Strona główna

Księga abstraktóW dr hab. Marek Adamiec Uniwersytet Gdański Alteracja jako konsekwencja epoki komunikacji cyfrowej. Kres czy nadzieja na nową formę dialogu


Pobieranie 103.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar103.07 Kb.

KSIĘGA ABSTRAKTÓW
dr hab. Marek Adamiec

Uniwersytet Gdański
Alteracja jako konsekwencja epoki komunikacji cyfrowej. Kres czy nadzieja na nową formę dialogu.
Punktem wyjścia jest kategoria alteracji – czyli maksymalnego rozproszenia uwagi – jako cecha charakterystyczna kultury epoki cyfrowej. Alteracja jest tutaj rozumiana za wykładem José Ortegi y Gasseta pt. „Człowiek i ludzie”. Nieustanne zaaferowanie nowymi komunikatami i nowymi mediami, ułatwiającymi przekazywanie nowych komunikatów jest jednym z wyznaczników cywilizacji cyfrowej, której epoka nastąpiła po kulturze analogowej. Czy w życiu społecznym możliwe jest wprowadzenie „filtrów”, niezbędnych dla funkcjonowania maszyn komunikacyjnych (chociażby w projekcie „Echelon”), czy też mówić należy o katastrofie komunikacyjnej, będącej efektem „przeciążenia” współczesnych uczestników dialogu (zarówno w dużej, jak i małej – intymnej skali). Referat nie mając charakteru futurystycznej wizji ani nie sympatyzując bezkrytycznie z popularnymi od dawna antyutopiami próbuje odpowiedzieć na te pytania
dr Miłosz Babecki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Terroryści w elektronicznej wiosce. Odsłony “internetowego dżihadu”
W 1944 roku Adorno i Horkheimer sformułowali druzgocącą diagnozę dwudziestowiecznej cywilizacji, twierdząc, iż „(...) terror i cywilizacja są nierozłączne”. Powołując się na przedstawicieli tzw. szkoły frankfurckiej przywołali jeden z jej postulatów, dowodząc, że „(...) nie da się zniszczyć terroru i ocalić cywilizacji”. Najkrwawszy akt terrorystyczny XXI stulecia i zawiązana na zgliszczach WTC koalicja antyterrorystyczna oraz podjęte przez nią działania jednym z frontów globalnej walki z fundamentalizmem islamskim uczyniły przestrzeń internetową. Sieciowe odsłony islamskiego dżihadu pokazują, że walka toczy się już w całej “elektronicznej wiosce”. Zideologizowanym przekazom AL Dżaziry i Al Arabiji wtórują zmultiplikowane obrazy obecne w społecznościowych portalach tj. You Tube. Kontratak przypuszczają jednak internauci - społeczeństwo sieci. Żart, groteska i tzw. dobra przemoc to ich arsenał w wojnie z terroryzmem islamskim. Epokę segmentacji świata Adorna i Horkheimera zakończyły przekazy live CNN-u z pierwszej wojny irackiej. W XXI wieku internetowy dżihad terrorystów-najemników za sprawą globalnej sieci dotyka wszystkich obywateli “elektronicznej wioski”, tworząc zręby nowej “komunikacyjnej ideologii”.
Dawid Bargenda

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wpływ internetu na promocję muzyki niszowej w Polsce i na świecie

dr Igor Borkowski

Uniwersytet Wrocławski

E-exclusion. Wybór? Fatum?
Referat jest próbą zdefiniowania pojęcia e-exclusion oraz wskazania dwojakich przyczyn jego występowania. Z pierwszą mamy do czynienia na co dzień, jest ona wartościowana negatywnie i podejmuje się działania społeczne, by ją zminimalizować. To dziedziczenie wykluczenia, nieświadomość, powody i przyczyny związane ze statusem społecznym. Drugie źródło to świadomy wybór i werbalizowana lub intencjonalna kontestacja społeczności wirtualnych i e-life. Pytania, jakie generuje, to przede wszystkim celowość uruchamiania strategii negocjacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych wobec tej grupy e-wykluczonych.
Radosław Bugajski

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Open Source w obróbce fotograficznej
Historia programów graficznych jest tak stara, jak stare są komputery i historia systemów operacyjnych. Pojawienie się okien w systemie Windows i graficznych nakładek na Linuxa spowodowało błyskawiczny rozwój edytorów grafiki, szczególnie rastrowej. Z kolei coraz lepsze oprogramowanie wymagało stale rosnącej wydajności procesorów, więc sprzęt musiał być coraz lepszy. Współczesne karty graficzne i monitory wyświetlają miliony wiernych kolorów, a jeszcze kilkanaście lat temu cieszyliśmy się z szesnastu kolorów w systemie EGA. Kto mógł przypuszczać, że tablety graficzne, skanery i drukarki kolorowe staną się tak tanie i powszechnie dostępne, a aparaty cyfrowe wyprą tradycyjne systemy fotograficzne i że pojęcie „cyfrowej ciemni” będzie bardziej zrozumiałe niż ciemni tradycyjnej.

Proponuję zastanowienie się i dyskusję, do jakiego etapu doszły programy graficzne i w jakim kierunku będzie zmierzało to oprogramowanie. Dlaczego niektóre programy są chętniej wybierane, a inne nie mają powodzenia. Czy darmowe oprogramowanie jest lepsze czy gorsze od programów płatnych i czy możliwy jest dialog między pasjonatami wolnych programów a producentami software'u komercyjnego. A może są skazani na wieczny konflikt... Co czerpią jedni od drugich i jak przekonują użytkownika do wyboru.mgr Michał Cebula

Uniwersytet Wrocławski
Internet a struktura społeczna – problem cyfrowego podziału
Wystąpienie porusza problematykę związku Internetu z umiejscowieniem jednostki w strukturze społecznej. Podstawowym pytaniem jest, czy Internet niweluje społeczne nierówności, zwiększa społeczną partycypację i szanse życiowe, czy odwrotnie, pogłębia istniejące podziały i odtwarza nierówności? Jak czynniki społeczno – kulturowe wpływają na dostęp i wykorzystanie Internetu? Jako materiał badawczy posłużą ogólnopolskie, reprezentatywne dane dotyczące społecznego zróżnicowania zarówno w dostępie i wykorzystywaniu Internetu w Polsce .

Poruszone zostaną także takie kwestie szczegółowe, jak: istota cyfrowych nierówności (próba definicji) i ich wymiary, Internet jako źródło zasobów (kapitałów) i szans, bariery strukturalne a kulturowe w dostępie i wykorzystaniu Internetu w Polsce. Rozważona zostanie także kwestia związku dostępu i sposobu wykorzystania sieci z szansami życiowymi ludzi (np. w zakresie dochodów, pracy, uczestnictwa w życiu społecznym/posiadania kontaktów społecznych).dr Dorota Chmielewska – Łuczak, Magdalena Glińska

Uniwersytet Wrocławski
Gwiazdy”, klany i „szkodnicy”- bezmiar ludzkich potrzeb a portal www.fotka.pl

WWW.fotka.pl to polski serwis internetowy mający charakter społecznościowy. Uruchomiony został 14 lutego 2001 roku i w chwili obecnej należy do jednego z najbardziej popularnych, zwłaszcza wśród nastolatków serwisów.

Proponuje swoim użytkownikom przede wszystkim prezentacje własnych zdjęć, udział w rankingach tworzonych na podstawie ocen wystawianych im przez pozostałych użytkowników, a także zaistnienie w społeczności dzięki dodatkowym usługom (klany, tworzenie list znajomych, możliwość korespondencji z innymi zarejestrowanymi użytkownikami)

Portal ma w chwili obecnej wielu przeciwników, niektórzy działają na nim w sposób anonimowy, „walcząc” z nieaprobowanym przez siebie stylem życia za pomocą obraźliwych komentarzy i obniżania ocen w rankingach.

Miejsce to stanowi zjawisko wymykające się jednoznacznym interpretacjom, a motywacja poruszających się w jego obszarze ludzi wymaga uważniejszej analizy.


dr Ewa Chuchro

Uniwersytet Warszawski
Społeczności państw wirtualnych w dialogu z rzeczywistością”
Celem referatu jest prezentacja państw wirtualnych. Przedstawiona zostanie ich historia w ujęciu globalnym oraz jednostkowym, sposób organizacji (struktura państwowości, ustrój, procesy polityczne wewnętrzne i zewnętrzne), charakterystyce zostanie poddana także ich społeczność.

Wszystkie powyższe aspekty zostaną w kontekście przemian kulturowych i społecznych dokonujących się we współczesnym świecie.


Piotr Czerniawski

Wikimedia Polska
Konflikty w społeczności polskiej Wikipedii

dr Michał Derda-Nowakowski

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Kod programu jako tekst kultury. Ideologia Open Source i wynikające stąd nieporozumienia
Pisanie programów komputerowych nie jest zajęciem wypreparowanym z rzeczywistości

kulturowej. Jest uwikłane nie tylko w przestrzeń prawa autorskiego i prawa własności

przemysłowej, lecz również w proces całościowego redefiniowania kultury. Sytuacja, w której kod informatyczny staje się tekstem kultury, obejmuje nie tylko jego funkcjonalne zastosowanie, lecz przede wszystkim antropologię procesu twórczego. Programowanie stało się bowiem pewną odmianą sztuki, a piękno kodu wyznacznikiem formalnym jakości pracy. Autor przedstawia społecznościowe meandry uwikłania ideologii Open Source oraz Creative Commons w kody kultury oraz wygenerowane wtórnie znaczenia pozornie neutralnych kodów źródłowych jako fundamentów komunikacji społecznej w cyberprzestrzeni.
dr Urszula Doliwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Radio internetowe – realna alternatywa dla rozgłośni koncesjonowanych?

W Polsce radio internetowe szybko się rozwija i cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy. Nie brakuje internetowych inicjatyw radiowych w bardzo zróżnicowanych środowiskach. Radia internetowe tworzą licealiści, studenci, ale także stowarzyszenia kulturalne, Kościół Katolicki i przedstawiciele innych wyznań (jako przykład można podać inicjatywę Prawosławne Radio Internetowe). Co jest powodem tak dużego zainteresowania tworzeniem radia w sieci? Jednym z bardziej istotnych wydaje się być przyjęty w Polsce model radiofonii koncesjonowanej. Obecny system medialny nie oferuje realnego wsparcia małym środowiskowym rozgłośniom, co właściwie uniemożliwia im zaistnienie w eterze. Żeby posłuchać stacji spoza tzw. „mainstreamu”, Polacy coraz częściej korzystają z oferty stacji internetowych.


mgr Nicole Dołowy

Uniwersytet Warszawski
Czy języki mniejszościowe mogą przetrwać? Nowe media i nowe możliwości dla mniejszości językowych
Punktem wyjścia referatu będzie refleksja, w jakiej mierze pojawienie się języków mniejszościowych w mediach (radio, TV, Internet) wpłynęło na zmianę kultur mniejszościowych i pozycję oraz możliwości przetrwania języków mniejszościowych. Z jednej strony transmisja międzypokoleniowa większości języków mniejszościowych została przerwana i z socjolingwistycznego punktu widzenia ich istnienie jest poważnie zagrożone. Z drugiej zaś strony języki te zajęły ostatnio zupełnie nowe przestrzenie: ich obecność w edukacji, w życiu oficjalnym, a przede wszystkim w mediach zmienia ich znaczenie i stosunek do nich, a także możliwość ich przetrwania i sposób funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Wydaje się, że zagrożenie języków należałoby więc badać obecnie nie tylko w kategoriach socjolingwistycznych, ale także antropologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych pól ich występowania.
mgr Helena Draganik

Uniwersytet Gdański
Mit wolności cyberprzestrzeni
Na podstawie historii Internetu oraz zachodzących w nim współcześnie zjawisk autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie o zakres swobody komunikacyjnej, którą w obecnych warunkach może przejawiać nadawca poprzez to medium. Internet – niezależnie od swojej charakterystyki (jako medium wielokierunkowe) – z uwagi na swoje upowszechnienie zaczyna obecnie podlegać podobnym regułom działania jak media masowe (i jednokierunkowe).

Przedmiotem dociekań jest ograniczanie swobody wypowiedzi przez prawo: zarówno w sferze politycznej (stopień ograniczania w krajach objętych cenzurą Internetu) jak i obyczajowej (m.in. wpływ kryteriów poprawności politycznej).


lic. Marcin M. Drews

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Komputerowa gra przygodowa jako fenomen cyberkultury?

Projekt Magritte w dobie medialnego ataku na elektroniczną rozrywkę
Projekt Magritte szturmuje media. Gra, będąca praktyczną częścią pracy dyplomowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, zupełnie nieoczekiwanie stała się fenomenem cyberkulturowym. Proces tworzenia programu spełnił ideę telepracy z "Trzeciej fali" Alvina Tofflera i zaświadczył o istnieniu globalnej wioski Marshalla McLuhana. Gra stała się przy tym swoistym simulacrum Jeana Baudrillarda, a współpraca przy jej kreowaniu potwierdziła to, co pisze Pierre Levy w "Drugim potopie" o cyberkulturze, jako odległej spadkobierczyni ideałów oświeceniowych. Co jednak najciekawsze, użytkownicy programu dobrowolnie sięgnęli po wiedzę z historii malarstwa. Zaskakujący wyjątek czy też jedynie potwierdzenie pozytywnego wpływu wątków ludycznych w grach komputerowych na rozwój człowieka?

dr Maciej Dutko

Wrocław

Web 2.0 – za i przeciw
Web 2.0 jako największy w ostatnich latach trend w Internecie zdominował większość dyskusji na temat obecnej i przyszłej roli tego medium, jego zalet twórczych i wpływu destrukcyjnego. Filozofii tej, często mylnie nazywanej nową technologią tworzenia serwisów w Sieci, nie da się jednak jednoznacznie zakwalifikować do kategorii dobra czy zła. Sieć 2.0 jest bowiem narzędziem, a to może być używane na różne sposoby. Intencją wystąpienia będzie próba wielostronnego spojrzenia na społeczne aspekty funkcjonowania idei Web 2.0. W efekcie zaprezentowane zostaną postulaty podejścia funkcjonalnego: umożliwiającego jak najpełniejsze, a zarazem racjonalne i krytyczne czerpanie z jego zasobów.
mgr Joanna Fabiszak

Uniwersytet Szczeciński
Semiotyczny aspekt emotikon obecnych w tekstach elektronicznych
Łatwość łączenia elementów tekstowych (mowy i pisma) z graficznymi oraz dźwiękowymi sprawia, że (nie tylko w Internecie) coraz częściej mamy do czynienia z gatunkami polisemiotycznymi i multimedialnymi. W najnowszej literaturze wiele mówi się na temat specyfiki elementów ikonicznych współwystępujących w tekstach werbalnych. Obraz jest elementem, który dopełnia tekst i go dookreśla - współtworzy całościowy jego sens.

Celem niniejszego referatu jest próba wstępnej charakterystyki pewnej grupy znaków, funkcjonujących jako integralny składnik podstawowej jednostki tekstu (wchodzących w obręb pojedynczego zdania), a nawet całkowicie ją zastępujących. Charakterystyka semiotyczna emotikon, jaką zamierzam przeprowadzić, pozwoli na dobranie odpowiednich narzędzi analitycznych w kolejnym etapie.


dr Aneta Firlej-Buzon

Uniwersytet Wrocławski
Prawo autorskie w komunikacji naukowej: od Respublica Litteraria do creative commons
Korespondencyjna wymiana myśli i „darów” integrująca intelektualistów XVI-wiecznej Europy, okazała się niewystarczająca dla uczonych epoki oświecenia. Walka o pierwszeństwo i zachowanie własności intelektualnej oraz potrzeba informacji zrodziły w 1665 roku pierwsze referencyjne czasopismo naukowe świata „The Philosophical Transactions”. W ciągu kolejnych stuleci periodyki naukowe zyskiwały coraz większą popularność, by wreszcie w roku 2000 osiągnąć imponującą liczbę 500 tysięcy tytułów. Obecnie coraz bardziej cenionymi nośnikami i przekaźnikami informacji stają się udostępniane sieciowo czasopisma elektroniczne. Zawłaszczanie praw autorskich, monopol wydawców publikujących najlepsze periodyki naukowe świata sprawiają, iż uczeni coraz chętniej na zasadach licencji creative commons udostępniają swoje artykuły w tzw. repozytoriach tekstów naukowych.
mgr Roma Gorzelańczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cyfrowe wykluczenia językowe – wykluczenie z/w Sieci.
W swojej pracy chciała bym zastanowić się nad ewentualnymi skutkami dominacji treści anglojęzycznych w Internecie oraz konsekwencjami jakie może mieć taka sytuacja w procesie przyswajania kultury. Czy fakt ten można potraktować jak kolejne źródło wykluczeń w dostępie do Internetu oraz podziałów wewnątrz Sieci? Czy anglojęzyczne media mogą przyczynić się do zagorzenia pozycji kultur narodowych. Na koniec chciałabym przedstawić ewentualne możliwości rozwiązania tego problemu, z uwzględnieniem procedur oraz działań instytucji Unii Europejskiej w tej kwestii.


dr Monika Górska-Olesińska

Uniwersytet Opolski
"Wiersze Turinga. Kilka słów o generatorach poezji cyfrowej"

dr Konrad Juszczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Technologia narzędziem poznania? Przegląd aplikacji internetowych symulujących dialog.
Dialog służy dzieleniu się doświadczeniem. To dzięki niemu wspólnie rozwiązujemy problemy, wymieniamy się myślami i skupiamy uwagę na tych samych, ważnych dla nas rzeczach, wreszcie wytwarzamy informacje. Tradycyjny dialog to rozmowa twarzą w twarz, która wymaga bliskiej i jednoczesnej obecności jego uczestników. Współczesne technologie internetowe wspomagają nas w symulacji tradycyjnego dialogu, kiedy jesteśmy oddaleni od naszych współpracowników. Wśród nich warto zwrócić uwagę na te aplikacje internetowe, które szczególnie ułatwiają współdzielenie tworzonych dokumentów i wspólną pracę nad nimi w czasie rzeczywistym. W referacie zostaną zaprezentowane wybrane z nich: Google Docs, ZOHO, Office Live, ConceptShare, MS SharedView, Mind42. Ich porównanie pozwala przedstawić model komunikacji człowiek-komputer-człowiek i wyjaśnić jakie korzyści płyną z takiej formy dialogu. Przedstawiony model opiera się na badaniach własnych autora oraz koncepcjach m.in. Reeves’a i Nassa, Tomasello i Brunera.
dr Magdalena Kamińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kategoria kontekstu w naukach społecznych a fenomen samozapisu wiedzy
potocznej w Internecie

W perspektywie nauk społecznych można opisać kulturę jako quantum określonej wiedzy, na którą składają się - by użyć terminologii wypracowanej na gruncie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury J. Kmity - systematycznie ugrupowane przekonania normatywne i dyrektywalne respektowane przez jednostki w tej kulturze partycypujące. Pole współczesnej kultury okcydentalnej interpretowanej w ten sposób można podzielić na obszar wiedzy naukowej w jej różnych specjalizacjach (episteme) oraz obszar wiedzy potocznej (doksa). Kultura rozumiana jako wiedza stanowi kontekst determinujący sens każdego przekonania i działania dowolnego uczestnika tej kultury, w tym również każdej formułowanej przezeń w mowie czy w piśmie wypowiedzi językowej. Dla kulturoznawcy badającego dowolny tekst kultury to właśnie owa wiedza, a nie odwołujące się do niej poszczególne wypowiedzi i ich struktura, odzwierciedlająca ogólniejsze reguły rządzące językiem stanowi zasadniczy obiekt zainteresowania. O ile jednak dla wiedzy naukowej w ramach nauk społecznych wypracowano precyzyjną i wyczerpującą definicję (nie znaczy to, że nie jest ona dyskutowana, poddawana w wątpliwość i przeformułowywana), w związku z czym stosunkowo łatwo jest wyznaczyć zakres jej funkcji jako kontekstu wypowiedzi, to w przypadku wiedzy potocznej takie definicje powstawały dotąd symptomatycznie rzadko. Te, które powstały, cechował wysoki poziom ogólności, co sprawiało, że na ich podstawie trudno było zbudować systematyczny model konstruowania i rozpowszechniania doksy. Jego konstrukcja stała się jednak palącą potrzebą kulturoznawstwa, odkąd włączyło ono w obszar swych badań sferę kultury popularnej i mediów, których teksty w przeważającej mierze odsyłają do kontekstu wiedzy potocznej. Proponowany referat ma za zadanie przedstawić implikacje interpretacji wiedzy potocznej jako kulturowego kontekstu wypowiedzi dla medioznawczej specjalizacji kulturoznawstwa, a precyzyjniej dla badań nad Internetem. Bazę teoretyczną tekstu stanowią interpretacje pojęcia kontekstu wypracowane przez fenomenologów (E. Husserl, A. Schütz), socjologów (interakcjonizm symboliczny, etnometodologia, teoria strukturacji A. Giddensa) i antropologów (intepretatywizm C. Geertza oraz projekt antropologii wiedzy F. Bartha).
mgr Łukasz Kamiński

Uniwersytet Zielonogórski
Nadawca – link – odbiorca. O relacjach osobowych w hipertekstach literackich.
Celem artykułu jest próba przyjrzenia się sytuacji komunikacyjnej w obrębie komputerowych hipertekstów literackich. Wychodząc od pragmatycznego modelu tekstu Umberta Eco oraz teorii cybertekstów, autor przygląda się relacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą jako przeciwstawnym instancjom procesu komunikacji, które współkonstytuują znaczenie dzieła literackiego. Następnie, na przykładzie polskich hipertekstów: Koniec świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego i internetowej wersji tomiku wierszy Czary i mary Anety Kamińskiej, próbuje rozpoznać rolę, jaką pełnią tekstony, skryptony, hiperłącza oraz graficzne i typograficzne elementy przestrzeni dzieła literackiego (w ujęciu Z. Fajfera) w kształtowaniu się tych relacji.
mgr Piotr Kędziora

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Gra i negocjacja: społeczne sieci wiedzy w internecie, źródła wiedzy, obrazy tożsamości
Autor proponuje prześledzenie podstawowych konsekwencji płynących z dynamicznie ujętej relacji między wiedzą ekspercką i doksalną; relacji najdoskonalej wyrażonej za pośrednictwem kategorii kontekstu. Wszelka próba teoretycznego ujęcia fenomenu konstrukcji i dystrybucji wiedzy w Internecie wymaga ujęcia go w kategoriach strategicznej gry, której celem jest poszerzanie granic wiedzy: zdobywanie wiedzy o sobie i innych oraz negocjowanie tymczasowo obowiązującej, jednakże w każdym przypadku najbliżej własnym przekonaniom „prawdy”. Szerokie ujęcie kulturoznawcze odpowiada tym samym na potrzebę uszczegółowienia źródła wiedzy – podmiotu, który nie zawsze dany jest „wprost”; pozwala również uwzględnić proces, w którym user generated content jako przejaw cząstkowy realnej tożsamość „gracza” (innego użytkownika) to równocześnie user generated context: efemeryczne tło dystrybucji wiedzy, za pośrednictwem którego wiąże się ona z indywidualnymi przekonaniami, kulturowymi stereotypami oraz temporalnymi uwarunkowaniami technologicznie zapośredniczonego doświadczenia.
mgr Marta Klimowicz

Uniwersytet Wrocławski
Budowanie więzi oraz tożsamości w społecznościach internetowych
W swoim wystąpieniu przedstawię w jaki sposób budowane są więzi w obszarze różnego rodzaju społeczności internetowych (m.in. blogosfery i serwisów społecznościowych), a także wskażę na metody autoprezentacji oraz kreowania tożsamości. Referat składa się z części teoretycznej, przedstawiającej metodologiczne zaplecze badań; w tym fragmencie odwoływała się będę przede wszystkim do badań Ervinga Goffmana oraz Sherry Turyle. Druga część wystąpienia to prezentacja badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz analizy zawartości.
dr Marta Kosińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dynamika relacji między wiedzą doksalną a epistemiczną w perspektywie pojawienia się

mediów interaktywnych”
Referat stanowi część ustaleń teoretycznych odnoszących się do projektu badawczego „Sposoby konstruowania i dystrybucji wiedzy w Internecie” porządkujących dotychczasową historię relacji między wiedzą doksalną a epistemiczną w filozoficzno – socjologicznej perspektywie.

Autorka wychodzi z założenia, że Internet jest pierwszą platformą umożliwiającą wiedzy potocznej jej samozapis, pozwalając tym samym na badanie potocznych zachowań językowych utrwalających się jako tekst. Analiza posługująca się pojęciem wiedzy potocznej/doksalnej winna być jednak świadoma bagażu teoretycznego tej kategorii, obarczonej silną epistemiczną waloryzacją. Wiedza potoczna, pozbawiona dotąd możliwości samozapisu, definiowana była w opozycji do episteme i stanowiła narzędzie doprecyzowywania epistemicznej autoidentyfikacji poprzez kategorie racjonalności, prawdy i poznania.Prześledzenie historii epistemicznej waloryzacji kategorii wiedzy potocznej pozwala, przynajmniej częściowo, zreinterpretować podstawowe mechanizmy dynamicznego kształtowania się doksy i zbadać aktualność analityczną pojęć takich, jak: racjonalność, prawda, konsens, niesprzeczność, chaos. Analiza tego rodzaju uwzględniać musi następujące konteksty problemowe istotne dla kształtowania się pojęcia wiedzy potocznej:

  • problem kategorii sfery publicznej jako miejsca negocjowania powszechnej zgody;

  • kategorie konsensu i konfliktu jako katalizatorów procesów dochodzenia do porozumienia;

  • performatywny wymiar komunikacyjnych działań językowych;

  • rolę medium zapośredniczającego procesy komunikacyjne;

  • pojawienie się kategorii wiedzy eksperckiej rozbijającej binarny porządek doksa-episteme;

  • metodologiczną spuściznę badań antropologii uczestniczącej oraz szerokiego pola badań nad dyskursem oraz ich przydatność do analiz wiedzy w Internecie.

Referat ma być próbą uchwycenia dotychczasowych konceptualizacji relacji między wiedzą doksalną i epistemiczną z perspektywy filozoficzno-socjologicznej, badającą przydatność owych relacyjnych analitycznych konstrukcji do analiz kształtowania się wiedzy na internetowych listach dyskusyjnych.

mgr Piotr Kucharski

Uniwersytet Wrocławski

"E-demokracja. Nowoczesne technologie internetowe jako czynnik konstytuowania się nowej jakości debaty społecznej i demokracji we współczesnych społeczeństwach medialnych"

  1. E-demokracja jako stymulator wzrostu partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych.

  2. Cybernetyczna edukacja obywatelska-demokracja cyfrowa jako niezbywalny element procesu nabywania kompetencji obywatelskich we współczesnych społeczeństwach medialnych.

  3. Internetowa redefinicja agory-Innowacyjne formuły demokracji deliberatywnej w przestrzeni cybernetycznej jako czynnik minimalizowania fasadowości tradycyjnej demokracji bezpośredniej.

E-demokracja jako demokracja wyalienowana. Negatywne implikacje społeczno-kulturowe procesu rozwoju demokracji cyfrowej.
dr Beata Kułak, dr Małgorzata Nowak

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Język dialogu czy język konfliktu?
Podstawę materiałową opracowania stanowią komentarze dotyczące informacji zamieszczanych na witrynach internetowych nt. regulacji prawnych związanych z nauczaniem religii w szkole. Z właściwości gatunku i medium wynika narzucenie tematu (odniesienie komentarzy do tekstu głównego), seryjność oraz polilogiczność wypowiedzi. W referacie zajmiemy się zagadnieniem nawiązywania, rozwinięcia i zakończenia (zawieszania, ucięcia) dyskusji. Szczególną uwagę skupiamy na językowych wykładnikach budowania i zaniechania dyskursu. Interesuje nas merytoryczność i emocjonalność wypowiedzi (argumentacja, stereotypizacja, łamanie norm grzecznościowych – tu m.in. obrażanie innego dyskutanta).
mgr Krzysztof Kuźmicz, mgr Szymon Nożyński

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Konwergencja mediów: radio jako medium audiowizualne?
Na początku było radio – tak nie zaczyna się Ewangelia według św. Jana, ale dla współczesnego człowieka żyjącego w zmediatyzowanym świecie, to właśnie medium stanowi integralny element codzienności. Radio przeżywa rozkwit, mimo, iż konkurencja innych mediów jest ogromna. Wprawdzie nie są to lata `30 ubiegłego wieku (zwane „złotymi” dla radia), jednak rozwój radia internetowego, satelitarnego czy HD radia pociągnął za sobą powstanie wielu nowych obszarów naukowych dyskusji. Medium to przestało być domeną tylko i wyłącznie wielkich korporacji medialnych, dzięki technice stało się bardziej dostępne, bardziej prawdziwie „publiczne”. Komputer i dostęp do sieci umożliwiają stworzenia własnego radia, zaprojektowania strony internetowej, dzięki której interakcja z potencjalnym słuchaczem zyskuje nowy wymiar.

Zatem czy radio jest nadal medium wyłącznie audialnym? Skoro możemy „oglądać” stronę internetową, komunikować się twórcami radiowego programu, podpatrywać pracę prezenterów w studio, tworzyć własne playlisty złożone w ulubionych piosenek, wreszcie - korzystając z dorobku filmu i telewizji – oglądać teledyski zsynchronizowane z emitowaną w radiu muzyką, uprawnione staje się pytanie czy dzisiejsze radio stało się medium audiowizualnym? Lub idąc o krok dalej – multimedium?


dr Julia Legomska

Uniwersytet Śląski w Katowicach
eRodzice – nowa jakość w nowych mediach? Specyfika środka komunikacji a zmienność stereotypów językowo-kulturowych
W swoim referacie chcę postawić pytanie o kształt wyobrażeń dotyczących rodzicielstwa, wyobrażeń modelowanych na stronach internetowych dla rodziców. W rozważaniach przyjmuję perspektywę filologiczną. Badam językowe mechanizmy kategoryzacji i stereotypizacji obecne, z jednej strony, w wypowiedziach skierowanych do rodziców, z drugiej, na co kładę szczególny nacisk, we wpisach samych rodziców. W szerszej perspektywie przedmiotem mojej refleksji czynię namysł nad wpływem specyfiki komunikacji społecznej w Internecie (i specyfiki samego medium) na kształt językowo-kulturowego obrazu świata implikowanego przez tworzące ją teksty. Analizy mają pokazać, w jakich wymiarach pojęcie rodzicielstwa stanowi nową jakość (jeżeli stanowi) w stosunku do obrazów ewokowanych przez stare media, takie, jak, na przykład, prasa (konkretnie: prasa adresowana do rodziców).
dr Anna Maj

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Social bookmarking jako metoda konstruowania społeczności sieciowych. Problemy

antropologii i socjologii internetu
Zróżnicowane tendencje społeczno-ekonomiczno-kulturowe (wikinomia, folksonomia, wolna kultura, social networking) określane wspólnym mianem Web 2.0, wywołują nowe zachowania komunikacyjne, które bywają świadomie wykorzystywane przez wikispołeczności i użytkowników serwisów typu user-based content jako metoda tworzenia wspólnego archiwum wiedzy i więzi społecznych. Autorka analizuje idee wikipedystów, wikitravelerów, couchsurferów, blogerów, moblogerów i innych społeczności nakierowanych na budowanie wikiwiedzy, gromadzenie tekstów kultury oraz rozwijanie koncepcji społecznego oznaczania, społecznego tworzenia treści i wolnego dostępu do informacji. Bada wykorzystywane w tym celu praktyki komunikacyjne i zastanawia się nad nowym znaczeniem wiedzy i mądrości w kontekście folksonomii. Wskazuje na ścieranie się tendencji oddolnych (grasroots journalism) z tradycyjnym porządkiem (marketing) wykorzystującym Web 2.0 jako hasło promocyjne.

dr Anna Majewska-Wójcik

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Internetowa nowomowa?

W referacie przeanalizowane zostaną właściwości językowe wypowiedzi zamieszczonych na kilku forach internetowych. W polu badawczym znajdą się następujące zagadnienia:

- cechy graficzno-ortograficzne postów,

- właściwości fonetyczne,

- słowotwórcze mechanizmy wzbogacania języka,

- ukształtowanie składniowe.Celem prezentacji jest próba odpowiedzi na pytania, czy język Internetu to swoista nowomowa? W jakim stopniu wypowiedzi internautów zgodne są z uzusem? Mamy do czynienia z dialogiem czy konfliktem z normą językową? Czy słowa prof. Bralczyka: „ często spotykamy się ze stwierdzeniem, że w Internecie grasuje jakaś szczególna polszczyzna, podobno mająca mało wspólnego z dotąd ogólnie przyjętą normą, a nawet tej normie zagrażająca” znajdują potwierdzenie w materiale badawczym?
inż. Dawid Manuszak, inż. Paweł Rybicki

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Wojna formatów w procesie realizacji dźwięku
Referat będzie przedstawiał zarys historyczny konfliktów związanych z szeroko pojętą realizacją dźwięku. Konflikty te rozpatrywane będą na płaszczyźnie relacji między instytucjami, które bezpośrednio przyczyniają się do postępu technologicznego, jak również powstających w wyniku tego postępu trendów w społeczeństwie. Owa „wojna formatów” jest częstym zjawiskiem w dyskusji nad standaryzacją w świecie mediów; standaryzacją, której jedynym zwolennikiem są jej konsumenci.

mgr Katarzyna Marcinkowska

Uniwersytet Gdański
Internetowe teatrum mundi
Jesteś tym, kim chcesz być –pisze Sherry Turkle i z pewnością ma rację. Internet sprzyja kreacji i determinuje autokreację. Świat sieci jest jak spełnienie marzeń z dzieciństwa: każdy może przywdziać dowolną maskę, wybrać -z wachlarza dostępnych - dowolny strój. Wirtualna rzeczywistość to jedna z największych scen, na której gramy tylko wymarzone przez siebie role. Inscenizacja trwa dopóki nie wyloguje się jeden z interlokutorów. Czasem jednak trudno przestać utożsamiać się z ideałem.

mgr Anna Michalak

Dolnośląska Szkoła Wyższa

we Wrocławiu
Interaktywna telewizja studencka w kulturze konwergencji
dr Anna Nacher

Uniwersytet Jagielloński
Folksonomia jako performatywna partyzantka semiotyczna
Przedmiotem referatu będzie folksonomia - jedna z fundamentalnych praktyk semiotycznych Web 2.0. Na uwagę zasługuje nie tylko jako strategia języka radykalnie performatywnego, ale także jako działanie ujawniające konwencjonalność procedur epistemologicznych. W tym ujęciu folksonomia jawić się będzie jako pokrewna zjawisku infotainmentu (tabloidyzacji), które – odwołując się do plotki, naczelnego trybu kultury oralnej będącej w opozycji do praktyk kulturowego establishmentu – każe zastanawiać się na kwestią legitymizacji wiedzy. Folksonomia jest więc nie tylko przykładem oddolnego, subwersywnego dialogu z zastanym w planie języka systemem znaczeń, ale także narzędziem nader realnej przemiany w obszarze społecznym, swoistej performatywnej, ludowej i postmodernistycznej krytyki uzurpacji ideologii scjentyzmu.
dr Michał Otrocki

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
O uzasadnianiu nieznanego, czyli jak Internet pomaga ludziom wierzyć, że wiedzą
Poglądy w rodzaju tzw. teorii spiskowych, wiary w UFO, w zjawiska paranormalne itp., nawet gdy traktowane są w kategoriach rozrywki, mają w sieci wielu zwolenników i orędowników, są zarazem przedmiotem żywej dyskusji, której głównym motywem jest dialektyka racjonalne/irracjonalne. Przedmiotem referatu są dyskursywne strategie obrony i uzasadniania poglądów atakowanych i ośmieszanych jako nieracjonalne bądź pseudonaukowe, opierające się na zacieraniu tej dialektyki i pozorowanym dialogu z „oficjalną” nauką. Dyskursywne uniwersum sieci dostarcza tego typu argumentacjom praktycznie nieograniczone ilości „materiału dowodowego” (zwłaszcza w formie wizualnej), jednak ich logika nieodmiennie podlega regułom myślenia mitycznego.

red. Andrzej Pająk

CHIP” Magazyn Komputerowy


Czy jest tu jeszcze autor? Zlepki, postprodukty, bircolage
Nawet jeśli świadomi zastrzeżeń stwierdzimy, że w funkcjonujących w Sieci tekstach (hipertekstach) umarł autor, to i tak wciąż pozostaje ktoś, kto jest producentem multimedialnego dyskursu. Problem w tym, że w dobie nowych mediów, kiedy mamy bardzo łatwy dostęp do gigantycznej biblioteki wiedzy, wiele z tych produkcji może okazać się (okazuje się?)  być zlepkami cudzych słów, obrazów itd.

Ten stan rzeczy prowokuje do postawienia kilku pytań. 

Czy takie zlepki możemy nazwać nowymi, samodzielnymi tworami, jak to ma miejsce w przypadku np. muzycznych remiksów? Gdzie są granice cytatu? Czy może przygotowywanie dyskursu z gotowców trzeba potraktować jako coś od czego nie ma odwrotu? Co zatem z problemem autorstwa?

Ten artykuł ma być z jednej strony próbą odpowiedzi na te pytania, ale przede wszystkim wskazaniem problemu.


dr Tomasz Piekot

Uniwersytet Wrocławski
Głusi mają głos
– dyskursywizacja wykluczenia w mediach jako proces kulturotwórczy

Referat poświęcony będzie mniejszości językowo-kulturowej polskich Głuchych. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować dynamiczny proces upowszechniania się poczucia odrębności kulturowej. Głównym medium tych działań jest internet. W wystąpieniu postawiona zostanie hipoteza, że główny mechanizmem tworzenia się nowej tożsamości kulturowej jest dyskursywizacja wykluczenia. Analiza owego procesu będzie głównym celem referatu. Interesujące jest zwłaszcza obecność w tym dyskursie kategorii konfliktu i dialogu zarówno na poziomie interpersonalnym jak i intermedialnym.
lic. Patryk Scelina

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Komunikacyjna funkcja muzyki filmowej
Muzyka filmowa towarzyszy nam od początku kinematografii. Była jedynym elementem dźwiękowym kina niemego, następnie stała się dodatkiem, niekiedy zbędnym, wśród innych dźwięków w filmie. Muzyka ewoluuje, zmienia się instrumentarium, jednak niezmienne zostają jej funkcje. Referat ma na celu prezentację sposobów informowania widza o akcji filmowej za pośrednictwem towarzyszącej obrazowi muzyki. Referat będzie uzupełniany projekcją fragmentów filmów, w celu analizy poszczególnych zabiegów filmowych, które sterują emocjami widza. Większość osób oglądając film nie przywiązuje uwagi do muzyki, czasami nawet zdaje się jej nie słyszeć i nie pamiętać po wyjściu z kina. Nie zdajemy sobie tak naprawdę sprawy z tego, jak duży wpływ ma wpływ na ogólny odbiór filmu. Głównym celem referatu jest ujawnienie istoty muzyki w filmie oraz prezentacja konkretnych przykładów obrazujących omawiany temat.

mgr Dorota Sikora

Uniwersytet Wrocławski

Cyfrowa dyscyplina
Za punkt wyjścia przyjmuję zaproponowaną przez Lwa Manowicza metaforę bazy danych jako sposobu opisu współczesnych form kulturowych. Zbiorom danych autor „Języka nowych mediów” przeciwstawia narrację. Wydobywanie znaczeń, odczytywanie indeksowanych danych możliwe jest dzięki algorytmom. Rozwijając koncepcję rosyjskiego semiologa wskażę na potencjał algorytmu jako sposobu tworzenia sekwencji znaków, budowania cyfrowej quasi-narracji.
dr Marcin Składanek

Uniwersytet Łódzki
Projektowanie zaangażowania użytkownika w mediach interaktywnych.
Celem wystąpienia jest wskazanie na istotną zmianę celów oraz wyznaczników projektowania interakcji, jaka daje się zaobserwować w ostatnich latach na gruncie HCI (Human-Computer Interaction). Zmiana ta, najogólniej rzecz ujmując, sprowadza się do akcentowania znaczenia w procesie projektowania interakcji kryteriów estetycznych oraz emocjonalnych – kryteriów, których analizy były tradycyjnie marginalizowane przez środowisku teoretyków design interaktywnego przedkładając ponad nie wnikliwe badania funkcjonalności systemów interaktywnych. Przedstawienie głównych strategii wyznaczania relacji pomiędzy użytecznością a estetycznością i emocjonalnością staną się dla mnie pretekstem do postawienie pytania o charakter owej zmiany, a tym samym status mediów interaktywnych we współczesnej kulturze.

dr hab. Bogusław Skowronek

Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Szkło kontaktowe”, Kaczyńscy i „Rammstein”, czyli dyskurs polityczny IV RP a kultura konwergencji
W referacie przedstawiam analizę medialno-komunikacyjną programu telewizyjnego „Szkło kontaktowe” oraz niezależnej produkcji internetowej (odnoszącej się do dyskursu politycznego braci Kaczyńskich). Najważniejszą cechą analizowanych przekazów jest odejście od tradycyjnego modelu mediów, rezygnacja z monologowego przekazywania znaczeń na rzecz interakcyjności, komunikacji transsemiotycznej i wielokanałowej oraz konwergencji mediów i rozmaitych form kultury uczestnictwa. Punktami odniesienia będzie koncepcja „tekstów trzeciorzędowych” J.Fiska oraz WEB 2.0. Aktywność semiotyczna odbiorców, styk różnorodnych strategii kreacji oraz sprzężenia dyskursów, między dominacją a opozycją, dialogiem a konfliktem, najpełniej pokazują aktualny rozwój mediów, obecne mechanizmy komunikacyjne oraz związane z nimi modele konceptualizacji świata.
dr Tomasz Smejlis

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
China 'has .75M zombie computers' in U.S. – świat u progu wojny cybernetycznej.
Wedle Paula Virillo każda nowoczesna technologia medialna po raz pierwszy zostaje zastosowane na polu bitwy. 17 maja 2007 roku zmasowany atak hakerów na serwery rządowe Estonii niemalże doprowadził niewielki, bałtycki kraj do zapaści gospodarczej. Choć śledztwo wykazało, iż atak zainicjował estoński student, to użyte środki zdają się raczej wskazywać na udział w przedsięwzięciu bardzo zasobnej organizacji. A może innego państwa? Czy koncepcja cyber-warfare została wprowadzona w życie? A może już od kilku lat żyjemy w świecie, w którym strumienie bajtów są równie, a może bardziej skuteczną bronią co pocisk karabinowy a potencjalny terrorysta w dobie konfliktów asymetrycznych chętniej zdetonuje „bombę informatyczną” niż klasyczną?
mgr Marek Staniewicz

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Media komercyjne a alternatywne formy komunikacji obywatelskiej na przykładzie polskich portali Wiadomości24.pl i iThink.pl.

dr Zbigniew Wałaszewski

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Avatar. Kursor czy wirtualne ciało?
Analizując problematykę identyfikacji gracza komputerowego z postacią w grach wideo Henry Jenkins zauważał, że „bohater to niewiele więcej niż kursor pośredniczący w relacji gracza ze światem gry, (…) pozbawiony nawet najbardziej minimalnej wewnętrzności” (M. Fuller, H. Jenkins, Nintendo® and New World…). Twórcy Dooma utrzymywali, że brak twarzy i ciała, rysowanego wizerunku komandosa sprawia, że to grający transferuje własne cechy w sterowaną postać.

Obecnie środowiska sieciowe zaludniają nieprzeliczone legiony avatarów – cybernetycznych reprezentacji swoich twórców i władców z drugiej strony wirtualnej rzeczywistości. Czy jednak w tej „boskiej” relacji avatar pozostaje kursorowym przedłużeniem fizykalnych poczynań internauty, czy też internauta zyskuje nowe, cyfrowe ciało?dr Agnieszka Węglińska

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Przypadki przemocy w cyberprzestrzeni.
W związku z rozwojem nowych form komunikowania pojawiły się zjawiska, które niosą za sobą niebezpieczeństwo dla stabilności systemu społecznego. Nowe media niosą społeczeństwu wiele wymiernych korzyści, otwierają również nowe możliwości. W świecie wirtualnym pojawiają się jednak liczne zagrożenia. Referat dotyka zagadnień związanych z przemocą w sieci. Autorka systematyzuje formy przemocy w cyberprzestrzeni od różnych odmian cyberterroryzmu, po nękanie. Referentka ilustruje definiowane zjawiska przykładami i stara się usytuować je w szerszym kontekście społecznym.

mgr Grzegorz Zarzeczny

Uniwersytet Wrocławski
Kreowanie tożsamości w serwisie „Nasza klasa”
Współcześnie społeczne istnienie jednostek, grup czy instytucji jest w coraz większym zależne od posiadanej „reprezentacji” w Internecie. Typowym przykładem tego zjawiska może być, najpopularniejszy obecnie, serwis społecznościowy „Nasza klasa”.

Referat ma na celu ukazanie sposobów kreowania „wirtualnego ja” przez użytkowników owego serwisu. W pierwszej części omówione zostaną te elementy witryny, które mogą być wykorzystywane w powyższym procesie (tak możliwości, jak i ograniczenia z nich wynikające). Druga część poświęcona zostanie omówieniu wyników analizy empirycznej zebranego materiału – umożliwią one odpowiedź na pytanie, jakie elementy tożsamości są istotne (atrakcyjne?) z punktu widzenia użytkowników „Naszej klasy”..
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość