Strona główna

{libe}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości I Spraw Wewnętrznych


Pobieranie 53.26 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.26 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

LIBE_PV(2006)0904_1PROTOKÓŁ

Posiedzenie w dniu 4 września 2006 r., w godz. 19.00–20.30

STRASBURG

Stefano Zappalà (wiceprzewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 4 września 2006 r. o godz. 19.16.

 1. Wystąpienia posłów dotyczące sytuacji na Wyspach Kanaryjskich:

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Manuel Medina Ortega, Giusto Catania, Bill Newton Dunn, Stefano Zappalà, Jeanine Hennis-Plasschaert.

 1. Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący Stefano Zappalà poinformował o kilku zmianach w porządku dziennym (przesunięcie punktu dotyczącego pytania ustnego do Rady na inny termin, dodanie głosowania nad sprawozdaniem Jeana Lamberta dotyczącym wizyty na Wyspach Kanaryjskich oraz nad sprawozdaniem w sprawie strategicznej koncepcji walki z przestępczością zorganizowaną).
Porządek dzienny z powyższymi zmianami został przyjęty. 1. Delegacja na Wyspy Kanaryjskie: głosowanie nad sprawozdaniem Jeana Lamberta

Głos zabrali: Jean Lambert, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antonio Masip Hidalgo, Jeanine Hennis-Plasschaert, Giusto Catania, Ewa Klamt, Johannes Blokland, Wolfgang Kreissl-Dörfler.
Jean Lambert złożył wniosek o włączenie dodatkowego ustępu, który został przyjęty jednomyślnie.

Sprawozdanie zostało następnie przyjęte jednomyślnie.
 1. Wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

LIBE/6/34438

* 2006/0803 (CNS) 05417/2006 -C6-0072/2006


Sprawozdawca: Claude Moraes (PSE) PR - PE 374.139v01-00

AM - PE 376.618v01-00

- Termin składania poprawek: 17.07.2006 r., godz. 12.00

- Przyjęcie projektu sprawozdania


Przewodniczący Stefano Zappalà zaproponował przełożenie głosowania nad sprawozdaniem Claude’a Moraesa w sprawie wynagrodzeń podstawowych i dodatków pracowników Europolu; sprawozdawca wyraził zgodę na przełożenie głosowania. 1. Regulamin pracowniczy Europolu

LIBE/6/34440

* 2006/0804 (CNS) 054208/2006 -C6-0073/2006


Sprawozdawca: Claude Moraes (PSE) PR - PE 374.140v01-00

AM - PE 376.619v01-00

- Termin składania poprawek: 17.07.2006 r., godz. 12.00

- Przyjęcie projektu sprawozdania

Przewodniczący Stefano Zappalà zaproponował przełożenie głosowania nad sprawozdaniem Claude’a Moraesa w sprawie regulaminu pracowniczego Europolu; sprawozdawca wyraził zgodę na przełożenie głosowania. 1. Budżet na 2007 r.: sekcja III – Komisja

LIBE/6/33251

2006/2018 (BUDG)


Sprawozdawca: Gérard Deprez (ALDE) PA - PE 376.432v02-00
- Termin składania poprawek: 21.08.2006 r., godz. 12.00

- Przyjęcie projektu opinii


Przedm. właśc.: BUDG James Elles (PPE-DE) PE374.140v01-00

Głos zabrali: Gérard Deprez, Inés Ayala Sender, Marie-Line Reynaud i Giusto Catania.


Sprawozdanie Gérarda Deprez zostało przyjęte jednomyślnie. 1. Budżet na 2007 r.: inne sekcje

LIBE/6/33291

2006/2018B (BUDG)


Sprawozdawca: Gérard Deprez (ALDE) PA -PE 376.433v02-00

- Termin składania poprawek: 21.08.2006 r., godz. 12.00

- Przyjęcie projektu opinii
Przedm. właśc.: BUDG Louis Grech (PSE)
Głos zabrali: Gérard Deprez, Inés Ayala Sender, Marie-Line Reynaud i Giusto Catania.
Komisja przystąpiła do głosowania.

Następujące poprawki zostały przyjęte: 5615, 5614, 5616, 5617, 5618, 5619, 5612, 5613, 5601, 5602, 5639, 5603, 5608, 5610, 5627, 5621, 5622, 5623, 5630, 5624, 5625, 5626, 5628, 5600, 5604, 5605, 5606, 5607

Następujące poprawki zostały odrzucone lub nie podlegały głosowaniu: 5637, 5633, 5636, 5611, 5609, 5635, 5632, 5638

Sprawozdanie Gérarda Deprez zostało przyjęte jednomyślnie.

 1. Uwzględnianie między państwami członkowskimi Unii Europejskiej wyroków skazujących w przypadku nowego postępowania karnego

LIBE/6/27435

* 2005/0018(CNS) COM(2005)0091 - C6-0235/2005

DT - PE372.172v01-00

PR - PE376.343v01-00

AM - PE376.627v01-00

Sprawozdawca: Panayiotis Demetriou (PPE-DE)


- Termin składania poprawek: 20.07.2006 r., godz. 12.00

- Przyjęcie projektu sprawozdania


Komisja przystąpiła do głosowania.
Następujące poprawki zostały przyjęte: 1, 2, 3, 4, 17 + popr. ustna, 6, 18, 19, 8, 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Następujące poprawki zostały odrzucone: 5, 7 i 18


Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.

9. Wymiana poglądów w sprawie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wykorzystywania danych dotyczących nazwisk pasażerów (PNR) w celu zapobiegania aktom terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym przestępczości zorganizowanej (przy drzwiach zamkniętych)

LIBE/6/38316 AM -PE376.449v01-00

RR - PE376.425v02-00

Sprawozdawca: Sophia in 't Veld (ALDE)

2006/2193(INI) B6-0382/2006

Przedm. właśc.: LIBE Sophia in 't Veld PE376.425v02-00

PE376.449v01-00
Głos zabrali: Sophia in 't Veld, Stefano Zappalà, Ignasi Guardans Cambó, Giusto Catania, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Denise Sorasio (Komisja Europejska), p. Kaukoranta (fińska prezydencja Rady), Sarah Ludford, Martine Roure, Elly de Groen-Kouwenhoven.  10. Sprawy różne
  Przewodniczący Stefano Zappalà poinformował o przełożeniu na późniejsze posiedzenie punktów dotyczących sprawozdań Kingi Gál (plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006–2010) oraz Billa Newtona Dunna (strategiczna koncepcja walki z przestępczością zorganizowaną) i zamknął posiedzenie o godz. 20.46.  11. Termin i miejsce następnego posiedzenia

12 września 2006 r., wtorek, w godz. 9.00–12.30, Bruksela

12 września 2006 r., wtorek, w godz. 15.00–18.30, Bruksela

13 września 2006 r., środa, w godz. 9.00–12.30, BrukselaLISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA


Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Stefano Zappalà (1eVP); Stavros Lambrinidis (2e VP)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Marco Cappato, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Javier Moreno Sánchez, Bill Newton Dunn, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides178 (2)

Inés Ayala Sender, Manuel Medina Ortega

183 (3)
46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Marian-Jean MarinescuPor invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Jaskowiak

Council Presidency: Heydemann, KaukorantaComisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Adamo, Costa Rosa, Sorasio

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organOtros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Boerekamp, Valassopoulou, Valente

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE


ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM


UEN

NI


Isaacs, Speiser

Lemarchal, Panzetti

Rasmussen, Marzocchi, Chesenelong

Robert, Sidenius

Boggio, Tamburini, Stavinoha
Locati

Mazzotti

Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ Directoraten generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL


DG EXPO

DG INFO


DG PERS

DG IFIN


DG TRED

DG FINS

Genta

AndrésServicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Duintjer Tebbens, Caiola

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

De Capitani, Cahen, Calers, Castagnoli, Ilario

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ Assistenter

Götz, De Groot

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice Chair(wo)man/ Vice Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/TjänstemanPV\629194PL.doc
PE378.531v01-00PL PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość