Strona główna

Lista promotorów na studiach podyplomowych


Pobieranie 31.84 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.84 Kb.


Lista promotorów na studiach podyplomowych


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

(studia podyplomowe- zakres tematów)

1. Bujak Andrzej

2. Czesław Kolanek

3. Jerzy Dudek

4. Joost Platje

5. Marek Młyńczak

6. Paweł Zając

7. Stanisław Krawczyk

8. Stanisław Kwaśniowski

9. Tomasz Nowakowski

10. Zenon Zamiar

Prof. Andrzej Bujak

Rektor@msl.com.pl

Tel. 325 – 15 - 14


 1. Logistyka międzynarodowa.

 2. Międzynarodowa infrastruktura transportu.

 3. Logistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem.

 4. Zarządzanie logistyczne.

 5. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w logistyce i transporcie.


dr inż. Czesław Kolanek

czeslaw.kolanek@pwr.wroc.pl

tel. 347 – 79 - 18

Zakres tematyczny prac dyplomowych

 1. Bilans ekologiczny w działalności browaru.

 2. Ekologistyka w gospodarce gazem ziemnym.

 3. Ekologistyczne aspekty w górnictwie rud miedzi.

 4. Ekologistyczne aspekty w przetwórstwie rud miedzi.

 5. Możliwości logistycznej integracji gospodarki odpadami komunalnymi w warunkach miasta.....................

 6. Recykling samochodów w Polsce.

 7. Uwarunkowania ekologistyczne funkcjonowania ciepłowni miejskiej.

 8. Uwarunkowania ekologistyczne funkcjonowania portu lotniczego.

 9. Uwarunkowania ekologistyczne w kosmicznym transporcie wahadłowym.

 10. Zagadnienia recyklingu w warunkach funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego.

 11. Zasady logistycznej integracji gospodarki odpadami niebezpiecznymi w warunkach miasta....................

 12. Zasady logistycznej integracji gospodarki odpadami szpitalnymi w warunkach miasta....................


dr inż. Jerzy Dudek

logistyk@cl-consulting.com.pl

tel. 325 – 15 – 14

Zakres tematyczny prac dyplomowych

Prace dyplomowe obejmujące tematykę centrów logistycznych powinny uwzględniać przede wszystkim aspekty praktyczne począwszy od wyboru lokalizacji, poprzez zakres usług oferowanych przez centrum, a skończywszy na przepływie informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha logistycznego. Przeprowadzona analiza powinna dać odpowiedź na pytanie jaką rolę będzie odgrywało centrum w zależności od przypisanych mu funkcji operacyjnych i biznesowych oraz powiązań mikro- i makroregionalnych. Jednym z podstawowych zagadnień jest określenie wielkości strumieni towarów przepływających przez centrum. Elementy te powinny być podstawą do określenia korzyści ekonomicznych wynikających z utworzenia centrum. Dodatkowym elementem pracy winna być analiza położenia regionu oraz jego gospodarcze znaczenie, produkcja i chłonność rynku w regionie, infrastruktura transportowa oraz struktura usług logistycznych. Niemniej ważnymi elementami, dla prawidłowego funkcjonowania centrum są: struktura i dostępność do sieci informatycznej, dostępność usług finansowych oraz usług socjalnych. Szczegółowej analizie powinny być poddane takie elementy jak dostęp do wykształconej kadry logistycznej, wielkość bezrobocia w regionie, możliwości kształcenia oraz polityka gospodarcza władz lokalnych i centralnych.

Osobnym zagadnieniem, które powinno znaleźć istotne miejsce w pracy jest polityka transportowa Unii Europejskiej oraz idea tworzenia centrów logistycznych jako podstawowych ogniw w międzynarodowej wymianie towarowej.

Tematyka prac może obejmować centra o zasięgu międzynarodowym, regionalnym, branżowe centra logistyczne oraz lokalne centra logistyczne.


dr Joost Platje

jplatje@uni.opole.pl

tel. 325 – 15 – 14

Zakres tematyczny prac dyplomowych

 1. Identyfikacja problemów logistycznych w różnych organizacjach

 2. Logistyka agrarna – wiejska, logistyka miejska

 3. Analiza łańcucha logistycznego produktu X od rolnika do finalnego konsumenta

 4. Koszty transakcyjne w łańcuchu logistycznym

 5. Oportunistyczne zachowania (kłamstwo i oszustwo w łańcuchu logistycznym)

 6. Sposoby obniżania kosztów transakcyjnych w łańcuchu logistycznym

 7. Wpływ współpracy w sieciach logistycznych, zintegrowanych centrach logistycznych na strukturę rynkową

 8. Ochrona środowiska w transporcie

 9. Transport i logistyka a rozwój gospodarczy

 10. Istota transportu, logistyki, infrastruktury dla dobrego funkcjonowania instytucji

dr inż. Marek Młyńczak

marek.mlynczak@pwr.wroc.pl

tel. 320 – 38 - 17

Zakres tematyczny prac dyplomowych

Eksploatacja obiektów technicznych- analiza i ocena systemów eksploatacji: obiekty, procesy, statystyczna analiza danych.

Systemy badań eksploatacyjnych i niezawodnościowych: planowanie badań, nośniki informacji, przetwarzanie danych, ocena, prezentacje wyników.

Niezawodność obiektów techn.: analiza uszkodzeń, modelowanie i ocena niezawodności obiektów i systemów.

Bezpieczeństwo w eksploatacji i transporcie. Analiza ryzyka, techniki analizy, akceptacja ryzyka, zarządzanie ryzykiem.

Telematyka w transporcie: analiza techniczna systemów telematycznych, zastosowanie i dobór systemów, ocena efektów.


prof. dr hab. Stanisław Krawczyk

stanislaw.krawczyk@ae.wroc.pl

tel. 368 – 03 - 45

Zakres tematyczny prac dyplomowych

 1. Systemy obsługi klientów

 2. Sieci dystrybucji

 3. Klasyfikacje materiałów i polityki zakupów

 4. Zarządzanie siecią magazynów

 5. Koordynacja planów sprzedaży z polityką zakupów surowców

 6. Logistyka dostaw

 7. Logistyka w jednostkach handlowych

 8. Integracja w sieciach logistycznych


dr inż. Paweł Zając

pawel.zajac@pwr.wroc.pl

tel. 320 – 27 - 19

Zakres tematyczny prac dyplomowych

 1. Studium uwarunkowań organizacyjno - procesowych dla wdrożenia systemu kodów kreskowych w modelowym przedsiębiorstwie produkcyjno - dystrybucyjnym.

 2. Analiza procesu spedycji jako zestawu logistycznych funkcji operacyjno – zarządczych w transporcie dalekim.

 3. Analiza logistycznego zaplecza dostaw towarowych w sklepie internetowym – studium założeń referencyjnych.

 4. Mechanizacja i optymalizacja procesów transportowo – magazynowych np.:

 • projekt studialny układu komputerowego sterowania procesem roboczym zrobotyzowanej układnicy regałowej w modelowym magazynie wysokiego składowania,

 • determinanty rozwojowe logistycznego systemu transportowo – magazynowego dla samochodów osobowych oraz ich przełożenie na plany marketingowe takich firm jak Mercedes, Volkswagen (zagadnienia równomiernego rozwoju UE)

 1. Analiza zasad tworzenia podpisu elektronicznego i ocena jego wpływu na rozwój e-logistyki.

 1. Studium uwarunkowań wyboru strategii marki projektowania znaków towarowych i doboru akcydensów opakowaniowych w logistyce marketingowej przedsiębiorstw.

 2. Identyfikacja i diagnoza organizacji logistyki pocztowej.

 3. Charakterystyka rozwiązań Trackin&Tracing dla wybranych platform logistycznych.

 4. Identyfikacja procesowa logistycznie zintegrowanych przepływów towarowych w sieci hipermarketów np. we Wrocławiu lub innym mieście.

 5. Specyfika funkcjonalna i logistyczne założenia implementacyjne dla wdrożenia komputerowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem np.:

 • typu ERP,

 • typu WMS (Warehousing Management Systems),

 • typu Front Office.

 1. Metropolitalne determinanty rozwoju logistyki zarządzania kryzysowego (dot. logistyki miejskiej i centrów logistycznych).


dr inż. Stanisław Kwaśniowski

stanislaw.kwasniowski@pwr.wroc.pl

tel. 320 – 27 - 33

Zakres tematyczny prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac dyplomowych z zakresu logistyki i systemów transportowych: 1. Zastosowanie systemów AUTO – ID w zarządzaniu flotą pojazdów.

 2. Zasady projektowania i badań opakowań tekturowych.

 3. Praktyczne aspekty wdrożenia ustaw o opakowaniach, odpadach opakowaniowych oraz gospodarce opakowaniowej.

 4. Zasady tworzenia taryf przewozowych – analiza propozycji rynkowych.

 5. Wskaźniki ocenowe systemu transportowego na przykładzie wybranej firmy.

 6. Charakterystyka terminali transportu intermodalnego w Polsce.


dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

tomasz.nowakowski@pwr.wroc.pl

tel. 320 – 35 - 11

Zakres tematyczny prac dyplomowych

Przykładowe tematy prac dyplomowych z zakresu logistyki i systemów transportowych: 1. Analiza niezawodności wybranego procesu logistycznego.

 2. Projekt wstępny / koncepcyjny systemu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie.

 3. Analiza systemu transportu regionalnego / ponadregionalnego w województwie X.


Prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar

z.zamiar@wp.pl

tel. 325 – 15 - 14

Zakres tematyczny prac dyplomowych

 1. Infrastruktura transportu a zagospodarowanie przestrzenne regionu(na przykładzie gminy, powiatu, miejscowości)

 2. Istota i systematyzacja potrzeb transportowych w wybranym przedsiębiorstwie;

 3. Organizacja i technologia przewozów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa;

 4. Technologia pracy magazynów transportowych i przeładunkowych;

 5. Przepustowość wybranych dróg i skrzyżowań w regionie;

 6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w wybranym regionie-stan i analizy.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość