Strona główna

Lista zadań „dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne”, spełniających kryterium celowości


Pobieranie 6.64 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.64 Kb.
Lista zadań „dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne”, spełniających kryterium celowości:


  • Zatrudnienie asystentów edukacji romskiej (asystenci powinni być zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę).

  • Zatrudnienie nauczycieli wspomagających edukację romską. Nieprawidłowe jest finansowanie ze zwiększonej subwencji oświatowej całości kosztów zatrudnienia nauczyciela, w sytuacji, gdy obowiązki związane z dodatkową pracą na rzecz uczniów romskich stanowią jedynie cześć obowiązków nauczyciela. Możliwe jest sfinansowanie całości kosztów zatrudnienia, o ile nauczyciel taki, dzięki swojemu zaangażowaniu i doświadczeniu pełni rzeczywistą rolę opiekuna-tutora, doradcy zarówno dla uczniów romskich jak i innych nauczycieli i pedagogów pracujących z uczniami romskimi. W takim przypadku, o ile istnieje taka potrzeba – nauczyciel wspomagający edukację romską – może realizować swoje obowiązki na terenie kilku placówek szkolnych i pedagogicznych. Finansowanie nauczyciela wspomagającego powinno być związane z pensum godzin pedagoga. Nauczycielem wspomagającym, nie będzie więc nauczyciel, któremu zlecono realizację tylko i wyłącznie dodatkowych zajęć wyrównawczych.

  • Zatrudnienie instruktorów i opiekunów (w pierwszej kolejności Romów) organizujących zajęcia dodatkowe (rozwijające zainteresowania) dla uczniów romskich (np. języka romskiego, muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe i inne) oraz prowadzących romskie zespoły folklorystyczne.

  • Zajęcia wyrównawcze.

  • Organizowanie i finansowanie udziału uczniów romskich w zajęciach integracyjnych i socjalizacyjnych (np. wyjścia do kin, teatrów, muzeów, udział w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, turnusach rehabilitacyjnych i inne).

  • Zajęcia rewalidacyjne (kompensacyjne, korekcyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, psychoterapeutyczne, logopedyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów).

Należy wyraźnie podkreślić, że wszystkie zajęcia, o ile to tylko możliwe, powinny odbywać się w grupach integracyjnych, z udziałem uczniów nie-romskich.


Andrzej Grzymała-Kazłowski

Główny Specjalista w Wydziale Mniejszości. Narodowych i Etnicznych MSWiAAndrzej.Grzymala-Kazlowski@poczta.mswia.gov.pl

Tel.: 022 601 44 22©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość