Strona główna

Ks mgr Krzysztof Pełka Publiczne Gimnazjum w Olszance 2002r


Pobieranie 45.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.5 Kb.

Ks. mgr Krzysztof Pełka

Publiczne Gimnazjum w Olszance 2002r. Klasa III25. jestem uczniem i świadkiem jezusa

Wiodące cele katechetyczne

- Analiza Ewangelii według św. Jana jako świadectwa o Jezusie, które wzywa do wiary.

- Pójście za Jezusem, aby świadomie dążyć drogą Jego ucznia i świadka.

Szczegółowe cele operacyjne

Wiedza:

- Uczeń zapamiętuje świadectwa o Jezusie zapisane w Ewangelii Janowej

- wie, co to znaczy być uczniem i świadkiem Jezusa

-wymieni cechy charakteryzujące ucznia Jezusowego

- ma świadomość, że celem zapisania tych świadectw o Jezusie jest wzbu­dzenie wiary u czytelników i ich zbawienie

- rozumie, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do świadczenia o Chry­stusie wobec innych.Umiejętności:

- Uczeń potrafi odszukać i zinterpretować świadectwa o Jezusie zamiesz­czone w Ewangelii według św. Jana.Postawy:

- Większe zainteresowanie Ewangelią i osobą Jezusa-Mistrza

- odpowiedzialność za własną wiarę

- świadectwo wiary w Chrystusa.Metody i formy pracy: pogadanka, praca z tekstami biblijnymi, metaplan, pra­ca indywidualna i grupowa.

Środki dydaktyczne: Pismo św., teksty świadectw ze spotkania z Janem Paw­łem II, kartki z siglami biblijnymi i pytaniami dla grup (teczka pomocy).

WPROWADZENIE

K. inspiruje rozmowę o spotkaniach ludzi z Janem Pawiem II. Jeśli któryś z wy­chowanków uczestniczył w takim spotkaniu, może o tym opowiedzieć. Można też wykorzystać publikowane świadectwa młodych.

Ten, kto uczestniczył w spotkaniu z Papieżem, chce o tym mówić, pisać, ma potrzebę dzielenia się swoim przeżyciem z innymi. Za kilkadziesiąt lat będą to dokumenty historyczne, świadczące o niezwykłym charyzmacie i osobistej świę­tości Jana Pawła II.

Do dziś zachowały się świadectwa ludzi żyjących dwa tysiące lat temu, którzy zetknęli się z tym niezwykłym Jezusem z Nazaretu. Jednym z takich świadków był św. Jan, którego Jezus powołał i uczynił swoim apostołem. Ponadto ów świadek spisał świadectwa innych ludzi o Jezusie. Pisma, które po sobie zostawił (Ewangelia, trzy Listy, Apokalipsa), są takim właśnie zbiorem świadectw. Modlitwa: „Niechaj z nami będzie Pan” albo inna stosowna pieśń na temat prze­kazywania światu Ewangelii.PODANIE PRAWDY

Zapoznamy się teraz z kilkoma ze świadectw o Jezusie zapisanych w Ewan­gelii św. Jana.Grupa 1: J 1,1-14

- Jak Ewangelia określa Jezusa?Grupa 2: J 1,29-34

- Jak Jan Chrzciciel nazwał Jezusa?Grupa 3: J 1,40-42

- Kogo rozpoznał w Jezusie Andrzej?

- Kogo do Niego przyprowadził?

Grupa 4: J 1,45

- Co o Jezusie powiedział Filip?

- Z kim podzielił się swoim spostrzeżeniem?

Grupa 5: J 1,49

- Co Natanael powiedział o Jezusie?Grupa 6: J 6,68-69

- Jakie świadectwo złożył o Jezusie św. Piotr?Grupa 7: J 20,25-28

- Jakimi słowami Tomasz wyznał wiarę w Jezusa?Grupa 8: J 5,18; 10,33

- Jak przywódcy religijni odnieśli się do Jezusa?

- Co Mu zarzucali? Przedstawiciele grup zapisują wyniki tego ćwiczenia na tablicy:


Świadek

Świadectwo

* Jan Ewangelista *Jan Chrzciciel

* Andrzej

* Filip

* Natanael* Piotr

* Tomasz

* przywódcy religijni


* Słowo, światłość prawdziwa

* „Oto Baranek Boży”

* „Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa”

* „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy” * „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”

* „Ty masz słowa życia wiecznego... Ty jesteś Świętym Boga” * „Pan mój i Bóg mój!”

* usiłowali Go zabić, oskarżali o bluźnierstwo

POGŁĘBIENIE

- W jakim celu św. Jan zapisał świadectwa o Jezusie? K. prosi o odczytanie tekstu


J 20,30-31 i wyjaśnia:

Św. Jan nazywa znakami cuda, które czynił Jezus. One też dowodzą, że jest On Mesjaszem i Synem Bożym.

- Na ile te świadectwa są dla nas przekonujące? K. zwraca uwagę na następstwa poszczególnych świadectw:

Powiększa się grono uczniów Jezusa; ten, kto Go spotkał, sam staje się uczniem i przyprowadza do Niego innych, nowych uczniów. Płynie stąd wnio­sek, że świadkowie stają się uczniami, a ich świadectwo doprowadza innych do wiary. Potem Mistrz formuje swych uczniów. Przyjrzymy się teraz, jaką cha­rakterystykę ma uczeń formowany przez Jezusa.

K. wyznacza istniejącym już grupom teksty biblijne oraz wspólne dla wszystkich zadanie:

- Co charakteryzuje ucznia Jezusowego?Grupa 1: J 1,37-39

Grupa 2: J 2,11.22

Grupa 3: J 8,31

Grupa 4: J 13,34-35

Grupa 5: J 15,16

Grupa 6: J 15,27

Grupa 7: J 15,20; 16,33

Grupa 8: J 19,25-27


Oto przykładowy zapis:

Uczeń Jezusa:


- idzie za Jezusem, pozostaje u Niego

- wierzy w Jezusa; wierzy Pismom i słowom Jezusa

- trwa w nauce Jezusa

- wypełnia przykazanie miłości

-jest wybrany przez Jezusa, aby przynosić owoc

-jest z Jezusem i świadczy o Nim

- doznaje prześladowań

- stoi u stóp krzyża i przyjmuje Maryję za swoją Matkę.K. podsumowuje:

Uczniowie, spotkawszy Jezusa, w pierwszym spontanicznym odruchu opo­wiadają o Nim swojej rodzinie i przyjaciołom. Tak dawali o Nim świadectwo. Jezus, formując uczniów, których sam wybrał, przygotowywał ich do tego, żeby byli Jego świadkami przed całym światem. Misja ta, od początku aż do dziś, czerpie swą siłę z mocy Ducha Świętego, który zstąpił na uczniów po zmar­twychwstaniu Pańskim, tak jak to wcześniej Jezus zapowiedział:

„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świad­czycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15,26-27).

ZASTOSOWANIE

K., nawiązując do pierwszej części katechezy, przypomina:

Nie wszyscy jednak przyjmowali prawdę, z którą mogli się spotkać naocz­nie. Przywódcom religijnym Izraela Jezus od początku przeszkadzał, chcieli Go zabić, szukając tylko odpowiedniego pretekstu. Podobnie jest i dziś. Wo­bec osoby Jezusa nie można pozostać obojętnym. Również od nas, ode mnie i od ciebie, Jezus spodziewa się konkretnej decyzji, opowiedzenia się za Nim lub przeciw Niemu.

Ż chwilą chrztu św. zostaliśmy wezwani, by odtąd uczyć się od Jezusa i dawać o Nim świadectwo. Również przy swoim chrzcie otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i Pocieszycielem. Poprzez udział w kate­chizacji spotykamy Jezusa, On nas formuje, abyśmy mogli dobrze wypełnić zadania, które nam wyznaczył.

- Kim jest dla mnie Jezus?

- Jakim jestem uczniem Jezusa?

- Komu zawdzięczam moje pierwsze spotkanie z Jezusem?

- Czy dziękuję Bogu za te osoby?

- Na ile charakterystyka ucznia, odczytana dziś z Ewangelii, ma konkretny wyraz w moim życiu?

- Czego mi brakuje?

- Co powinienem w sobie zmienić?

- Jakim jestem świadkiem Jezusa?

- Kogo moje świadectwo może do Jezusa przyprowadzić?

- Czyje świadectwo już wpłynęło na moje dotychczasowe życie?

Powyższe pytania można potraktować jako propozycję do rachunku sumienia lub do rozmowy z uczniami z zastosowaniem metody metaplanu.

ZAKOŃCZENIE

Modlitwa z katechizmu ucznia (modlitwa św. Franciszka).

Praca domowa

1. Oceń w skali od O do 10, w jakim stopniu rozwinięte są w tobie poszcze­gólne cechy Jezusowego ucznia, wynotowane podczas katechezy.

2. Przeczytaj uważnie tekst J 21,24-25 oraz l J 1,1-4 i napisz, jaką wagę ma dla ciebie świadectwo św. Jana Apostoła

Materiały pomocnicze:

„Nazajutrz Jan znowu stal w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powie­dzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu -gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do nie­go: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzaw­szy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr. Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Pra­wie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu»”.J 1,35-45

„Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”J 1,49

„Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świę­tym Boga»”.J 6,68-69

„A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przy­szedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą­cym. Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»”J 20.26-28

„Ciągle Go spotykam i każde spotkanie jest dla mnie radością nie do opisania. Nie zamieniłabym na nic innego tej chwili spotkania. Chrystus jest dla mnie sensem i celem życia. Tylko przez Niego mogę zro­zumieć samą siebie. «Bez Chrystusa nie można zro­zumieć ani kim jest człowiek, ani jaka jest jego wła­ściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i osta­teczne przeznaczenie» (Jan Paweł II). Przez Chrystu­sa poznaję Boga Ojca. To właśnie Chrystus ukazuje mi swego Ojca - kochającego, miłosiernego, sprawie­dliwego. Jest dla mnie codzienną radością. Jest cu­downym Kimś, Osobą dającą mi siebie pod postacią najmniejszej kruszyny eucharystycznego Chleba. Mówi do mnie słowami kapłana w czasie Mszy świę­tej i przez wszystkie wydarzenia. Czytając Ewange­lię odkrywam w jej prostych, ale zarazem jakże zdu­miewająco głębokich słowach ciągle coś nowego. I uczy mnie Chrystus słowami Ewangelii, jak mam postępować, uczy prawdziwej miłości do Boga i lu­dzi”.ZAPAMIĘTAJ

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajem­nie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajem­nie. Po tym wszyscy po­znają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”J 13, 34-35.

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przyno­sili, i by owoc wasz trwał -aby wszystko dał wam Oj­ciec, o cokolwiek Go po­prosicie w imię moje”J 15, 16.
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Praw­dy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świad­czycie, bo jesteście ze Mną od początku”

J 15, 26-27

„Ty jesteś święty, Panie, jedyny Boże, który doko­nujesz wielkich dzieł, Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyż­szy, Ty jesteś wszechmocnym Królem, Tyś, święty Ojcze, królem nieba i ziemi. Ty jesteś trójjedyny, Pan Bóg nad bogami, Ty jesteś dobrem, wszel­kim dobrem, Bogiem ży­wym i prawdziwym. Ty jesteś miłością i miło­sierdziem, Tyś jest mądro­ścią, Ty jesteś pokorą, ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś pięknem, Ty jesteś łagodnością, Ty jesteś bezpieczeń­stwem, Ty jesteś spoko­jem.

Ty jesteś radością i wese­lem, Ty jesteś naszą na­dzieją, Ty jesteś sprawiedliwo­ścią, Ty jesteś umiarkowa­niem, Ty jesteś całym naszym bogactwem i dostatkiem. Ty jesteś pięknem, Ty je­steś opiekunem, Ty jesteś naszym stróżem i obrońcą, Ty jesteś naszym życiem wiecznym, Wielki i przedziwny Panie, Boże wszechmocny, miło­sierny Zbawicielu”.

św. Franciszek

ZADANIA

1. Oceń w skali od O do 10, w jakim stopniu rozwinięte są w tobie poszczególne cechy Jezusowego ucznia, wynotowane podczas ka­techezy.2. Przeczyła] uważnie tekst J 21,24-25 oraz 1 J 1,1-4 i napisz, jaką wagę ma dla ciebie świadectwo św. Jana Apostoła.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość