Strona główna

Kuchenka jest przeznaczona dla entuzjastów sportu I służy wyłącznie do gotowania potraw I wody w warunkach turystycznych. Nie wolno używać jej do innych celów. WażNE


Pobieranie 114.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar114.69 Kb.Kuchenka jest przeznaczona dla entuzjastów sportu i służy wyłącznie do gotowania potraw i wody w warunkach turystycznych. Nie wolno używać jej do innych celów.
WAŻNE: W niniejszej instrukcji terminami ZAGROŻENIE, OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA oznaczono informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa. Należy uważnie przeczytać oznaczone nimi komunikaty i stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem korzystania z kuchenki należy upewnić się, że treść niniejszej instrukcji została zrozumiana. Kuchenka nie może być obsługiwana przez dzieci oraz osoby o zmniejszonej sprawności umysłowej.


OSTRZEŻENIE

Wyciekający gaz ma silnie właściwości palne

W PRZYPADKU WYCZUCIA GAZU:

- Nie należy podejmować prób rozpalenia kuchenki.

- Należy ugasić otwarty płomień.

- Należy odłączyć zbiornik z paliwem.
OSTRZEŻENIE

W pobliżu kuchenki, a także innych urządzeń, nie należy przechowywać benzyny ani innych płynów wydzielających palne opary.PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO

ZAGROŻENIE

Jeśli kuchenka stosowana jest w sposób nieprawidłowy, może dojść do pożaru, wybuchu lub zatrucia tlenkiem węgla.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do dalszego wykorzystania.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy telefonować do firmy Katadyn Products Inc. w Szwajcarii pod numer +41 44 839 21 11; customerservice@katadyn.chZAGROŻENIE

Kuchenka może być używana z kartuszami ze sprężanym ciekłym gazem (LPG) lub paliwami płynnymi, które wykazują wysoki stopień palności i wybuchowości. Niewłaściwe lub nieostrożne korzystanie z kuchenki może doprowadzić do pożaru lub eksplozji, czego skutkiem mogą być poważne obrażenia lub nawet śmierć.

 • Wyłącznie do użytku na zewnątrz pomieszczeń.

 • Do zasilania kuchenki Optimus Polaris przeznaczone są kartusze gazowe Optimus zawierające mieszankę 50% butanu/ 25% izobutanu/ 25% propanu, z zaworem gwintowanym zgodnym z normą EN 417 (maks. 450 g). Próba zamocowania kartuszy innego rodzaju niesie ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa.

 • Aby wykryć wyciek gazu, należy kontrolować wydobywające się z kuchenki dźwięki i zapachy. Gaz LPG jest niewidoczny i może być bezwonny, ponieważ w miarę upływu czasu dodawana do niego silna substancja zapachowa słabnie. Z tego powodu wyciek nie zawsze można stwierdzić na podstawie woni.

 • Jeśli istnieje podejrzenie wycieku gazu, nie należy używać kuchenki ani kartusza. Aby zlokalizować i zahamować wyciek, należy przenieść kuchenkę w dobrze wentylowane miejsce na otwartym powietrzu, położone z dala od źródeł zapłonu. Należy sprawdzić, czy złącze kuchenki i kartusza z paliwem jest dobrze i mocno dokręcone.

 • Należy odseparować kuchenkę od ewentualnego rozlanego paliwa.

 • Nie należy używać kuchenki, jeśli jest uszkodzona lub jeśli nie działa prawidłowo.

 • Należy zachować szczególną ostrożność, korzystając z kuchenki w temperaturach poniżej zera. W temperaturach poniżej zera uszczelki typu O-ring mogą się usztywnić, co doprowadzi do wycieku gazu.

 • Przed i po każdym rozpaleniu kuchenki należy sprawdzić, czy nie doszło do wycieku gazu.

 • Dzieci powinny przebywać w odległości co najmniej 3 metrów (10 stóp) od kuchenki i paliwa.

 • Łatwopalne tkaniny, z których wykonana jest np. odzież turystyczna, śpiwory i namioty, należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od kuchenki.

 • Nie wolno pozostawiać rozpalonej lub rozgrzanej kuchenki bez nadzoru.

 • Kuchenki nie należy używać jako piecyka.

 • Butle z paliwem należy przechowywać szczelnie zamknięte, a kartusze gazowe należy składować w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu położonym z dala od źródeł zapłonu, takich jak ogrzewacze wody, kuchenki, płomyki dyżurne, paleniska i urządzenia elektryczne. Przechowując paliwo do kuchenki, należy zachować szczególną ostrożność.OSTRZEŻENIE

Stosowanie ognia w celu wykrycia wycieku gazu grozi pożarem oraz wybuchem.

 • Do wykrywania wycieku należy stosować wyłącznie mydliny. Nie wolno podejmować prób wykrycia wycieku za pomocą ognia.

 • Przed podłączeniem nowego kartusza lub butli z paliwem zawsze należy sprawdzić stan uszczelki O-ring przy złączu paliwa. Nie należy korzystać z kuchenki, jeśli uszczelka O-ring jest uszkodzona lub zużyta. RYSUNEK [1]OSTRZEŻENIE

Narażenie kartusza gazowego lub butli z paliwem na działanie wysokiej temperatury może skutkować wybuchem lub wyciekiem zawartości.

 • Kuchenkę, kartusz i butlę z paliwem należy przechowywać z dala od innych źródeł ciepła.

 • Należy postępować zgodnie z umieszczonymi na kartuszu z paliwem informacjami ostrzegawczymi dotyczącymi jego użytkowania i przechowywania.

 • Nie należy montować ani odłączać kartusza w pobliżu źródeł gorąca, otwartego ognia, w bezpośrednim nasłonecznieniu ani w pobliżu innych źródeł zapłonu lub gdy temperatura kartusza przekracza 50°C (120°F).


INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem kuchenki Optimus Polaris należy przeczytać całą instrukcję obsługi. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń lub śmierci, należy postępować zgodnie z przedstawionymi tu instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa. Kuchenki należy używać wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.


RYSUNEK [2]
A: Wsporniki do naczynia

E: Pompka paliwa

B: Zawór regulacyjny

F: Złącze paliwa

C: Kartusz gazowy

G: Osłona przeciwwietrzna

D: Butla z paliwem

H: Narzędzie wielofunkcyjne


DANE TECHNICZNE (DOTYCZY WYŁĄCZNIE KUCHENKI):

Paliwo: Kartusz gazowy z mieszanką butanu/izobutanu/propanu, zgodny z normą EN 417 (maks. 450 g), popularne paliwa płynne (benzyna biała, benzyna, nafta, olej napędowy, paliwo do silników odrzutowych) Waga: xx g (xx oz)

Wymiary po złożeniu: xx mm (xx cali) / 0 xx mm (xx cali) Wartości znamionowe: Kartusz gazowy xxx W / xxxxx BTU ; biała benzyna xxx W /xxxxx BTU Czas spalania: Kartusz gazowy: do xx minut; biała benzyna (0,3 ml): do xx minut w zależności od klimatu, wysokości n.p.m. itp. Rozmiar wtryskiwacza: 0,32 mm

EN 521:2006: Kategoria: ciśnienie bezpośrednie – mieszanina propan/butan


SKŁADANIE KUCHENKI
1. Rozwinąć wężyk na pełną długość i upewnić się, że w żadnym miejscu nie jest skręcony.

2. Odgiąć uchwyt zaworu regulacyjnego i upewnić się, że jest dokładnie zamknięty (obrócony o pełen obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara). RYSUNEK [3]

3. Rozłożyć wsporniki pod naczynie. RYSUNEK [3]

4. Temperatura pod kuchenką osiąga bardzo wysokie wartości, należy więc pamiętać o umieszczeniu kuchenki na stabilnej, niepalnej podstawie. W przypadku korzystania z kuchenki na palnym podłożu obowiązkowo należy stosować podkładkę ochronną.

5. Przestrzeń w pobliżu kuchenki powinna być uporządkowana i wolna od palnych materiałów, benzyny oraz innych palnych oparów i płynów.

6. Wokół kuchenki należy pozostawić dużo wolnej przestrzeni, a palne ciała stałe przechowywać w odległości co najmniej 1,5 m (4,5 stopy) w pionie i poziomie od rozpalonej lub właśnie rozpalanej kuchenki.

7. Palne ciecze i opary należy utrzymywać w odległości co najmniej 8 m (25 stóp) w pionie i poziomie od rozpalonej lub właśnie rozpalanej kuchenki.
8. Zaleca się stosowanie osłony przeciwwietrznej, aby uzyskać optymalne rezultaty. Należy upewnić się, że kartusz gazowy/butla z paliwem umieszczone są poza osłoną przeciwwietrzną. Należy dostosować osłonę do średnicy naczynia, pozostawiając szczelinę szerokości 2,5 cm (1 cala) pomiędzy nią i naczyniem, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Osłonę zawsze należy mocować dopiero PO rozpaleniu kuchenki.


OBSŁUGA KUCHENKI OPTIMUS POLARIS
Z KARTUSZEM GAZOWYM


1. PODŁĄCZYĆ KUCHENKĘ DO KARTUSZA gazowego
1. Chwycić za złącze paliwa kuchenki i mocno dokręcić kartusz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokręcać tylko ręcznie i uważać, aby nie uszkodzić gwintu podczas mocowania kartusza. RYSUNEK [4]

2. Podczas podłączania do kuchenki kartusz gazowy musi znajdować się w pozycji pionowej. RYSUNEK [4]

3. Należy upewnić się, że kuchenka i kartusz pozostają w stabilnej poziomej pozycji, tak aby się nie wywróciły.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem wyciekiem gazu.

 • Nie wolno rozpalać kuchenki, jeśli po dokręceniu kartusza stwierdzi się występowanie syczącego dźwięku lub zapachu gazu. Do gazu dodana została substancja zapachowa o nieprzyjemnej woni. Nie wolno używać kuchenki, która wydziela zapach gazu.

 • Nie należy dokręcać kartusza zbyt mocno podczas mocowania go do kuchenki. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić kuchenkę lub kartusz, powodując wyciek paliwa.2. GOTOWANIE NA KUCHENCE
1. Kuchenkę należy rozpalać, trzymając kartusz w pozycji pionowej (tryb gazu lotnego), aby uniknąć rozbłysku silnego płomienia.

2. Otworzyć zawór regulacyjny o około jeden obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i rozpalić płomień, zbliżając zapalarkę turystyczną (z niebieskim płomieniem), np. Optimus Burny, do wierzchu palnika. RYSUNEK [5] W przypadku korzystania z zapałek lub zwykłej zapalniczki (z żółtym płomieniem) łatwiej jest rozpalić kuchenkę z boku przez otwór w pokrywie. RYSUNEK [11] Płomień powinien tworzyć pełen okrąg, głównie barwy niebieskiej, niepulsujący w warunkach normalnych.

3. Wielkość płomienia należy regulować za pomocą zaworu regulacyjnego.

4. Jeśli płomień jest słaby, może to oznaczać, że gaz się kończy lub że kartusz jest zbyt zimny. Należy wyłączyć kuchenkę i pozwolić jej się schłodzić. Jeśli niezbędna jest wymiana kartusza, należy postępować zgodnie z punktami 3 i 1 niniejszej instrukcji. Należy upewnić się, że podczas wymiany kartusza w pobliżu nie znajduje się żaden otwarty płomień.

5. zewnętrzne elementy mogą rozgrzać się do bardzo wysokiej temperatury. Kuchenkę należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ludzi o zmniejszonej sprawności umysłowej i zwierząt.


WSKAZÓWKI DOT. OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIA:

 • W normalnych warunkach i do osiągnięcia optymalnych wyników gotowania na wolnym ogniu kuchenka powinna pracować w trybie gazu lotnego.

 • W niskich temperaturach, gdy wymagany jest krótszy czas gotowania lub gdy ciśnienie w kartuszu jest niskie, kuchenka powinna pracować w trybie gazu ciekłego. Rozłożyć podpórki kartusza na złączu paliwa i powoli obrócić kartusz. Kartusz należy odwracać na niskiej wysokości, trzymając w jednej ręce wężyk do paliwa, zapobiegając tym samym przesunięciu się kuchenki. RYSUNEK [6] Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by kartusz stał stabilnie, i kontynuować gotowanie przy użyciu gazu ciekłego.

 • Aby uzyskać lepsze działanie kuchenki kartusz w nocy należy przechowywać w cieple wewnątrz kurtki lub śpiwora.


OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem rozbłyskiem płomienia podczas rozpalania kuchenki w trybie gazu ciekłego.

 • Ogień na kuchence powinien płonąć przez 30 sekund przed odwróceniem kartusza w celu rozgrzania wstępnego.

 • Podczas rozpalania kuchenki i gotowania twarz ani żadna inna część ciała nie może znajdować się nad palnikiem.

 • Nie wolno potrząsać kartuszem, gdy kuchenka jest rozpalona, ponieważ grozi to dużymi rozbłyskami płomienia.


OSTRZEŻENIE

Przegrzanie i zagrożenie wybuchem

 • Kartusz nie może się znajdować w granicach osłony przeciwwietrznej.

 • Nie wolno podejmować prób rozpalenia kuchenki, jeśli zawór regulacyjny pozostawał otwarty. Jeśli zawór regulacyjny pozostawał otwarty, należy zamknąć go natychmiast i dokładnie przewietrzyć dane miejsce przed przystąpieniem do rozpalania kuchenki. Brak lub niedokładne przewietrzenie może skutkować wybuchem.

 • Nie wolno stosować naczyń o średnicy przekraczającej 220 mm (8,5 cali). Naczynie wraz z zawartością nie może ważyć więcej niż 4 kg (8,8 funtów).

 • Nie wolno umieszczać i obsługiwać dwóch lub więcej kuchenek obok siebie.

 • Nie wolno podgrzewać na kuchence pustych i suchych naczyń.

 • Nie wolno korzystać z reflektorów termicznych ani osłony przeciwwietrznej innej firmy niż Optimus.3. WYŁĄCZANIE, SCHŁADZANIE I PAKOWANIE KUCHENKI
1. Przed wyłączeniem kuchenki należy upewnić się, że kartusz ustawiony jest pionowo (tryb gazu lotnego).

2. Kuchenkę wyłączyć, przekręcając uchwyt zaworu regulacyjnego do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i dokładnie sprawdzając, czy płomień zgasł całkowicie.

3. Przed przeniesieniem kuchenki należy pozostawić ją na co najmniej 10 minut, aby się schłodziła.

4. Odłączyć kartusz gazowy.

5. Ujście niewielkiej ilości gazu podczas odkręcania kartusza z gazem jest zjawiskiem normalnym.

6. Złożyć wsporniki do naczynia i umieścić kuchenkę w worku na akcesoria.

UWAGA

Ryzyko poparzeń związane z nieprawidłowym przechowywaniem i obchodzeniem się z kuchenką

 • Nie należy wyłączać kuchenki, gdy kartusz używany jest w trybie gazu ciekłego, ponieważ podczas odłączania złącza paliwa od kartusza wydobędzie się więcej gazu.

 • Nie wolno przenosić rozpalonej lub rozgrzanej kuchenki.

 • Przechowywanie kartuszy gazowych w pobliżu źródeł ciepła lub zapłonu albo w temperaturach przekraczających 50°C (120°F) może skutkować wybuchem kartusza.

OBSŁUGA KUCHENKI OPTIMUS POLARIS
Z PALIWEM PŁYNNYM1. PRZYGOTOWANIE BUTLI Z PALIWEM
1. Nie należy wypełniać butli z paliwem całkowicie, a jedynie do znajdującego się na butli oznaczenia maksymalnego poziomu wypełnienia. Należy pozostawić miejsce na pompkę i powietrze, które zostanie sprężone podczas sprężania paliwa w butli.

2. Należy upewnić się, że wąż pobierający paliwo jest odgięty od pompki. Po włożeniu pompki mosiężna końcówka węża pobierającego paliwo powinna dotykać wewnętrznej ścianki butli z paliwem. RYSUNEK [7]

3. Przed dokręceniem pompki należy upewnić się, że uszczelka jest ułożona prawidłowo w wyżłobieniu. Musi być gładka i leżeć płasko.

4. Należy szczelnie dokręcić pompkę i zetrzeć ewentualne rozlane paliwo.

5. Więcej informacji na temat postępowania z różnymi rodzajami paliwa oraz ich właściwości w części PALIWA.
OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem wyciekiem paliwa.

 • Należy używać wyłącznie butli firmy Optimus. Butle z paliwem firm innych niż Optimus mogą być nieszczelne.


2. CZYSZCZENIE DYSZY PALNIKA


 • Wszystkie paliwa zawierają substancje zanieczyszczające, które mogą zablokować dyszę palnika.

 • Kuchenka Optimus Polaris wyposażona jest we wbudowaną igłę czyszczącą. Aby jej użyć (dzięki sile magnetycznej), należy kilkukrotnie wsunąć narzędzie wielofunkcyjne pod palnik przed i po każdym skorzystaniu z kuchenki. RYSUNEK [8]


3. ŁĄCZENIE KUCHENKI I POMPKI
1. Należy upewnić się, że zawór paliwa jest całkowicie zamknięty (dokręcony do końca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). RYSUNEK [9]

2. Należy podłączyć do pompki czarne złącze paliwa, nakręcając je na gwint złączki pompy. Aby to zrobić, należy przekręcić czarną złączkę pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. RYSUNEK [9]

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem wyciekiem paliwa.

 • Mocno dokręcić złącze paliwa, aż do samego dołu i końca gwintowania, aby zapewnić szczelność i uniknąć wycieku paliwa.


4. SPRĘŻANIE PALIWA W BUTLI
Paliwo w butli nie jest sprężone, przed rozpaleniem i korzystaniem z kuchenki należy więc podnieść jego ciśnienie.

1. Przed użyciem kuchenki należy ustawić butlę w pozycji ON (ON na górze) RYSUNEK [10].

2. Jeśli butla z paliwem jest pełna (wypełniona w 3/4), należy pompować około 25 razy. Jeśli butla jest wypełniona do połowy lub słabiej, należy pompować około 40 razy. Przy osiągnięciu ciśnienia umożliwiającego pracę kuchenki wyczuwalny będzie silny opór pompki. RYSUNEK [10]

3. Należy całkowicie otworzyć zawór paliwa. RYSUNEK [10]

4. Ciśnienie powietrza w butli z paliwem ma kluczowe znaczenie dla temperatury płomienia kuchenki. Podczas korzystania z kuchenki niezbędne może okazać się dopompowanie w celu podtrzymania maksymalnej temperatury.

Jeśli jednak ciśnienie osiągnięte w ten sposób będzie zbyt wysokie, przepływ paliwa będzie zbyt duży, w rezultacie czego płonąć będzie żółty, niewydajny płomień.
OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem wyciekiem paliwa.

Po otwarciu zaworu paliwa należy sprawdzić, czy widoczne są jakiekolwiek ślady wycieku paliwa. Nie wolno rozpalać kuchenki, z której wycieka paliwo.5. ROZGRZEWANIE WSTĘPNE KUCHENKI
Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem wyciekiem paliwa.

1. Należy rozpocząć od otwarcia zaworu regulacyjnego na dwie sekundy i wypuszczenia paliwa. Następnie zawór należy zamknąć. Zorientowanie się, ile paliwa wyciekło do knota, jest trudne, jednak w miarę upływu czasu nabiera się w tym wprawy. Należy ostrożnie zapoznać się z działaniem kuchenki.

2. Za pomocą zapałki lub zapalniczki należy podpalić paliwo w knocie. Knot to biała wkładka na dnie pokrywy. Dostęp do niej można uzyskać przez jeden z otworów bocznej części pokrywy. RYSUNEK [11]

3. Jeśli kuchenki nie można rozpalić, przyczyną może być uwolnienie zbyt małej ilości paliwa. W takim przypadku należy powtórzyć rozgrzewanie wstępne.

4. Paliwo będzie palić się żółtym, szerokim płomieniem, który podgrzeje palnik. Należy odczekać krótki czas, aż paliwo będzie bliskie wypalenia i płomień się zmniejszy.

5. Czas ogrzewania wstępnego zależy od rodzaju wykorzystywanego paliwa. Na przykład biała benzyna paruje szybciej niż nafta i wymaga krótszego rozgrzewania wstępnego.

6. Rozgrzewanie wstępne trwa dłużej, gdy jest zimno i gdy kuchenka nie jest osłonięta od wiatru.


ZAGROŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z zagrożeniem rozbłyskiem płomienia podczas rozgrzewania wstępnego kuchenki z płynnym paliwem.

 • Nie wolno podejmować prób rozpalenia kuchenki, jeśli zawór regulacyjny jest otwarty. Rozpalanie kuchenki z otwartym zaworem regulacyjnym może skutkować powstaniem wielkiego płomienia, co może doprowadzić do poważnych obrażeń, śmierci i uszkodzenia mienia.

 • Nie wolno rozgrzewać wstępnie kuchenki w zamkniętej przestrzeni. Należy też usunąć wcześniej wszystkie palne materiały z miejsca, w którym kuchenka będzie rozgrzewana.6. GOTOWANIE NA KUCHENCE
1. Gdy płomień uzyskany podczas rozgrzewania wstępnego jest już prawie wygasły, należy ponownie otworzyć zawór regulacyjny, o ćwierć obrotu. Jeśli palnik jest wystarczająco gorący, ma miejsce parowanie paliwa. Płomień powinien tworzyć pełen okrąg, zmienić barwę na niebieską i wydawać delikatny syczący dźwięk. RYSUNEK [12] Jeśli parujące paliwo nie zapala się, należy ostrożnie podpalić je zapałką.

2. Żółty, rozszerzający się płomień oznacza, że palnik nie jest wystarczająco gorący lub że zawór regulacyjny jest otwarty zbyt szeroko. Aby uniknąć tego problemu, należy nieznacznie przymknąć zawór regulacyjny. Jeśli płomień po 10-15 sekundach nie zmieni barwy na niebieską, oznacza to, że palnik nie jest wystarczająco gorący. Rozgrzewanie wstępne powinno trwać dłużej. W takim przypadku należy jeszcze raz zamknąć zawór regulacyjny, odczekać do niemal zupełnego wypalenia się płomienia, a następnie ponownie otworzyć zawór regulacyjny.

3. Gdy kuchenka jest rozpalona prawidłowo, można stopniowo otwierać zawór regulacyjny i zwiększać moc. Maksymalna moc zostanie osiągnięta, gdy zawór regulacyjny zostanie otwarty o około dwa obroty. Jeśli zostanie otwarty o więcej niż dwa obroty, zwiększy się zużycie paliwa, pozostając jednak bez wpływu na temperaturę kuchenki.

4. Jeśli płomień rozszerza się i zmienia barwę na żółtą, należy delikatnie przykręcić zawór regulacyjny i odczekać, aż płomień odzyska niebieski kolor.

5. Po upływie pewnego czasu od rozpalenia kuchenki, należy podtrzymać poziom ciśnienia w butli z paliwem za pomocą dodatkowego pompowania. Zbyt niskie ciśnienie będzie skutkować niezadowalającym działaniem kuchenki. Zbyt wysokie ciśnienie doprowadzi do powstania żółtego, rozszerzającego się płomienia. W miarę praktyki użytkownik nauczy się, jak często należy korzystać z pompki, aby utrzymać optymalny płomień.

ZAGROŻENIE

Ryzyko poparzeń związane z nieprawidłowym obchodzeniem się z kuchenką

Należy upewnić się, że głowica pompy i trzpień regulacyjny znajdują się na wprost użytkownika, w bezpiecznej i ergonomicznej pozycji RYSUNEK [13], tak aby użytkownik nie zbliżał się zanadto do płomienia, obsługując kuchenkę.


7. WYŁĄCZANIE, SCHŁADZANIE I PAKOWANIE KUCHENKI
1. Przy płonącym płomieniu należy ustawić butlę na pozycji OFF. Z góry widoczny będzie na pompce napis OFF. RYSUNEK [14] Paliwo w wężyku rozpali się, a pozostałe w butli ciśnienie zostanie uwolnione.

2. Płomień nie zgaśnie natychmiast, ale będzie płonął jeszcze przez kilka minut, w zależności od rodzaju używanego paliwa i tego, jak szeroko otwarty jest zawór regulacyjny.

3. Jeśli kuchenka będzie używana ponownie bez przenoszenia, można wyłączyć ją za pomocą zaworu regulacyjnego. Przed ponownym rozpaleniem kuchenka musi się schłodzić.

4. Przed spakowaniem kuchenki należy pozostawić ją na co najmniej 10 minut, aby się schłodziła.

5. Po odcięciu kuchenki poprzez ustawienie butli na pozycji OFF zawór regulacyjny należy pozostawić otwarty. Jeśli zawór zostanie zamknięty, gdy kuchenka jest jeszcze gorąca, otworzenie go przed ponownym użyciem kuchenki może sprawiać trudność.

6. Należy do końca zamknąć zawór paliwa.7. Odłączyć złącze paliwa od pompki. Czasem zdarza się, że w butli pozostało ciśnienie, co może doprowadzić do wypłynięcia paliwa podczas odłączania wężyka paliwa. Należy odwrócić twarz od kuchenki, aby chronić oczy, i upewnić się, że podczas odłączania wężyka paliwa w pobliżu nie występuje otwarty ogień.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poparzeń i poważnych obrażeń związane z nieprawidłowym uwolnieniem ciśnienia.

 • Jeśli kuchenka została wyłączona tylko przez zamknięcie zaworu regulacyjnego, ciśnienie z butli można uwolnić jedynie poprzez odkręcenie od butli głowicy pompki. Jest to potencjalnie niebezpieczna metoda, ponieważ paliwo może wylać się na użytkownika i sprzęt.

 • Nie należy zdejmować pompki z butli w pobliżu gorącej kuchenki lub otwartego płomienia. Paliwo może ochlapać gorący palnik i zapalić się, powodując poważne obrażenia, śmierć i uszkodzenie mienia.

 • Należy zachować szczególną ostrożność, rozpalając kuchenkę, która przed chwilą była używana. Z gorącego palnika może parować paliwo. Parujące paliwo trudno zauważyć. Istnieje ryzyko, że takie paliwo ulegnie gwałtownemu zapłonowi, powodując oparzenia.

 • Nie wolno przenosić rozpalonej lub rozgrzanej kuchenki.PALIWA

 • Jeśli z kuchenką Optimus Polaris używane są płynne paliwa, stosować można wyłącznie paliwa na bazie ropy naftowej (nie na bazie alkoholu).

 • Aby uzyskać optymalne działanie i zwiększyć bezpieczeństwo, zaleca się stosowanie czystej chemicznie białej benzyny lub wysokiej jakości nafty.

 • Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać paliwa w pobliżu otwartego ognia, zapalonej kuchenki lub w namiocie.

 • Do napełniania butli należy używać lejka filtrującego, aby uniknąć przedostania się brudu i zanieczyszczeń do butli z paliwem.

 • Nie wolno mieszać różnych rodzajów paliw. Przed wypełnieniem butli paliwem nowego rodzaju należy całkowicie ją opróżnić.BENZYNA

 • Benzyna jest łatwopalna, lotna, spala się w sposób wybuchowy, a wstępne jej rozgrzanie następuje szybko. Stosować, zachowując najwyższą ostrożność.

 • Zwykła benzyna samochodowa zazwyczaj zawiera szkodliwe dla zdrowia dodatki, które zanieczyszczają także kuchenkę. Jeśli użycie benzyny samochodowej jest niezbędne, w miarę możliwości należy używać benzyny bezołowiowej.NAFTA

 • Nafta ma podobną wartość energetyczną co benzyna, jest jednak znacznie bezpieczniejsza.

 • Wstępne rozgrzanie trwa niewiele dłużej niż w przypadku benzyny i wydziela się podczas niego niewielka ilość dymu, jednak nie istnieje istotne ryzyko eksplozji.

 • Wymagane jest częstsze czyszczenie palnika.

 • Należy stosować naftę, ponieważ jest to środek, którego pierwotnym zastosowaniem jest palenie w kuchenkach i grzejnikach. NIE zaleca się stosowania nafty oczyszczonej ani rozpałek w płynie (podpałki do grilla).

 • W przypadku bardzo dużego zimna istnieje ryzyko zestalenia się nafty, co uniemożliwi korzystanie z kuchenki.


OLEJ NAPĘDOWY

 • Olej napędowy podobny jest do nafty, jednak rozgrzewanie wstępne zajmuje więcej czasu i wydziela się w jego trakcie więcej dymu.

 • Zaleca się stosowanie oleju napędowego w ostateczności. W przypadku zdecydowania się na olej napędowy, należy korzystać z oleju samochodowego i nie korzystać z oleju żeglugowego.


RUTYNOWA KONSERWACJA
1. CZYSZCZENIE DYSZY

 • Jeśli igła czyszcząca zostanie użyta, gdy kuchenka jest rozpalona, płomień może zgasnąć. Należy mieć pod ręką zapalniczkę lub zapałki, aby w razie potrzeby ponownie rozpalić kuchenkę. RYSUNEK [8]

2. KONTROLA USZCZELEK O-RING • Aby uniknąć wycieku paliwa, należy dbać o to, by uszczelki O-ring przy trzpieniu zaworu regulacyjnego i złączu paliwa nie były uszkodzone i ich ciągłość nie została naruszona.

 • Należy nabrać nawyku okazjonalnego odkręcania zaworu regulacyjnego i trzpienia w celu sprawdzenia uszczelek.

 • W przypadku podejrzenia, że uszczelki O-ring są uszkodzone, należy dokonać wymiany, podważając je narzędziem, np. tępym końcem igły do szycia. Nie wolno w tym celu stosować ostrych ani spiczastych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię uszczelnienia. Należy ostrożnie dopasować nowe uszczelki O-ring, uważając, by ich nie uszkodzić.

3. SMAROWANIE SKÓRZANEGO ELEMENTU POMPKI • Skórę należy smarować silikonowym środkiem smarnym firmy Optimus, tak aby pompka działała prawidłowo. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy kuchenka była nieużywana przez dłuższy czas. Skórzany element pompki znajduje się na samym końcu tłoka. Można dostać się do niego, odkręcając tłok pompki i wyciągając go całkowicie z rury. RYSUNEK [15] Należy posmarować skórę niewielką ilością środka smarnego (w sytuacji kryzysowej można użyć masła).


ZAAWANSOWANA KONSERWACJA KUCHENKI
WYMIANA FILTRA PALIWA

Jeśli wciąż pojawiają się problemy z działaniem kuchenki, może to wynikać z konieczności wymiany filtra paliwa. Filtr paliwa znajduje się na końcu plastikowej rurki na pompie paliwa. Należy odkręcić żłobioną część oprawki filtra i wypchnąć filtr za pomocą spiczastego narzędzia. Przed włożeniem nowego filtra, należy upewnić się, że oprawka jest czysta. Jeśli brakuje filtra na zmianę, kuchenka może być używana bez filtra do czasu jego zdobycia. Będzie bardziej niż zwykle dymić i będzie wymagać częstszego czyszczenia. Niektóre paliwa podczas spalania bez filtra mają też tendencję do produkowania rozszerzających się płomieni. Należy wymienić filtr tak szybko, jak to możliwe. RYSUNEK [15]

CZYSZCZENIE DYSZY I IGŁY CZYSZCZĄCEJ

Jeśli kuchenka nie działa zadowalająco i wyżej opisane działania nie pomogły, konieczne może być oczyszczenie dyszy i igły czyszczącej. Należy usunąć podstawkę palnika i za pomocą końcówki narzędzia wielofunkcyjnego (służącej jako wkrętak) odkręcić dyszę. Wyjąć igłę czyszczącą z palnika. Wytrzeć do czysta korpus igły i wnętrze dyszy. Wyczyścić otwór dyszy, delikatnie przepychając igłę czyszczącą przez dyszę, i złożyć z powrotem wszystkie elementy. RYSUNEK [15]

CZYSZCZENIE ROWKÓW PALIWA NA ZAWORZE REGULACYJNYM

Jeśli kuchenka w dalszym ciągu nie działa prawidłowo, może wynikać to z konieczności oczyszczenia rowków paliwa na trzpieniu. Należy odkręcić zawór regulacyjny (+) do samego końca. Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego odkręcić nakrętkę trzpienia. Należy całkowicie odkręcić zawór regulacyjny, a następnie wyciągnąć go razem z trzpieniem. Starannie oczyścić rowki biegnące wzdłużnie w pobliżu końca trzpienia, używając w tym celu np. paznokcia. Należy uważać, aby nie uszkodzić gwintowania trzpienia. RYSUNEK [15]OSTRZEŻENIE

 • Kuchenkę i pompkę można rozmontować jedynie w zakresie opisanym w niniejszej instrukcji. Demontaż lub przeróbki kuchenki lub pompki niezgodne z niniejszą instrukcją skutkują unieważnieniem gwarancji i mogą spowodować zagrożenie pożarem, oparzeniami, poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.

 • Nie należy używać kuchenki ani pompki, jeśli brakuje jakichś elementów lub są one uszkodzone, a zamontowane części wymienne przeznaczone są do innego modelu kuchenki. Korzystanie z kuchenki z brakującymi, uszkodzonymi lub niewłaściwymi częściami może grozić pożarem, oparzeniami, poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.


Niewymienione tu prace serwisowe mogą wykonywać jedynie wykwalifikowane osoby. Aby dokonać poważnej naprawy, kuchenkę należy przesłać do firmy Optimus.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PALIWO WYCIEKA

 • Pomiędzy butlą i pompką

Należy sprawdzić, czy pompka jest dobrze dokręcona.

Sprawdzić gumową uszczelkę i wymienić, jeśli jest uszkodzona. • Przy złączu paliwa

Sprawdzić stan uszczelki O-ring w obudowie złącza i jeśli jest uszkodzona, zużyta lub jeśli brakuje uszczelki, włożyć nową.

 • Przy złączu regulacyjnym

Odkręcić zawór regulacyjny i sprawdzić stan uszczelek O-ring. Wymienić, jeśli są uszkodzone.

 • Pomiędzy wężykiem paliwa i złączem regulacyjnym

Rozmontować, wyczyścić i złożyć ponownie, zwracając szczególną uwagę na dokręcenie trzpienia zaworu regulacyjnego w pierwszej kolejności, a następnie przykręcenie złączki. Zapewni to dokładne uszczelnienie.

 • Z otworu, przez który tłok wchodzi do pompki

Zawór pompki przecieka i musi zostać wymieniony. Świadczy o tym także powolne wysuwanie się tłoka z rury pompki.

PŁOMIEŃ JEST ŻÓŁTY I SIĘ ROZSZERZA

 • Niedostateczne rozgrzewanie wstępne

Należy odczekać, aż płomień powstały podczas rozgrzewania wstępnego się zmniejszy (około 2 minut). Gdy płomień zmieni barwę na niebieską, rozgrzewanie wstępne jest zakończone.

 • Zawór regulacyjny został otwarty zbyt szeroko. Należy przymknąć zawór regulacyjny.

 • Zanieczyszczone paliwo

Należy stosować wyłącznie paliwa na bazie ropy naftowej, takie jak benzyna, nafta i olej napędowy. Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów paliw.

 • Niedostateczna podaż tlenu

Należy upewnić się, że kuchenka ma swobodny dostęp powietrza.

 • Dysza jest poluzowana

Należy odczekać, aż kuchenka się schłodzi, a następnie przykręcić dyszę.

PŁOMIEŃ JEST NISKI

 • Ciśnienie w butli jest zbyt niskie

Należy dopompować kilkukrotnie, aby zwiększyć ciśnienie w butli. Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić, czy skórzany element pompy nie jest suchy lub uszkodzony. Należy wygładzić go palcami i posmarować olejem lub wymienić, jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy także upewnić się, że zawór pompy nie jest otwarty. Na koniec należy upewnić się, że pompka jest prawidłowo skręcona.

 • Zablokowana dysza

Patrz Zaawansowana konserwacja kuchenki.

 • Zapchany filtr paliwa

Jeśli płomień zwiększa się, gdy butla ustawiona jest w pozycji OFF, oznacza to, że filtr jest zapchany. Należy wymienić filtr paliwa. Więcej szczegółów w części Zaawansowana konserwacja kuchenki.

 • Rowki paliwa na trzpieniu zaworu regulacyjnego są zablokowane

Odkręcić trzpień zaworu regulacyjnego i wyczyścić rowki. Więcej szczegółów w części Zaawansowana konserwacja kuchenki.


CZĘŚCI ZAPASOWE

W zestawie znajduje się silikonowy środek smarny Optimus, nr prod. 8018276, przeznaczony do zwykłej konserwacji pompki kuchenki Optimus Polaris.

Zalecamy regularną konserwację w celu zwiększenia żywotności i niezawodności kuchenki. Służy do tego zestaw do konserwacji firmy Optimus, nr prod. 8016305.

W przypadku dłuższych wyjazdów zaleca się zabranie ze sobą rozbudowanego zestawu do napraw, nr prod. 8017632, przeznaczonego do kuchenki Optimus Polaris. Umożliwi to przeprowadzenie zaawansowanych prac konserwacyjnych w warunkach polowych.FUNKCJE NARZĘDZIA WIELOFUNKCYJNEGO RYSUNEK [16]

1. 10 mm klucz do wymiany wężyka paliwa

2. Magnesy czyszczące

3. 12 mm klucz

4. Wkrętak do regulacji dyszy

5. 6 mm klucz

6. 8 mm klucz

7. 7 mm klucz do nakrętki skórzanej części pompki

8. Hak

9. 11 mm klucz do dolnej nakrętki palnikaW przypadku pytań dotyczących niniejszych instrukcji, kuchenki, części wymiennych lub naprawy należy skontaktować się z:


Katadyn Products Inc.

Pfäffikerstrasse 37

8310 Kemptthal

Szwajcaria

+41 44 839 21 11

customerservice@katadyn.ch

www.optimusstoves.com

Katadyn North America Inc.

4830 Azelia Avenue North

Minneapolis, MN 55429

USA

+1-800-755-6701

outdoor@katadyn.com


OGRANICZONA GWARANCJA
Firma Optimus udziela oryginalnemu nabywcy kuchenki 2-letniej ograniczonej gwarancji obejmującej wady wykonania. Aby gwarancja była ważna, należy przedstawić dowód zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub przeróbek.
W przypadku jakichkolwiek problemów z kuchenką Optimus Polaris, należy zwrócić towar sprzedawcy lub skontaktować się z firmą Katadyn. Przed dokonaniem zwrotu należy oczyścić kuchenkę z zanieczyszczeń i resztek żywności. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w firmie Katadyn Products Inc. w Szwajcarii pod numerem telefonu +41 44 839 21 11 lub adresem e-mail customerservice@katadyn.ch.
Niniejsza gwarancja udziela konkretnych uprawnień, oprócz których nabywcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, zależne od kraju.
Zapraszamy na stronę internetową, na której można znaleźć informacje na temat naszych pozostałych produktów:

www.optimusstoves.com
Informacje na temat wody pitnej znajdują się na stronie www.katadyn.com; informacje na temat żywności liofilizowanej na stronie www.trekneat.com

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość