Strona główna

Leader + korzenieprzysz ł o ś cipog ó r za wniosek o dofinansowanie projektu „ Korzenie Przyszłości Pogórza” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja


Pobieranie 100.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar100.01 Kb.
LEADER +

K O R Z E N I E P R Z Y S Z Ł O Ś C I P O G Ó R ZA
Wniosek o dofinansowanie projektu „ Korzenie Przyszłości Pogórza”

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – Pilotażowy Program LEADER + został wysoko oceniony przez Fundację Programów Pomocowych dla Rolnictwa i KS Ministerstwa Rolnictwa.

Na 162 wnioski otrzymał 7 pozycję w kraju w rankingu punktowym.

Na realizację projektu przyznano kwotę 666.140 zł.

Projekt realizowany będzie przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w skład którego wchodzą gminy; Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice

i Szerzyny. Projekt realizowany będzie od grudnia 2006 do czerwca 2008.

W ramach projektu realizowane będą zadania przyjęte w Programie Rozwoju Pogórza.

O realizacji projektu jego szczegółach oraz wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronach WWW.tuchow.pl oraz stronach gmin pogórzańskich współrealizujących projekt.
WIĘCEJ – O Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju

WIĘCEJ - O zadaniach które będą realizowane w ramach projektu.Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

powstało w wyniku realizacji projektu „Korzenie Przyszłości Pogórza”

w ramach Schematu I, Pilotażowego Programu „Leader +”

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 12 stycznia 2006 roku w Tuchowie.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zostało zarejestrowane w dniu 2 luty 2006

przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa Przedmieście.Wpis do KRS 0000250154 NIP; 9930473631 Regon; 120207254

Adres; ul. Chopina 10 33-170 Tuchów tel/fax 014 6525436
Obszarem działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju są gminy;

Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Szerzyny, Tuchów.
Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

 1. Janusz Kowalski – Prezes Tuchów

 2. Beata Jagodzińska – Z-ca prezesa Ryglice

 3. Elżbieta Lipenska – Z-ca prezesa Rzepiennik Strzyżewski

 4. Lidia Bajorek – Skarbnik Szerzyny

 5. Bogdan Wójcik – Sekretarz Gromnik

 6. Renata Górka – Członek zarządu Szerzyny

 7. Małgorzata Kras – Członek zarządu Gromnik

 8. Barbara Polek – Członek zarządu Tuchów

 9. Grzegorz Szymański – Członek zarządu Rzepiennik Strzyżewski

 10. Grzegorz Wojtanowski – Członek zarządu Ryglice


Komisja Rewizyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

11. Bernard Karasiewicz – Przewodniczący Ryglice

12. Kazimierz Fudala Rzepiennik Strzyżewski

13. Tomasz Pilch Szerzyny

Członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

 1. Mariusz Ryś Tuchów

 2. Roman Augustyn Szerzyny

 3. Ewa Bąk Ryglice

 4. Elżbieta Bąk Ryglice

 5. Władysław Biernacki Szerzyny

 6. Jadwiga Bryndal Rzepiennik Strzyżewski

 7. Józef Dudek Szerzyny

 8. Krystyna Dzierwa Ryglice

 9. Edward Faliszek Szerzyny

 10. Stanisława Gaj Gromnik

 11. Emilia Gąsiorowska Rzepiennik Strzyż

 12. Halina Gruszka Ryglice

 13. Antoni Gucwa Gromnik

 14. Stanisława Klaszyk Rzepiennik Strzyż

 15. Maria Klimczak Rzepiennik Strzyż

 16. Elżbieta Knapik Gromnik

 17. Mieczysław Kras Tuchów

 18. Andrzej Król Szerzyny

 19. Kazimierz Kurczak Tuchów

 20. Elżbieta Łempa Tuchów

 21. Zdzisław Maniak Ryglice

 22. Andrzej Marcinek Ryglice

 23. Eugeniusz Mazur Ryglice

 24. Bożena Mężyk Szerzyny

 25. Wojciech Michalik Tuchów

 26. Władysław Mitoraj Szerzyny

 27. Andrzej Mleczko Tuchów

 28. Andrzej Nalepa Ryglice

 29. Stanisław Nosek Gromnik

 30. Grażyna Pierz Rzepiennik Strzyżewski

 31. Roman Ryznarski Szerzyny

 32. Wojciech Sanek Ryglice

 33. Jadwiga Skowron Ryglice

 34. Jacek Słomski Szerzyny

 35. Jerzy Urbanek Tuchów

 36. Stanisław Wal Rzepiennik Strzyżewski

 37. Marcin Walocha Tuchów

 38. Grzegorz Wędrychowicz Rzepiennik Strzyżewski

 39. Agnieszka Zagórska Gromnik

 40. Wacław Cup Ryglice

 41. Andrzej Jezior Ryglice

 42. Krystyna Kamykowska Tuchów

 43. Jadwiga Gogola Tuchów

 44. Jadwiga Skowron Ryglice

 45. Jan Augustyn Gromnik

 46. Ryszard Wrona Tuchów


Zadania do realizacji w ramach Schematu II

Pilotażowego Programu Leader + (lata 2006 – 2008):na terenie gmin;

Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny.
Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Opis zadania:
Obszar działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju obfituje w różnorodne atrakcje turystyczne o charakterze kulturowym, przyrodniczym i materialnym. Walory środowiska naturalnego, do których niewątpliwie należy zaliczyć parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy), obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary leśne z dużą ilością gatunków fauny i flory tworzą niepowtarzalny i dobrze zachowany ekosystem. Atrakcje natury materialnej, takie jak: zabytkowe obiekty sakralne, tradycyjne budownictwo wiejskie, ścieżki rowerowe i konne, szlaki turystyczne, stare cmentarze przyciągają turystów. Doskonałym uzupełnieniem tej oferty są lokalne, pogórzańskie tradycje, obrzędy ludowe, produkty regionalne. Jednak nawet najbardziej atrakcyjne walory należy stale i systematycznie promować, kierując przekaz promocyjny do zidentyfikowanych wcześniej klientów.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju będzie stosowało wiele form promocyjnych skierowanych głównie do turystów z terenów pobliskich aglomeracji miejskich (Tarnów, Kraków, Rzeszów) oraz mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD i obszarów sąsiednich.

Niniejsze zadanie przewiduje opracowanie i wydanie następujących form promocyjnych:


 • wysokiej jakości folder poświęcony lokalnym walorom przyrodniczym, historycznym oraz ludowym (promocja pogórzańskiego dziedzictwa kulturowego, promocja spędzania wolnego czasu na terenie LGD, promocja lokalnej bazy turystycznej, promocja atrakcji turystycznych) – 5000 egzemplarzy, format A4, papier kredowy, kolorowy, forma tabloidu;

 • mapa turystyczna – materiał promujący lokalną bazę turystyczną, a w szczególności liczne szlaki piesze, ścieżki rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, miejsca atrakcyjne turystycznie, etc. – mapa rozkładana, 1500 egzemplarzy, kolorowa;

 • film promujący lokalne walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe – narzędzie do wykorzystania na targach turystycznych i samorządowych, podczas imprez i wydarzeń kulturalno-turystycznych, podczas wizyt międzynarodowych, etc. – publikacja na CD, czas trwania ok. 5 minut, 1500 egzemplarzy na CD, inne formy nośnika w małych ilościach;

 • publikacja stanowiąca zbiór lokalnych, pogórzańskich legend i podań ludowych wraz ze słownikiem opisującym pochodzenie historyczne wsi i przysiółków znajdujących się na terenie objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – objętość ok. 80 – 120 stron, format A4 lub B5, papier kredowy, kolorowy, ok. 1500 egzemplarzy;

 • publikacja stanowiąca zbiór tradycyjnych, lokalnych przepisów kulinarnych zebranych od miejscowych gospodarzy – objętość ok. 80 – 120 stron, format A4 lub B5, papier kredowy, kolorowy, ok. 1500 egzemplarzy.

Wszystkie formy promocyjne zawarte w niniejszym zadaniu zostały rzetelnie wyłonione jako materiały, które w sposób efektywny wpłyną na popularyzację obszaru LGD wśród turystów oraz gości przejeżdżających przez ten region. Obecnie na terenie działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju brakuje podobnych publikacji promocyjnych.

Materiały promocyjne będą dystrybuowane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz jego partnerów lokalnych, tj.: ośrodki kultury, samorządy lokalne, miejscowe organizacje pozarządowe, etc. Odbiorcami tych materiałów będą m.in.: turyści odwiedzający obszar LGD, uczestnicy targów i wystaw turystycznych oraz samorządowych, biura wycieczkowe i turystyczne z terenów sąsiednich dla obszaru LGD oraz z dużych aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów, Rzeszów, Górny Śląsk, Warszawa), goście zagraniczni, inne Lokalne Grupy Działania z terenu Polski i Europy.

Materiały promocyjne powinny zostać opracowane przed realizacją zadania o nazwie „Biesiada Pogórzańska – odkrywanie tajemnic”. Zadanie to wymaga intensywnej
i wielokanałowej promocji, a materiały, mające powstać w ramach niniejszego zadania będą jedną z form promocyjnych dla biesiad. Łącznie w realizacji tego zadania planuje się wydać ok. 11 tys. egzemplarzy różnorodnych materiałów promocyjnych.

Biesiada Pogórzańska – odkrywanie tajemnic”– cykl imprez kulturalno-turystycznych na terenie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.


Opis zadania:
Projekt pod nazwą Biesiada Pogórzańska – odkrywanie tajemnic” jest działaniem służącym integracji i logistycznemu rozplanowaniu wydarzeń kulturalnych i turystycznych odbywających się na terenie Pogórzańskiej Grupy Działania. Na terenie każdej gminy, wchodzącej w skład Pogórzańskiej Grupy Działania, organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-turystyczne o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Cieszą się one dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Jednak ich oddziaływanie na rozwój lokalnej gospodarki oraz aktywizację społeczności mogłoby być dużo większe, szczególnie że dotychczas wydarzenia te organizowane były bez jakiejkolwiek współpracy pomiędzy gminami i partnerami lokalnymi, bez żadnej wspólnej marki. Członkowie LGD – Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – zidentyfikowali podstawowe bariery, które uniemożliwiają poszczególnym wydarzeniom uzyskania odpowiedniego statusu promocyjnego. Do tych barier należą przede wszystkim:

 • brak wspólnej, identyfikowalnej marki dla wydarzeń kulturalno-turystycznych na obszarze objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju;

 • brak zintegrowanego kalendarza wydarzeń kulturalno-turystycznych organizowanych na obszarze LGD;

 • brak wspólnej promocji i planu marketingowego dla organizowanych imprez.

Działania związane z realizacją Biesiady Pogórzańskiej będą polegały na organizacji cyklicznych imprez kulturalno-turystycznych na terenie wszystkich gmin LGD. Wydarzenia te inspirowane będą już realizowanymi na terenie gmin imprezami kulturalno-turystycznymi, organizowanymi przez różnorodne instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Ranga wydarzeń oraz ich oddziaływanie na promocję regionu przyczyni się w znaczny sposób do rozwoju takich gałęzi lokalnej gospodarki, jak: agroturystyka, rzemiosło, usługi około turystyczne, handel, etc.

Do podstawowych działań realizowanych w ramach tego zadania należą: • ustalenie szczegółowego kalendarza imprez organizowanych w poszczególnych gminach LGD;

 • opracowanie atrakcyjnych scenariuszy wydarzeń;

 • organizacja imprez zgodnie z wypracowanym kalendarzem;

 • zapewnienie efektywnej promocji imprez pod wspólną marką „Biesiada Pogórzańska – odkrywanie tajemnic”;

 • zaangażowanie partnerów zewnętrznych do realizacji wydarzeń kulturalno-turystycznych.

Koncepcja „Biesiady Pogórzańskiej – odkrywania tajemnic” przewiduje realizację 10 cyklicznych imprez kulturalno-turystycznych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Cykl będą tworzyły następujące wydarzenia:
  1. Święty Walenty – tradycje lubeckie” – (Gmina Ryglice) – ryglicka biesiada ze świętym Walentym i kuligiem pogórzańskim. Jako główne atrakcje imprezy zaplanowano:

 • Pokazy pracy rzemieślników pogórzańskich (kiermasz rzemieślniczy, kiermasz potraw gotowanych w zimie i placków według starych receptur),

 • Biesiadę w kuźni u kowala pod nazwą „Tu Król Kazimierz tańczył z żoną kowala do samego rana” – pokazy tańców dawnych z Pogórza rodem m.in. z pogórzańskiej polki pśtykanej);

 • Występy zespołów pogórzańskich oraz konkurs „O Pogórzańską podkowę do polki pśtykanej”.

 • Odkryciem tajemnicy (produktem lokalnym) będzie: kulig ze świętym Walentym na przednich saniach, zupa z lubczykiem z Lubczy, kiełbasa wędzona na śliwowym drzewie, żona w kuźni kowala i polka pśtykano.  1. Pogórzańska Biesiada Młodzieży” – (Gmina Tuchów) – na biesiadzie spotka się młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin objętych ZSROW. Impreza dotyczyć będzie edukacji regionalnej młodzieży. Podczas pogórzańskiego spotkania młodzieży odbędą się:

 • Przegląd obrzędów i obyczajów Pogórza pod nazwą „Z opowieści dziadka Staszkowego” – jako przygotowane przez młodzież formy parateatralne,

 • Konkurs śpiewaczy pod nazwą „Ze śpiewnika ludowego Józka Pogórzańskiego”,

 • Kiermasz „Strawy babki Jagodziny”.

 • Happening artystyczny pod nazwą „Rysikiem po tablicy albo kursorem po Internecie”.

 • Odbędą się również wystawy prac plastycznych i fotograficznych młodzieży – konkurs „O Pogórzańską okiennice na świat”.

 • Odkryciem tajemnicy będzie: „Z opowieści dziadka Staszkowego”, „Ze śpiewnika ludowego Józka Pogórzańskiego”, „Strawy babki Jagodziny”.:
  .  1. Pogórzański Festyn Rodzinny” – (Gmina Gromnik) – biesiada w Gromniku to spotkanie rodzin pogórzańskich. Spotkanie pokoleń: „dziadków i ich dzieci, czyli ojców i dzieci ojców wnuków i prawnuków”. Festiwal kultury rodzin pogórzańskich, które „śpiewają, grają, piszą, malują, wytwarzają przedmioty zapomniane, a w domu przydatne codziennie”. Będą występy, koncerty, wystawy, kiermasze, gawędy. Będzie biesiada rodzin zainscenizowana na wzór zagrody gospodarskiej, w której toczyło się będzie przez dwa dni życie sobotnie i niedzielne na Pogórzu. Rodziny Pogórzańskie zapraszać będą gości
   i turystów do swoich gospodarstw na agroturystykę. Przewidziany jest również konkurs
   „O Pogórzańską kołyskę”. Odkryciem tajemnicy będą: rodzinne śpiewy i muzyka Pogórzańska, gawędy, zagroda gospodarska, gospodarstwa agroturystyczne.  1. Pogórzańska Biesiada bez Granic – europejskie spotkania LGD” – (Gmina Tuchów) – w biesiadzie udział wezmą członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz partnerzy z krajów Europy, zarówno wywodzący się z Lokalnych Grup Działania z krajów Unii Europejskiej, jak i z europejskich miast partnerskich gmin pogórzańskich. W ramach tej biesiady przewidziano:

 • Konferencję dotyczącą wymiany doświadczeń w kreowaniu rozwoju lokalnego pomiędzy małymi gminami i wspólnotami lokalnymi w europie;

 • Jarmark pogórzańsko-europejski, na którym prezentować się będą pogórzańskie
  i europejskie organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni oraz gminy;

 • Prezentacja kultur i folkloru pogórzańskiego i regionów europejskich reprezentowanych przez partnerów z zaproszonych gmin;

 • Kiermasz produktów lokalnych – pogórzańskich i europejskich;

 • Wystawa pod nazwą „Sposób na prezentację i promocję gminy” – doświadczenia partnerów z różnych części Europy;

 • Odbędzie się również „Pogórzańsko-Europejskie Wesele” zainscenizowane w plenerze.

 • Konkurs „O pogórzańską loskę kiełbasy i dynarek miodu”;

 • Odkryciem tajemnicy będzie: pogórzańska kiełbasa, miód i pogórzańskie mleczko, oraz latarnia ze starego węgierskiego szlaku handlowego.  1. Pogórzański Piknik Twórczości Artystycznej” – (Gmina Gromnik) – biesiada twórców kultury i artystów Pogórza. Na imprezie spotkają się twórcy kultury, którzy w plenerze będą malować i rzeźbić. Odtwarzać w sposób twórczy urok Pogórza i okolic. Plenerowi towarzyszyć będzie kiermasz sztuki pogórzańskiej, wystawy rzeźb i malarstwa. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja ziół polnych, a przede wszystkim zdrowych wód źródlanych mineralnych, występujących licznie na terenie Pogórza. Zaplanowane zostały również występy i koncerty chórów i orkiestr pogórzańskich. Przeprowadzony zostanie konkurs „O Pogórzańską konewkę wody”. Odkrywaniem tajemnicy będzie: woda mineralna z Suchej Góry, zioła polne, twórczość ludowa Pogórza – rzeźby i malarstwo.  1. Pogórzańskie Potyczki Strategiczne” – (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) – na imprezę ze wszystkich stron Pogórza i Małopolski przyjadą turyści i goście, aby pieszo, rowerami
   i konno, szlakami rowerowymi, pieszymi i trasami konnymi wędrować przez teren Pogórza. Rajd strategiczny rozpocznie się w kilku miejscach na terenie gmin tworzących Lokalną Grupę Działania, a zakończy w Rzepiennik Strzyżewskim. Na przygotowanym placu pogórzańskich gier strategicznych odbędą się:

 • Pogórzańska partia szachowa – figury w partiach to mieszkańcy Pogórza przebrani
  w stroje upodabniające ich do figur szachowych, przy czym pionki to miejscowy lud,
  a goście będą odgrywać starsze figury. Szachownicę będzie tworzył ogromny, odpowiednio przygotowany plac. Każdy ruch na szachach poprzedzony muzyką
  i gawędą, opowiastką lub historycznym wspomnieniem. Partie rozgrywane będą pomiędzy gminami, a gośćmi i turystami;

 • Poszukiwanie mapy Pogórza, ze wszystkimi jej skarbami, ukrytej w jajku rzepiennickim. To zabawa, która będzie wymagała chodzenia po wzgórzach i szukaniu jajka z mapą skarbów pogórzańskich;

 • Imprezie towarzyszyć będą kiermasze oraz wystawy, a przede wszystkim kiermasz kukieł i lalek ręcznie wytwarzanych;

 • Konkurs „O Pogórzańskiego droba”;

 • Odkryciem tajemnicy będzie: rzepiennicka uroda wzgórz i sekret w ludziach (pionkach) zawarty oraz w jaju odnaleziony.  1. Pogórzański Jarmark Ludowy” – (Gmina Szerzyny) – wydarzenie turystyczno-kulturalne propagujące lokalne, pogórzańskie obrzędy i tradycje. Jarmark będą tworzyły następujące atrakcje turystyczne:

 • Turniej sołtysów, żon sołtysów i ich sąsiadów ze wsi pogórzańskich – w tym sprawdzanie sołtysów na: chłopskość, na robotę w polu, na świętowanie, na rządzenie
  i na komputer; a ich żon na: kobiecość, na gotowanie, na pranie, na rządzenie
  i na kuchennego robota;

 • Cykl konkursów i zabaw pogórzańskich według starych podań i tradycji.

 • Jarmark wyrobów „drzewianych, wszystkich jakie w gospodarstwie występują
  i potrzebne są”. Poza tym na jarmarku będzie można zakupić również hafty koronkowe,
  klockowe i szydełkowane, wyroby słomkowe, z trzciny, rzeźby w kamieniu i drewnie.

 • Imprezie towarzyszyć będą występy zespołów pogórzańskich.

 • Konkurs „O Pogórzańską miskę i łyżkę na koronkowym obrusie”.

 • Odkryciem tajemnicy będzie: „drzewiane wyroby starocią jeszcze pachnące”, hafty wyżej wymienione., wyroby słomkowe, rola sołtysa we wsi – jako przewodnika kulturalnego.  1. Święto Ziarna i Słomy” – (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) – pogórzańskie święto ziarna i słomy, święto plonów pogórzańskich. W ramach niniejszej imprezy zaplanowano następujące wydarzenia:

 • Wystawa plastyki obrzędowej, pokazy wicia wieńców znanych w całej Małopolsce;

 • Wystawy bukietów z zasuszonych roślin, zbóż i ziół, zdobywających wielką popularność u odbiorców komercyjnych;

 • Wystawy oraz pokazy wytwórczości (warsztaty) ze słomy – pokrycia dachowe, materace słomiane, wyroby słomkowe;

 • Prezentacja obyczajów ludowych okresu żniw na Pogórzu;

 • Pokazy prac wiejskich – koszenia zbóż, młocenia, mielenia ziarna na mąkę, pieczenie chleba z łopaty na liściu kapuścianym;

 • Prezentacja starych, pogórzańskich zabytków kultury materialnej;

 • Prezentacja obrzędów i folkloru pogórzańskiego, strojów i kapeluszy słomianych;

 • Kiermasze potraw regionalnych, występy zespołów ludowych;

 • Prezentacja starych, ginących zawodów – konkurs ”O Pogórzański kapelus ze słomy”;

 • Odkryciem tajemnicy będzie: ziarno – praca, produkty spożywcze i dekoracyjne, słoma w codziennym użytku, stare pogórzańskie zawody, „strzecha na domu jak drzewiej
  i domu nowym”, ceramika i cegła – budulec jedynie sprawdzony przez wieki.  1. Pogórzańskie Święto Produktów Regionalnych” – (Gmina Szerzyny) – jarmark
   i okazja do zapoznania się z licznymi produktami regionalnymi Pogórza. Od wyrobów
   z drewna, metalu i kamienia, przez produkty ze słomy i ziół, aż do kulinarnych specjałów lokalnych. Turyści będą mogli zapoznać się i zakupić znane w regionie wyroby twórców
   z terenu Pogórza, podpatrzeć warsztat roboczy artystów, degustować miejscowe wyroby kulinarne, ze znanymi już w Polsce kiełbasą tuchowską oraz miodem na czele. Imprezie będzie towarzyszyć festiwal kwiatów – „Pogórzańskie święto malwy i kwiatów z wiejskich ogrodów”. Organizowane będą liczne konkursy: konkurs na najpiękniejszy ogród przy wiejskiej zagrodzie, konkurs na najprawdziwszy grzyb jadalny, „O Pogórzańską furmankę sołtysa”, prezentacje, wystawy oraz kiermasze kwiatów z wiejskich ogrodów. Zainscenizowany zostanie ogród wiejski pod oknem starego domu, gdzie będzie odbywała się cała impreza. Ponadto zaplanowano występy zespołów i artystów (muzyków
   i śpiewaków), „drużbów indywidualnych” (solo) na instrumentach „jaki kto wymyślił i jaki komu lepiej zagra”. Podczas imprezy przejdzie korowód drogą wiejską, odwiedziny chałup wiejskich, przejazdy konnymi zaprzęgami, tzw. furmankami z kapelami na wozach. Odkryciem tajemnicy będzie: produkty regionalne Pogórza, piękno malwy i innych tradycyjnych kwiatów wiejskiego ogrodu, indywidualizm artystyczny, przyśpiewki pogórzańskie oraz jadło.  1. Pogórzański Festiwal Kultury” – (Gmina Ryglice) – Wydarzeniem kulminacyjnym dla całego cyklu biesiad będzie Pogórzański Festiwal Kultury – impreza promująca dorobek kulturalny i ludowy wszystkich mieszkańców polskiego Pogórza (od Pogórza Wielickiego aż po Pogórze Przemyskie). Podobne wydarzenia kulturalne z wielkim powodzeniem są realizowane w innych regionach polski. Imprezy takie jak Festyn Kultury Góralskiej, Dni Kultury Kaszubskiej, Dni Kultury Śląskiej, czy Dni Kultury Kurpiowskiej posiadają już własną markę, przyciągającą na te tereny nie tylko twórców ludowych, artystów i muzyków, ale także ogromne rzesze turystów i przedsiębiorców. Pogórzański Festiwal Kultury, jako najważniejsza impreza cyklu zwanego „Biesiada Pogórzańska – odkrywanie tajemnic”, mógłby stać się ogromnym impulsem kulturalnym
   i gospodarczym dla gmin wchodzących w skład Pogórzańskiej LGD. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za słusznością tej idei jest fakt, iż do tej pory nie ma na Pogórzu wydarzenia na taka skalę, prezentującego ogromny dorobek kultury pogórzańskiej (teren sięgający od podnóży Beskidu Żywieckiego do Pogórza Przemyskiego). Podczas Festiwalu odbędą się prezentacje, konkursu i przeglądy folkloru ziem pogórzańskich (konkurs gawęd o przysiółkach we wsiach pogórzańskich, konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionu pogórzańskiego, prezentacja pogórzańskich „rzemiosł różnych i zapomnianych, a dziś przydatnych, prezentacja gospodarstw agroturystycznych, karczm i noclegowni. Odkryciem tajemnicy będzie: „Pogórze to nie Kraków i nie Zakopane, ale…?”. Pierwszy Pogórzański Festiwal Kultury odbędzie się w gminie Ryglice, a następne w kolejnych gminach Pogórzańskiej Grupy Działania.

Realizacja całego zadania przyczyni się również do utworzenia stałego kalendarza pogórzańskich imprez turystyczno-kulturalnych. Cały cykl 10 imprez będzie od tej pory systematycznie (corocznie) realizowany, kreując własną markę i rangę turystyczną. Szacuje się, że łącznie we wszystkich imprezach cyklu weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy turystów


i gości z Polski i zagranicy. Biesiady przyczynią się do wzrostu gospodarczego na terenie LGD, stając się „motorem napędowym” dla takich branż jak: turystyka, agroturystyka, rzemiosło ludowe i użytkowe, usługi i handel. Imprezy przyczynią się również do aktywizacji społeczności lokalnej i zainteresowania ich alternatywnymi źródłami dochodu (rzemiosło, agroturystyka, kuchnia regionalna, etc.), a wydarzenia turystyczno-kulturalne zapewnią im rynek zbytu dla wytwarzanych produktów i usług. Poza tym cykl będzie służył ścisłej integracji Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i partnerów publiczno-prywatnych, tworzących go. Integracja ta i współpraca zostaną także nawiązane z innymi Lokalnymi Grupami Działania, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Opracowanie dokumentacji merytorycznej i technicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Opis zadania:
Teren działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, skupiającego 5 gmin, stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny. Region ten skrywa bardzo wiele tajemnic dla potencjalnego turysty, stanowi doskonałe miejsce do odkrywania tych tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe mogą stanowić ogromny potencjał rozwoju dla tego rolniczego regionu. Jednak kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego opartego na turystyce i rekreacji jest opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania turystycznego, wspólnej dla całego obszaru LGD, będącej realnym studium wykonalności
i katalogiem projektów technicznych – gotowych do wdrażania. Pojedyncze jednostki gminne stanowią zbyt mały obszar (dysponujący zbyt małą ofertą), aby zainteresować potencjalnych turystów na taką skalę, która pozwoliłaby lokalnym gospodarstwom rolnym i mieszkańcom profesjonalnie zająć się obsługą ruchu turystycznego.

Koncepcja ta będzie pełniła kilka fundamentalnych funkcji dla rozwoju turystyki na terenie LGD: • organizowała i planowała ofertę turystyczną regionu w sposób jednolity i spójny, oparty na zidentyfikowanych potencjałach i walorach;

 • określała potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju turystyki, rekreacji, sportu i kultury na obszarze LGD – studium wykonalności, projekty techniczne;

 • porządkowała istniejącą infrastrukturę turystyczną, określając jej jednolitą wizualizację
  w całym regionie;

 • zawierała koncepcje techniczne (wraz z wizualizacją multimedialną i plastyczną) budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, tj.: ścieżki rowerowe i konne, szlaki piesze i narciarskie, punkty widokowe, miejsca wypoczynku, parkingi, mostki, ławeczki, barierki, tereny zielone, etc.;

 • zawierała projekty merytoryczne, promocyjne i prawne dla lokalnych produktów turystycznych, tj.: kiełbasa tuchowska, ogórki kiszone, zupa z lubczykiem, wyroby
  z drewna, etc.;

 • określała najefektywniejsze formy promocji i informacji dla poszczególnych elementów oferty turystycznej, potencjalnych odbiorców i kanały dystrybucji.

Koncepcja przede wszystkim powinna być dokumentacją merytoryczną i techniczną opisującą możliwości zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i sportowego Pogórza. Duży nacisk będzie postawiony na powiązanie poszczególnych walorów turystycznych w jedną, efektywnie promowaną ofertę. Jednolita marka dla bogatej oferty turystycznej to jedyna możliwość skutecznego promowania regionu. Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, usługowej, sportowej, rekreacyjnej, etc.) będzie materiałem niezwykle przydatnym w procesie poszukiwania inwestorów prywatnych oraz w przypadku korelowania niektórych inwestycji gminnych na tym obszarze (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, tereny zielone, etc.). Istotną kwestią pozostaje również modernizacja i rozbudowa już istniejącej infrastruktury turystycznej. Stworzenie powiązanego ze sobą systemu ścieżek rowerowych i konnych wraz z elementami małej architektury turystycznej (mostki, punkty widokowe, miejsca odpoczynku i biwakowe, karczmy, etc.) na bazie już istniejącej infrastruktury w poszczególnych gminach obszaru, może stać się jedną z największych atrakcji turystycznych całego polskiego Pogórza. Oferta ta musi być oczywiście powiązana z kalendarzem imprez turystyczno-kulturalnych, istniejącymi obiektami turystyczno-rekreacyjnymi (stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu rowerowego
i narciarskiego, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gastronomiczne, obiekty sportowe) oraz atrakcjami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, skałki, pomniki przyrody, etc.).

Koncepcja musi również przewidywać jednolite oznakowanie i wizualizację wszystkich elementów oferty turystycznej, począwszy od ścieżek rowerowych i konnych, szlakach pieszych i narciarskich, poprzez zabytki, atrakcje przyrodnicze, aż po obiekty infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego. Partnerem przy wizualizacji elementów oferty turystycznej może być lokalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji znaków i tablic informacyjnych lub lokalni twórcy i rzemieślnicy zajmujący się wytwarzanie elementów


z drewna (szczególnie duża liczba rzemieślników na obszarze LGD).

Niezwykle istotną kwestią jest również uzupełnianie oferty turystyczno-rekreacyjnej o znane w regionie lokalne produkty.

Doskonałym okresem dla zbierania oczekiwań turystów i gości, co do oferty turystycznej Pogórza, która powinna także zostać zawarta w koncepcji zagospodarowania, będzie cykl imprez turystyczno-kulturalnych „Biesiada Pogórzańska – odkrywanie tajemnic”. Podczas tych wydarzeń, gdzie wedle szacunków może uczestniczyć ok. kilkadziesiąt tysięcy osób, będzie można uzyskiwać opinie, oczekiwania i potrzeby. Informacje te mogą zbierać twórcy ludowi, sklepikarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystycznych, organizatorzy imprez oraz młodzież zaangażowana do biesiad. Dzięki tym informacjom koncepcja zagospodarowania turystycznego będzie bardziej odzwierciedlała oczekiwania turystów i gości.

Zadanie to powinno zostać zrealizowane na przełomie 2007 i 2008 roku (po zorganizowaniu pierwszego cyklu Biesiad Pogórzańskich), natomiast zbieranie informacji i materiałów będzie trwało przez cały 2007 rok.Pamiątki z Pogórza.
Opis zadania:
Gminy Pogórza nie dysponują obecnie żadną pamiątką tematycznie związaną z lokalną kulturą i tradycją, a każdy obszar mający aspiracje bycia centrum kulturowym i turystycznym regionu powinien dysponować zestawem pamiątek. Dlatego Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w ramach niniejszego działania podejmie się organizacji systemu produkcji pamiątek lokalnych w celu intensyfikacji promocji Pogórza i generowania pozytywnych skojarzeń z tym obszarem. PSR jako organizacja wiodąca opracuje regulamin i dokona ogłoszenia wśród mieszkańców gmin Pogórza konkursu na pamiątkę związaną z miejscem ich zamieszkania. Spośród dostarczonych prac, komisja wybierze kilka (do pięciu) rodzajów wyrobów, które w największym stopniu oddają „atmosferę Pogórza”, a ich autorzy – obok nagrody finansowej – otrzymają zlecenia wykonania odpowiedniej liczby pamiątek. Lokalne pamiątki w swej formie muszą nawiązywać do walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza oraz do tradycji rzemieślniczych, kultywowanych na tym obszarze nierzadko od wieków. Dlatego preferowane będą pamiątki związane z:

 • elementami drewnianymi,

 • malowaniem na drewnie,

 • malowaniem na szkle,

 • rzeźbiarstwem w drewnie i kamieniu,

 • kowalstwem, w tym artystycznym,

 • produktami ze słomy i wikliny.

Wykonane pamiątki (ok. 500) będą bezpłatnie rozdawane gościom i turystom przybywającym na imprezy organizowane w gminach Pogórza. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną dodatkowo pamiątkowe statuetki (ok. 100), które będą formą nagrody w festiwalach i zawodach przeprowadzanych w ramach corocznych imprez lokalnych i regionalnych. Statuetka będzie mieć jedną formę dla wszystkich pięciu gmin (np. wykonanie z drewna z elementami metalowymi) i także powstanie w wyniku konkursu ogłoszonego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. Pamiątki i statuetki będą także zaczątkiem Galerii Pogórza, która powstanie po 2008 r. i będzie skupiać lokalną twórczość rzemieślniczą i artystyczną.Oznakowanie i wizualizacja atrakcji turystycznych Gmin Pogórza
W pięciu gminach Pogórza brak obecnie jednolitego oznakowania atrakcji turystycznych, które podkreślałoby spójność lokalnej oferty turystycznej, a nie brakuje na tym obszarze atrakcji, które przyciągają turystów i atrakcji, które należy dla turystów wyeksponować. Realizacja zadania ma zatem na celu ułatwienie turystom identyfikację atrakcji turystycznych subregionu Pogórza i przybliżenie im wartości kulturowych oraz przyrodniczych tego obszaru. Wybór atrakcji turystycznych Pogórza do oznakowania tablicami dokonany zostanie w ramach działania ZSROW pn. „Opracowanie koncepcji merytorycznej i technicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru LGD”. Elementami, które będą brane pod uwagę w ramach procesu oznakowania powinny być m.in.:

 • ważniejsze zabytki,

 • atrakcje kulturowe,

 • atrakcje przyrodnicze,

 • miejsca widokowe,

 • ścieżki turystyczne,

 • szlaki turystyczne.

Faktyczny zakres zadania obejmie wykonanie 5 dużych tablic z mapą obszaru (np. o wymiarach 2 m x 1,5 m), wskazującą główne atrakcje turystyczne Pogórza, szlaki rowerowych, ścieżki edukacyjnych, etc. Tablice z mapami turystycznymi powinny zostać rozmieszczone w centralnych punktach pięciu gmin (np. rynek, plac przed siedzibą Urzędu Gminy), biorących udział w projekcie „Korzenie Przyszłości Pogórza”. Dodatkowo niniejsze zadanie zawiera wykonanie i umiejscowienie 50 mniejszych tablic (np. o wymiarach 50 cm x 50 cm), które zlokalizowane zostaną i opisywać będą konkretną atrakcję turystyczną tego obszaru. Na tablicy, obok opisu danego obiektu, znajdą się: logo Unii Europejskiej herby pięciu gmin uczestniczących w projekcie Leader+ oraz logo Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju jako głównego wykonawcy systemu oznakowania. Co oczywiste, wszystkie tablice zostaną wykonane według jednego wzoru, tak, aby nie pozostawiać turystom wątpliwości co do jednolitego systemu oznakowania i spójności oferty turystycznej subregionu Pogórza. Oznakowanie turystyczne gmin Pogórza wykorzystywać będzie doświadczenia programu realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego pn. „System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR”.Cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców gmin

Pogórza
Opis zadania:
Realizacja niniejszego zadania wpisuje się w modny w ostatnich latach nurt „społeczeństwa opartego na wiedzy”. Edukacja i aktywizacja osób dorosłych oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności powinno być jednym z istotnych elementów rozwoju społecznego gmin Pogórza. Przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Korzenie Przyszłości Pogórza” spotkania i warsztaty wykazały, że istnieje kilka grup tematów szkoleniowych, które należy podjąć bądź kontynuować dla mieszkańców pięciu gmin:

 • kursy związane z lokalną tradycją i kulturą, mające na celu kształtowanie często już zanikających umiejętności i zdolności (np. nauka szycia, w tym strojów regionalnych, nauka haftowania, nauka gotowania, wykorzystująca tradycje kuchni regionalnej, warsztaty kowalskie, warsztaty rzeźbiarskie, nauka gry na instrumentach muzycznych),

 • szkolenia dla przedsiębiorców i rolników (zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, zasady wypełniania wniosków o płatność obszarową, marketing, rozwój grup producenckich, rozwój rolnictwa ekologicznego),

 • szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców (racjonalna gospodarka odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii),

 • szkolenia z zakresu turystyki i agroturystyki (zasady zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej, promocja turystyczna),

 • szkolenia podnoszące umiejętności komputerowe (szkolenia z zakresu obsługi komputera, wykorzystania Internetu),

 • szkolenia z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (zasady zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na działalność organizacji pozarządowych, zasady działania wolontariatu, kształtowanie wśród mieszkańców „miękkich umiejętności”, np. wystąpienia publiczne, negocjacje, komunikacja interpersonalna).

Rolą Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w ramach realizacji niniejszego zadania będzie: identyfikacja potrzeb szkoleniowych mieszkańców bazująca na powyższej liście tematów, poszukiwanie partnerów prowadzących poszczególne tematy szkoleniowe, organizacja kalendarza szkoleń, nabór uczestników oraz techniczna organizacja szkoleń (wynajem sali i sprzętu, zapewnienie powielenia materiałów szkoleniowych). Zakłada się, że w dwóch etapach (liczących po 6 miesięcy) zorganizowanych będzie ok. 24 dni szkoleniowych (średnio 2 dni szkoleń w miesiącu). Po całym cyklu szkoleniowym dokonana zostanie przez podmiot zewnętrzny ewaluacja przeprowadzonych szkoleń i kursów. Wyniki ewaluacji szkoleń posłużą programowaniu właściwych tematów szkoleniowych w kolejnym okresie funkcjonowania LGD (2008-2013).Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej u partnerskiej LGD.
Opis zadania:
W ramach realizacji działania w początkowej fazie realizacji projektu zostanie przeprowadzona identyfikacja Lokalnych Grup Działania spoza Polski posiadających doświadczenie w wykorzystywaniu środków Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ i stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie działających na obszarach charakteryzujących się podobnymi uwarunkowaniami naturalnymi, społecznymi i gospodarczymi do terenu działalności Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zagraniczna Grupa powinna także mieć na swoim koncie szereg sukcesów związanych z przyciąganiem turystów, tworzeniem nowych miejsc pracy, czy promocją produktu lokalnego. Po identyfikacji potencjalnych partnerów LGD zostanie dokonany wybór najbardziej interesującej Grupy. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę te LGD, które uczestniczyły w Pogórzańskiej Biesiadzie Bez Granic – Europejskich Spotkaniach LGD. Następnie Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju wystąpi z prośbą o nawiązanie partnerstwa i zorganizowanie wizyty studyjnej. Udział w niej wezmą przedstawiciele Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Celem wizyty będzie przedstawienie doświadczeń zagranicznego partnera związanych z wykorzystywaniem środków IW Leadera+ do kreowania rozwoju danego obszaru. Wizyta obejmie m.in.: • wzajemną prezentację Grup oraz doświadczeń związanych z kierowaniem pracami LGD,

 • prezentację produktów lokalnych pochodzących z obszarów funkcjonowania obu LGD i sposobu ich promocji i upowszechniania,

 • przedstawienie zastosowanych przez zagranicznego partnera rozwiązań związanych z wykorzystywaniem lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych oraz podnoszeniem jakości lokalnych produktów,

 • dyskusję nt. problemów napotykanych w trakcie wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i sposobów ich rozwiązywania,

 • dyskusję nt. sposobów promocji działalności LGD oraz zachęcania mieszkańców obszaru do aktywnego włączania się w kreowanie rozwoju obszarów wiejskich,

 • identyfikację skutecznych metod monitoringu wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • omówienie możliwości dalszej współpracy obu Lokalnych Grup Działania,

 • imprezy integracyjne.


Powołanie Ruchomego Punktu Doradczego dla przedsiębiorców i rolników.
Opis zadania:
Realizacja zadania polegać będzie na uruchomieniu punktu świadczącego usługi doradcze dla mieszkańców pięciu gmin Pogórza.

Cechą charakterystyczną Ruchomego Punktu Doradczego (RPD) będzie jego mobilność. Nie będzie mieścił się w jednym miejscu, co znacznie utrudniałoby korzystanie mieszkańcom wszystkich pięciu gmin objętych działalnością Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, lecz będzie funkcjonował w wyznaczonych dniach we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego z obszaru wdrażania ZSROW. Pomieszczenia na działalność Punktu będą nieodpłatnie udostępniane przez urzędy gmin.

We wstępnej części realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram działalności Punktu. Harmonogram określi zakres świadczonych usług doradczych oraz konkretne daty spotkań w poszczególnych gminach. Będzie on uwzględniał rzeczywiste potrzeby obywateli pięciu gmin Pogórza. Po kilku miesiącach realizacji działania nastąpi weryfikacja harmonogramu i ewentualne jego dostosowanie do stopnia zainteresowania poszczególnymi tematami.

Do prowadzenia doradztwa będą wynajmowani specjaliści od konkretnego zagadnienia.

Potencjalny zakres świadczenia usług doradczo-informacyjnych przedstawia się następująco:


 • dostępne źródła finansowania projektów dla przedsiębiorców i rolników,

 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców,

 • zasady prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach,

 • doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców,

 • zasady prowadzenia gospodarstw ekologicznych,

 • tworzenie grup producenckich, forów i stowarzyszeń przedsiębiorców,

 • prowadzenie i promocja gospodarstwa agroturystycznego,

 • rejestracja i promocja produktów lokalnych,

 • wypełnianie wniosków o płatność obszarową,

 • możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Punkt będzie funkcjonował jeden dzień w miesiącu w każdej gminie (w sumie 5 dni w miesiącu). W trakcie jednego spotkania będzie poruszany jeden temat istotny dla lokalnych przedsiębiorców lub rolników. Zainteresowani będą obsługiwani na bieżąco. Jeśli okaże się jednak, iż liczba osób chcących skorzystać z doradztwa jest zbyt wysoka Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju będzie prowadziło zapisy na konkretną godzinę. RPD będzie prowadził ewidencję świadczonych usług.

W ramach promocji Punktu zostaną przygotowane materiały promujące jego działalność, które będą systematyczne dystrybuowane wśród mieszkańców pięciu gmin Pogórza.
Udział przedstawicieli obszaru w imprezach targowych.
Opis zadania:
Realizacja działania polegać będzie na organizacji udziału przedstawicieli pięciu gmin Pogórza w targach, które będą doskonałą okazją do promocji lokalnych produktów, nawiązania kontaktów biznesowych, a także pozyskania nowych rynków pracy.

Często jednak informacja o tego rodzaju wydarzeniach nie dociera do bezpośrednio zainteresowanych, a udział pojedynczego przedsiębiorcy w imprezie promocyjnej może wykraczać poza możliwości finansowe w szczególności małego, czy też średniego podmiotu gospodarczego. Dlatego też będą zorganizowane wyjazdy na tego rodzaju wydarzenia.

Przedsiębiorcy z terenu obszaru wezmą udział w dwóch imprezach targowych:


 1. Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw agroturystycznych oraz poszczególnych gmin będą prezentować ofertę wypoczynku w kwaterach agroturystycznych na obszarze wdrażania Programu Rozwoju Pogórza. Jednocześnie oferta wzbogacona zostanie o degustacje potraw regionalnych (m.in. kiełbasy tuchowskiej i miodu tuchowskiego), a także wystawę pogórzańskiego rękodzieła ludowego.

 2. Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. W trakcie targów przedstawiciele pięciu gmin Pogórza obok prezentacji własnych produktów będą mieli okazję zapoznać się z dostępnymi technologiami usprawniającymi obróbkę drewnem, a także wziąć udział w Rzemieślniczym Forum Drzewnym, gdzie będą dyskutowane bieżące, ciekawe tematy dotyczące branży drzewnej.

W ramach realizacji działania zostanie wykupione stoisko umożliwiające prezentowanie ofert przedsiębiorstw z obszaru wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie także zorganizowana rekrutacja uczestników obu imprez targowych oraz dojazd reprezentantów terenu pięciu pogórzańskich gmin. W trakcie targów będą wykorzystywane ulotki i foldery promocyjne poszczególnych przedsiębiorców, a także te, które powstaną w efekcie wdrożenia zadania nr I.1. z tematu wiodącego Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem LGD – folder, mapa turystyczna, film promujący obszar, powstałe publikacje.

W przypadku, gdyby wymienione imprezy wystawiennicze nie były organizowane zostanie podjęta decyzja o udziale w innych targach o podobnej tematyce.Obsługa administracyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Opis zadania:
Realizacja działania polegać będzie na stworzeniu warunków do sprawnego funkcjonowania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. W tym celu na cały okres realizacji projektu zostanie zatrudniony personel administracyjny oraz księgowy (w sumie 1,25 etatu), którego zadaniem będzie prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, organizacja i przygotowywanie dokumentacji na spotkania LGD oraz wszystkie organizowane w ramach Schematu II wydarzenia, prowadzenie rekrutacji na konferencje i szkolenia, przygotowywanie od strony merytorycznej materiałów informacyjnych i promocyjnych wydawanych podczas wdrażania ZSROW. Rolą personelu księgowego będzie także przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu finansowanego ze środków SPO – ROL – wniosków o płatność, rozliczeń i innych niezbędnych dokumentów finansowych. Personel będzie udzielał informacji o wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wszystkim zainteresowanym działalnością Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz realizacją projektu w ramach Schematu II PPL+, w tym przede wszystkim lokalnym mediom i mieszkańcom pięciu gmin Pogórza.

Jednocześnie we wstępnej fazie (etap I projektu) realizacji działania dojdzie do uruchomienia Biura LGD. W tym celu Lokalna Grupa Działania wynajmie pomieszczenie biurowe. Do biura zostanie zakupiony niezbędny sprzęt: komputer wraz z drukarką i oprogramowaniem, telefon z faksem oraz wyposażenie pomieszczenia (np. meble). Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zostanie podłączone do sieci internetowej. Ponadto LGD zakupi rzutnik multimedialny, który będzie wykorzystywany w trakcie spotkań i szkoleń.

W trakcie całej realizacji Schematu II będą ponoszone wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura, obejmujące m.in. koszty wynajmu lokalu, utrzymania i konserwacji pomieszczeń oraz sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, związane z użytkowaniem sieci internetowej.

Obok działalności Biura bardzo istotną rolę przy zarządzaniu projektem, jak i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich odegrają Członkowie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Będą oni podejmować decyzje związane z realizacją projektu w ramach Schematu II, monitorować wdrażanie ZSROW, a także przekazywać w okresach pomiędzy zebraniami wszystkich członków Stowarzyszenia bieżące informacje o działalności Lokalnej Grupy Działania oraz realizowanych przez nią przedsięwzięciach podmiotom delegującym członków LGD oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom pięciu gmin Pogórza. Wskazana działalność Członków Zarządu LGD będzie skupiać się przede wszystkim na gminach, z których pochodzą poszczególni Członkowie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Ze względu na objęcie kilku gmin obszarem działalności LGD wdrażanie ZSROW będzie wiązało się z licznymi wyjazdami przedstawicieli Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zarówno do miejscowości pięciu gmin Pogórza, jak i poza obszar działalności Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu realizowanego ze środków „Pilotażowego Programu Leader+” reprezentantom LGD będą pokrywane koszty delegacji i przejazdów przedstawicieli PSR.

W celu usprawnienia komunikacji wewnątrz Pogórzańskiego Stowarzyszeniu Rozwoju zostanie zakupionych pięć laptopów (po jednym na obszar każdej gminy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Członków Zarządu, jak i inne osoby działające w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Laptopy będą wykorzystywane także w trakcie świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorców i rolników w poszczególnych gminach. Ponadto zostanie przygotowana i uruchomiona strona internetowa, na której będą systematycznie uaktualniane informacje dotyczące wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.Uwaga - Pełny tekst Programu Rozwoju Pogórza w tym założenia na lata 2008-2013

znajduje się w siedzibie stowarzyszenia ( Tuchów – Dom Kultury

ul. Chopina 10) oraz w urzędach gmin, a Programem Rozwoju Pogórza

dysponują członkowie zarządu stowarzyszenia z tych gmin, wymienieni

w składzie zarządu jak powyżej.

Na podstawie Programu Rozwoju Pogórza dokumentacji projektu opracował:

Zarząd Stowarzyszenia
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość