Strona główna

Leonardo da Vinci informacja o projekcie partnerskim


Pobieranie 36.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.56 Kb.
Leonardo da Vinci


INFORMACJA O PROJEKCIE PARTNERSKIM

realizowanym przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w ramach programu LIFELONG LEARNING (LLP) – Leonardo da Vinci


Współdziałanie regionów europejskich na rzecz wzmacniania internacjonalizacji kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego
European Regions Enhancing Internationalization of Vocational Education and Training (EREI-VET)
EREI-VET CZĘŚĆ I. GENEZA PROJEKTU
Projekt EREI-VET jest wynikiem wspólnej, ponad 17 letniej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanej na początku poprzez Dolny Śląsk i Dolną Saksonię, która z czasem przekształciła się we współpracę wielu regionów europejskich. Najważniejsze spotkania i konferencje z ostatnich lat:
Grudzień 2005 r. BERLIN

Spotkanie przygotowawcze Niemiecko-Polskiego Sympozjum Kształcenia Zawodowego. Vorbereitungsgespräch Deutsch-Polnisches Berufsbildungssymposium

Uczestnicy: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Jan Kaminski, Ryszard Pronobis. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Brandenburgii i Dolnej Saksonii.
Kwiecień 2006 r. BRAUNSCHWEIG

Niemiecko-Polskie Sympozjum Kształcenia Zawodowego.

Uczestnicy: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Beata Pawłowicz, Jan Kamiński, Ryszard Pronobis, uczniowie dolnośląskich szkół zawodowych (20), nauczyciele (7). Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Dolnej Saksonii oraz Stowarzyszenia InWent, uczniowie i nauczyciele niemieckich szkół zawodowych.
Grudzień 2006 r. WROCŁAW

Spotkanie przygotowawcze Niemiecko-Polskiego Sympozjum Kształcenia Zawodowego.

Uczestnicy: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Beata Pawłowicz, Jan Kamiński, Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Dolnej Saksonii oraz Stowarzyszenia InWent.
Listopad 2007 r. WAŁBRZYCH

Niemiecko-Polskie Sympozjum Kształcenia Zawodowego.

Uczestnicy: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Beata Pawłowicz, Jan Kamiński, uczniowie dolnośląskich szkół zawodowych, nauczyciele . Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Dolnej Saksonii oraz Stowarzyszenia InWent, uczniowie i nauczyciele niemieckich szkół zawodowych.
Październik 2008 r. CIEPLICE

Spotkanie przygotowawcze Niemiecko-Polskiego Sympozjum Kształcenia Zawodowego.

Uczestnicy: Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: Beata Pawłowicz, Jan Kamiński, Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Dolnej Saksonii oraz Stowarzyszenia InWent.
Celami ww. spotkań i sympozjów były: robocze kontakty polskich i niemieckich uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół; prezentacje systemów kształcenia zawodowego Polski i Niemiec; organizowanie i wspieranie praktyk zagranicznych uczniów niemieckich w polskich zakładach oraz polskich w Niemczech; prezentacja doświadczeń i przykładów dobrych praktyk a także przedstawianie programów wsparcia projektów unijnych. Ponadto, dyskutowane były takie zagadnienia jak: polityka EU w kwestii kształcenia zawodowego, wprowadzenie ECVET, Europejskie Ramy Kwalifikacyjne, standaryzacja kwalifikacji zawodowych, nowa generacja programów kształcenia UE; inicjatywa EUROPASS, wzajemne uznawanie kwalifikacji, etc. Rezultatem odbytych konferencji było nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Oświaty Rządu Dolnej Saksonii Republiki Federalnej Niemiec oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skutkujące między innymi ustaleniem zasad wzajemnej krótko i długoterminowej wymiany uczniów oraz nauczycieli szkół zawodowych polskich i niemieckich a także powstanie koncepcji rozszerzenia dotychczasowej polsko – niemieckiej współpracy o inne europejskie regiony i wykorzystanie w tym celu funduszy europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci.

22. – 23. Kwiecień 2009 r.

KONFERECJA w SOLTAU. Dolna Saksonia. Niemcy.
Pierwsza konferencja przygotowawcza projektu o roboczej nazwie:

Networking of European Regions to enhance Mobility in Vocational Education and Training - Sieć Regionów Europejskich dla Wzmocnienia Mobilności Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.
Organizatorzy konferencji:

Wielonarodowa konferencja zmierzająca do uruchomienia projektu EREI-VET. W konferencji wzięli udział: Pani Dagmar Ouzoun – Dyrektor Programu LLP ds. Kształcenia Zawodowego Komisji Europejskiej, dyrektorzy i nauczyciele niemieckich szkół zawodowych oraz przedstawiciele władz oświatowych i dużych instytucji edukacyjnych z następujących regionów: Brandenburg (Germany), Andalusia (Spain), Apulia (Italy), Central-Greece (Greece), Champagne (France), Fryslân (Netherlands), Greater Poland (Poland), Lower Saxony (Germany), Lower Silesia (Poland), North-Trøndelag (Norway), Overijssel (Netherlands), Tuscany (Italy), Upper Normandy (France), Uusimaa (Finland). Podczas konferencji uzgodniono wspólny plan działania zmierzający do uruchomienia projektu oraz opracowano i przedstawiono przykład tzw. uniwersalnego profilu szkoły (placówki zawodowej) - formularza który w ujednolicony i krótki sposób charakteryzuje szkołę na forum międzynarodowym.Soltau 2009. Otwarcie konferencji.


Soltau 2009. Wystąpienie Pani Dagmar Ouzoun – Dyrektora Programu LLP (Lifelong Learning Programme)

Komisji Europejskiej.

Reprezentujący Dolny Śląsk wizytator KO Jan Kamiński przedstawił region oraz zaprezentował 6 profili dolnośląskich szkół i placówek zawodowych, które zadeklarowały wolę przystąpienia i uczestnictwo w przygotowywanym projekcie.Soltau 2009. Sala obrad.Soltau 2009. Wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego.Soltau 2009. Wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Soltau 2009. Wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego.8. – 10. listopada 2009r.

KONFERENCJA w CÁDIZ. Andaluzja. Hiszpania.
Druga konferencja przygotowawcza projektu o roboczym tytule:

Networking of European Regions to enhance Mobility in Vocational Education and Training - Sieć Regionów Europejskich dla Wzmocnienia Mobilności Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.
Organizatorzy konferencji:


  • European Commission's General Directorate of Vocational Education, Training and Lifelong Learning Programme,
  • Junta de Andalucia. Consejería de Educación, Dirección General de Formación Profesional Y Educación Permanente

  • Niedersächsisches Kultusministerium in Lower Saxony.

Konferencja w Cadiz 2009. Praca grup roboczych w sali posiedzeń.


Druga wielonarodowa konferencja stanowiła kontynuację prac spotkania w Soltau zmierzających do uruchomienia projektu EREI-VET. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych i dużych instytucji edukacyjnych z następujących regionów: Andalucia (Spain), Champagne (France), Fryslân (Netherlands), Greater Poland (Poland), Lower Saxony (Germany), Lower Silesia (Poland), North-Trøndelag (Norway), Sjæland, Denmark, Tuscany (Italy), Upper Normandy (France), Uusimaa (Finland).
Dolny Śląsk reprezentowany był przez Panią Kurator Beatę Pawłowicz oraz wizytatora Jana Kamińskiego. Celem konferencji było wypracowanie wspólnego, merytorycznego stanowiska wśród przedstawicieli regionów wyrażających wolę przystąpienia do projektu, sformułowanie tematu, ustalenie podstawowych tez, zadań i terminów projektu oraz omówienie sposobu przygotowania aplikacji Lifelong Learning Call for Proposal 2010. Opierając się na przykładzie: Call 27/2009 – EU Commission, sformułowano następujące priorytety planowanego projektu:
1. promowanie i ułatwianie współpracy i wymiany doświadczeń realizacji głównego celu

pomiędzy partnerami projektu,2. ułatwianie i wspomaganie poszukiwań dobrej jakości firm/organizacji realizujących

praktyki i staże.3. promowanie i wspieranie mobilności zawodowych uczniów na poziomie narodowym,

regionalnym i branżowym.4. opracowanie jakościowych kryteriów komunikacji w procesie organizowania mobilności,

5. ułatwianie procesu uznawania rezultatów mobilności zawodowych i uzyskiwanych

umiejętności,6. ułatwianie organizacji przygotowywania miejsc odbywania praktyk podczas mobilności,

7a. utworzenie platformy www służącej jako pojedynczy interface informacyjny i

komunikacyjny mobilności międzyregionalnych,7b. gromadzenie i udostępnianie informacji dla organizacji, przedsiębiorstw,

pracodawców, zainteresowanych partycypowaniem w mobilnościach.8. promowanie wiedzy o systemach kształcenia zawodowego innych krajów i regionów,

9. kreowanie efektu synergii pomiędzy różnymi inicjatywami i działaniami projektu,

10.a grupowanie i upowszechnianie istniejących źródeł i narzędzi takich jak strony www,

modele, projekty pilotażowe i przykłady dobrej praktyki,10.b rozwijanie narzędzi Komunikacji i wymiany informacji pomiędzy kompetentnymi

ciałami,


11. promowanie mobilności zawodowych, zdobytych kwalifikacji i kompetencji.

Wizyta grupy uczestników konferencji w szkole zawodowej w Cadiz.


Ponadto uzgodniono, że

  • w przypadku akceptacji projektu zorganizowane zostaną następujące konferencje:
Conference

Where

When

1.

Kick-off


Reims / Champagne Ardenne

France


September 2010

2.

Mobility in EuropeCopenhagen / Sjaelland

Denmark


April 2011

3.

Quality standardsSevilla / Andalusia

Spain


September 2011

4.

Communication in and outLeeuwarden / Friesland

NetherlandsSpring 2012

5.

EvaluationWrocław / Dolny Śląsk

Polska


June 2012
  • członkami Sieci mogą być:

Regionalne władze oświatowe,

Sieci szkół danego regionu,

Zespoły szkół lub/i Centra kształcenia praktycznego (jeżeli dany region nie jest zaangażowany w projekcie)


  • podczas konferencji praca uczestników organizowana będzie w grupach roboczych,

  • koordynatorem projektu będzie Dolna Saksonia , zastępcą: Dolny Śląsk,

  • roboczy tytuł projektu: Network of European Regions and regional networks to enhance mobility in vocational education and training zostaje przeformułowany do postaci: European Regions Enhancing Internationalization of Vocational Education and Training (EREI-VET) stanowiącej oficjalnie zgłoszony tytuł projektu,

  • każdy region będzie indywidualnie aplikował o środki do swojej Narodowej Agencji.

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja przedstawia wyłącznie poglądy jej autora. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja programu LLL nie są odpowiedzialne za jakąkolwiek formę użycia informacji zawartych w treści tej publikacji.str.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość