Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona1/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Rozkład materiału do klasy Va na rok szkolny 2015/2016

Monika Czerkas
DZIAŁ


LICZBA JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

TEMAT ZAJĘĆ


MATERIAŁ

WYMAGANIA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

(kursywą oznaczono cytaty z wymagań ogólnych podstawy programowej)
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

CELE OPERACYJNEUWAGI

ŚRODKI

DYDAKTYCZNE

I. DZIWNY TEN ŚWIAT
ZACHWYCAJACY KOSMOS1.

Chcemy wiedzieć więcej.


Na dobry początek – Jan Lechoń „Preludium”.

Podręcznik:

Plansza Dziwny ten świat, s. 8.


Podręcznik:

Jan Lechoń Preludium,


s. 10
Zeszyt ćwiczeń,

część 1. Schemat nr 1I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji

III. Tworzenie

wypowiedzi

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji

II. Analiza

i interpretacja

III. Tworzenie

wypowiedzi • rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania

się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

 • formułuje pytania do tekstu

 • identyfikuje nadawcę wypowiedzi

 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
  i przenośnym

 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą

rzeczywistością

 • odczytuje sytuację przedstawioną na rysunku: czynności postaci, cel spotkania

 • określa czynniki pomagające
  i utrudniające odbiór informacji

 • sporządza notatkę z tekstu słuchanego

 • redaguje pytania, wykorzystując podane słownictwo

 • gromadzi informacje o osobie mówiącej

 • określa nastrój wiersza

 • stosuje w wypowiedzi związki wyrazowe określające nastrój osoby

www

Wypowiedź naukowca
2.

Jakie tajemnice kosmosu czekają na odkrycie?Podręcznik:

Tajemnice kosmosu, s.12I. Odbiór wypowiedzi

 • odczytuje fotografie, rysunekII. Analiza

i interpretacja
 • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego

 • określa sytuację przedstawioną na rysunku

III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy wypowiedzi
  w następujących formach gatunkowych: opis przedmiotu

 • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie
  i w piśmie na tematy poruszane na lekcji


 • opisuje fotografię, korzystając
  z podanego słownictwa

 • tworzy wypowiedź uzasadniającą z wykorzystaniem podanych czasowników

 • formułuje pytania

 • formułuje kilkuzdaniową wypowiedź

3.

Doskonalimy czytanie.
Podręcznik:

Ziemia we wszechświecie (fragm. książki Ericha Überlackera Kosmos.
U granic przestrzeni
i czasu
), s. 14


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

 • rozwija umiejętność

poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

 • rozumie tekst informacyjny

 • wyszukuje informacje, korzystając z różnych źródeł
III. Tworzenie

wypowiedzi • czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu,

właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację

 • tworzy notatkę z tekstu informacyjnego

 • czyta tekst głośno, wyróżniając ważne informacje

4.,5.

Uzasadniamy pisownię wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennym.Podręcznik:

„Pierwsze lądowanie na Księżycu”, Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennym, s. 16


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 2
Zeszyt ćwiczeń, część1. Ortografia. Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch wymiennymi i z ó, ż niewymiennymi


III. Tworzenie

wypowiedzi
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę: o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych)

 • zna reguły pisowni wyrazów z ó, rz, h wymiennymi

 • uzasadnia pisownię wyrazów z ó, rz, h
6.

Test na wejście „Aktor”I.1.1, I.1.3, I.2.1, III.1.1,

III.1.5, III.1.6, III.2.5, III.2.6


7.

Kim jest podmiot liryczny


w wierszu Antoniego Wita „Noc”?

Podręcznik:

Antoni Wic Noc, s. 18


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 3

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

 • opisuje osobę mówiącą (podmiot liryczny)

 • rozróżnia autora, osobę mówiącą, czytelnika
III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy wypowiedź w roli (osoby mówiącej)

8,9,10,11

„W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz- film.


12

„Wędrujemy śladami Stasia i Nel”- kartkówka.


13.

Przygoda, która fascynuje i przeraża- uwolnienie się z rąk porywaczy.


14.

Jakim chłopcem był Staś Tarkowski?


15.

„W pustyni i w puszczy”- praca klasowa.

1. Najciekawsza historia Stasia i Nel- opowiadanie.

2. Wśród dzikiej przyrody Afryki- opowiadanie twórcze.

3. Podziwiam Cię- list do Nel
I.1.1, II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.7, II.2.9, II.2.10, II.2.11, III.1.1, III.1.3, III.1.5, III.1.6, III.1.7


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji

II. Analiza

i interpretacja

III. Tworzenie

wypowiedzi
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

 • sprawnie czyta teksty głośno
  i cicho

 • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

 • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych w tekście • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

 • wyraża swój stosunek do postaci

 • charakteryzuje i ocenia bohaterów

 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
  i przenośnym

 • odczytuje wartości pozytywne
  i ich przeciwieństwa wpisane
  w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada)
 • formułuje pytania do tekstu

 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

 • tworzy wypowiedzi pisemne
  w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opis postaci, prosta notatka

 • wyszukuje i czyta odpowiednie fragmenty tekstu

 • porządkuje wydarzenia

 • określa motywy postępowania bohaterów

 • wyjaśnia znaczenie przenośne frazeologizmów
  z rzeczownikiem wyobraźnia

 • podaje cechy kontrastowych postaci z punktu widzenia innych postaci • zna treść lektury

 • określa swoje wrażenia czytelnicze

 • prezentuje własne zdanie na temat roli wyobraźni

 • ocenia opowiadanie kolegi według podanych kryteriów

 • porównuje tekst literacki
  z odpowiednim fragmentem filmu, określając środki wyrazu tych przekazów

 • określa wartości reprezentowane przez kontrastowo zestawione światy (i postacie)tworzy notatki
16.

To się zdarzyło niedaleko Rzeszowa... Pisownia wyrazów z rz niewymiennym.Podręcznik:

„Co się zdarzyło rzeźbiarce Katarzynie?” Pisownia wyrazów z rz niewymiennym, s. 20


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • identyfikuje treści opowiadania na podstawie rysunków
III. Tworzenie

wypowiedzi • pisze poprawnie pod względem ortograficznym

 • tworzy spójne teksty związane
  z poznanymi tekstami kultury

 • poprawnie zapisuje wyrazy
  z rz niewymiennym

 • opowiada

17.

Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd (Lucy i Stephen Hawking „Jerzy i tajny klucz do Wszechświata”).Podręcznik:

Lucy i Stephen Hawking Jerzy i tajny klucz do Wszechświata (fragm.), s. 23I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji
 • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi

 • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

 • wyodrębnia najważniejsze elementy treści tekstu
II. Analiza

i interpretacja • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
  i przenośnym

 • wyjaśnia znaczenie przenośne wypowiedzi

III. Tworzenie

wypowiedzi • sporządza plan odtwórczy wypowiedzi

 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach
 • tworzy plan tekstu

 • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź

18.

Wyobrażenie świata


w wierszu Czesława Miłosza „Przypowieść
o maku”.
Gość z kosmosu z wizytą
u Panoramiksa, Asteriksa
i Obeliksa.

Podręcznik:

Czesław Miłosz Przypowieść o maku,


s. 27

Podręcznik:

René Goscinny, Albert Uderzo Kiedy niebo spada na głowę (fragm.), s. 29


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • sprawnie czyta teksty głośno
  i cicho

 • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych
  w tekście

 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
  w wypowiedzi

 • korzysta z informacji

 • czyta wiersz (cicho)

 • wnioskuje o cechach przypowieści

 • określa sens przenośny wyrazów w wierszu

www

II. Analiza

i interpretacja • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

 • tworzy ilustrację do wiersza

 • wyodrębnia obrazy poetyckie

III. Tworzenie

wypowiedzi

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat, prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

 • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego;

rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie

 • opisuje i ocenia ilustrację do wiersza

 • czyta ze zrozumieniem tekst

informacyjny

 • odczytuje z rysunku sposoby porozumiewania sięII. Analiza

i interpretacja • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
  i przenośnym
III. Tworzenie

wypowiedzi • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie
  i w piśmie na tematy związane
  z poznawanymi tekstami kultury


 • tworzy wypowiedź w roli postaci (komiksu)

 • opisuje projekt komiksu

19,20.

LEKTURA


Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród (całość)

Tajemniczy ogród, reżyseria Agnieszka Holland

 1. Pierwsze spotkanie z bohaterami tajemniczego ogrodu.

 2. Uwaga! Tajemnica.

 3. Tajemnica pierwsza: dom.

 4. Tajemnica druga: dziecko.

 5. Tajemnica trzecia: ogród.

 6. Odkrywcy tajemnic.

21.


Która postać najbardziej zaciekawia i wzrusza? Dlaczego?
22.

Jakie czary nadały sens życiu Mary i Colina?


23.

Praca klasowa.


1. Tajemniczy ogród i jego wpływ na dzieci- opowiadanie.

2. Wyprawa do tajemniczego ogrodu- sprawozdanie.I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • sprawnie czyta teksty głośno
  i cicho

 • określa temat i główną myśl tekstu

 • identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy

 • odróżnia zawarte w tekście informacje walne od drugorzędnych

 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
  w wypowiedzi

 • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście
 • przyporządkowuje bohaterów wydarzeniom

 • gromadzi słownictwo wokół pojęcia tajemnica

 • wyszukuje w tekście
  i gromadzi informacje dotyczące domu pana Crawena, jego mieszkańców, panujących tam obyczajów

 • wyodrębnia motyw ogrodu
  w powieści, określa sens dosłowny i przenośny ogrodu

 • gromadzi informacje
  o bohaterce ze świadomością korzystania z opinii narratora i innych postaci

 • na podstawie cytatów określa zmiany w wygładzie
  i postępowaniu postaci
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

 • wyraża swój stosunek do postaci

 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego

 • wyodrębnia wątki i wydarzenia

 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
  i przenośnym

 • zna tekst lektury

 • określa swoje wrażenia czytelnika, korzystając
  z przygotowanego słownictwa

 • określa swój stosunek do postaci

 • określa funkcje elementów filmu (montaż, ścieżka dźwiękowa, plany filmowe)
III. Tworzenie

wypowiedzi • sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy
  i szczegółowy)

 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z poznanymi tekstami kultury

 • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej

 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • tworzy plan szczegółowy wydarzeń fragmentu fabuły

 • opowiada wydarzenia według planu

 • formułuje wnioski końcowe lekcji

 • tworzy tekst użytkowy związany tematycznie
  z lekturą

 • nadaje tytuł kadrowi, scenie lub ujęciu filmowemu
SPRAWDZANE

WYMAGANIA • odróżnia autora od osoby mówiącej

 • identyfikuje osobę mówiącą

 • wyodrębnia obrazy poetyckie w wierszu

 • rozumie znaczenie przenośne wypowiedzi poetyckiej

 • określa nastrój wiersza

 • odczytuje sytuacje na podstawie ilustracji

 • zna reguły pisowni wyrazów z ó, rz, h wymiennymi

 • uzasadnia pisownię wyrazów ó, rz, h

 • poprawnie zapisuje wyrazy z rz niewymiennym

 • redaguje wypowiedź kilkuzdaniową związaną z tekstem kultury
ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA

24.

Jak starożytni Grecy wyobrażali sobie świat?Podręcznik:

Wojciech Rzehak Początek świata (fragm. książki Mitologia), s. 32


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 4

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija umiejętność

poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

 • poznaje biblijną wizję stworzenia świata
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna mitologiczne i biblijne wyobrażenia dotyczące powstania świata

 • porównuje wyobrażenia
  o powstaniu świata
  w różnych kulturach

III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy spójne teksty na tematy związane z poznanymi tekstami kultury

 • tworzy spójną opowieść ustną

25.

Bogowie kontra ludzie w micie


o Prometeuszu.

Podręcznik:

Wanda Markowska Prometeusz (fragm. książki Mity Greków


i Rzymian
), s. 35
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 5

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • nadaje tytuły rysunkom zgodnie z treścią tekstu, tworząc plan wydarzeń  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość