturalna) - licytacja, w której partne­rzy wskazują dobre kolory, ale nie­koniecznie czterokartowe (najczę­ściej w celu pokazania braku za­trzymania w kolorach nielicytowanych).

licytacja sforsowana do dogranej - sy­tuacja, w której parze nie wolno zatrzymać się przed zalicytowaniem dogranej.

licytacja w obronie - licytacja, którą otworzyła para przeciwna.

licytacja z bilansu - licytacja w oparciu o sumę punktów swoich i partnera wynikających z dotychczasowej li­cytacji. Niekiedy licytację z bilansu opieramy o licytację przeciwników!

miniSplinter - odpowiedź 3 po otwar­ciu 1 lub 3BA po otwarciu 1, któ­ra informuje o posiadaniu fitu w ko­lorze partnera i krótkości w innym kolorze w zakresie siły 8-12.

Multi - otwarcie 2, które w systemie WJ05 ma znaczenie: szóstka w kie­rach lub w pikach w sile poniżej otwarcia (6-11). W oryginalnej wer­sji konwencja Multi zawierała do­datkowo silne zrównoważone ręce.

nadwyżka - dodatnie cechy karty, nie­ujawnione w dotychczasowej licy­tacji. Nadwyżka może być punkto­wa: więcej punktów lub układowa: lepszy układ (np. więcej kart w jed­nym z licytowanych kolorów).

odpowiadający - partner otwierającego.

odpowiedź - 1) pierwsza odzywka part­nera otwierającego, 2) licytacja kon­wencyjna - odpowiedź na konwen­cyjne pytanie partnera, np. „odpo­wiedź na pytanie o asy".

odwrotka - odzywka 2 po otwarciu 1 i odpowiedzi kolorem starszym. Przyrzeka silny wariant otwarcia 1 i co najmniej trzy karty w kolo­rze partnera. We WJ05 odwrotka zastąpiona jest bubrotką.

odwyrtka - odzywka 2 po otwarciu 1 i odpowiedzi kolorem starszym. Przyrzeka silny wariant otwarcia 1 i wyklucza posiadanie fitu czte-rokartowego w kolorze partnera (uzupełnieniem odwyrtki jest rebid 2BA oznaczający silnego trefla z fitem czterokartowym). W systemie WJ05 konwencja ta podana jest jako propozycja alternatywna dla bubrotki (odwrotki) - dla stałych par.

odzywka forsuje do dogranej - po tej odzywce żaden z partnerów nie może spasować przed osiągnięciem kontraktu, dającego dograną.

odzywka forsuje na jedno okrążenie - po tej odzywce partner musi co naj­mniej raz zabrać głos w licytacji.

odzywka nieforsująca - odzywka, na którą można spasować.

odzywka seminaturalna (quasi-naturalna) - odzywka, która informuje o posiadaniu figur(y) w licytowa­nym kolorze - niekoniecznie czte­rokartowym.

ofensywna ręka (karta) - ręka, z którą korzystniejsze wydaje się utrzyma­nie przy rozgrywce. Charaktery­styczne cechy takiej karty to: figury w kolorach długich, krótkość lub wy­łączenie w kolorze przeciwnika, du­żo figur w kolorach licytowanych przez partnera.

one-over-one - odpowiedź na wysoko­ści jednego po otwarciu na wyso­kości jednego.

opozycja - termin używany najczęściej w zwrocie posiadać opozycję - mieć dobry i długi kolor, który prze­ciwnicy wybrali (lub mają zamiar wybrać) jako kolor atutowy. Czasa­mi określa się tak przeciwników.

otwarcie - pierwsza odzywka w licyta­cji różna od pasa.

otwarcie 2BA na młodszych - otwar­cie w sile 6-10 punktów informują­ce o posiadaniu obu pięciokartowych kolorów młodszych.

otwarcie czwartoręczne - otwarcie li­cytacji po trzech pasach. Przyjęło się uważać, że otwarcie czwarto­ręczne może być nieco słabsze niż wymagane w innej sytuacji (od 10 punktów).

otwarcie trzecioręczne - otwarcie licy­tacji po dwóch pasach. Przyjęło się uważać, że otwarcie trzecioręczne może być słabsze niż standardowe (z dobrym kolorem można otwo­rzyć na trzeciej ręce, nawet od 8 punktów).

otwierający - gracz, który zaczął licy­tację (pierwszy gracz, który nie spasował).

otworzyć licytację - dać pierwszą od­zywkę w licytacji różną od pasa.

pas wciągający - inaczej trapping pas.

PC - inaczej: punkty (za honory).

pięciokart - kolor pięciokartowy.

polskie dwukolorówki - otwarcia 2 i 2 w układzie 5-5 z licytowanym kolorem w sile poniżej otwarcia. W systemie WJ05 polskie dwuko­lorówki zastępują otwarcie Wilkoszem.

pozycja re-open - sytuacja, w której jako ostatni licytował przeciwnik z lewej strony, po czym w licytacji nastąpiły dwa pasy.

Precision - 1) system licytacyjny opar­ty na silnym treflu (w którym otwarcie 1 oznacza kartę od 16 punktów), 2) w Polsce - popularne określenie otwarcia 2 zaczerpnię­tego z systemu Precision, oznacza­jącego siłę 11-14(15) punktów na co najmniej pięciu treflach - przy czym w przypadku posiadania do­kładnie pięciu trefli wymagane jest posiadanie starszej czwórki.

pytanie o króle - zob. Hoyt.

pytanie o pięć wartości - zob. Blackwood na pięć wartości.

pytanie o uzupełnienie - zgłoszenie nowego koloru mimo uzgodnienia koloru atutowego w celu spraw­dzenia, czy partner posiada w tym kolorze pozytywne wartości (zob. uzupełnienie).

pierwszy broniący - przeciwnik z le­wej strony gracza, który otworzył licytację.

re-open - zob. pozycja re-open.

rebid - druga odzywka. Jeśli nie zazna­czono inaczej, przez rebid rozumie się drugą odzywkę otwierającego.

rebidować - dać rebid.

renons - brak kart danego koloru.

rewers - licytacja drugiego koloru, star­szego od licytowanego poprzednio (np. wskazanie kierów, gdy po­przednio licytowaliśmy kara), gdy możliwe było powtórzenie pierw­szego koloru przez niższą odzywkę (np. w licytacji jednostronnej: 1 - 1 - 2). Licytacja rewersem najczęś­ciej oznacza posiadanie nadwyżki punktowej.

sign off - odzywka, po której partner zobowiązany jest spasować.

silne uzgodnienie koloru - zalicytowanie koloru partnera w celu ustalenia go jako koloru atutowego. Partner zobowiązany jest kontynuować licy­tację i przedstawić swoje zapatry­wania na możliwość gry premiowej.

singleton - dokładnie jedna karta w kolorze.

słaby i mocny Splinter - konwencja, która umożliwia rozróżnienie siły li­cytacji Splinterem - stosowana w sys­temie WJ05 po otwarciach l i 1. Słabszą kartę licytuje się za pomocą miniSplintera.

Splinter - odzywka strefy szlemowej, wskazująca krótkość w licytowanym kolorze za pomocą nienaturalnego przeskoku.

starsza czwórka (piątka, szóstka) - cztery (pięć, sześć) kart w kolorze starszym.

Stayman - pytanie o starsze czwórki (2) po otwarciu 1BA. W systemie WJ05 po pytaniu Staymana prze­chodzi się do licytacji naturalnej - za wyjątkiem transferu Trybuły.

starsza figura - dama, król lub as.

strategia 4-3-2-2 (5-3-2-1, itp.) - strate­gia wyboru wysokości odzywki blo­kującej, która podpowiada, ile pewnych lew w rozgrywce powinna za­pewniać własna karta (bez pomocy partnera) w przypadku, gdyby za­powiedziana przez nas odzywka blo­kująca stała się kontraktem osta­tecznym. Strategia 4-3-2-2 mówi, że w założeniach korzystnych karta po­winna zapewniać cztery lewy mniej niż zapowiadamy (np. sześć lew na blok 4), w założeniach przedpartyjnych powinna zapewniać trzy lewy mniej niż zapowiadamy, a w założe­niach popartyjnych i niekorzystnych powinna zapewniać dwie lewy mniej niż zapowiadamy.

strefa szlemowa - strefa licytacji (naj­częściej od poziomu czterech), w której partnerzy sprawdzają możliwość zagrania gry premiowej.

sześciokart - kolor sześciokartowy.

sześć w kolor Splintera - odzywka na wysokości sześciu w kolor, w któ­rym partner pokazał krótkość za pomocą Splintera, o znaczeniu: py­tanie o renons. Z renonsem partner ma zalicytować szlema w kolor uzgodniony.

teksas - sztuczna odzywka wskazująca posiadanie koloru bezpośrednio starszego od zalicytowanego (np. licytacja kierami wskazująca posia­danie pików).

teksas Wesołowskiego - licytacja z układem 5-5 w kolorach starszych po otwarciu partnera 1 BA - odpo­wiadający zaczyna od teksasu na kiery (2).

trapping pas - pas w sytuacji, w której kontra miałaby znaczenie inne niż karne. Z kartą, z którą chcielibyśmy karnie skontrować przeciwników, pasujemy i liczymy na to, że part­ner da kontrę wznawiającą, na którą spasujemy.

transfer Trybuły - po Staymanie - for­sujące uzgodnienie koloru otwiera­jącego za pomocą koloru bezpośrednio niższego (3 uzgadnia kie­ry, 3 - piki).

two-over-one - odpowiedź na wysoko­ści dwóch po otwarciu na wysokości jednego.

układ, np. 5-3-3-2 - układ trzynastu kart na początku rozgrywki, wyli­czony od koloru najdłuższego. Rzadziej układ kart podaje się w kolejności od ilości pików do ilo­ści trefli - wtedy jest to wyraźnie zaznaczone. Często stosuje się skróty: układ 5-5, układ 5-4, mając na myśli wszystkie układy kart, w których dwa najdłuższe kolory są odpowiednio: oba pięciokartowe, jeden pięciokartowy, a drugi czterokartowy.

układ zrównoważony - układ trzynastu kart na początku rozgrywki, nie za­wierający krótkości w żadnym z kolo­rów, ani żadnego koloru sześciokar-towego lub dłuższego.

układ niezrównoważony - układ kart, który nie jest zrównoważony.

uzupełnienie - korzystna kolekcja kart w kolorze licytowanym przez part­nera. Jeśli partner stosuje konwen­cję pytanie o uzupełnienie, to bardzo dobrym uzupełnieniem jest posia­danie w kolorze licytowanym przez partnera dwóch kart ze starszą figu­rą lub trzech i więcej kart z dwiema figurami. O złym uzupełnieniu (lub braku uzupełnienia) mówimy, gdy w interesującym kolorze posiada­my np. trzy blotki.

wejście - odzywka różna od pasa, gdy licytację otworzył jeden z przeciw­ników.

wejście 2BA na młodszych - wejście 2BA po otwarciu licytacji przez prze­ciwnika na wysokości jednego in­formujące o posiadaniu dwóch naj­młodszych, nielicytowanych jesz­cze kolorów w układzie 5-5, tj. trefli i kar po otwarciu 1, 1 lub sztucznym otwarciu 1 (np. ze Wspólne­go Języka), kar i kierów po natural­nym otwarciu 1, trefli i kierów po otwarciu 1. Siła wejścia 2BA uza­leżniona jest od założeń i w przeci­wieństwie do otwarcia 2BA nie jest ograniczona z góry.

wejść do licytacji - dać odzywkę różną od pasa, gdy licytację otworzył je­den z przeciwników.

Wilkosz - sztuczne otwarcie 2, wska­zujące układ co najmniej 5-5, w tym co najmniej jedną starszą piątkę. W systemie WJ05 Wilkosz zastąpiony jest przez polskie dwukolorówki.

wyłączenie - kolor bez figur, w którym spodziewamy się krótkości u partne­ra.

zająć bez atu - zalicytować bez atu po raz pierwszy w licytacji - stając się w ten sposób potencjalnym rozgry­wającym kontraktu bezatutowego.

założenia - ustalona przed każdym rozdaniem sytuacja taktyczna, któ­ra powoduje określone różnice w zapisie wyniku za rozdanie.

założenia korzystne - sytuacja: my przed partią, oni po partii.

założenia niekorzystne - sytuacja: my po partii, oni przed partią.

założenia popartyjne - sytuacja: obie strony po partii.

założenia przedpartyjne - sytuacja: obie strony przed partią.

zatrzymanie (w danym kolorze) - po­siadanie w kolorze wartości, które uniemożliwiają przeciwnikom wzię­cie pierwszych kilku lew na karty w tym kolorze. Posiadanie zatrzy­mania sprawdza się w celu określe­nia, czy należy grać w bez atu - wte­dy przez zatrzymanie rozumie się asa, króla lub damę z waletem (ewentualnie trzecią damę bez wa­leta). Zatrzymania sprawdza się również w celu sprawdzenia możli­wości gry premiowej w kolor - wtedy jako zatrzymanie rozumie się: asa lub renons - zatrzymanie pierwszej klasy lub króla lub singla - zatrzy­manie drugiej klasy.

zły forsing - karta z fitem (najczęściej trzykartowym) w kolorze partnera silna na tyle, by sforsować do dogra­nej, ale nie rokująca realnych szans gry premiowej nawet przy dużych nadwyżkach u partnera. Spis treści


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość