Strona główna

Laboratorium II rok


Pobieranie 14.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.64 Kb.

Laboratorium II rokNazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji
Semestr, rok, liczba godzin, liczba punktów ECTS: 3 semestr, pierwszy rok studiów 21 godzin,
Wymagania wstępne: Podstawy inforamtyki
Prowadzący: dr Wojciech Bożejko
Forma zajęć: laboratorium
Program nauczania:


 1. Wyszukiwanie informacji w internecie za pomocą wyszukiwarek internetowych. Rezerwacja miejsc noclegowych poprzez internet.

 2. Tworzenie serwisów internetowych za pomocą programu Microsoft FrontPage. Prosta strona domowa.

 3. FrontPage. Projekt serwisu dotyczącego wybranego regionu (np. Góry Sowie, Szczeliniec itp.).

 4. FrontPage. Tworzenie serwisu z użyciem narzędzi nawigacyjnych (przycisków i łączy pomocnych w poruszaniu się po serwisie).

 5. FrontPage. Tworzenie stron opartych na ramkach.

 6. Projekt serwisu z propozycjami wycieczek wraz z opisem trasy i zdjęciami oraz mapami tras (stworzonymi np. w oparciu o portale mapowe, jak np. www.pilot.pl, oraz program MSPaint).

 7. FrontPage. Zakończenie i ocena projektu serwisu internetowego

 8. Microsoft Access. Tworzenie tabel i proste kwerendy.

 9. Microsoft Access. Zaawansowane zapytania. Kwerendy wybierające, aktualizujące, tworzące tabele, usuwające. Formularze.

 10. Microsoft Access. Tworzenie raportów. Podsumowanie poznanych funkcji.


Literatura:

Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie. Mirosław Nalazek, Jerzy Moskała, Waldemar Błaszczuk, Krzysztof Łopaciński, Krzysztof Sikora ; Ministerstwo Gospodarki . - Warszawa : Polskie Zrzeszenie Hoteli, 2003.

Komputerowe systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych. Anna Wallis Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. Aleksandra Szwichtenberga i Włodzimierza Delugi .-Koszalin, 2000.

E-marketing turystyczny. Grzegorz Mentel W : Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. Aleksandra Szwichtenberga i Włodzimierza Delugi .-Koszalin, 2000.

Elektroniczne i multimedialne narzędzia przekazu informacji i dystrybucji wykorzystywane w turystyce. Piotr Gryszel Prace Naukowe AE Wrocław 2002.
Cel:

Zapoznanie studentów z rolą internetu w turystuce i rekreacji. Zastosowanie baz danych w obsłudze ruchu turystycznego.


Forma zaliczenia: obecność na zajęciach, kolokwium.

Laboratories Second Year

Name of course: Computer science in tourism and recreation
Semester, year, number of hour, number of ECTS credits: 3th semester, 21 hours,
Prerequisites: The basics of computer science
Teacher: Wojciech Bożejko, PhD
Format: laboratory
Content:


 1. Searching for information In the Internet by Internet search engines. Reservation of sleeping places via internet.

 2. Creating web services by Microsoft FrontPage program. Simple home page.

 3. FrontPage. Project of Web of the choosen region (i.e. Sowie Mountains, Szczeliniec etc.).

 4. FrontPage. Creating web with navigation tools.

 5. FrontPage. Creating pages based on frames.

 6. Project of web service with propositions of excursions with path description, photos and maps (created in i.e. www.pilot.pl, and MSPaint).

 7. FrontPage. Finishing and marking of the web service project.

 8. Service data bases in the Microsoft Access program. Using data bases creator.

 9. Creating a New data bases in Microsoft Access.

 10. Microsoft Access. Creating tables, queries, forms, reports.


Materials:
Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie. Mirosław Nalazek, Jerzy Moskała, Waldemar Błaszczuk, Krzysztof Łopaciński, Krzysztof Sikora ; Ministerstwo Gospodarki . - Warszawa : Polskie Zrzeszenie Hoteli, 2003.

Komputerowe systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych. Anna Wallis Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. Aleksandra Szwichtenberga i Włodzimierza Delugi .-Koszalin, 2000.

E-marketing turystyczny. Grzegorz Mentel W : Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych / pod red. Aleksandra Szwichtenberga i Włodzimierza Delugi .-Koszalin, 2000.

Elektroniczne i multimedialne narzędzia przekazu informacji i dystrybucji wykorzystywane w turystyce. Piotr Gryszel Prace Naukowe AE Wrocław 2002.


Objectives:
Acquainting with importance of the internet in tourism and recreation. Usage of data bases in tourism movement’ service.
Assessment: class participation, test.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość