Strona główna

Kulturoznawstwo


Pobieranie 18.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.48 Kb.


Tematyka zajęć i listy lektur

przedmiotów teoretycznoliterackich

na kierunku

KULTUROZNAWSTWO
Wprowadzenie do wiedzy o literaturze

I rok
Tematyka zajęć


Wiedza o literaturze: nauka o literaturze a krytyka literacka

Ontologiczna budowa dzieła literackiego

Dzieło literackie a tekst

Filologia jako przejaw troski o tożsamość i dostępność dzieł literackich

Dzieło literackie w literaturze: aluzja literacka a intertekstualność

Poznawanie dzieła literackiego: konkretyzacja estetyczna a analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego

Wartości w dziele literackim a wartość dzieła literackiego

Literatura w kulturze: kulturowa geneza dzieła i funkcje dzieła literackiegoLista lektur
R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] tenże, Książeczka o człowieku, Kraków 2006 (lub inne wydania).

R. Ingarden, Dwuwymiarowa budowa dzieła literackiego; Schematyczność dzieła literackiego; Dzieło literackie i jego konkretyzacje, [w:] tenże, Szkice z filozofii literatury; Łódź 1947 i Kraków 2000; także jako Z teorii dzieła literackiego w antologii: Problemy teorii literatury, [seria 1], wyb. dok. H. Markiewicz, Wrocław 1967 (lub inne wydania); także w antologii: Teorie literatury XX wieku, pod red A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, pod red. S. Sawickiego i A. Tyszczyka, Lublin 1992; przedr. w: tenże, Wartość – sacrum – Norwid, Lublin 1994.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1976; także w: tenże, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992 (lub inne wydania).

A. Stoff, Przemiany funkcji literatury w świecie współczesnym a jej zobowiązania wobec człowieka, [w:] U progu trzeciego tysiąclecia, pod red. A. Białeckiej i J. J. Jadackiego, Warszawa 2001.


Poetyka dzieła literackiego

II rok


Tematyka zajęć
Kompozycja dzieła literackiego

Morfologia dzieła literackiego (motyw, konwencja literacka, świat przedstawiony, obraz poetycki)

Świat przedstawiony (zdarzenie, wątek, fabuła, postać literacka)

Podmiot mówiący w epice i liryce (narrator i narracja, podmiot liryczny, relacje osobowe w literackiej komunikacji)

Czas i przestrzeń w dziele literackim (czas przedstawiony, czas narracji i czas akcji, przestrzeń przedstawiona)

Język poetycki i styl dzieła literackiego (organizacja warstwy językowo-brzmieniowej dzieła, styl i stylizacja, tropy stylistyczne i figury retoryczne, metafora i jej odmiany, symbol i alegoria).

Literackie formy podawcze wobec gatunków mowy

Opowiadanie i opis

Dialog i monolog

Komunikacja literacka oraz problemy recepcji dzieła (odbiorca wirtualny dzieła, konkretyzacja, świadectwa i style odbioru)

Oralność a piśmienność (problemy poetyki literatury ustnej)

Lista lektur

M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, „Teksty” 1975 nr 3; lub w: tenże, Style odbioru,

Kraków 1977; także w: Problemy teorii literatury, seria 3, Wrocław 1988.

J. Mukařovský, Dialog a monolog, przeł. J. Mayen, [w:] tenże, Wśród znaków i struktur,

Warszawa 1970.

A. Okopień-Sławińska, Rola konwencji w procesie historycznoliterackim, w t. zbior.: Proceshistoryczny w literaturze i sztuce, pod red. M. Janion i A. Piorunowej, Warszawa 1967.

R. Petsch, Czas i przestrzeń w opowiadaniu, [w:] Teoria form narracyjnych w niemieckimkręgu językowym. Antologia, wybór tekstów, oprac. i przekład R. Handke, Kraków

1980.


S. Sawicki, Między autorem a podmiotem mówiącym, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2; także w: tenże, Poetyka – interpretacja – sacrum, Warszawa 1981.

J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego. „Twórczość” 1961, nr 12, także w: Problemyteorii literatury, [seria 1], wyb. dok., H. Markiewicz, Wrocław 1967 oraz w: tenże,

Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974.

F. Stanzel, Typowe formy powieści, [w:] Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgujęzykowym. Antologia, wybór tekstów, oprac. i przekład R. Handke, Kraków 1980.

A. Stoff, O pojęciu kompozycji dzieła literackiego, [w:] Kompozycja dzieła literackiego, pod red. A. Stoffa, Toruń 2004

A. Stoff, Imago hominis. Postać w dziele literackim, [w:] A. Stoff, Zagłoba sum!,

Toruń 2006.


Teoria literatury

II rok
Tematyka wykładu
Teoria literatury w nauce o literaturze

Teoria literatury wobec tradycji badań literackich: kierunki badań a przedmiot teorii literatury i charakter właściwej jej wiedzy

Sposoby definiowania dzieła literackiego; kryteria poprawności definicji; niezbędność definicji a skutki ich wielości i odmienności

Dzieło literackie jako fakt pochodnieosobowy

Dzieło literackie jako fakt semantyczny

Dzieło literackie jako fakt kulturowy

Dzieło literackie a rzeczywistość: zakresy problemowe

Autor i pojęcie twórczości; dzieło literackie jako przedmiot intencjonalny

Sposób istnienia dzieła literackiego

Zasada analogii w tworzeniu i rozumieniu dzieła; wzorce przedstawiania świata w literaturze

Literatura jako forma poznania

Literatura a filozofia

Literatura a religia

Literatura a sztukaLista lektur
Arystoteles, Poetyka, przekł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983 (BN seria II, nr 209). Ze Wstępu fragmenty dotyczące „mimesis’ i „katharsis”; Z Poetyki rozdz.: I, IV, IX, XIV, XXIII, XXIV.

Eric D. Hirsch, Interpretacja obiektywna, przeł. P. Graff, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3.

R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1961, 1988. Stąd:

– § 25 Charakter quasi-sądów przysługujący zdaniom orzekającym w dziele literackim;

– § 47 Czy warstwa przedmiotowa spełnia w ogóle jakąś funkcje w dziele sztuki literackiej, § 48 Jakości metafizyczne, § 49 Jakości metafizyczne w dziele sztuki literackiej;

– § 55 Sens następstwa części dzieła literackiego;

– § 64 „Życie” dzieła literackiego w jego konkretyzacjach i jego przemiany jako następstwo różnic między nimi zachodzących.

M. A. Krąpiec, O filozofię kultury; Intencjonalny charakter kultury, [w:] tenże, Odzyskać świat realny, Lublin 1999.

A. Stoff, Literatura i czas, [w:] Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK: Literaturoznawstwo, pod red. J. Kryszaka, Toruń 1966 (oraz nadbitka).

W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983 (i wyd. nast.): rozdz. 1.1: „Twórczość” i pojęcia pokrewne oraz 4.2.1: Zasadnicze pytania dialektyki twórczości.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość