Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona5/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
przepis kulinarny

 • redaguje zakończenie tekstu

 • 140.

  Ile orzeczeń ma zdanie pojedyncze,


  a ile – zdanie złożone?

  Jaką funkcję


  w wypowiedzi pełni spójnik?

  141.


  Podręcznik:

  „Klasa V planuje szkolną wycieczkę”. Zdanie pojedyncze i zdanie złożone, s. 228


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Nauka o języku. Zdanie pojedyncze i zdanie złożone
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Ortografia. Interpunkcja zdania złożonego

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone

  • rozróżnia zdania pojedyncze i zdania złożone spójnikowe i bezspójnikowe
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • przekształca zdania złożone
   w pojedyncze i odwrotnie

  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

  • tworzy zdania złożone ze zdań pojedynczych
   z wykorzystaniem spójników

  • stosuje poprawną interpunkcję w zdaniu złożonym

  142.

  Minimum słów, maksimum treści, czyli jak streszczać

  tekst.


  Podręcznik:

  Jacek Dubois Zadanie domowe (fragm. książki A wszystko przez faraona), s. 232


  Zeszyt ćwiczeń, część 2.
  Różne formy wypowiedzi. Streszczenie

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • wyszukuje w tekście informacje ważne

  • przekształca tekst, usuwając /zastępując słownictwo szczegółowe słownictwem
   o znaczeniu ogólnym
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowe

  • tworzy plan tekstu

  • redaguje streszczenie

  143.

  W roli dziennikarzy


  Wiadomości
  z Koryntu. Sąd nad Syzyfem.

  144.


  Sąd nad Syzyfem.

  Podręcznik:

  Informacje, wiadomości, relacje, s. 235


  Podręcznik:

  Jan Parandowski Syzyf (fragm. książki Mitologia. Wierzenia


  i podania Greków
  i Rzymian
  ), s. 236
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 5
  II.1.3, II.2.6, II.2.10, III.1.1, III.1.4, III.1.8

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • określa temat i główną myśl tekstu

  • identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, reklamowy

  • określa temat tekstu

  • odróżnia tekst reklamy od tekstu dziennikarskiego

  • rozróżnia fakty od opinii

  Relacje dziennikarskie  III. Tworzenie

  wypowiedzi

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat

  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

  • rozmawia na temat pracy dziennikarza

  • tworzy wypowiedź o charakterze informacyjnym

  • włącza opinie do tekstu informacyjnego

  • odróżnia fakty od opinii  II. Analiza

  i interpretacja  • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

  • wyraża swój stosunek do postaci

  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • zna mit o Syzyfie

  • określa miejsce wydarzeń

  • wyodrębnia postaci, wydarzenia

  • wyodrębnia opis

  • ocenia postać literacką (mitologiczną

  • wyjaśnia sens przenośny wyrażenia syzyfowa praca

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • tworzy tekst zawierający fakty i opinie

  • tworzy tekst do programu telewizyjnego/internetu/radia/gazety

  • charakteryzuje postać

  • uzupełnia tekst oceny postaci

  SPRAWDZANE WYMAGANIA

  • zna mit o Syzyfie

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • porównuje informacje z tekstu literackiego i informacyjnego

  • rozróżnia zdania pojedyncze, zdania złożone spójnikowe i bezspójnikowe

  • tworzy zdania złożone ze zdań pojedynczych z wykorzystaniem spójników

  • stosuje poprawną interpunkcję w zdaniu złożonym

  • redaguje streszczenie

  • wyjaśnia sens przenośny wyrażenia syzyfowa praca

  • uzupełnia tekst oceny postaci

  • redaguje przepis kulinarny

  • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych: przepis kulinarny
  GDY ŚWIAT STAJE NA GŁOWIE

  145.

  Komu i dlaczego – według starożytnych Greków – udało

  się sprowadzić nieszczęścia i śmierć na ludzi?


  Podręcznik:

  Wanda Markowska Puszka Pandory (fragm. książki Mity Greków


  i Rzymian
  ), s. 240

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście
   (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

  • korzysta z informacji

  • określa prawdziwość wypowiedzi

  • wyjaśnia postępowanie postaci (mitologicznej)

  • korzystając z pomocy słownika frazeologicznego wyjaśnia znaczenie frazeologizmu puszka Pandory
  II. Analiza

  i interpretacja  • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

  • omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • zna mit o Prometeuszu

  • wyodrębnia watek (Pandory)

  • określa wartości i ich przeciwieństwa w micie

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • opowiada wątek mitu

  • redaguje wypowiedź z perspektywy bohatera

  • tworzy inne zakończenie mitu

  146.

  Jeśli zdarzenia ułożą się inaczej, niż zakładaliśmy…  Podręcznik:

  Marcin Szczygielski Za niebieskimi drzwiami (fragm.) s. 243  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • wyjaśnia sens przenośny powiedzenia życie stanęło na głowie
  II. Analiza

  i interpretacja  • omawia akcję, wyodrębnia wydarzenia

  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • konfrontuje sytuację bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • wyodrębnia wydarzenia

  • nazywa swoje wrażenia, uczucia w związku z tekstem
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

  • cytuje

  • dyskutuje

  147.

  Czego pragnie Juniper Berry? Rozmawiamy


  o samotności.

  Podręcznik:

  M.P. Kozlowsky Juniper Berry, s. 247  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi

  • określa znaczenie wyróżnień graficznych w tekście

  • opisuje zachowania bohaterów
  II. Analiza

  i interpretacja  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • nazywa uczucia, o których mowa w tekście

  • gromadzi informacje
   o bohaterce
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • wyraża własne zdanie na temat samotności

  • redaguje list w roli bohaterki

  148.

  Czym różni się zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania

  nierozwiniętego
  149.

  150.


  151.

  Zdanie- sprawdzian.  Podręcznik:

  „Z dodatkowymi informacjami i bez nich”. Zdanie pojedyncze rozwinięte


  i nierozwinięte, s. 251

  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Nauka o języku. Zdanie pojedyncze rozwinięte


  i nierozwinięte
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Ortografia. Interpunkcja w zdaniu pojedynczym

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte
   i rozwinięte

  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
   w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie)

  • identyfikuje orzeczenia
   i podmioty

  • klasyfikuje wypowiedzenia jako zdanie pojedyncze, złożone

  • klasyfikuje zdania jako rozwinięte i nierozwinięte
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka

  • rozbudowuje zdania nierozwinięte określeniami podmiotu i orzeczenia

  • stosuje w zdaniach reguły interpunkcyjne

  152.

  Co się zdarzyło na ulicy Pachnących Bzów.  Podręcznik:

  Małgorzata Strękowska-Zaremba To nie było… (fragm. książki Złodzieje snów), s. 254  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • wyjaśnia znaczenie frazeologizmów
   z rzeczownikiem bajka
  II. Analiza

  i interpretacja  • wyraża swój stosunek do postaci

  • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

  • rozpoznaje w tekście literackim uosobienie

  • określa elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, postaci, wydarzenia

  • określa przyczyny i skutki wydarzeń określa reakcje, przeżycia bohaterów

  • wyjaśnia znaczenie uosobienia przedmiotów

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • redaguje pozytywne zakończenie opowiadania

  153.

  Świat wirtualny a rzeczywistość. Tekst literacki


  a tekst użytkowy.

  Podręcznik:

  Dorota Suwalska  W komputerowym świecie, s. 255; Anna Jasińska Uzależnieni od komputera, s. 257

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • odczytuje ważne informacje
   z tekstu informacyjnego

  • wnioskuje o przyczynach
   i skutkach postępowania bohatera

  • porównuje tekst literacki
   z użytkowym
  II. Analiza

  i interpretacja  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym
  • opisuje tryb życia dla bohatera

  • wyjaśnia sens głównej myśli opowiadania zawartej
   w wypowiedzi bohaterki

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

  SPRAWDZANE WYMAGANIA

  • wyodrębnia wątek

  • wyodrębnia wydarzenia

  • określa przyczyny i skutki wydarzeń

  • określa reakcje, przeżycia bohaterów

  • określa wartości i ich przeciwieństwa w micie

  • cytuje

  • odczytuje ważne informacje z tekstu informacyjnego

  • porównuje tekst literacki z użytkowym

  • identyfikuje orzeczenia i podmioty

  • klasyfikuje wypowiedzenia jako zdanie pojedyncze, złożone

  • klasyfikuje zdania jako rozwinięte i nierozwinięte

  • rozbudowuje zdania nierozwinięte określeniami podmiotu i orzeczenia

  • stosuje w zdaniach reguły interpunkcyjne
  154.

  Przeszłość, teraźniejszość


  i przyszłość mieszkańców domu dziecka
  z utworu Ewy Lipskiej. Dom dziecka = dom?

  Podręcznik:

  Ewa Lipska Dom Dziecka, s. 259

  Jan Bajtlik – plakat,
  s. 260
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 6
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Czytanie ze zrozumieniem. Rodzinne domy dziecka


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • określa temat i główną myśl tekstu

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • wyjaśnia zastosowanie wyróżnień graficznych
   w wierszu

  • opisuje rzeczywistość przedstawioną w wierszu
  II. Analiza

  i interpretacja  • poznaje specyfikę literackich
   i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej;


  • w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość

  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • rozpoznaje w tekście literackim przenośnie i objaśnia ich rolę

  • określa swoje uczucia, skojarzenia w związku
   z wierszem

  • uzasadnia sens powtórzenia w wierszu

  • wyjaśnia sens przenośny metafor w wierszu

  • wyjaśnia myśl zawartą na plakacie

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie
   i w piśmie na tematy poruszane na lekcji, związane z poznawanymi tekstami kultury


  • podaje propozycje rozwiązania problemu

  155.

  Jak uniknąć piekła na ziemi?  Podręcznik:

  Mieczysław Malińki O diabełku, który odważył się śmiać (fragm.), s. 261  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • zapisuje skojarzenia
   z pojęciami niebo, piekło; wyjaśnia znaczenie przenośne frazeologizmów
   z tymi pojęciami

  • określa działania bohaterów
   i ich skutki
  II. Analiza

  i interpretacja  • konfrontuje sytuacje bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • odwołując się do własnego doświadczenia ocenia propozycje bohatera

  • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury (dobro, zło, radość, śmiech)

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • streszcza opowiadanie

  • uzasadnia wybór pomysłu proponuje rozwiązanie problemu

  156.

  Czego oczekuje i o czy marzy niepełnosprawna Ola?  Podręcznik:

  Tomasz Małkowski Przeprowadzka, s. 266


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 7

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • przypisuje bohaterom podane cechy

  • określa sytuacje, w których ujawniły się cechy bohaterów

  • określa zmianę w postawie bohaterki oraz przyczyny tej zmiany
  II. Analiza

  i interpretacja  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • określa wartości (dzielność, praca, pomoc innym)
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: prosta notatka

  • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

  • redaguje notatkę o tekście literackim

  • rozmawia na temat niepełnosprawności

  • przedstawia postać rzeczywistą o podanych cechach
  157.

  Czym jest tolerancja?  Podręcznik:

  Grzegorz Kasdepke Pan Wredzik, s. 272


  Zeszyt ćwiczeń,

  cz. 2. Zabawy słowem. Sąsiedzi  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • określa temat i główną myśl tekstu

  • wybiera słownictwo synonimiczne do
  1   2   3   4   5   6   7


  ©snauka.pl 2016
  wyślij wiadomość