Strona główna

Kursywą wpisana jest literatura uzupełniająca. Polska literatura uzupełniająca zamieszczona jest także na końcu każdego rozdziału w podręczniku


Pobieranie 14.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.42 Kb.
Dr hab. Janina Czapska

Katedra Socjologii Prawa, ul. Bracka 12/214, dyżur w środy o godz. 16.15


Psychologia społeczna


Program dla studentów prawa i administracji

Kursywą wpisana jest literatura uzupełniająca. Polska literatura uzupełniająca zamieszczona jest także na końcu każdego rozdziału w podręczniku.

  1. Przedmiot i metody psychologii społecznej.

D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialidini, Psychologia społeczna, rozwiązane tajemnice, GWP 2002; B.Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002, D.G.Myers, Psychologia społeczna, Zysk i S-ka 2003. W tych podręcznikach znaleźć można informacje na temat wielu innych tematów objętych programem psychologii społecznej dla prawników.
2. JA: poznanie samego siebie, wybrane cechy osobowości; autorytaryzm, poczucie kontroli, poczucie bezpieczeństwa.

W. Domachowski, Poczucie umiejscowienia kontroli jako wymiar osobowości, w: W. Domachowski i in., Z zagadnień psychologii społecznej, PWN 1984, s. 37 i n.; K. Korzeniowski, Autorytaryzm i jego psychopolityczne konsekwencje, w: K.Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii politycznej, Zysk i S-ka, 2002, s. 59 i n.; M.Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 2001 (2 wyd.).
3. Podstawowe cechy poznawczej koncepcji człowieka, teoria dysonansu poznawczego. Człowiek poznawczym skąpcem i naiwnym psychologiem.

J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, różne wydania; R. J. Stenberg, Psychologia poznawcza, WSiP, 200, T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, 2000; T.Maruszewski, Psychologia poznania, GWP 200, F. Försterling, Atrybucje. Podstawowe badania i zastosowanie, GWP 2005.
4. Postawy, postawy a zachowanie, zmiana postaw, reklama, komunikaty podprogowe.

St. Nowak, (red.) Teorie postaw, PWN 1973; A.Jachnis, J.F.Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, 1998, D.Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy GWP 2003, Ph. Zimbardo, M. R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka 2004.
5. Konformizm, koncepcje człowieka wewnątrz- i zewnątrzsterownego.

D. Riesman, Samotny tłum, różne wydania; R.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2001; D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Scholar 2005.
6. Mała grupa społeczna, tłum, sekta, community. Grupy zadaniowe: efektywne wykonywanie zadań, syndrom grupowego myślenia

C. K. Oyster, Grupy, Zysk i S-ka, 2000; G. LeBon, Psychologia tłumu, różne wydania; M.Szostak, Sekty destrukcyjne, studium metodologiczno-kryminalistyczne, Zakamycze 2001; A. Kossowska, Funkcjonowanie kontroli społecznej, analiza kryminologiczna, Agencja Scholar, 1992, R. Brown, Procesy grupowe, GWP 2006.
7.Psychospołeczne aspekty negocjacji.

Zb. Nęcki, Negocjacje w biznesie, różne wydania, R.Fisher- W. Ury, Dochodząc do tak, negocjowanie bez poddawania się, PWE 1991; W.Ury, Odchodząc od nie, negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, 2000.
8. Komunikacja niewerbalna.

M.L.Knapp, J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum, 2000.

9.Behawiorystyczna koncepcja człowieka, teorie wymiany społecznej, determinanty społecznej atrakcyjności.

J.Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, różne wydania; M.Agryle, Psychologia stosunków międzyludzkich, różne wydania; I.Krzemiński, Co się dzieje między ludźmi, Open1999, Współczesne teorie wymiany społecznej, zbiór tekstów, red. M. Kempny, J. Szmatka, PWN 1992.
10.Psychodynamiczna koncepcja człowieka, mechanizmy obronne.

J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, różne wydania; P,Kutter, Współczesna psychoanaliza, psychologia procesów nieświadomych, GWP 1998, H. Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości, PWN 1986.
11. Zachowanie prospołeczne, empatia.

J. Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN 1979; M.H.Davis, Empatia, o umiejętności współodczuwania, GWP, 1999, D. Clarke, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, GWP 2005.
12. Źródła, przejawy i sposoby łagodzenia agresji.

A.Bandura, R.H.Walters, Agresja w okresie dorastania, PWN, 1968;A. Frączek, Socjalizacja a agresja, PWN 1993,B. Krahe, Agresja, GWP 2004.
13.Uprzedzenia i stereotypy.

M. Kofta, A. Jasińska, Kania (red.) Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wyd. Scholar, 2001; C.N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone (red.) Stereotypy i uprzedzenia, GWP 1999.
14.Zdrowie i środowisko.

J.F. Terelak, Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, 2001; G.S. Everly, R. Rosenfeld, Stres, przyczyny, terapia i autoterapia, PWN 1992, J. Strelau (red.) Osobowość a ekstremalny stres, GWP 2004.
15. Psychologia prawa.

A.Memon, A.Vrij, R.Bull, Prawo i psychologia, wiarygodność zeznań i materiału dowodowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.
Literatura:

Obowiązkowa: E.Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert, Psychologia społeczna, (w starszych wydaniach podtytuł: serce i umysł).

Lektury (należy wybrać jedną):

E.Fromm, Ucieczka od wolności, różne wydania (prawo i administracja);

W.Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005, rozdziały 1-6,11,14 (prawo i administracja);

A.Memon, A.Vrij, R.Bull, Prawo i psychologia, wiarygodność zeznań i materiału dowodowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003 (prawo);

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, różne wydania (administracja);.

M. Costanzo, Psychology Applied to Law, Thomson, Wadsworth 2004 (prawo i administracja);

S. Frosdick, P. Marsh, Football Hooliganism, Willan Publishing 2005 (prawo i administracja);

K.-P. Dahle, R. Volbert (hrsg.) Entwicklungspsychologische Aspekte der Rechtspsychologie, Hogrefe 2005, Teil 1-3.Egzamin trwa 70 minut i obejmuje dwie części:

  • opisową (50 minut) – dwa pytania- jedno z lektury, drugie „problemowe”;

  • test (20 minut) składający się z 20 pytań.

Za każdą część można otrzymać max. 20 punktów. Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć z każdej części min. 11 punktów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość