Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona3/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

stopniujeprzymiotniki

 • poprawnie zapisuje formy stopnia wyższego
  i najwyższego

 • poprawnie pisze nie z formami stopnia równego, wyższego i najwyższego przymiotników
 • 66.

  Redagujemy tekst do gazety codziennej.  Podręcznik:

  Marcin Szczygielski Podniebna kanonada,


  s. 90

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji
  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • opisuje elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, bohaterowie

  • wyodrębnia opis w narracji opowiadania

  • porządkuje plan
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • redaguje relację (burza) według podanego schematu oraz wykorzystując podane słownictwo określające następstwo czasu

  67.

  Pisownia ó, u, rz, ż, ch w zakończeniach wyrazów.  Podręcznik:

  „Dlaczego jabłka nie spadają na boki?” Pisownia ó, u, rz, ż, ch


  w zakończeniach wyrazów, s. 94
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia ó, u, rz, ż, ch
  w zakończeniach wyrazów

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • zdobywa świadomość języka jako wartościowego
   i wielofunkcyjnego narzędzia kształtowania wypowiedzi


  • podaje zasadę ortograficzną, zgodnie z którą pisze się u, ó, rz, ż, ch w zakończeniach wyrazów
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
   o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych)

  • pisze poprawnie wyrazy z u, ó, rz, ż, ch

  68.

  Jak została opisana burza we fragmencie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza?


  Sprawdzę się

  Podręcznik:

  Adam Mickiewicz Pan Tadeusz. Księga X (fragm.), s. 95

  SPRAWDŹ SIEBIE

  Podręcznik:

  Józef Ratajczak Parasol, s. 97


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji
  • sporządza plan odtwórczy

  • tworzy spójne wypowiedzi związane z poznanymi tekstami kultury

  • porządkuje plan wydarzeń

  • przedstawia przebieg zjawiska, wykorzystując podane słownictwo

  • wyszukuje w tekście fragmenty oddziałujące na różne zmysły odbiorcy tekstu

  Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Księga X (fragm.)

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując próbę głosowej ich interpretacji

  • recytuje, oddając nastrój utworu

  • cytuje

  • identyfikuje bohatera (lirycznego)

  • odczytuje, wyjaśnia sens przenośny wypowiedzi poetyckiej

  • identyfikuje uosobienie, epitet, porównanie

  • opisuje osobę mówiącą

  • identyfikuje synonimy

  • zna zasadę pisowni nie z rzeczownikami

  • poprawnie zapisuje wyrazy z o u, rz ż, ch h

  • zastępuje synonimami powtarzające się wyrazy

  • odmienia rzeczowniki, oddziela końcówkę od tematu fleksyjnego, identyfikuje oboczności

  • redaguje opowiadanie fantastyczne

  II. GDZIE STOPY NASZE
  PODJĄĆ WYZWANIE

  69.

  Jak precyzyjnie udzielać informacji?


  +

  Podręcznik:

  Plansza, s. 101  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • operuje słownictwem
   z określonych kręgów tematycznych

  • odczytuje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania

  • opisuje planszę

  • podaje sposoby uzyskiwania informacji

  • określa czynniki ułatwiające
   i utrudniające zdobycie informacji

  • w roli przewodnika instruuje turystów, wykorzystując podane słownictwo

  www

  Informacja


  o bezpieczeństwie na szlaku


  Mamy wspólne cele...


  Podręcznik:

  Konstanty Ildefons Gałczyński Kronika olsztyńska (fragm.),


  s. 102
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Zabawy słowem.

  Rozpoznajemy osobę mówiącą  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje nadawcę wypowiedzi

  • identyfikuje osobę mówiącą  II. Analiza

  i interpretacja  • poznaje specyfikę literackich sposobów wypowiedzi artystycznej

  • wyodrębnia obrazy poetyckie

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą

  rzeczywistością

  • redaguje wypowiedź, stosując czasowniki w 1. osobie liczby mnogiej

  70.,

  Ile? Który


  z kolei? Używamy liczebników.

  Nietrudna sztuka pisania „nie” z liczebnikami.


  71.

  72.


  Liczebnik zbiorowy.

  73.

  74.

  Liczebnik- sprawdzian.  Podręcznik:

  „Listy z podróży


  z gramatyką w tle”. Części mowy – liczebnik. Pisownia nie
  z liczebnikami, s. 105

  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języki. Liczebnik


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia nie z częściami mowy – liczebnik

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (liczebnik)
  • identyfikuje liczebniki
   w tekście

  • odróżnia liczebniki główne od porządkowych
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym

  • tworzy związki wyrazowe liczebników z rzeczownikami

  • poprawnie zapisuje liczebniki, w tym liczebniki
   z nie

  75.

  Życie służącego angielskiego dżentelmena jest pełne niespodzianek (Juliusz Verne „W 80 dni dookoła świata”).

  Co napisałby
  w swoim pamiętniku Obieżyświat?


  Podręcznik:

  Podjąć decyzję, s. 107

  Juliusz Verne Początek wielkiej przygody (fragm. książki W 80 dni dookoła świata), s. 108


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 12

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozwija sprawność uważnego słuchania

  • zdobywa świadomość języka jako wartościowego
   i wielofunkcyjnego narzędzia kształtowania wypowiedzi


  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające
   i rozkazujące

  • odpowiada na pytania dotyczące treści lektury

  • określa funkcje znaków interpunkcyjnych na końcu wypowiedzenia

  Juliusz Verne Początek wielkiej przygody  II. Analiza

  i interpretacja
  • omawia akcję, wyodrębnia wydarzenia

  • identyfikuje bohatera, postaci

  • określa miejsce i cel działania

  • wyodrębnia wydarzenia

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: dziennik (pisane
   z perspektywy bohatera literackiego)

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • opisuje reakcje postaci, korzystając z podanego słownictwa

  • redaguje fragment dziennika w roli postaci literackiej

  • poprawnie zapisuje liczebniki

  76, 77, 78, 79,80,81

  LEKTURA


  „Baśnobór” Brandon Mull

  I.1.1, II.1.1, II.1.2, II.1.3, II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.7, II.2.9, II.2.10, II.2.11, III.1.1, III.1.3, III.1.5, III.1.6, III.1.7
  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • korzysta z informacji zawartych w tekście

  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora)

  • określa czas i miejsce wydarzeń, bohaterów

  • określa narratora

  • wyjaśnia przyczynę podjęcia podróży dookoła świata

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego i słownika wyrazów obcych
  II. Analiza

  i interpretacja
  • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

  • omawia akcję, wyodrębnia wydarzenia

  • zna treść lektury

  • wyodrębnia wydarzenia  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
   o sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych)

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z poznanymi tekstami kultury

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • poprawnie zapisuje nazwy geograficzne

  • tworzy plan wydarzeń

  • opisuje bohatera

  • tworzy relację z wydarzenia

  • redaguje list w roli bohatera

  • przedstawia bohatera
  82.

  Pracujemy ze słownikiem poprawnej polszczyzny.
  Podręcznik:

  „Pracujemy ze słownikami”. Słownik poprawnej polszczyzny, s. 110


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Zabawy słowem. Korzystamy ze słownika poprawnej polszczyzny

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost

  • rozwija umiejętność

  poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

  • odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu kultury

  • odczytuje hasła w słowniku poprawnej polszczyzny
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • używa poprawnych form rzeczownika

  • redaguje wiadomość (karta pocztowa/e-mail)

  83.

  Co w swoim pamiętniku napisałby Robert?


  84.

  Podręcznik:

  Paweł Beręsiewicz Próba odwagi (fragm. książki Na przykład Małgośka), s. 112


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Różne formy wypowiedzi. Pamiętnik

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • odróżnia pamiętnik od dziennika

  • określa uczucia postaci
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej

  • czyta głośno, oddaje nastrój
   i uczucia bohaterów

  • uzupełnia plan szczegółowy wydarzeń
  85,86,87

  Co wiemy


  o czasowniku?

  O „nie”, które zawsze trzymano na dystans,


  i o trzech zdrajcach. Pisownia cząstki „nie”
  z czasownikami.

  Podręcznik:

  „Listy z podróży

  z gramatyką w tle”.

  Części mowy – czasownik. Pisownia nie

  z czasownikami, s. 117
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Czasownik
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia nie

  z częściami mowy – czasownik  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (czasownik)
  • rozpoznaje w tekście czasowniki, określa ich funkcję w wypowiedzi

  • rozróżnia czasowniki osobowe i nieosobowe: bezokoliczniki i formy zakończone na -no, -to

  • przekształca formy osobowe na nieosobowe i odwrotnie
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
   o zapisie „nie” z czasownikami

  • Poprawnie zapisuje nie
   z czasownikami
  88.

  Pokonać własne słabości –Marek Kamiński „Razem na bieguny”.  Podręcznik:

  Marek Kamiński Razem na bieguny (fragm.), s. 120


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 13

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

  • identyfikuje autora, narratora, bohaterów, określa czas zdarzeń i czas powstania tekstu, treść tekstu

  • określa czynniki wspomagające i utrudniające osiągnięcie celu
  II. Analiza

  i interpretacja  • odczytuje wartości pozytywne wpisane w teksty kultury

  • wyraża swój stosunek do postaci

  • odczytuje wartości
   w wypowiedzi postaci rzeczywistej

  • ocenia postać rzeczywistą

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty związane
   z poznanymi tekstami kultury

  • redaguje fragment dziennika w roli według instrukcji

  89.

  Żyć podróżami – Zofia Beszczyńska „podróże”.


  Wędrówka na szczyt
  w wierszu Ludmiły Marjańskiej „Słońce – gorąca gwiazda”.

  Podręcznik:

  Zofia Beszczyńska podróże, s. 125


  Podręcznik:

  Fotografia/film

  Ludmiła Marjańska Słońce – gorąca gwiazda, s. 130


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 14

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • określa temat i główną myśl tekstu

  • identyfikuje nadawcę wypowiedzi

  • określa temat wiersza

  • identyfikuje osobę mówiącą
   i bohatera wiersza

  • identyfikuje sytuację
   w wierszu

  www


  film – wyprawa górska

  III. Tworzenie

  Wypowiedzi

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji

  II. Analiza

  i interpretacja

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z … poznanymi tekstami kultury

  • określa temat i główną myśl tekstu

  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • konfrontuje sytuację bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • uzupełnia notatkę na temat wiersza

  • tworzy tekst/prezentację w roli bohatera wiersza

  • określa temat wiersza

  • określa sytuację bohatera (lirycznego), jego uczucia

  • określa swoje wrażenia
   w związku z tekstem kultury

  • redaguje wypowiedź uzasadniającą

  90.

  Informujemy, nakłaniamy, wyrażamy wątpliwości – tryby

  czasownika.
  91.

  Pisownia ruchomych cząstek trybu przypuszczającego.


  92.

  93.


  Czasownik- sprawdzian.

  Podręcznik:

  „Listy z podróży z gramatyką w tle”. Tryby czasownika. Pisownia cząstek -bym, -byś, -by, s. 127

  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Tryby czasownika

  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia cząstek -bym, -byś, -by  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w tekście liczby, osoby, czasy i rodzaje gramatyczne, rozumie ich funkcje w wypowiedzi

  • rozpoznaje czasowniki
   w tekście

  • rozróżnia formy trybu oznajmującego, rozkazującego, przypuszczającego, rozumie ich funkcje w wypowiedzi
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • poprawnie zapisuje cząstki bym,-byś, -by
   z czasownikami
  SPRAWDZANE WYMAGANIA


  • odczytuje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • określa temat tekstu

  • odczytuje wartości pozytywne wpisane w teksty kultury

  • rozróżnia liczebniki główne od porządkowych

  • tworzy związki wyrazowe liczebników z rzeczownikami

  • poprawnie zapisuje liczebniki, w tym liczebniki z nie

  • rozróżnia czasowniki osobowe i nieosobowe: bezokoliczniki i formy zakończone na -no, -to

  • przekształca formy osobowe na nieosobowe i odwrotnie

  • rozróżnia formy trybu, rozumie ich funkcje w wypowiedzi

  • poprawnie zapisuje cząstki -bym, -byś, -by z czasownikami

  • redaguje fragment dziennika w roli według instrukcji  II. Analiza

  i interpretacja  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • określa swoje wrażenia
   w związku z tekstem kultury
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • konfrontuje sytuację bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • redaguje wypowiedź uzasadniającą

  94.

  Opowieść o człowieku, który uwierzył mitom – C.W. Ceram „Bajka


  o biednym chłopcu, który znalazł skarb”.
  95.

  96.  Podręcznik:

  C.W. Ceram Bajka


  o biednym chłopcu, który znalazł skarb
  (fragm.),
  s. 133
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 15

  Zeszyt ćwiczeń, cz. 1. Różne formy wypowiedzi. Notatka


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Zapisywanie skrótów

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • odczytuje tekst informacyjny

  • odczytuje przypis

  • uzupełnia danymi oś czasu
  III. Tworzenie

  Wypowiedzi


  I.1.6, I.2, III.1.1, III.1.5,  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: prosta notatka

  • redaguje notatkę biograficzną

  97.

  Jak, gdzie kiedy, czyli co słychać u Wiktora.

  Podręcznik:

  „Listy z podróży

  z gramatyką w tle”.

  Części mowy – przysłówek, s. 148


  Zeszyt ćwiczeń, część 1.

  Nauka o języku. Przysłówek


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Ortografia. Pisownia nie

  z częściami mowy – przysłówek  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (przysłówek)

  • rozpoznaje przysłówki, określa ich rolę w tekście

  • tworzy związki wyrazowe czasownika z przysłówkiem
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • poprawnie stopniuje przysłówki
   i używa ich we właściwych kontekstach

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:

  o zapisie „nie” z przysłówkami)

  • stopniuje przysłówki

  • poprawnie pisze nie

  z przysłówkami

  98.

  Wyruszyć w podróż marzeń – Olaf Fritsche „Skarb Troi”.


  99.

  Podręcznik:

  Olaf Fritsche Skarb Troi (fragm.), s. 150


  Zeszyt ćwiczeń, część 1.

  Różne formy wypowiedzi. Opowiadanie z dialogiem


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: opowiadanie

  z dialogiem

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • tworzy plan szczegółowy wydarzeń

  • tworzy dalszy ciąg opowiadania z dialogiem według instrukcji,
   z wykorzystaniem podanego słownictwa

  103.

  PROJEKT
  W trosce


  o naturę


  Podręcznik:

  Wspólnie opracowujemy ofertę biura podróży,


  s. 156

  Podręcznik:  Chrońmy nasze środowisko!, s. 157


  • korzysta z różnych źródeł informacji

  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych)

  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji


  II Analiza


  i interpretacja

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury

  • wyszukuje w tekście opisy działań chroniących środowisko

  • odczytuje znaczenie znaków graficznych związanych
   z ochroną środowiska

  • ocenia stan środowiska
   w najbliższym otoczeniu, wnioskuje o przyczynach zniszczeń, proponuje rozwiązania problemu

  • odczytuje wartości: ochrona środowiska
  SPRAWDZANE WYMAGANIA


  • określa swoje wrażenia w związku z tekstem kultury

  • określa przyczyny i skutki wydarzeń

  • wyodrębnia wydarzenia tworzące akcję

  • wyodrębnia wątek

  • tworzy związki wyrazowe czasownika z przysłówkiem

  • stopniuje przysłówki

  • tworzy dalszy ciąg opowiadania według instrukcji z wykorzystaniem podanego słownictwa

  • redaguje wypowiedź uzasadniającą

  • redaguje opowiadanie z dialogiem

  104.

  Zaimek, czyli ten, który lubi zastępować.

  105.


  Podręcznik:

  „Listy z podróży

  z gramatyką w tle”. Części mowy – zaimek, s. 160
  Zeszyt ćw., cz. 1. Nauka o języku. Zaimek


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek)
   i wskazuje różnice między nimi

  • identyfikuje zaimki w tekście

  • omawia funkcje zaimków

  • uzupełnia tekst zaimkami

  • zastępuje zaimkami powtarzające się wyrazy
  106.

  Jaki kolor ma nastrój? Kazimierz Śladewski „Zieleń”.  Podręcznik:

  Kazimierz Śladewski Zieleń, s. 163
  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • odczytuje znaczenie dosłowne i przenośne związków wyrazowych
   z rzeczownikiem zieleń
  II. Analiza

  i interpretacja  • rozpoznaje w tekście literackim przenośnię, epitet i objaśnia ich role

  • określa nastrój wiersza

  • identyfikuje środki poetyckie

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z poznanymi tekstami kultury

  • czytając głośno, wyraziście, stosuje odpowiednią intonację

  • opisuje swoje wrażenia
   w związku z wierszem, korzystając z podanego słownictwa

  • czyta wiersz, oddając głosem jego nastrój

  • dokonuje przekładu intersemiotycznego wiersza

  107.

  Jak napisać list oficjalny?  Podręcznik:

  Piszemy list oficjalny,
  s. 165
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Różne formy wypowiedzi. List oficjalny

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

  • rozpoznaje formy gatunkowe: list oficjalny

  • odczytuje w liście oficjalnym nadawcę i adresata, cel wypowiedzi

  • odczytuje kompozycję
   i układ graficzny listu oficjalnego
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: list oficjalny

  • redaguje list oficjalny

  108.

  Odmieniamy zaimki.

  109.

  Zaimek- sprawdzian  Podręcznik:

  „Listy z podróży z gramatyką w tle”. Odmiana zaimków,


  s. 167
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Odmiana zaimka  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek)

  i wskazuje różnice między nimi

  • kojarzy części mowy
   z zastępującymi je zaimkami

  • identyfikuje zaimki odmienne i nieodmienne

  • rozróżnia formy krótsze
   i dłuższe zaimków rzeczownych
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • używa poprawnych form zaimków

  110.

  W trosce


  o wspólne dobro.

  Podręcznik:

  Plansza To nasza Ziemia, s. 169


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Schemat nr 17
  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Czytanie ze zrozumieniem. Chrońmy bociany

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • przyporządkowuje słownictwo do dwóch obszarów znaczeniowych

  • odczytuje sens dosłowny
   i przenośny plakatu
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • rozwija zdania

  • opisuje plakat

  • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź o charakterze refleksji

  111.

  Przyimek – mały zarządca.
  Podręcznik:

  „W drodze do domu”. Części mowy – przyimek. Wyrażenie przyimkowe, s. 171


  Zeszyt ćwiczeń, część 1. Nauka o języku. Przyimek, wyrażenie przyimkowe

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy

  • rozpoznaje w tekście przypadki

  • określa formy przypadka rzeczowników  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

  • tworzy związki wyrazowe rzeczownika z przyimkiem

  • tworzy poprawne wyrażenia przyimkowe

  • tworzy tekst świadomie używając wyrażeń przyimkowe

  112.

  Sprawdzamy nasze umiejętności.  SPRAWDŹ SIEBIE Podręcznik:

  Renata Opala Kosmiczne wakacje (fragm.), s. 174  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • identyfikuje części mowy

  • wyjaśnia znaczenie wykrzykników kończących wypowiedzenia

  • poprawnie zapisuje liczebniki

  • uzupełnia tekst poprawnymi formami czasowników

  • poprawnie zapisuje nie z różnymi częściami mowy

  • redaguje pamiętnik w roli

  • uzupełnia plan szczegółowy wydarzeń
  113.

  TEST nr 2  III. ŚWIAT LUDZKICH SPRAW  WAŻNE, WAŻNIEJSZE, NAJWAŻNIEJSZE

  114.

  Jak się zachować?


  Zdarzenie, wątek, akcja, fabuła.

  Dlaczego „Loteria”?  Plansza

  Świat ludzkich spraw,
  s. 178

  Podręcznik:

  Olga Tokarczuk Loteria, s. 180
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 1


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • określa zachowania i uczucia postaci na rysunku
  II. Analiza

  i interpretacja  • konfrontuje sytuację bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury

  • podaje przykłady sytuacji
   z własnego doświadczenia podobne do sytuacji przedstawionych na planszy

  III. Tworzenie

  wypowiedzi

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczestnicząc w rozmowie, słucha
   z uwagą wypowiedzi innych

  • korzysta z informacji

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie; akapity)

  • podaje przykłady pozytywnych zachowań wobec innych, wykorzystując podane słownictwo

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego

  • wyjaśnia przenośne znaczenie tytułu baśni oraz jego związek z treścią utworu
  II. Analiza

  i interpretacja  • omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • opowiada fragment akcji

  • uzupełnia schemat akcji

  • odróżnia fabułę od akcji

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź

  115.

  Co przyniosło szczęście dwóm wampirom? Wyrazy naśladujące dźwięki.

  116.


  Podręcznik:

  Tadeusz Baranowski Pieniądze szczęścia nie dają (fragm. komiksu Bezdomne wampiry. Komiksy z lat 1985–2009), s. 185


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 2
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Zapisujemy dźwięki. Wyrazy dźwiękonaśladowcze


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • korzystając ze słownika języka polskiego, uzupełnia wniosek

  • opisuje zachowania postaci

  www

  Dźwięki  II. Analiza

  i interpretacja  • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

  • rozpoznaje w tekście literackim wyraz dźwiękonaśladowczy
   i objaśnia jego rolę

  • odczytuje wypowiedzi
   i sytuacje komiczne
   w komiksie

  • identyfikuje wyrazy dźwiękonaśladowcze

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • opisuje wygląd postaci

  • zapisuje wyrazy dźwiękonaśladowcze

  • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź

  117.

  Rozmawiamy


  o wyspach odkrytych
  i nieodkrytych
  Dla tych, którzy poszukują piękna… – Leopold Staff „Czucie niewinne”

  Podręcznik:

  Anna Kamieńska Są takie wyspy (fragm.), s. 192

  Podręcznik:

  Leopold Staff Czucie niewinne, s. 195  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu
  II. Analiza

  i interpretacja  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • interpretuje tekst
   i wypowiedź kolegi

  III. Tworzenie

  Wypowiedzi


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

  • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł)

  • opowiada w roli

  • notuje

  • rozbudowuje tytuł wiersza
  II. Analiza

  i interpretacja  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • określa uczucia osoby mówiącej

  • określa rolę powtórzeń
   w wierszu

  • identyfikuje wartość – piękno

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: opowiadanie (twórcze)
  1   2   3   4   5   6   7


  ©snauka.pl 2016
  wyślij wiadomość