Liceum, Technikum HistoriaPobieranie 12.32 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar12.32 Kb.
Liceum, Technikum Historia

Klasa II Lekcja 100 Dział: Wiek XIX i początek wieku XX (historia Polski)


Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej.
1. Odziały walczące po stronie państw centralnych (z Austriakami przeciwko Rosjanom)
a. Pierwsza Kompania Kadrowa w sierpniu 1914 wkracza do Królestwa Polskiego


 • I wojnie Światowej brało udział około 2 milionów żołnierzy pochodzenia polskiego.

 • Józef Piłsudski w Galicji utworzył - Kompanię Kadrową w sierpniu 1914 r wkroczyła do Królestwa Polskiego - chciał wybuchu powstania antyrosyjskiego –nie udało się


b. Legiony Polskie (Józef Piłsudski)


 • Legiony - 15 tysięcy żołnierzy - polskie mundury, dowódcy i język.


2. W 1915 Niemcy i Austria zajmują Królestwo Polskie
a. Akt 5 listopada 1916


 • Zapowiadał utworzenie po wojnie samodzielnego Królestwa Polskiego (monarchia dziedziczna)

 • Wzywał do tworzenia armii (Polskich Sił Zbrojnych) i walki po stronie państw centralnych.
 • Tymczasowa Rada Stanu –mianowana przez okupantów –namiastka Polskiej władzy


b. W 1917 Kryzys przysięgowy- polscy legioniści odmawiają służby w armii niemieckiej


 • W 1917 r. chciano wcielić – Legiony do Polskich Sił Zbrojnych, -legioniści odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu.
 • Inicjatorem „kryzysu przysięgowego” był Józef Piłsudski - przewidywał klęskę państw centralnych.
 • Legionistów z zaboru rosyjskiego internowano, a z Galicji wcielono do armii austriackiej.

 • Józef Piłsudski uwięziony w Magdeburgu.

 • W 1917 państwa centralne powołały - Radę Regencyjną w miejsce TRS


3. Odziały Polskie po stronie Ententy
a. Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu (R. Dmowski, I. Paderewski )
b. 1917 powstanie tzw. Błękitnej Armii we Francji (dowódca gen. Józef Haller)


 • Zdobycie władzy w Rosji przez bolszewików - zainteresowanie państw Ententy kwestią polską.

 • USA, Wielka Brytania, Francji - utworzenie niepodległego państwa polskiego za jeden z celów wojny.

4. Powstanie nowych państw w Europie Środkowo - Wschodniej


 • Europę Środkowo- Wschodniej okupowały wojska Niemiec i Austro-Węgier, lecz zdemoralizowani klęską żołnierze myśleli głównie o powrocie do domów.

 • Narody Europy Środkowo-Wschodniej podjęły próbę tworzenia własnej państwowości.
 • W latach 1917-1918 proklamowano powstanie:
 • Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kijowie

 • Litwa

 • Białoruś.

 • Czechosłowacji.


a. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi (w 3 dni później dostaje on pełnie władzy)


 • Rada Regencyjna - X 1918 - wydaje manifest do narodu polskiego – w którym mówi o niepodległym państwie,
 • Polska Komisja Likwidacyjna – X 1918 -Galicja (Wincenty Witos) budowanie polskiej władzy

Zadanie domowe str. 370
2. Zapoznaj się z fragmentem aktu 5 listopada 1916 r. jakie były najważniejsze postanowienia aktu?. Odpowiedz również, jaki zaborcom przyświecał faktyczny cel wydania tego aktu?


 • Akt gwarantujący Polakom powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego. Nie zostały sprecyzowane granice przyszłej monarchii. Akt zawierał natomiast sformułowania dotyczące stworzenia armii polskiej. Wydanie aktu wiąże się z faktem, że przedłużająca się I wojna światowa zmusiła państwa centralne do poszukiwania rekruta w okupowanym Królestwie Polskim.Pytania sprawdzające:
1. Wskaż przejawy aktywności militarnej Polaków podczas wojny po stronie państw centralnych oraz Ententy.


 • Odziały walczące po stronie państw centralnych (z Austriakami przeciwko Rosjanom)

Pierwsza Kompania Kadrowa w sierpniu 1914 wkracza do Królestwa Polskiego. Legiony Polskie (Józef Piłsudski). Odziały Polskie po stronie Ententy: Błękitna Armia we Francji (dowódca gen. Józef Haller)100©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy