Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona6/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
tolerancja, nietolerancja
II. Analiza

i interpretacja • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

 • odczytuje wartości pozytywne
  i ich przeciwieństwa wpisane
  w teksty kultury

 • określa swoje wrażenia, odczucia

 • porównuje swoje reakcje
  z reakcjami bohatera

 • określa przejawy tolerancji
  i nietolerancji

III. Tworzenie

wypowiedzi • układa dialog na temat nietolerancji

158.

Dlaczego szczęśliwy?

Jak nieść pomoc innym?


Podręcznik:

Oscar Wilde Szczęśliwy książę, s. 275

Plakaty, s. 276
Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 8


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija sprawność uważnego słuchania oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych
  i prostych znaczeń przenośnych


 • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • notuje podczas słuchania: miejsca wydarzeń, bohaterowie

 • wyjaśnia sens przenośny tekstu

 • odczytuje adresata i cel plakatów

Oscar Wilde Szczęśliwy książęII. Analiza

i interpretacja • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie

 • kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych

 • poznaje specyfikę literackich
  i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej


 • odczytuje wartości pozytywne
  i ich przeciwieństwa wpisane
  w teksty kultury

 • wyjaśnia motywację bohatera z wykorzystaniem podanego słownictwa

 • wyjaśnia znaczenie warstwy słownej i graficznej plakatu

 • określa wartości w tekście literackim i na plakacie (człowieczeństwo, dobroć, pomoc innym)

III. Tworzenie

wypowiedzi • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat

 • prezentuje własne zdanie
  i uzasadnia je

 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

 • rozmawia na temat niesienia pomocy innym ludziom

 • przedstawia bohatera, odpowiadając na pytania

 • tworzy wypowiedź
  z uwzględnieniem następstwa czasowego159.

Na wystawie.
Podręcznik:

Rzeźba boskiego buntownika, s. 278


Zeszyt ćwiczeń, część 2. Różne formy wypowiedzi. Opis rzeźby

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie

 • korzysta z informacji

 • rozumie pojęcia: posąg, popiersie, płaskorzeźba

 • wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat Prometeusza
II. Analiza

i interpretacja • nazywa swoje reakcje

 • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

 • wyraża swój stosunek do dzieła sztuki, korzystając z podanego słownictwa

III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy wypowiedzi pisemne
  w następujących formach gatunkowych: opis przedmiotu

 • opisuje rzeźbę według dyspozycji

160.

Jesteśmy ekspertami od mitów greckich.Podręcznik:

W świecie greckich mitów, s. 279


Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Mitologiczne potyczki językowe
Gra planszowa „Przygody Odyseusza” (zeszyt ćwiczeń, część 2)

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyciąga wnioski wynikające
  z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
  w wypowiedzi
II. Analiza

i interpretacja • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • zna bohaterów poznanych mitów

 • zna cechy mitów

 • dzieli bohaterów mitologicznych na bogów, herosów, ludzi

161.

Sprawdzę się!SPRAWDŹ SIEBIE

Podręcznik:

Mit o Dedalu, s. 281


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost

 • określa tematykę mitu
II. Analiza

i interpretacja
 • wyodrębnia wydarzenia

 • odróżnia fabułę od akcji

III. Tworzenie

wypowiedzi • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

 • tworzy zdania pojedyncze, odpowiadając na pytania

 • uzupełnia zdania

 • redaguje instrukcję
II. Analiza

i interpretacja
 • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

 • wyraża swój stosunek do postaci

 • charakteryzuje i ocenia bohaterów

 • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
  i przenośnym

 • odczytuje wartości pozytywne
  i ich przeciwieństwa wpisane
  w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada)

 • zna treść lektury

 • określa swoje wrażenia czytelnicze

 • prezentuje własne zdanie na temat roli wyobraźni

 • ocenia opowiadanie kolegi według podanych kryteriów

 • porównuje tekst literacki
  z odpowiednim fragmentem filmu, określając środki wyrazu tych przekazów

 • określa wartości reprezentowane przez kontrastowo zestawione światy (i postacie)
III. Tworzenie

wypowiedzi • formułuje pytania do tekstu

 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

 • tworzy wypowiedzi pisemne
  w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, opis postaci, prosta notatka

 • tworzy opowiadanie ustne

 • układa pytania pomocne
  w charakterystyce postaci

 • uzupełnia charakterystyką postaci

 • tworzy notatki
SPRAWDZANE

WYMAGANIA • zna bohaterów poznanych mitów

 • dzieli bohaterów mitologicznych na bogów, herosów, ludzi

 • wyjaśnia motywację bohatera z wykorzystaniem podanego słownictwa

 • zna cechy mitów

 • wyjaśnia sens przenośny frazeologizmów pochodzenia mitologicznego

 • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (dobro – zło, tolerancja – nietolerancja, pomoc innym, radość)

 • odczytuje adresata i cel plakatu

 • opisuje rzeźbę według dyspozycji

 • przedstawia bohatera odpowiadając na pytania

 • tworzy wypowiedź z uwzględnieniem następstwa czasowego


IV. TWÓRCA I DZIEŁO
TWÓRCY ŚWIATÓW FIKCYJNYCH

162.

Z wizytą


w teatrze, kinie, muzeum…
Co podpowiada wyobraźnia? (Zbigniew Herbert „Pudełko zwane wyobraźnią”)

Podręcznik:

Plansza Twórca i dzieło, s. 285


Podręcznik:

Zbigniew Herbert Pudełko zwane wyobraźnią, s. 286


Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schematy nr 9a, 9b

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • opisuje sytuacje, nazywa postaci na planszy

 • określa sposób zachowania odbiorców w miejscach związanych z kulturą
II. Analiza

i interpretacja • nazywa swoje reakcje (np. wrażenia, emocje)

 • określa naganne zachowania odbiorców

III. Tworzenie

Wypowiedzi


I. Odbiór

wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji


 • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

 • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł)

 • wyraża własne zdanie na temat wydarzenia kulturalnego, wykorzystując podane słownictwo

 • omawia treść wiersza

 • wyjaśnia z znaczenie tytułu wiersza

II. Analiza

i interpretacja • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

 • porównuje swoje wyobrażenia z wyobrażeniami poety

III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z poznanymi tekstami kultury

 • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych

 • opisuje fotografię, wykorzystując podane słownictwo

 • uzupełnia cytaty z wiersza własnymi propozycjami

 • redaguje wypowiedź na temat wiersza

163.

Nagrywamy słuchowisko na podstawie fragmentu „Bajek przez telefon” Gianniego Rodariego.Podręcznik:

Gianni Rodari Proces przeciwko pociotkowi (fragm. książki Bajki na telefon), s. 289I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • sprawnie czyta teksty głośno
  i cicho

 • słuchając nagranych dźwięków, opisuje miejsca, w których można je usłyszeć, oraz nazywa kojarzone z nimi uczucia

 • czyta tekst cicho, przygotowując się do jego interpretacji głosowej

WWW

Dźwięki


III. Tworzenie

wypowiedzi • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na lekcji, związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami

 • zapisuje wypowiedzi osób pasujące do sekwencji dźwięków

 • czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy,

wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację

 • przygotowuje, prezentuje słuchowisko

164.

PROJEKT


Jak napisać scenariusz przedstawienia?

Podręcznik:

Piszemy scenariusz przedstawienia, s. 292

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację
II. Analiza

i interpretacja • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł)

 • nadaje tytuł sztuce teatralnej
III. Tworzenie

wypowiedzi • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej

 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • opisuje didaskalia: miejsce akcji, rekwizyty, kostiumy

 • tworzy plan wydarzeń (twórczy)

 • tworzy sztukę teatralną
  z podziałem na sceny

165.

Jak mówić, by być dobrze rozumianym?

166.

167.


Podręcznik:

„Warsztat aktora”. Poprawna i staranna wymowa wyrazów. Wymowa a zapis niektórych głosek. Akcent, s. 294

Joanna Papuzińska, Mowa Piasta; Żur, s. 299
Zeszyt ćwiczeń, część 2. Nauka o języku. Akcent w języku polskim
Zeszyt ćwiczeń, część 2. Ortografia. Wymowa
a zapis głosek


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

 • korzysta z informacji zawartych w…(słowniku poprawnej polszczyzny)

 • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście
 • na podstawie rysunku wyjaśnia, jak aktor przygotowuje się do roli

 • rozróżnia samogłoski i spółgłoski: dźwięczne - bezdźwięczne, ustnenosowe

 • rozróżnia wymowę staranną od potocznej

 • sprawdza wymowę wyrazów słowniku poprawnej polszczyzny
III. Tworzenie

wypowiedzi • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
  o różnicach w wymowie
  i pisowni samogłosek ustnych
  i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych
  i bezdźwięcznych

 • właściwie akcentuje wyrazy

 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • poprawnie zapisuje wyrazy
  z samogłoskami nosowymi ą, ę oraz połączeniami om, on, em, en

 • właściwie akcentuje wyrazy

168.

Z wizytą


w teatrze

Podręcznik:

W teatrze (plansza),
s. 300

Plakat teatralny, s. 301

Program teatralny, s. 302
Zeszyt ćwiczeń, część 2. Czytanie ze zrozumieniem. Jak się należy zachowywać
w teatrze?


I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • rozwija umiejętność poznawania
  dzieł sztuki; uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • odczytuje z planszy zawody związane z teatrem: aktor, reżyser, scenograf, dekorator, reżyser dźwięku, reżyser światła, sufler

 • odczytuje informacje
  z programu teatralnego
II. Analiza

i interpretacja • poznaje specyfikę literackich
  i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej


 • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie

 • wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty)

 • ocenia przedstawienie według podanych kryteriów

 • określa cel plakatu
  i programu teatralnego

III. Tworzenie

wypowiedzi • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie
  i w piśmie na tematy poruszane na lekcji, związane
  z poznawanymi tekstami kultury
  i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi


 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • opisuje pracę twórców teatru

 • opowiada o spektaklu uwzględniając: tytuł, nazwę teatru, liczbę aktów, temat sztuki

 • układa pytania związane
  z treścią plakatów

169.

Jak powstaje film?Podręcznik:

Krzysztof Kornacki Jak powstaje film?, s. 303


Zeszyt ćwiczeń, część 2. Czytanie ze zrozumieniem. Z planu filmowego

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • sprawnie czyta teksty głośno
  i cicho

 • wyszukuje w tekście słownictwo filmowe
II. Analiza

i interpretacja • wyodrębnia elementy dzieła filmowego (scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska)

 • tworzy słowniczek pojęć filmowych na podstawie tekstu
III. Tworzenie

wypowiedzi • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

 • operuje słownictwem
  z określonych kręgów tematycznych

 • tworzy notatkę na temat etapów powstawania filmu

 • ocenia film, odpowiadając na pytania

 • redaguje wypowiedź na temat filmu według podanych dyspozycji
170.

Wywiad – sztuka zadawania pytań.Podręcznik:

Magiczne filmy Andrzeja Maleszki, s. 306

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie

zawartych w nich

informacji • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

 • identyfikuje osoby biorące udział w wywiadzie

 • omawia sposób zapisu wywiadu
II. Analiza

i interpretacja • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie

 • określa cechy
1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość