Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona7/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
wywiadu jako gatunku

 • określa temat wywiadu

 • identyfikuje w wywiadzie części kompozycyjne: prezentacja postaci rzeczywistej, opis tematu, podsumowanie
 • III. Tworzenie

  wypowiedzi  • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie
   i w piśmie na tematy poruszane na lekcji, związane z poznawanymi tekstami kultury
   i własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi


  • inscenizuje wywiad
  171.

  Poetycka opowieść


  o muzyce.

  Podręcznik:

  Izabella Klebańska Nokturn; Wariacje,


  s. 312
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Powtarzamy wiedzę
  o środkach poetyckich

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • korzysta z informacji zawartych w encyklopedii

  • sprawnie czyta teksty głośno
   i cicho

  • określa cechy wysłuchanych utworów muzycznych

  • sprawdza znaczenie wyrazów muzycznych

  • określa znaczenie umiejętności posługiwania się słowem

  www

  Fragmenty nokturnów


  i wariacji

  II. Analiza

  i interpretacja  • rozpoznaje w tekście literackim porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy

  i objaśnia ich role

  • identyfikuje ożywienia
   w wierszu

  • rozpoznaje środki stylistyczne: epitet, porównanie, przenośnię (uosobienie, ożywienie), wyrazy dźwiękonaśladowcze

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

  • określa przedmioty ożywieniami i uosobieniami

  172.

  Abby w studio nagrań – ćwiczenia w czytaniu.  Podręcznik:

  Bobbie Pyron Abby


  w studio nagrań,
  s. 314

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

  • rozumie czytany tekst

  • identyfikuje w tekście słownictwo określające uczucia, przeżycia
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • rozmawia na temat swoich preferencji muzycznych

  • przedstawia zespół muzyczny, wykorzystując informacje z tekstu

  • redaguje fragment dziennika/pamiętnika

  • redaguje opinię
  173.

  Co należy umieścić


  w ogłoszeniu?

  Podręcznik:

  „Kto? Co? Gdzie


  i kiedy?”. Piszemy ogłoszenie, s. 318
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Różne formy wypowiedzi. Ogłoszenie

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje formy gatunkowe (ogłoszenie)

  • odczytuje elementy ogłoszenia

  • określa cel ogłoszenia  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: ogłoszenie

  • redaguje ogłoszenie  SPRAWDZANE

  WYMAGANIA  • określa sposób zachowania odbiorców w miejscach związanych z kulturą

  • rozpoznaje środki stylistyczne: epitet, porównanie, przenośnię (uosobienie, ożywienie), wyrazy dźwiękonaśladowcze

  • odczytuje informacje z plakatu, programu teatralnego

  • przypisuje zajęcia nazwom twórców teatru i filmu

  • odczytuje elementy ogłoszenia

  • opisuje didaskalia: miejsce akcji, rekwizyty, kostiumy

  • rozpoznaje wywiad

  • redaguje ogłoszenie

  • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (film, widowisko teatralne)

  • poprawnie zapisuje wyrazy z samogłoskami nosowymi ą, ę, oraz połączeniami om, on, em, en

  • właściwie akcentuje wyrazy  174.

  Zapraszamy do świata sztuki  Podręcznik:

  Sztuka przeżywania,


  s. 320


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • określa tematykę tekstu
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • operuje słownictwem
   z określonych kręgów tematycznych

  • redaguje wypowiedź
   o swoich upodobaniach odbiorcy sztuki

  ZAPRASZAPRASZAMY DO ŚWIATA SZTUKI

  Rozmawiamy
  o słuchowisku.

  Podręcznik:

  Bolesław Leśmian Przygody Sindbada Żeglarza, s. 321


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Kultura języka

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • odróżnia słuchowisko od innych przekazów

  Bolesław Leśmian Przygody Sindbada Żeglarza


  WWW

  Słuchowisko:

  Bolesław Leśmian Przygody Sindbada Żeglarza


  II. Analiza

  i interpretacja  • dostrzega swoistość artystyczną dzieła

  • nazywa swoje reakcje (np. wrażenia, emocje)

  • ocenia słuchowisko

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • operuje słownictwem
   z określonych kręgów tematycznych

  • redaguje opinię na temat słuchowiska

  175.

  Jakie informacje znajdują się


  w słownikach języka polskiego

  i wyrazów obcych?  Podręcznik:

  „Kwiaciarnia i studio florystyczne”. Słownik języka polskiego. Słownik wyrazów obcych, s. 322


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Korzystamy ze słownika języka polskiego
  i słownika wyrazów obcych

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • zdobywa świadomość języka jako wartościowego
   i wielofunkcyjnego narzędzia kształtowania wypowiedzi


  • rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ich porządkowania

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego

  • odczytuje informacje
   z komiksu

  • wyjaśnia źródło (językowe) nieporozumienia

  • wyjaśnia niepoprawne nazwy własne z wykorzystaniem słownika języka polskiego
   i słownika wyrazów obcych

  Utwór muzyczny Fryderyka Chopina  II. Analiza

  i interpretacja  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (poprawność języka)

  • analizuje hasła słownikowe

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • dba o poprawność wypowiedzi własnych

  • rozwija swoją wiedzę o języku

  • zastępuje w tekście wyrazy pochodzenia obcego wyrazami rodzimymi

  176.

  Jak zacytować czyjąś wypowiedź?  Podręcznik:

  „Po konkursie”. Cytat,


  s. 328

  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Ortografia. Cytat  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora)
  • rozpoznaje cytaty w tekście na podstawie wyróżnień graficznych

  • wyjaśnia znaczenie pojęcia cytat
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, znaku wykrzyknika

  • włącza cytaty do własnego tekstu

  177.

  Eksponaty


  i ekspozycje, czyli co wiemy o muzeach.

  Podręcznik:

  W muzeum, s. 330

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • rozumie słownictwo związane z muzeum

  • opisuje ekspozycje muzealne

  • określa cel muzeum
  II. Analiza

  i interpretacja  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • wyraża własne zdanie na temat wartości muzeum dla zwiedzających
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie
   i w piśmie na tematy poruszane na lekcji, związane
   z poznawanymi tekstami kultury
   i własnymi zainteresowaniami


  • tworzy notatkę na temat korzyści ze zwiedzania muzeów

  • projektuje ekspozycję muzealną

  • stosuje poprawne formy fleksyjne rzeczownika muzeum
  178.

  Zrozumieć artystę i jego dzieło.  Podręcznik:

  Henryk Jerzy Chmielewski Tytus malarzem (fragm. komiksu Tytus, Romek


  i A’Tomek
  ), s. 333
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Czytanie ze zrozumieniem. Jeż Jerzy w muzeum

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • formułuje pytania do tekstu

  • układa pytania do wywiadu
   z malarzem
  179.

  To już wiemy


  i potrafimy!

  Podręcznik:

  To już wiemy


  i potrafimy. Spotkanie,
  s. 336

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

  • rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik)

  • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone, równoważniki zdań

  • rozumie czytany tekst

  • identyfikuje części mowy: rzeczownik, czasownik

  • przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik

  • identyfikuje zdanie pojedyncze, złożone, równoważnik zdania, wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe

  • zna funkcje poznanych słowników
  II. Analiza

  i interpretacja  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • uzupełnia wniosek

  • uzasadnia użycie przecinka

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych

  • cytuje

  • wyjaśnia pisownię wyrazów z ch, h, ż, rz, u, ó

  180.

  Sprawdzę się!  SPRAWDŹ SIEBIE Podręcznik:

  Jeef Kinney Dziennik cwaniaczka. Zapiski Grega Heffleya (fragm.), s. 339  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

  • rozumie czytany tekst

  • podaje przykłady komicznych wypowiedzi, sytuacji

  • odczytuje przenośny sens rysunku
  II. Analiza

  i interpretacja  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego

  • poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; rozpoznaje ich konwencje gatunkowe

  • wyjaśnia wypowiedź bohatera, w tym za pomocą hasła słownikowego

  • rozpoznaje konwencje gatunkowe

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: instrukcja, ogłoszenie, list oficjalny

  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • cytuje

  • redaguje instrukcję, stosując równoważniki zdań

  • redaguje ogłoszenie

  • redaguje list oficjalny
  1   2   3   4   5   6   7


  ©snauka.pl 2016
  wyślij wiadomość