Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona2/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • wyraża swój stosunek do postaci

 • zna mit o Prometeuszu

III. Tworzenie

wypowiedzi • sporządza plan wypowiedzi

 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • uzupełnia artykuł hasłowy

 • redaguje wypowiedź oceniającą z wykorzystaniem podanego słownictwa

26.

Dlaczego zmieniają się pory roku? Opowiadamy mit o Demeter


o Korze.

27.


Demeter i Kora- umiejętność wypowiadania się.

Podręcznik:

Wanda Markowska Demeter i Kora (fragm. książki Mity Greków


i Rzymian
), s. 39
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 6

I.1.1, I.1.4, II.1.1, II.2.3, II.2.11I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost

 • tworzy słowniczek postaci mitologicznych
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna mit o Demeter i Korze
III. Tworzenie

wypowiedzi • sporządza plan ramowy
  i szczegółowy wypowiedzi

 • tworzy spójne teksty na tematy związane z poznanymi tekstami kultury
 • uzupełnia plan szczegółowy wydarzeń

 • pracując w grupie, przygotowuje i przedstawia scenkę na podstawie mitu

 • opowiada wydarzenia
  z punktu widzenia postaci

 • redaguje tekst związany
  z lekturą

28.

Jak wygląda pałac władcy mórz?

Piszemy list
w imieniu Amfitryty.


Podręcznik:

Jan Parandowski Królestwo morza (fragm. książki Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian), s. 44


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 7

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost

 • odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna wierzenia starożytnych Greków dotyczące podwodnego królestwa Posejdona

III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy wypowiedzi pisemne
  w następujących formach gatunkowych: opis przedmiotu, zaproszenie

 • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

29.,30

Co wiemy o rzeczowniku?

Rzeczowniki własne
i pospolite, konkretne
i abstrakcyjne.

31.


Podręcznik:

„Listy z podróży


z gramatyką w tle”.

Części mowy – rzeczownik. Podział rzeczowników, s. 48


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Rzeczownik
Zeszyt ćwiczeń, część1. Ortografia. Pisownia wyrazów wielką literą

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik

 • uzupełnia zdania rzeczownikami

 • rozróżnia rzeczowniki pospolite i własne, konkretne i abstrakcyjne
III. Tworzenie

wypowiedzi • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
  o sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych)

 • rzeczowniki własne pisze wielką literą

32.

Dlaczego starożytni Grecy czcili bogów wiatrów ?Podręcznik:

Jan Parandowski Mówiono, że wiatry są boskiego pochodzenia (fragm. książki Mitologia. Wierzenia


i podania Greków
i Rzymian
), s. 51
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 8
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Czytanie ze zrozumieniem. Opowieść z Wyspy BanksaI. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych w tekście

 • wnioskuje o znaczeniu wiatru na różnie dziedziny działalności człowieka

 • wnioskuje o przyczynach powstania kultu wiatru
II Analiza
i interpretacja

 • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna wierzenia starożytnych Greków dotyczące wiatrów

III. Tworzenie

wypowiedzi • formułuje pytania do tekstu

 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • formułuje pytania do tekstu

 • stosuje nazwy oznaczające położenie geograficzne,
  w tym nazwy kierunków, synonimiczne nazwy wiatru

 • przygotowuje prezentację
  i przedstawia bohatera

 • redaguje dialog w roli postaci

33.

Pracujemy ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych.Podręcznik:

„Pracujemy ze słownikami”. Słownik wyrazów bliskoznacznych, s. 54


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Zabawy słowem. Korzystamy ze słownika wyrazów bliskoznacznych

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • korzysta z informacji zawartych w słowniku wyrazów bliskoznacznych

 • rozróżnia wyrazy bliskoznaczne (synonimy)

 • korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznychIII. Tworzenie

wypowiedzi • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • stosuje nazwy określające zjawiska pogodowe

 • zastępuje synonimami powtarzające się wyrazy

34.

Gdyby nie gniew Posejdona… – opowiadamy mit o tułaczce

Odyseusza.

35.

36.

„Przygody Odyseusza”- film.Podręcznik:

Jan Parandowski Tułaczka Odyseusza (fragm. książki Mitologia i podania Greków


i Rzymian
), s. 138
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 16
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Czytanie ze zrozumieniem. Greckie wyrocznie

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji

II. Analiza

i interpretacja


III. Tworzenie

wypowiedzi • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

 • identyfikuje na mapie miejsca, które odwiedził Odyseusz

 • określa przyczyny
  i skutki wydarzeń w micie • zna mit o Odyseuszu

 • wyodrębnia wydarzenia tworzące akcję

wyodrębnia wątek

redaguje list w roli postaci


37.,38

Tworzymy komiksowa wersję mitu


o Heliosie
i Faetonie.

39.


„Andromeda i Tezeusz”- film
40,41

„Herkules”- film


42

„Obrońcy Olimpu”- film.


43.

Mity greckie- test.
Podręcznik:

Jan Parandowski Helios


i Featon
(fragm. książki Mitologia. Wierzenia
i podania Greków
i Rzymian
), s. 56

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

 • zna pojęcia mit, mitologia
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna wybrane mit o Heliosie

III. Tworzenie

wypowiedzi • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

II.1.2, II.1.3, II.2.3, II.2.7, II.2.9,

II.2.11, III.1.5, III.1.7


44.

Co oznacza tęcza w biblijnej opowieści o potopie?Podręcznik:

Anna Kamieńska Potop, s. 58


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 9
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Różne formy wypowiedzi. Plan szczegółowy

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

 • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

 • wyjaśnia przyczynę zesłania na ziemię potopu

 • wyjaśnia sens przenośny wyrażenia tęcza przymierza

 • korzysta ze słownika frazeologicznego
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna historię biblijnego potopu
III. Tworzenie

wypowiedzi


 • uzupełnia szczegółowy plan wydarzeń

 • opowiada według planu
45.

Opisujemy arrasy królewskie
Podręcznik:

Na królewskich arrasach, s. 65I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

 • odczytuje treść opowieści biblijnej na arrasachII. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna historię biblijnego potopuIII. Tworzenie

wypowiedzi • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

 • uzupełnia wypowiedź rozwinięciem i zakończeniem
46.,47.

Przypomnienie wiadomości


o odmianie rzeczownika.

Temat i końcówka fleksyjna rzeczownika.

Pisownia nie z rzeczownikami.
48.

Rzeczownik- sprawdzian.Podręcznik:

„Listy z podróży

z gramatyką w tle”. Odmiana rzeczowników. Pisownia nie
z rzeczownikami, s. 66
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Odmiana rzeczownika
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia nie z częściami mowy – rzeczownik


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozpoznaje w tekście przypadki, liczby, rodzaje gramatyczne – rozumie ich funkcje
  w wypowiedzi

 • uzupełnia tekst rzeczownikami

 • stosuje poprawne formy przypadka, liczby, rodzaju rzeczownikówIII. Tworzenie

wypowiedzi • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
  o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych)

 • oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego rzeczownika, wyróżnia tematy oboczne

 • poprawnie zapisuje nie
  z rzeczownikami

49.

W telewizyjnym studiu.PROJEKT

Jaka będzie pogoda?,


s. 70


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

www

Program informacyjny: prognoza pogodyII. Analiza

i interpretacja • wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (programu informacyjnego), potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa)

 • omawia cechy charakterystyczne programu informacyjnego

 • określa tworzywo programu telewizyjnego: ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa

LEKTURA

50.,51.


Astrid Lingren „ Bracia Lwie Serce”- film
52.

Geneza utworu i gatunek.


53.

Problem życia i śmierci.


54.

Astrid Lingren „ Bracia Lwie Serce”- praca klasowa.


1. Gdybym znalazł się w Mangijali.

2. Przeprowadzę wywiad z braćmi lub z Karolem, lub z Jonatanem.I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • określa temat i główną myśl tekstu

 • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych w tekście

I.1.2,II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.2,

II.2.3, II.2.7, II.2.9, II.2.10, II.2.11,

III.1.1, III.1.3, III.1.5, III.1.6, III.1.7 • określa czas i miejsce wydarzeń, bohaterów

 • rozróżnia bohaterów głównych od epizodycznych, fantastycznych od realistycznych

 • gromadzi informacje na temat bohaterów

 • wnioskuje o skutkach postępowania (przestrzegania, łamania zasad)

 • określa temat (tematykę) powieści
II. Analiza

i interpretacja • odróżnia realizm od fantastyki

 • omawia akcję, wyodrębnia wydarzenia

 • odczytuje wartości pozytywne
  i ich przeciwieństwa wpisane
  w teksty kultury

 • opowiada fragment akcji, nadaje mu tytuł

 • ocenia postawę bohateraIII. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z poznanymi tekstami kultury

 • tworzy regulamin baśniowej krainy

 • redaguje streszczenie

 • projektuje okładkę książki
SPRAWDZANE WYMAGANIA • rozróżnia mitologiczną i biblijną wersję powstania świata

 • zna mit o Prometeuszu, Demeter i Korze, podwodnym królestwie

 • zna opowieść biblijną o potopie

 • gromadzi słownictwo do opisu postaci, uwzględniając różne opinie

 • rozróżnia rzeczowniki pospolite i własne, konkretne i abstrakcyjne

 • podaje wyrazy bliskoznaczne (synonimy)

 • poprawnie zapisuje nie z rzeczownikami

 • uzupełnia plan szczegółowy wydarzeń

 • tworzy wypowiedź w roli postaci literackiej


W ZWYKŁY I NIEZWYKŁY SPOSÓB O ZJAWISKACH

zwykły i niezwykły


NIEZWYKŁY SPOSÓB

O ZJAWISKACH55.

„Kto z kim przestaje, takim się staje” – poetycka charakterystyka bohaterów wiersza Juliana Tuwima „Dwa wiatry”.

Nagrywamy swoje recytacje. Konkurs.


Podręcznik:

Julian Tuwim Dwa wiatry, s. 72I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych w tekście

 • uzupełnia wniosek podanym słownictwem
II. Analiza

i interpretacja
 • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym

 • rozpoznaje w tekście literackim… wyraz dźwiękonaśladowczy…

 • tworzy ilustrację do wiersza

 • wyodrębnia obrazy poetyckie

 • określa cechy, zachowania
  i czynności bohaterów (lirycznych)

 • rozpoznaje wyrazy naśladujące dźwięki i określa ich rolę w wierszu

III. Tworzenie

wypowiedzi • recytuje teksty poetyckie, podejmując próbę głosowej ich interpretacji

 • czyta/recytuje wiersz

56.57.

Przypomnienie wiadomości


o przymiotniku.Podręcznik:

„Listy z podróży

z gramatyką w tle”. Części mowy – przymiotnik, s. 75
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Przymiotnik


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji
 • rozpoznaje w tekście przypadki, liczby i rodzaje gramatyczne – rozumie ich funkcje
  w wypowiedzi
III. Tworzenie

wypowiedzi • pisze poprawnie pod względem ortograficznym…
 • poprawnie zapisuje nie

z przymiotnikiem

 • stosuje poprawne formy przypadka, liczby i rodzaju przymiotnika

58.

Pobudzić wyobraźnię… – epitet.


O dwóch słońcach
w wierszu Józefa Ratajczaka.

Podręcznik:

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz. Księga II (fragm.), s. 78


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 10
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Zabawy słowem. Malujemy słowem. Epitet

Podręcznik:

Józef Ratajczak Dwa słońca, s. 80


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija sprawność uważnego słuchania

 • identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki

 • słucha z uwagą

 • odróżnia tekst literacki od innych tekstów

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Księga II (fragm.)
II. Analiza

i interpretacja • rozpoznaje w tekście literackim epitety i określa ich rolę

 • rozpoznaje w tekście epitety i określa ich rolę

III. Tworzenie

wypowiedzi

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • tworzy spójne teksty na tematy związane z poznanymi tekstami kultury

 • dostrzega swoistość artystyczną dzieła
 • opowiada treść tekstu

 • wyodrębnia wyrazy należące do jednej rodziny wyrazówII. Analiza

i interpretacja • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym
 • określa cechy, zachowania
  i czynności bohaterów (lirycznych)

 • wyodrębnia obrazy poetyckie w wierszu

III. Tworzenie

wypowiedzi • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

 • podaje synonimy czasowników

 • tworzy dialog w roli

59.,60

Opisujemy obraz Vincenta van Gogha pt. „Słoneczniki”.Podręcznik:

Fascynacja słonecznymi barwami, s. 82;

Vincent van Gogh Słoneczniki


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija umiejętność poznawania dzieł sztuki; uczy się rozpoznawać różne teksty kultury

 • wyjaśnia przyczynę wyboru tematu przez artystę
II. Analiza

i interpretacja • nazywa swoje reakcje (np. wrażenia, emocje)

 • w kontakcie z dziełami kultury kształtuje swoją wrażliwość, gust estetyczny

 • określa swoje odczucia odbiorcy dzieła sztuki

III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy wypowiedzi pisemne
  w następujących formach gatunkowych: opis

 • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

 • redaguje opis obrazu według podanych dyspozycji

61.

Czego pragnie


i o czym marzy deszczyk? Rozpoznajemy uosobienie.

Podręcznik:

Julian Tuwim Deszczyk, s. 84


Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 11
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Zabawy słowem. Nadajemy cechy ludzi. Uosobienie

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
  w wypowiedzi

 • wyjaśnia znaczenie uosobień
II. Analiza

i interpretacja • charakteryzuje i ocenia bohaterów

 • rozpoznaje w tekście literackim porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role

 • przedstawia bohatera (lirycznego)

 • rozpoznaje w wierszu środki artystyczne: epitety, porównania, wyrazy naśladujące dźwięki, uosobienia i określa ich role

III. Tworzenie

wypowiedzi • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

 • tworzy wypowiedź w roli (bohatera lirycznego)

 • tworzy dialog w roli (bohatera lirycznego)

62,63

Na czym polega stopniowanie przymiotników?

Niewygodna i nie najbezpieczniejsza podróż. Pisownia nie z przymiotnikami.
64.

Przymiotnik- powtórzenie.


65.

Przymiotnik- sprawdzian.Podręcznik:

„Listy z podróży


z gramatyką w tle”. Stopniowanie przymiotników. Pisownia nie
z przymiotnikami, s. 87
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Stopniowanie przymiotnika
Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia nie z częściami mowy – przymiotnik

III. Tworzenie

wypowiedzi • poprawnie stopniuje przymiotniki i używa ich we właściwych kontekstach

 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
  o zapisie „nie”
  z przymiotnikami)1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość