Strona główna

List otwarty do władz i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w związku z projektem budowy elektrowni wodnej w rejonie Wodospadu Podgórnej w Przesiece


Pobieranie 25.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.84 Kb.
dr inż. Maciej Popkiewicz, Wrocław Wrocław 28.07.2006 r.

e-mail: mpop@comped.com.pl

adres i dane osobowe udostępniane

na życzenie zainteresowanych
List otwarty do władz i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska

w związku z projektem budowy elektrowni wodnej w rejonie Wodospadu Podgórnej w Przesiece

Powołując się na zapis Art. 31 Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) o brzmieniu „Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa” pragnę zwrócić uwagę na bezsensowny i szkodliwy dla środowiska i społeczeństwa projekt budowy elektrowni wodnej na potoku Podgórnej w Karkonoszach.


Postuluję ponowne wykonanie ekspertyz dotyczących wpływu odnośnej inwestycji na środowisko naturalne oraz dokonanie analizy kosztów społecznych inwestycji, a w konsekwencji ponowne rozpoczęcie lub całkowite unieważnienie procesu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektrowni w obrębie Wodospadu Podgórnej.
Apeluje do władz, instytucji i organizacji społecznych, również do osób prywatnych, o dołożenie wszelkich starań i dostępnych środków prawnych, aby przerwać ten wodospad absurdów, niekompetencji i działań budzących zrozumiały sprzeciw.

Uzasadnienie

Za zaniechaniem budowy elektrowni przemawia wiele argumentów. Postaram się wymienić najważniejsze.


1. Unicestwienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Wodospadu oraz rzeki Podgórnej.
Dolina rzeki Podgórnej stanowi jedną z najpiękniejszych krajobrazowo i morfologicznie dolin Karkonoszy. Znajduje się w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, a w jej górnym biegu należy do samego Parku Narodowego, stanowiącego część Rezerwatu Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše. Wodospad Podgórnej jest nie tylko największą atrakcją tej dziewiczej i nieskalanej cywilizacją doliny, ale stanowi chlubę całego regionu. Wodospad, jak i całe przedsięwzięcie, znajduje się w granicach potencjalnego, specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Natura 2000 – Karkonosze” Z powyższych powodów rejon inwestycji należy do obszarów, w których istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakaz zmiany stosunków wodnych.

Usytuowanie zbiornika spiętrzającego wody Podgórnej około 3 km powyżej wodospadu i doprowadzenie jej rurociągiem omijającym nurt potoku do elektrowni usytuowanej poniżej wodospadu, zaburzy równowagę ekofizjograficzną doliny, nie mówiąc już o samym Wodospadzie Podgórnej pozbawionym nawet do 90 % wody. Efektem realizacji przedsięwzięcia będą nieodwracalne szkody geomorfologiczne, geologiczne i hydrologiczne. Wodospad Podgórnej o przepływie nienaruszalnym przewidzianym w projekcie inwestycji ulegnie degradacji. Przy aktualnym spływie wody potoku nie zamarzają w okresach zimowych. Zmniejszony strumień wodny naruszy radykalnie warunki fizyczne i geologiczne w ścianie skalnej wodospadu. Cykliczne zamrażanie i odmrażanie oraz wysuszanie stanie się przyczyną szybkiego kruszenia i rozpadania się granitu i przyspieszy erozję wsteczną wodospadu. Znikną jego walory krajobrazowe i turystyczne.


Wodospad na rzece Podgórnej


Wodospad Podgórnej należy do największych atrakcji turystycznych regionu. Nie bez powodu krzyżują się tam trzy ważne szlaki turystyczne: zielony, żółty i czarny. Wodospad wymieniany jest nie tylko w specjalistycznej literaturze geologicznej i geomorfologicznej, również we wszystkich przewodnikach turystycznych i krajoznawczych. Na stronie internetowej Gminy w Podgórzynie, która tak niechlubnie dopuściła do decyzji sprzecznych z interesem społeczeństwa, Wodospad wymieniany jest jako jedna z największych atrakcji regionu. Miejsce to dla wielu ludzi ma znaczenie niemal magiczne. To jedyny z trzech karkonoskich wodospadów, gdzie kontakt z naturą nie jest naznaczony znamionami cywilizacji. Miejsce to jest łatwo dostępne i odwiedzane chętnie przez turystów. Regularnie zażywają tam kąpieli członkowie klubu „morsów”. Rokrocznie na wiosnę, to już tradycja, w miejscu tym organizowane jest z udziałem Gminy „Topienie Marzanny” i świętowanie przełomu wiosenno-letniego, Nocy Świętojańskiej.

Niewątpliwa atrakcyjność Wodospadu oraz dolin Podgórnej i Myji jest podstawą działalności ekonomicznej mieszkańców Przesieki: funkcjonowania pensjonatów, ośrodków wczasowych, gospodarstw agroturystycznych, restauracji i barów oraz punktów zaopatrzenia turystów.


Kaskada Podgórnej na odcinku, który zostanie pozbawiony wody.
2. Ewidentne uchybienia, błędy i wielokrotne naruszanie prawa w trakcie procesu postępowania administracyjnego.

W trakcie podejmowania kolejnych decyzji nie tylko nie przestrzegano obowiązujących procedur prawnych, ale dopuszczono się fałszerstw oraz przyjęto jako wiarygodny niesprawdzony i tendencyjny raport o wpływie przedsięwzięcia na środowisko. Prawo potraktowano wybiórczo, pomijając istotne akty prawne i interpretując inne w sposób korzystny dla inwestora i być może również innych osób.


Za najważniejsze działania niezgodne z prawem oraz uchybienia w procesie postępowania administracyjnego uważam:
- sfałszowanie treści uchwały Uchwała Rady Gminy Podgórzyn z dnia 6 listopada 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 18 poz. 187) poprzez dodanie do cytatu z uchwały słów „w tym elektrowni wodnych” w Zaświadczeniu Urzędu Gminy z dnia 11.10.2005 o wpisie działki 197 w obszar „Z”, oraz słów „w tym elektrowni” w Raporcie oddziaływania na środowisko naturalne z dnia 26.07.06 r.,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego przez Biuro Projektów Budownictwa Wodnego JKB z Wrocławia, przez osoby nie posiadające uprawnień hydrologicznych określonych w Prawie Wodnym (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 406), co pozbawia go mocy prawnej,
- ewidentne i wielokrotne naruszenie Prawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) i innych aktów prawnych w zakresie trybu i sposobu powiadamiania zainteresowanych stron oraz społeczności lokalnej.
- pominięcie w toku postępowania administracyjnego wielu zapisów tak istotnej w sprawie Uchwały Rady Gminy z dnia 06.11.2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Podgórzyn.
Szczegółowy opis wymienionych działań znajduje się w załączonym do listu opracowaniu „Uwagi o nieprawidłowościach, błędach i naruszeniach prawa w toku

postępowania administracyjnego związanego z budową elektrowni wodnej w Przesiece”3. Sporządzenie tendencyjnego i zawierającego nieprawdziwe informacje „Raportu oddziaływania na środowisko naturalne planowanego przedsięwzięcia”
Opracowany przez K. Kaczmarskiego i A. Pacholak dokument „Raport oddziaływania na środowisko naturalne planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji małej Elektrowni Wodnej o mocy 0,60 MV na rzece Podgórnej” z dnia 26.07.2006 r. stanowił podstawę szeregu kolejnych działań i podejmowanych decyzji. Zawarte w nim informację zniekształciły obraz sprawy i wprowadziły w błąd nie tylko urzędników, ale prawdopodobnie również inwestora.
Szczegółową ocenę Raportu zawarłem w załączonym do listu opracowaniu „Ocena

„Raportu oddziaływania na środowisko naturalne planowanego przedsięwzięcia””4. Zdecydowany protest mieszkańców, miłośników przyrody, osób i instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz popularyzacją turystyki i wypoczynku.
W okresie od 18 lipca 2007 r., gdy to sprawa budowy elektrowni została ujawniona szerszemu kręgowi mieszkańców i miłośników Przesieki, do dnia 28 lipca 2007 r. zebrano w samej Przesiece około 700 podpisów pod protestem przeciwko budowie elektrowni. Równocześnie w wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej napłynęło ponad 2200 protestów skierowanych za pomocą poczty elektronicznej do władz Gminy i Starostwa Jeleniogórskiego (dane dostępne u administratora portalu www.przesieka.pl )
Równocześnie sprawę nagłośniły media: Telewizja Polsat, regionalna TVP3, Nowiny Jeleniogórskie, Gazeta Wyborcza, wydawnictwo regionalne Jelonka, Polskie Radio Wrocław, Portal Onet.pl i inne. Protesty i informacje ukazały się w działach informacyjnych i na forach wielu portali, na przykład:

http://podroze.onet.pl/1577954,wiadomosci.html , http://www.przesieka.pl/ ,

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,4332580.html ,

http://karkonoski.nazwa.pl/content/view/601/293/,

http://www.jelonka.com/?module=templates&template=5707431a624d8cfcb47def299ccd35c6&id=1e50,

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/zniknie_wodospad_w_karkonoszach_35303.html

http://tvp.pl/1687,20070721527134.strona
Napłynęły dziesiątki listów z protestami osób prywatnych i instytucji, kierowanymi do władz. Głos przeciwko planowanej inwestycji zabrały miedzy innymi takie instytucje jak PTTK, Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, koło Przewodników Sudeckich i Straż Pożarna.

W dniu 26 lipca również władze Gminy postanowiły naprawić błędy popełnione w toku postępowania administracyjnego i wystosowały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20.10.2006 r. określającej środowiskowe uwarunkowanie zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo NR S.7325-2/07), oraz odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego od decyzji Starosty Jeleniogórskiego udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (pismo S.7325-1/07).


Wszystkie powyższe uwagi i opinie sporządziłem w dobrej wierze i starałem się należycie je udokumentować. Muszą być one jednak zweryfikowane przez osoby posiadające wiedzę zarówno w zakresie prawa jak i ochrony przyrody.

Nie można pozostać obojętnym wobec tak przerażającej wizji
dr inż. Maciej Popkiewicz
Uwaga: Nie wyrażam zgody na wykorzystanie całości lub fragmentów listu bez mojej zgody. Nie dotyczy to treści poruszanych spraw. Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie załączników do tego listu z wyjątkiem instytucji i urzędów zajmujących się omawianą tematyką z racji swojej działalności.
Załączniki:

1. „Ocena „Raportu oddziaływania na środowisko naturalne planowanego przedsięwzięcia”” ,2. „Uwagi o nieprawidłowościach, błędach i naruszeniach prawa w toku postępowania administracyjnego związanego z budową elektrowni wodnej w Przesiece”

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość