Strona główna

Ks prof dr hab. Bogdan czyżewski a/ Pozycje książkowe


Pobieranie 51.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.75 Kb.
Ks. prof. dr hab. Bogdan CZYŻEWSKI

A/ Pozycje książkowe

 1. Chrystologia w Komentarzu do Zachariasza Dydyma Aleksandryjskiego, Gniezno 1996, s. 208.

 2. Śladami Ojców Kościoła, Gniezno 1998, s. 109.

 3. Księgi Pisma Świętego w ujęciu isagogi Juniliusza Afrykańczyka, Poznań 2003, s. 318 (podstawa do habilitacji).

 4. Le mystere de la Pâque selon Peri Pascha de Méliton de Sardes, w: "Veritatem desiderat anima". Studia patrystyczne z okazji 110 rocznicy urodzin Bertholda Altanera (1885-1964), (red. N. Widok), Opole 1995, ss. 53-116.

 5. 50 lat w służbie Słowu Bożemu. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu, Metropolicie Gnieźnieńskiemu z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, Gniezno 2007.

 6. Juniliusz Afrykańczyk, Zasady Prawa Bożego, wprowadzenie, tłumaczenie i przypisy, ŹMT 48, Kraków 2008, s. 89.

 7. Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2009, (red. Ks. Bogdan Czyżewski, ks. Krzysztof Wętkowski), Gniezno 2010, 408 s.

 8. Posłał mnie Pan, abym głosił Ewangelię. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi z okazji 50-lecia kapłaństwa (1961-2011), (współautor), Gniezno 2011, 134 s.
 1. Wierzę w Boga Ojca…, Gniezno 2011, 108 s.
 1. Do końca ich umiłował. Księga pamiątkowa z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich (1987-2012), Gniezno 2012, 172 s.


B/ Artykuły 1. Czy Meliton z Sardes był modalistą?, „Collectanea Theologica” 63(1993), z.1, ss. 67-77. 1. Wstęp, w: Abp Henryk Muszyński, Na słowo Twoje, Panie. Homilie wygłoszone w Katedrze Gnieźnieńskiej w Roku Pańskim 1994, Gniezno 1995, 118 s.
 1. Homilia wielkanocna biskupa Melitona z Sardes na tle pierwszego konfliktu paschalnego, „Studia Gnesnensia” 10 (1995), s. 107-120.
 1. W służbie Słowu Bożemu, „Studia Gnesnensia” 10 (1995), s. 7-22.
 1. Wymiary posługi kapłańskiej w ujęciu św. Cezarego z Arles i ich aktualność w dzisiejszej formacji seminaryjnej, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 12 (1996), s. 805-818.
 1. 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Księdza Profesora dra hab. Szczepana Pieszczocha, „Vox Patrum” 13-15 (1993-1995), z. 24-29, s. 713-715. (recenzja)
 1. Dydym Aleksandryjski – Ojciec zapomniany, „Studia Gnesnensia” 11 (1997), s. 305-312.
 1. Cechy zdrowej teologii według pierwszej Mowy teologicznej Grzegorza z Nazjanzu, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 4 (1998), s. 396-401.
 1. Elementy liturgii chrzcielnej i eucharystycznej według I Apologii św. Justyna Męczennika, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 5 (1998), s. 495-502.
 1. Teologia imion Chrystusa u Grzegorza z Nazjanzu (Mowa 39,16-21) w świetle Orygenesa (Komentarz do Ewangelii św. Jana I,XX-XXXIV), „Studia Gnesnensia” 12 (1998), s. 89-104.
 1. Potrzeba i znaczenie patrologii w studiach teologicznych, „Studia Gnesnensia” 12 (1998), s. 231-239.
 1. W służbie Słowu Bożemu, w: „Ja jestem Józef brat wasz”, Księga Pamiątkowa ku czci Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski), Warszawa 1998, s. 13-19.
 1. Bibliografia prac abpa prof. dra hab. Henryka Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego (Zestawienie), w: „Ja jestem Józef brat wasz”, Księga Pamiątkowa ku czci Abpa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski), Warszawa 1998, s. 20-33. (recenzja)
 1. Święty Hieronim, Komentarz do Księgi Jonasza, Źródła Myśli Teologicznej 8, Kraków 1998, „Studia Gnesnensia” 12 (1998), s. 283-285. (recenzja)
 1. Słowo wstępne, w: Abp Henryk Muszyński, Świadectwo św. Wojciecha wciąż żywe. Homilie i Listy Pasterskie 1992-1997, Gniezno 1998, s. 5-6.
 1. Interpretacja Paschy w ujęciu "Homilii paschalnej" Pseudo-Hipolita, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 243-264.
 1. Wkład środowiska poznańsko-gnieźnieńskiego w badania nad literaturą wczesnochrześcijańską, „Vox Patrum” 19 (1999), t. 36-37, s. 97-107.
 1. Serge Lancel, Saint Augustin, Cerf, Paryż 1999, „Studia Gnesnensia” 13 (1999), s. 490-494. (recenzja)
 1. Słowo od Redakcji, w: Abp Henryk Muszyński, Słowo Boże duchem i życiem. Wybór homilii i kazań, Gniezno 1999, s. 5-7.
 1. Symbol a Prawda w Homiliach paschalnych Pseudo-Chryzostoma, „Studia Gnesnensia” 14 (2000), s. 77-102.
 1. Zarys przednicejskiej chrystologii środowiska aleksandryjskiego, w: „Ad veritatem noscendam. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Siemianowskiemu w 70. rocznicę urodzin” (red. T. Hanelt, W. Szczerbiński), Gniezno 2001, s. 39-63.
 1. Niebezpieczeństwa zagrażające kapłanowi w świetle dialogu „O kapłaństwie” św. Jana Chryzostoma, „Studia Gnesnensia” 15 (2001), s. 119-132.
 1. L’Eucharistie dans l’Eglise de Carthage au IIIe siècle selon Tertullien et saint Cyprien, „Theologia Bogoslovie” 1 (2001), z. 2, s. 29-36.
 1. Starotestamentalny kanon biblijny św. Atanazego Aleksandryjskiego, w: „Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa Ku mądrości serca dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin” (red. P. Podeszwa, W. Szczerbiński), Gniezno 2002, s. 39-54.
 1. Elementy angelologii w Instituta regularia divinae legis Juniliusza Afrykańczyka, w: Minister Verbi. Liber sollemnis excellentissimo domino domino archiepiscopo Henrico Muszyński metropolitae gnesnensi ad honorandum decimum quartum eiusdem vitae lustrum expletum dedicatus oblatusque, Gniezno 2003, s. 409-420.
 1. Postawa św. Cypriana wobec apostatów na podstawie jego Listów, „Studia Gnesnensia” 17(2003), s. 185-202.
 1. Postawa biskupa Melitona z Sardes wobec pogan i Żydów w homilii Peri Pascha, „Studia Antiquitatis Christianae” 17(2004), s. 27-41.
 1. Odpuszczenie grzechów w katechezach chrzcielnych św. Ambrożego z Mediolanu, „Studia Antiquitatis Christianae” 17(2004), s. 230-241.
 1. Teologiczne znaczenie egzorcyzmów chrzcielnych w świetle katechez mistagogicznych IV i V wieku, w: „Sentire cum Ecclesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księżom Profesorom Stanisławowi Grzechowiakowi i Tadeuszowi Makowskiemu w 70. rocznicę urodzin” (red. P. Podeszwa), Gniezno 2004, s. 67-92.
 1. Elementy eklezjologii w starożytnych homiliach paschalnych, „Studia Gnesnensia” 18 (2004), s. 379-395.
 1. Wstęp do książki: Czesław Pest, Rektorzy Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2005, Gniezno 2005, s. 11-13.
 1. Ideał dobrego duszpasterza w nauczaniu św. Grzegorza Wielkiego, w: „Teologia patrystyczna” 2(2005)95-106.
 1. Ksiądz Szczepan Pieszczoch (1921-2004) – człowiek, który prawdziwie kochał Ojców Kościoła, VoxP 24(2004) t. 46-47, s. 893-898.
 1. Pierwszy powojenny Redaktor Naczelny Studia Gnesnensia. Wspomnienie pośmiertne o Ks. prof. Szczepanie Pieszczochu, „Studia Gnesnensia” 19(2005) s. 5-17.
 1. Geneza życia zakonnego. Studium historyczne, w: „Studia Gnesnensia”, t. XX, 2006, ss. 87-104.
 1. Życie doczesne człowieka w ocenie Ojców Kościoła, w: „Teologia patrystyczna” 3(2006)25-41.
 1. Ideał czystości zakonnej w Liście do mniszek św. Cezarego z Arles, w: Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. M. Olczyka i P. Podeszwy, Gniezno 2007, s. 65-74.
 1. Słowo wstępne, w: Evangelizare pauperibus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Bogdanowi Wojtusiowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. M. Olczyka i P. Podeszwy, Gniezno 2007, s. 11-14.
 1. Seminarium duchowne, Encyklopedia gnieźnieńska (oddane do druku)
 1. Św. Benedykt w wypowiedziach Jana Pawła II, VoxP 27(2007) t. 50-51, s. 111-121.
 1. Michael FIEDROWICZ, Teologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg-Basel-Wien 2007, VoxP 27(2007) t. 50-51, s. 689-692. (recenzja)
 1. Rola i zadania „gwarantów” w Kościele starożytnym oraz funkcja rodziców chrzestnych dzisiaj, w: „Chrzest w życiu i misji Kościoła (III)”, (red. Irena Chłopkowska, Warszawa-Siedlce 2008, s. 58-73.
 1. Ojcowie Kościoła w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI , „Studia Gnesnensia”, tom XXI, 2007, ss. 147-156.
 1. Interpretacja kapłaństwa Chrystusowego w pismach św. Jana Chryzostoma, w: „Teologia patrystyczna” 5(2008)81-110.
 1. Symbolika baranka w rozprawie Orygenesa „O święcie Paschy”, w: Omnia tempu habend. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum Annom laboris scientifici celebranti ab Amicis, sodalibus discipulisque oblata (red. A. Reginek, G. Strzelczyk, A. Żądło), Katowice 2009, s. 103-113.
 1. Nauka Ojców Kościoła o nadziei w encyklice Spe salvi, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 16(2008) nr 2, s. 145-153.
 1. Obraz Kościoła w Komentarzu do Zachariasza Dydyma Aleksandryjskiego, VoxP 28 (2008) t. 52, s. 109-122.
 1. Interpretacja chrystologiczna τύποι i λόγοι w Dialogu z Żydem Tryfonem św. Justyna, Studia Bydgoskie 2 (2008), s. 193-205.
 1. Duch Święty a Maryja w pismach św. Ambrożego z Mediolanu (komentarz do Łk 1,35), w: „Salvatoris Mater” 10 (2008) nr 2, s. 102-113.
 1. Biblijne obrazy Kościoła w Wykładzie Ewangelii według św. Łukasza św. Ambrożego z Mediolanu, „Studia Gnesnensia”, tom XXII, 2008, ss. 51-61.
 1. Ks. Jerzy Pałucki, Trynitarny wymiar Kościoła. Studium patrystyczne, Lublin 2007, 320 ss., „Studia Gnesnensia”, tom XXII, 2008, ss. 278-280 (recenzja).
 1. Wykorzystanie teorii egzegezy biblijnej w duszpasterstwie okresu patrystycznego w świetle wybranych źródeł, w: „Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła” (red. Ks. J. Pałucki, Ks. P. Szczur. Ks. M. Szram, Ks. M. Wysocki), Lublin 2009, s. 147-159.
 1. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma Gołębicy, Warszawskie Studia Teologiczne, seria Rozprawy naukowe t. 3, Warszawa 2007, 298 s. (recenzja – Collectanea Theologica – listopad 2008).
 1. Franciszek Jabłoński, Błogosławione stopy głoszących dobrą nowinę. Świętowojciechowi misjonarze, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2007, 582 s., w: Annales Missologici Posnanienses, tom 16 (2008), s. 263-264 (recenzja).
 1. Orygenesowe elementy egzegezy i nauki w komentarzu Do Księgi Jonasza św. Hieronima, Biblica et Patristica Thoruniensia 2(2009), s. 139-150.
 1. Ks. Roman Buliński, Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego w świetle ekshortacji pastoralnych zawartych w „XL Homiliarum in Ewangelia”, Pelplin 2008, 100 s. w: Studia Bydgoskie 3(2009), s. 416-418 (recenzja).
 1. Ocena Liber regularum Tykoniusza przez św. Augustyna, Studia Bydgoskie 3(2009). s. 235-247.
 1. Osobowość kaznodziei na przykładzie De doctrina christiana i De pastoribus św. Augustyna, Teologia Patrystyczna 6 (2009), s. 55-73.
 1. Diakoni i diakonise według Konstytucji apostolskich, „Studia Gnesnensia” tom XXIII, 2009, s. 79-94.
 1. Alegoryczna interpretacja właściwości ptaków według Fizjologa, w: Credidimus caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Ryszardowi Figlowi, Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznicę urodzin (red. Ks. Maciej Olczyk, ks. Paweł Podeszwa), Gniezno 2010, s. 39-52.
 1. Obrzęd święceń duchownych i ich znaczenie teologiczne w traktacie O hierarchii kościelnej Pseudo-Dionizego Areopagity w: „Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin” (red. Ks. Maciej Olczyk, Ks. Waldemar Radecki), Gniezno 2010, s. 71-80.
 1. Człowiek w Homiliach na Księgę Rodzaju (Rdz 1-3) św. Jana Chryzostoma w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 85-92.
 1. Ks. dr Ludwik Gładyszewski (17 IX 1932 – 19 XII 2009). Prawdziwy miłośnik antyku chrześcijańskiego i filologii klasycznej, VoxP 29(2009) t. 53-54, s. 1105-1108.
 1. Wątki polemiczne w Komentarzu do listu św. Pawła do Rzymian Pelagiusza, Biblica et Patristica Thoruniensia 3(2010), s. 159-170.
 1. Paralela: Józef egipski – Chrystus w Księdze obietnic i zapowiedzi Bożych Quodvultdeusa, VoxP 30(2010), t. 55, s. 149-159.
 1. Ksiądz Ludwik Gładyszewski (1932-2009). Filolog klasyczny, tłumacz i badacz antyku chrześcijańskiego, Teologia Patrystyczna 7(2010)9-32.
 1. Dies Domini seu dies Dominica w świetle Konstytucji apostolskich oraz Soboru Watykańskiego II, „Studia Gnesnensia” XXIV(2010), s. 61-70.
 1. Pater familias i jego zadania według św. Jana Chryzostoma, VoxP 29(2009) t. 53-54, s. 205-221.
 1. Znaczenie Gniezna w posłudze i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, w: „Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie kultury polskiej” (red. Ks. Grzegorz Chojnacki), Poznań-Gniezno-Warszawa 2011, s. 43-56.
 1. Desakralizacja niedzieli w świetle norm prawnych synodów Kościoła starożytnego oraz listu apostolskiego Dies Domini Jana Pawła II, w: Iustitiam in caritate. Opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata, Poznań 2012, s. 43-54.
 1. Starość w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego, VoxP 31(2011) t. 56, s. 339-348.
 1. Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26) w interpretacji Ojców Kościoła, „Studia Gniesnensia” 25(2011), s. 113-126.
 1. Ks. Radosław Orchowicz, Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego, „Studia Gniesnensia” 25(2011), s. 443-446 (recenzja).
 1. Stanowisko św. Augustyna wobec najazdu Wandalów na Afrykę Północną, w: Teologia Patrystyczna 8(2011), s. 103-113.

C/ Promowane prace magisterskie

 1. Ewa Zobel, Ideał kapłaństwa w świetle dialogu "O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma, Gniezno 1997.

 2. Jolanta Kmieć, Interpretacja Paschy w pismach paschalnych Orygenesa, Pseudo-Hipolita i Pseudo-Chryzostoma, Gniezno 1997.

 3. Maciej Sarbinowski, Myśl teologiczna św. Augustyna na podstawie dorobku naukowego Księdza Profesora Wacława Eborowicza, Gniezno 1998.

 4. Alicja Poturalska, Argumenty św. Atanazego w polemice z arianami na podstawie "Apologii przeciw arianom", Gniezno 1998.

 5. Maria Głowska, Trynitarny aspekt modlitwy chrześcijanina w ujęciu "Peri euches" Orygenesa, Gniezno 1998.

 6. Jarosław Balcer, Wskazania moralne dotyczące małżeństwa w Kazaniach św. Cezarego z Arles, Gniezno 1999.

 7. Ks. Maciej Pacanowski, Nauka o Eucharystii w pismach Orygenesa, Gniezno 1999.

 8. Marek Radowski, Typologiczne przedstawienie Chrystusa i Kościoła w homilii "Peri Pascha" Melitona z Sardes, Gniezno 1999.

 9. Sebastian Lewandowski, Sobory Powszechne okresu patrystycznego w dokumentach papieskich XX wieku, Gniezno 1999.

 10. Jakub Grygiel, Postawa św. Cypriana wobec apostatów i heretyków w jego "Listach", Gniezno 1999.

 11. Aleksandra Maciejewska, Polemika chrześcijan z poganami w "Apologiach" św. Justyna, Gniezno 2000.

 12. Anna Jankowska, Rozwój jurajskich wspólnot zakonnych na podstawie "Żywotów ojców jurajskich", Gniezno 2000.

 13. Rafał Przybysz, Motyw "dwóch dróg" w pismach Ojców Apostolskich, Gniezno 2000.

 14. Jacek Chudzikowski, Poglądy św. Ambrożego na lichwę na podstawie traktatu "O Tobiaszu" - Gniezno 2000.

 15. Szymon Cypryan, Argumenty św. Atanazego w obronie bóstwa Ducha Świętego w "Listach do Serapiona", Gniezno 2000.

 16. Krystyna Niedziela, Zło społeczne w ujęciu św. Bazylego Wielkiego, Gniezno 2001.

 17. Łucja Lewicka, Alegoryczna interpretacja Oblubieńca i Oblubienicy w komentarzu do "Pieśni nad pieśniami" Orygenesa, Gniezno 2001.

 18. Jarosław Orczykowski, Polemika z przeciwnikami politycznymi i religijnymi w "Apologii do Konstancjusza" św. Atanazego Aleksandryjskiego, Gniezno 2001.

 19. Hubert Tomaszewski, Podstawy teologiczne kultu obrazów w "Mowach apologetycznych" św. Jana Damasceńskiego, Gniezno 2001.

 20. S. Bernadeta Barełkowska, Organizacja życia w klasztorze żeńskim na podstawie "Reguły dla dziewic" św. Cezarego z Arles, Gniezno 2001.

 21. S. Grażyna Glapa, Wskazania ascetyczne dla dziewic w "Regule" św. Leandra, Gniezno 2001.

 22. Marzena Szczepańska, Doskonalenie siebie jako zadanie chrześcijanina na podstawie mów i kazań św. Grzegorza z Nyssy, Gniezno 2001.

 23. Małgorzata Janke, Chrystocentryczna interpretacja tekstów biblijnych w "Dialogu z Żydem Tryfonem" św. Justyna, Gniezno 2001.

 24. Agnieszka Nowakowska, Biblijne uzasadnienie Bóstwa Chrystusa w traktacie "O wcieleniu Słowa" św. Atanazego Wielkiego, Gniezno 2001.

 25. Małgorzata Szajda, Teologia obrzędów chrzcielnych w "Katechezach mistagogicznych" św. Cyryla Jerozolimskiego, Gniezno 2001.

 26. Michał Damazyn, Liturgiczne obrzędy egzorcyzmów chrzcielnych i ich znaczenie w okresie patrystycznym (do VI wieku), Gniezno 2002.

 27. Dariusz Białkowski, Liturgia Eucharystii i jej wymiar teologiczny w okresie przednicejskim, Gniezno 2002.

 28. Waldemar Indycki, Formy praktyk pokutnych w okresie przednicejskim, Gniezno 2002.

 29. Ks. Henryk Lemke, Wyższość doktryny chrześcijańskiej nad pogańską na podstawie apologii Teodoreta z Cyru "Leczenie chorób hellenizmu", Gniezno 2002.

 30. Jerzy Kujawa, Chrystocentryzm mariologii w "Homiliach efeskich" św. Cyryla Aleksanryjskiego, Gniezno 2002.

 31. Marcin Kwiatkowski, Rola modlitwy i pracy w kształtowaniu wspólnoty mnichów według "Reguły" św. Pachomiusza, Gniezno 2003.

 32. Przemysław Kwiatkowski, Asceza rodzinna w świetle anonimowej (Pseudo-Bazylego) homilii "O dziewictwie", Gniezno 2003.

 33. Karol Łybek, Wskazania praktyczne dla ojca rodziny w piśmie św. Jana Chryzostoma "O wychowaniu dzieci", Gniezno 2003.

 34. Maciej Przygodzki, Wkład Ojca Profesora Andrzeja Bobera w rozwój polskiej patrystyki, Gniezno 2003.

 35. Szymon Pawłowski, Św. Benedykt jako "Nauczyciel Europy" w świetle dokumentów papieży XX wieku, Gniezno 2003.

 36. Paweł Polcyn, Symbolika baranka paschalnego w "Pismach paschalnych" Orygenesa, Pseudo-Hipolita i Pseudo-Chryzostoma, Gniezno 2003.

 37. Michał Hinz, Nauka o kapłaństwie w wybranych pismach Orygenesa, Gniezno 2004.

 38. Mariusz Kamiński, Przednicejska nauka o Maryi w pismach autorów I i II wieku, Gniezno 2004.

 39. Radosław Kaźmierski, Wskazania ascetyczne dla mnicha w „Regule” św. Augustyna, Gniezno 2004.

 40. Arkadiusz Muzolf, Interpretacja chrztu jako sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, na podstawie „Katechez chrzcielnychśw. Jana Chryzostoma, Gniezno 2004.

 41. Jarosław Zych, Myśl filozoficzna św. Augustyna w dorobku naukowym Księdza Profesora Wacława Borowicza, Gniezno 2004.

 42. Agnieszka Kempińska, Ocena ucieczki w świetle argumentów biblijnych według św. Atanazego, Gniezno 2004.

 43. Katarzyna Kaczmarek, Miłość Boga i bliźniego na podstawie homilii św. Augustyna na pierwszy List św. Jana, Gniezno 2004

 44. Maciej Święcichowski, Praktyczne postulaty ascezy chrześcijańskiej w „Expositio Ewangelii secundum Lucam” św. Ambrożego z Mediolanu, Gniezno 2004.

 45. Bogumił Czuliński, „Organizacja życia klasztornego według Reguły św. Izydora z Sewilli”, Gniezno 2005.

 46. Bogusław Krzemiński, „Wkład Ojca profesora Emila Stanuli w rozwój polskiej myśli patrystycznej”, Gniezno 2005.

 47. Waldemar Czarnecki, „Grzech przeciw Duchowi Świętemu w Listach do Strapiona świętego Atanazego Aleksandryjskiego”, Gniezno 2005.

 48. Marcin Kwiatkowski, „Teologia obrzędów chrzcielnych w Katechezach świętego Ambrożego z Mediolanu”, Gniezno 2005.

 49. Maciej Musiał, „Nauka o pokucie w pismach św. Pacjana z Barcelony”, Bydgoszcz 2006.

 50. Marcin Andrzejewski, „Chrześcijaństwo a pogaństwo w dialogu Oktawiusz Minucjusza Feliksa”, Gniezno 2006.

 51. Romuald Karmoliński, „Przemiana człowieka starego w nowego w ujęciu Katechez chrzcielnych IV wieku”, Gniezno 2006.

 52. Michał Zych, „Religijne motywy pielgrzymowania do Ziemi Świętej na podstawie najstarszych opisów pielgrzymek (III-VII)”, Kraków 2006.

 53. Krzysztof Prus, „Rola modlitwy i pracy w kształtowaniu wspólnoty mnichów według Reguły św. Benedykta”, Gniezno 2006.

 54. Krzysztof Żebrzowski, „Obrona życia nienarodzonych w wybranej literaturze patrystycznej IV i V wieku”, Gniezno 2007.

 55. Jakub Kowalski, „Praktyczne wskazania przeciwko chciwości bogaczy w Historii Nabota św. Ambrożego z Mediolanu”, Bydgoszcz 2007.

 56. Paweł Rybak, Eucharystia w życiu wczesnych wspólnot monastycznych, Gniezno 2008.

 57. Adam Sarbinowski, Formowanie nauki Kościoła o chrzcie w środowisku afrykańskim na podstawie Listów św. Cypriana (69-75), Gniezno 2008.

 58. Jan Dzionek, Praktyczne wskazania dla kaznodziei w De doctrina christiana św. Augustyna, Gniezno 2009.

 59. Wojciech Kowalski, Droga ewangelicznej czystości według Collationes Patrum św. Jana Kasjana, Gniezno 2009.

 60. Arkadiusz Ksycki, Caritas i unitas fundamentem eklezjologii św. Augustyna w De baptismo, Gniezno 2010.

 61. Michał Szczesny, Wkład Księdza Profesora Szczepana Pieszczocha w studium patrologii, Gniezno 2010.

 62. Marcin Winkel, Miejsca Święte Jerozolimy na podstawie najstarszych opisów pielgrzymek (IV – VII w.), Gniezno 2010.

 63. Monika Duszyńska, Biblijno- rozumowe argumenty w obronie chrześcijaństwa wobec zarzutów pogan w Apologiach św. Justyna, Gniezno 2010.

 64. Celina Regulska, Praktyczne wskazania ascetyczne w Listach św. Hieronima, Gniezno 2010.

 65. Kamil Gawinecki, Myśl teologiczna św. Augustyna w dorobku naukowym Księdza prof. Jana Czuja, Poznań 2011.

 66. Łukasz Bryś, Praktyczne wskazania dla duchownych w Listach św. Grzegorza Wielkiego, Poznań 2011.

 67. Łukasz Abram, Typologiczna interpretacja Chrystusa i Kościoła w "Księdze obietnic i zapowiedzi Bożych" Quodvultdeusa Poznań 2012.

 68. Jacek Bryś, Wątki chrystologiczne i eklezjologiczne w katechezach środowych Benedykta XVI o Ojcach Kościoła, Poznań 2012.

 69. Tomasz Niedbalski, Teologiczne i chronologiczne kontrowersje paschalne w Kościele okresu patrystycznego, Poznań 2012.

 70. Szymon Stypczyński, Wymagania wobec biskupa według Konstytucji apostolskich Poznań 2012.

 71. Magdalena Błachowiak, Nauka o usprawiedliwieniu w Komentarzu do Listu świętego Pawła do Rzymian Teodoreta z Cyru, Poznań 2012.

 72. Ks. Grzegorz Roman, Wkład Ks. Ludwika Gładyszewskiego w rozwój polskiej myśli patrystycznej, Poznań 2012.


D/ Promowane prace licencjackie

 1. Małgorzata Gałaj, Teologiczne znaczenie rytów liturgii chrzcielnej i eucharystycznej na podstawie "Katechez mistagogicznych" św. Cyryla Jerozolimskiego, Gniezno 1999.

 2. Małgorzata Twaróg, Elementy antiocheńskiej liturgii chrzcielnej na podstawie "Katechez chrzcielnych" św. Jana Chryzostoma, Gniezno 1999.

 3. Irena Gniazdowska, Celebracja Paschy w II wieku przez chrześcijan Azji Mniejszej na podstawie homilii "O Wielkanocy" biskupa Melitona z Sardes, Gniezno 2000.

 4. S. Kazimiera Bochenek, Tajemnica świętej Eucharystii w życiu i nauczaniu służebnicy Bożej Matki Kolumby Białeckiej, Gniezno 2001.

E/ Redakcje książek


    1. Abp Henryk Muszyński, Na słowo Twoje, Panie. Homilie wygłoszone w Katedrze Gnieźnieńskiej w Roku Pańskim 1994, Gniezno 1995, 118 s.

    2. Studia Gnesnensia, tom XI, Gniezno 1997, 487 s.

    3. Abp Henryk Muszyński, Św. Wojciech w nauczaniu Jana Pawła II, Gniezno 1998, 107 s.

    4. Studia Gnesnensia, tom XII, Gniezno 1998, 288 s.

    5. Abp Henryk Muszyński, Świadectwo św. Wojciecha wciąż żywe. Homilie i Listy Pasterskie 1992-1997, Gniezno 1998, 160 s.

    6. Studia Gnesnensia, tom XIII, Gniezno 1999, 496 s.

    7. Abp Henryk Muszyński, Słowo Boże duchem i życiem. Wybór homilii i kazań, Gniezno 1999, 613 s.

    8. Studia Gnesnensia, tom XIV, Gniezno 2000, 391 s.

    9. III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Milenium jej powstania, Gniezno 2001, 471 s.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość