Strona główna

Lista kontrolna


Pobieranie 76.75 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.75 Kb.

LISTA KONTROLNA

SPIWET 08

stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP w podmiotach sektora utylizacyjnego

(1069/2009 art. 29)


Pieczęć Inspektoratu Weterynarii

Data in­spek­cji……………………………………………………..

Godzina rozpoczęcia inspekcji……………………………………..

Godzina zakończenia inspekcji…………………………………….

Kontrolą objęto okres: ………………………………………….…...

PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr..............
Niniejszy protokół przeznaczony jest do oceny wdrożenia systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w podmiotach sektora utylizacyjnego, o których mowa w art. 29 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) Dz. U. WE L 300 z dnia 14.11.2009 r.


Nazwa zakładu:

Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny


Adres zakładu (wraz z kodem pocztowym i numerem telefonu i faksu):

Typ zakładu:


Zgodność z zaaprobowaną technologią

Dzienna moc produkcyjna - zaprojektowana:


Dzienna moc produkcyjna - faktyczna:


Stan zatrudnienia

pracownicy produkcyjni:


pracownicy pozaprodukcyjni:


Rodzaj wytwarzanych produktów:


Przeznaczenie wytwarzanych produktów:Odpowiedzialny przedstawiciel zakładu:


Kontrolujący inspektor weterynaryjny (wraz z numerem upoważnienia):Data poprzedniej kontroli:

Czy zakład wykonał zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli? Tak Nie Nie dotyczy


Część ogólna

1

Czy zakład ustanowił, wdrożył i stosuje procedury oparte na zasadach HACCP?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

2

Czy zakład udostępnia procedury systemu HACCP swoim pracownikom?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

3

Czy kierownictwo zakładu angażuje się w prace związane ze stosowaniem procedur systemu HACCP?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

4

Czy zakład opracował i wdrożył procedury dot. tzw. „programów wstępnych”, w tym GMP, GHP, GLP ?

TAK NIE


W jaki sposób i w jakim zakresie procedury te są wdrożone?

(1069/2009 art. 29)5

Kiedy procedury systemu HACCP były aktualizowane (modyfikowane lub uzupełnione)?

(Opisać zakres oraz termin aktualizacji (modyfikacji, uzupełnień, itp.))

(1069/2009 art. 29)


Zespół ds. HACCP

6

Kto i w jakiej formie powołał zespół ds. HACCP?
(1069/2009 art. 29)

7

Wymienić członków zespołu ds. HACCP wraz z podaniem stanowiska służbowego

(1069/2009 art. 29)8

Czy członkowie zespołu posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu funkcjonowania procedur systemu HACCP?

TAK NIE


Przedstawić dowody potwierdzające wiedzę, umiejętności i doświadczenie członków zespołu.

(1069/2009 art. 29)System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP

9

Czy określono zakres systemu HACCP?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

10

Czy procedury systemu HACCP uwzględniają wszystkie zagrożenia, które potencjalnie mogą wystąpić?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

11

W jaki sposób i na jakiej podstawie oszacowano ryzyko w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń?
(1069/2009 art. 29)

12

Czy wskazano zagrożenia, którym należy zapobiec lub które należy wyeliminować bądź zredukować do możliwego do przyjęcia poziomu?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

13

Czy procedury systemu HACCP uwzględniają właściwe środki zapobiegawcze/kontroli dla poszczególnych czynności, etapów oraz zagrożeń?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

14

Czy schemat procesu technologicznego obejmuje wszystkie etapy, produkty oraz podejmowane czynności?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

15

Czy i kiedy schemat procesu technologicznego był weryfikowany?

(1069/2009 art. 29)16

Czy procedury systemu HACCP uwzględniają szczegółowy opis produktu(-ów)?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


17

Zakład ustanowił następujące Punkty Kontroli oraz Krytyczne Punkty Kontroli:

(1069/2009 art. 29)Punkty Kontroli (CP):Krytyczne Punkty Kontroli (CCP):

18

Na jakiej podstawie ustalono CP oraz CCP?

(1069/2009 art. 29)19

Czy zakład w sposób jasny i precyzyjny ustalił Krytyczne Punkty Kontroli (CCP)?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


20

Czy wszystkie CP oraz CCP zostały w sposób wyraźny i precyzyjny zaznaczone w dokumentacji systemu HACCP?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

21

Czy ustanowiono na piśmie wartości docelowe, zakresy odchyleń oraz wartości krytyczne poszczególnych parametrów w przypadku każdego CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(Wskazać wartości docelowe, zakresy odchyleń oraz wartości krytyczne poszczególnych parametrów dla każdego CCP):

(1069/2009 art. 29)22

Na jakiej podstawie ustalono wartości docelowe, zakresy odchyleń oraz wartości krytyczne poszczególnych parametrów w przypadku każdego CCP? (jeśli dotyczy)

(1069/2009 art. 29)23

Czy ustalone wartości docelowe, zakresy odchyleń oraz wartości krytyczne są właściwe i odpowiednie dla poszczególnych CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


24

Czy ustanowiono na piśmie plan monitorowania wszystkich CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


25

Czy procedury systemu HACCP określają w sposób szczegółowy kto, w jaki sposób i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za monitorowanie, rejestrowanie danych oraz informowanie o utracie kontroli nad CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(Przedstawić przykłady w/w procedur):

(1069/2009 art. 29)26

Jakiego typu pomiary, obserwacje stosuje się w celu monitorowania poszczególnych CCP?(jeśli dotyczy)

(1069/2009 art. 29)27

Czy plan monitorowania jest skonstruowany w sposób, który pozwala na wykrycie przypadku utraty kontroli nad danym CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


28

Przez kogo i w jaki sposób dane uzyskiwane z procesu monitorowania są oceniane i/lub zatwierdzane?

(1069/2009 art. 29)29

Czy parametry monitorowania są ustanowione z odpowiednią częstotliwością?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

30

Czy ustanowiono na piśmie plan działań korygujących w stosunku do każdego CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


31

Kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za prowadzenie działań korygujących? (jeśli dotyczy)

(1069/2009 art. 29)32

Czy plan działań korygujących obejmuje wszystkie potencjalne czynności, które mogą zostać podjęte w sytuacji utraty kontroli nad danym CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


33

Czy plan działań korygujących obejmuje procedury zagospodarowania, w tym uzdatnienia i/lub ponownego przerobu produktu lub jego partii wyprodukowanego w czasie, gdy CCP był poza kontrolą?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(Przedstawić przykłady w/w procedur):

(1069/2009 art. 29)34

Jakie są warunki dopuszczenia do uzdatnienia i/lub ponownego przerobu produktu lub jego partii wyprodukowanego w czasie, gdy CCP był poza kontrolą? (jeśli dotyczy)
(1069/2009 art. 29)

35

Czy w/w procedury ustanowiono w sposób odpowiedni do charakteru zagrożeń będących wynikiem utraty kontroli nad CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


36

Czy plan działań

korygujących został skonstruowany w sposób, który pozwala na szybkie odzyskanie kontroli nad danym CCP?

TAK NIE NIE DOTYCZY


37

Czy plan działań korygujących został skonstruowany w sposób, który pozwala na identyfikację produktu lub jego partii wyprodukowanego w czasie, gdy CCP był poza kontrolą??

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


38

Czy ustanowiono system rejestrowania podejmowanych działań korygujących, w tym zakresu ich realizacji?

TAK NIE NIE DOTYCZY

(1069/2009 art. 29)


39

Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie i weryfikację przeprowadzonych działań korygujących? (jeśli dotyczy)
(1069/2009 art. 29)

40

Czy są opracowane i wdrożone procedury zapewniające, że system HACCP jest na bieżąco weryfikowany?

TAK NIE


Jaki jest charakter i zakres weryfikacji oraz z jaką częstotliwością się ona odbywa?

(1069/2009 art. 29)41

Kiedy i w jakim zakresie dokonano ostatniej weryfikacji funkcjonowania systemu HACCP lub jego części?

(1069/2009 art. 29)42

Czy opracowano i wdrożono w zakładzie procedurę informowania o produkcie niezgodnym?

TAK NIE


Kiedy ostatnio wdrożono przedmiotową procedurę? Jakiego produktu oraz jakiej niezgodności dotyczyła?

(1069/2009 art. 29)43

Czy w/w procedura obejmuje informowanie o niezgodności organy Inspekcji Weterynaryjnej?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

Audyt

44

Czy zakład zleca audytowanie procedur systemu HACCP podmiotom zewnętrznym?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

45

Kiedy oraz jakie działania naprawcze wdrożył zakład na podstawie raportu z audytu?

(1069/2009 art. 29)46

Czy audytowanie procedur systemu HACCP jest dokumentowane?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)

Prowadzenie dokumentacji

47

Czy zakład prowadzi dokumentację odpowiednią do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa utylizacyjnego potwierdzającą skuteczne opracowanie, wdrożenie oraz funkcjonowanie procedur systemu HACCP?

TAK NIE


Na jakiej podstawie dokonano oceny spełnienia tego wymogu?

(1069/2009 art. 29)48

Czy wszystkie dokumenty odnoszące się do procedur systemu HACCP są dostępne w trakcie kontroli?

TAK NIE


(1069/2009 art. 29)


Kontrolujący w trakcie trwania kontroli informował/informowali osoby kontrolowane o stwierdzanych nieprawidłowościach.Szczegółowy opis niezgodności

Lp.

Pozycja listy kontrolnej

Podstawa prawna

Opis niezgodności
UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.Pouczenie:
Kontrolowanemu przysługuje prawo:

Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w formie pisemnej do organu kontrolującego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
Podpis osoby/osób kontrolującej/kontrolujących:
1. ....................................................................
2. ....................................................................

Podpis kontrolowanego

lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu:

................................................................................


Protokół kontroli otrzymują:


  1. Kontrolowany ………………………………………………………………………………………….......

  2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w …………………….…………………………………………………


Potwierdzenie odbioru

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu

Miejscowość……………………………………………………dnia…………………………………….....…………………………………..


Podpis kontrolowanego

……………………………………………………………….
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość