Strona główna

Lp Placówka Dzień i godzina


Pobieranie 180.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar180.8 Kb.
Załącznik nr 2

Lp

Placówka

Dzień i godzina

Osoba prowadząca

Zakres prowadzonych działań wraz z podaniem dokładnych terminów

Forma informacji rodziców o planowanych działaniach

1

Przedszkole
nr 336

24.11.10 godz. 18.00

Psycholog – Grażyna Kowalczyk

Warsztaty dla rodziców nt. dojrzałości szkolnej.

Zaproszenia imienne

2

Przedszkole nr 319

15.11.1010

godzina 12.30
M. Głodek dyrektor przedszkola


„Sześciolatki w szkole” nadzwyczajna rada pedagogiczna. Jakie informacje i kiedy przekazujemy rodzicom dzieci ur. w 2005 r..
14.12.2010

godzina 18.00Zofia Czaplińska psycholog


„Prawidłowości rozwoju 5 latka w kontekście gotowości szkolnej”- warsztaty dla rodziców.

Informacja o spotkaniu umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola

20.12.2010


M. Głodek dyrektor przedszkola

Nauczycielki:

Biedrzycka, Żurawska,

Wydrzyńska, Rudnicka –Sipajło


Przekazanie rodzicom dzieci z 2005 r. zaproszeń na warsztaty z doradcą metodycznym.


Wywieszenie zaproszenia na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz zamieszczenie informacji o warsztatach na stronie internetowej przedszkola

17.01.2011 godzina 17.30


M. Misztela doradca metodyczny

M. Głodek dyrektor przedszkola„Edukacja dziecka 6 letniego w 2011 roku.” Warsztaty dla rodziców dzieci ur. w 2005 r. Przekazanie inf. o terminach zebrań w SP.

Informacja o spotkaniu umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola

17 -31.01. 2011

M. Głodek dyrektor przedszkola

Nauczycielki:

Biedrzycka, Żurawska, Wydrzyńska, Rudnicka –Sipajło.. Przekazanie rodzicom dzieci ur. w 2005 r. wyników diagnozy dokonanej przez nauczycielki z grup IV i V. Konsultacje indywidualne od godziny 12.30 -18.00 w czasie dyżurów nauczycieli i dyrektora.

Pisemne zaproszenie dla rodziców każdego dziecka

3

Przedszkole nr 205

16.11.10 g.17.00

Monika Długokęcka psycholog

Wyznaczniki gotowości szkolnej dzieci 5-letnich

U nauczyciela w grupie

8.02.11 g.17.00

Ewa Bartnicka Ewa Mackiewicz

Założenia podstawy programowej –różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i klasie I

U nauczyciela w grupie

Dzień otwarty każda pierwsza środa miesiąca g.17.00

Ewa Bartnicka Ewa Mackiewicz

Informacje o gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole

U nauczyciela w grupie
Ewa Bartnicka Ewa Mackiewicz

Gazetka i broszura informacyjna dla rodziców o możliwości wyboru drogi edukacyjnej 5-latka
4.


Przedszkole nr 214


26.10.10 g.17.00

Monika Długokęcka psycholog

Wyznaczniki gotowości szkolnej dzieci 5-letnich

U nauczyciela w grupie

8.02.11 g.17.00

Joanna Pycka,

Elżbieta Krzemińska

Agata

Rojek - MrózZałożenia podstawy programowej –różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i w klasie I

U nauczyciela w grupie

Dzień otwarty każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

g.17.00


Joanna Pycka,

Elżbieta Krzemińska

Agata

Rojek – MrózInformacje o gotowości dziecka do pojęcia nauki w szkole

U nauczyciela w grupie

I - IV

Joanna Pycka,

Elżbieta Krzemińska

Agata

Rojek – MrózGazetka informacyjna dla rodziców o możliwości wyboru drogi edukacyjnej 5-latka, informacja na stronie internetowej
15.III.11

godź. 17


Joanna Pycka,

Elżbieta Krzemińska

Agata Rojek – Mróz


Spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych, połączone z prezentacją oferty

U nauczyciela w grupie

5


Przedszkole

nr 982.IX.2010r. godz.17.00

Dyrektor nauczycielki gr. V

Zebranie z rodzicami – porównawcze przedstawienie podstawy programowej klasy pierwszej i wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie na tablicy informacyjnej

30.XI.2010r. godz. 17.00

Psycholog nauczycielki gr. V

Spotkanie rodziców z psychologiem – warsztaty na temat „Sześciolatek w pierwszej klasie”

Pisemne zaproszenie dla rodziców każdego dziecka

X 2010r. i

V 2011r.


Nauczycielki gr. V

Omówienie z rodzicami wyników diagnozy gotowości szkolnej dziecka pięcioletniego. Rozdanie pisemnych propozycji ćwiczeń rozwijających poszczególne umiejętności.

Ustne uzgodnienia dogodnego terminu rozmowy

X 2010r.

I i IV 2011r.Nauczycielki gr. V

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w celu zapoznania ich z metodami pracy oraz osiągnięciami dzieci.

Ogłoszenie na tablicy informacyjnej

Cały rok szkolny

Nauczycielki gr. V

Zachęcanie rodziców do konsultacji z psychologiem przedszkolnym w celu udzielenia pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozmowy indywidualne z rodzicami

Cały rok szkolny

Nauczycielki gr. V

Spotkania indywidualne z rodzicami oraz dni otwarte: konsultowanie osiągnięć i potrzeb dziecka.

Ustne lub telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny spotkania

III lub IV 2011r.

Nauczycielki kl. I oraz V gr.

Spotkanie rodziców z nauczycielkami klasy I pobliskiej Szkoły Podstawowej.

Ogłoszenie na tablicy informacyjnej

6

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP Nr 2

07.09.2010 godz. 17.30

Oddział dzieci 5-letnichEwa Czarnecka

Zebranie z rodzicami. Przekazanie informacji nt. realizowanego programu i podstawy programowej oraz możliwości wyboru dalszej drogi edukacyjnej (I klasa lub oddział przedszkolny w szkole)

Bez zapisu – obecność obowiązkowa

17.11.2010 godz. 16.30

Oddział dzieci 4-5 letnich integracyjnyKazimiera Kowalska, Magdalena Boczarska, Katarzyna Kurowska, Ewa Czarnecka

Dzień otwarty – przekazanie informacji rodzicom dzieci 5-letnich posiadających orzeczenia o możliwości odroczenia obowiązku szkolnego i działań z tym związanych.

Bez zapisu

Pierwsza połowa lutego 2011r.

Godz. 17.00Ewa Czarnecka,

Psycholog Irmina WrońskaZebranie z wszystkimi rodzicami dzieci 5-letnich. Pogadanka n.t. gotowości szkolnej dziecka 5-letniego.

Pokaz multimedialny wskazujący różnice podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej klasy IObecność obowiazkowa

7

Przedszkole . nr 216


8.09.10 r.

godz. 18


Ida Lewandowska Ewa Filipek

„ Gotowość Edukacyjna Pięciolatka” - zapoznanie rodziców z zakresem prowadzonych działań. Omówienie zasad współpracy.

Zaproszenie dla Rodzica .

21.10.10 r.

godz. 18


Karolina Skarbek-psycholog z PP-P nr 20

Warsztaty dla rodziców „ Wiedza i umiejętności jakie powinno posiadać dziecko kończące przedszkole”.

Zaproszenie dla Rodzica .

23.11.10 r.
godz. 18

Ida Lewandowska Ewa Filipek

- nauczycielki oddziałów VII,VIII„Gotowość Edukacyjna Pięciolatka ”- przekazanie informacji dotyczącej wyników wstępnych obserwacji z zastosowaniem arkusza obserwacji GE-5 Wskazówki do wspólnej pracy w celu osiągnięcia przez dziecko wymaganych przez szkołę właściwości i umiejętności.

Potwierdzenie podpisem o otrzymaniu informacji.Drugi wtorek miesiąca . „Dzień otwarty”godz. 18

Ida Lewandowska Ewa Filipek


Włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka, oraz łagodzenia trudności na jakie natrafia. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych

Zaproszenie dla Rodzica.

Konsultacje dla zainteresowanych.Każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca . godz. 14-17

Karolina Skarbek-psycholog - PP-P nr 20

Wskazówki do wspólnej pracy w celu osiągnięcia przez dziecko wymaganych przez szkołę właściwości i umiejętności- wspomaganie i stymulacja rozwoju- konsultacje.

Konsultacje dla każdego zainteresowanego.

Kwiecień 2011 r.

godz. 18


Ida Lewandowska Ewa Filipek


„ Diagnoza gotowości szkolnej”- ocena poziomu dojrzałości – ewentualne umożliwienie konsultacji w poradni psychologiczno –pedagogicznej.

Potwierdzenie podpisem o otrzymaniu informacji .

Czerwiec 2010r,

Ida Lewandowska Ewa Filipek

Przekazanie rodzicom raportu z badania pedagogicznego” Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej” -SGS

Potwierdzenie podpisem o otrzymaniu raportu.

8

Przedszkole nr 406


23.11.2010 godz. 17.00

Edyta Sasim – dyrektor, Zofia Czaplińska - psycholog

Informacja dla rodziców o stanie prawnym na temat edukacji dziecka urodzonego w 2005r – dyrektor godz. 17.00

warsztaty z rodzicami na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – psycholog godz. 17.30Zgłoszenia na listę w grupie

7.12.2010 godz. 9.30

Anna Zambrzycka– nauczyciel

Anna Grzyb - nauczycielZajęcie otwarte dla rodziców dzieci - realizacja treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego

Udział chętnych rodziców

Styczeń 2011 ( do ustalenia)

Edyta Sasim

Spotkanie rodziców z nauczycielką szkoły z zakresu nauczania początkowego

Zgłoszenia na listę w grupie

Styczeń 2011 ( do ustalenia)

Edyta Sasim – dyrektor

Zofia Czaplińska – psycholog

Anna Zambrzycka , Anna Grzyb- nauczycielki


Zebranie z rodzicami na temat diagnozy wprowadzenie – dyrektor

Zakres diagnozy - psycholog

przedstawienie wyników diagnozy śródrocznej – nauczycielki indywidualnie z rodzicami


Zgłoszenia na listę w grupie

Styczeń – marzec 2011

Nauczycielki, psycholog

Konsultacje z rodzicami na temat indywidualnych planów pracy z dziećmi na podstawie diagnozy

Indywidualne zaproszenia dla rodziców

Marzec 2011

Anna Zambrzycka– nauczyciel

Anna Grzyb - nauczycielZajęcie otwarte dla rodziców dzieci - realizacja treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego

Udział chętnych rodziców

9

Przedszkole Nr 320

24 listopada 2010

Nauczycielki Grup Iv i V

Dzień otwarty dla rodziców - rozmowy indywidualne z rodzicami na temat osiągnięć dzieci

Zapisywanie rodziców na wyznaczoną godzinę

12 stycznia 2011

Psycholog i nauczycielki

Spotkanie z psychologiem na temat : Gotowość szkolna – „0” czy I klasa?

Informacja o spotkaniu umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie www

10

Przedszkole

nr 21506.09.2010

Godz. 17,45Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska


Zebranie organizacyjne z rodzicami – poinformowanie rodziców dzieci o możliwości wyboru drogi edukacyjnej między oddziałem przedszkolnym w szkole a nauką w pierwszej klasie

Protokół z zebrania, lista obecności

26.10.2010

Godz. 17,30


Kwiecień 2010

Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska

psycholog;

Grażyna Kowalczyk


Zebranie z udziałem psychologa:

1.Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka pięcioletniego – jak chwalić dziecko, żeby budować jego pozytywną samoocenę.

2.Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły


Protokół z zebrania, lista obecności

18.11.2010

Godz. 17,30Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska

logopeda;

M. Stępień


Zebranie z udziałem logopedy: Rozwój mowy dzieci pięcioletnich – wady i ich korygowanie – część praktyczna, pokaz

Protokół z zebrania, lista obecności

15-16. 11 2010

05.04.2010Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska


Spotkania indywidualne z rodzicami dotyczące omówienia wyników diagnozy pięciolatka za I-wsze półrocze

Rozdanie rodzicom informacji dotyczących gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowejKarty diagnozy wydane za podpisem rodzica

Druk nr 70 wydany za podpisem rodzica
Styczeń 2011

Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 316 oraz nauczyciel klasy INawiązanie kontaktu w celu zorganizowania zebrania dla rodziców z przedstawicielami szkoły w przedszkolu

Protokół z zebrania, lista obecności

Kwiecień 2011

Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska


Wizyta w szkole – zapoznanie dzieci przedszkolnych ze szkołą – sale lekcyjne, świetlica sala gimnastyczna, plac zabaw

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieliStyczeń 2011

Nauczyciele grupy:

M. Jabłońska,

A. Łojewska

nauczyciel klasy IWizyta uczniów klasy I w przedszkolu – prezentacja przedstawienia bożonarodzeniowego przez kandydatów do klasy I, swobodne zabawy i rozmowy z kolegami ze szkoły

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieliMaj 2011

j.w.

Udział dzieci przedszkolnych w zajęciach lekcyjnych w szkole11

Przedszkole
nr 415


18.01.2011 godz.17:00

Dyrektor, Psycholog, Nauczyciel

Zajęcia otwarte dla rodziców, rozmowa z Panią Psycholog

Informacja na tablicy ogłoszeń, indywidualne zaproszenia dla rodziców

12

Przedszkolenr 371


14.01.2010

Nauczyciel, dyrektor, psycholog

Przedstawienie przez dyrektora tematu spotkania, zajęcie otwarte dla rodziców dzieci 5-cio letnich, rozmowa z panią psycholog 14.01.2010 godz. 17.00

Indywidualne zaproszenia oraz ogłoszenie na tablicy informacyjnej

13

Przedszkole

Nr 390


08.09. 2010


Daniela Peffel


Zebranie z rodzicami – omówienie reformy oświatowej i możliwości wyboru drogi edukacyjnej dla dzieci z rocznika 2005.

Ogłoszenie na tablicy


11.10.2010


Sylwia Skibińska

Anna Jaworska
Zebranie dla rodziców dzieci rocznik 2005 – informacja dotycząca poziomu gotowości szkolnej dziecka oraz kierunku pracy kompensacyjnej dla dzieci mających trudności edukacyjne oraz przypomnienie możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej dla dziecka.

Informacja indywidualna dla rodzica


0l.12.2010


Psycholog Karolina Skarbek


Zebranie z rodzicami dzieci urodzonych w 2005 roku na temat przygotowania dzieci 5-cio letnich do nauki w szkole. Propozycje działań w tym zakresie i współpracy przedszkola, rodziców i poradni

Informacja indywidualna dla rodzica z jego podpisem


04.2011

Nauczycielki 5-cio latków

Informacja dla rodziców na piśmie o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Potwierdzenie przez rodzica odbioru informacji

14

Przedszkole

Nr 222


09.IX.2010 r.


Dyrektor


Rada Pedagogiczna dotycząca omówienia zagadnień związanych z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz ustalenia harmonogramu spotkań z rodzicami.

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieli09.XII.2010


Nauczycielki z grupy IV/V psycholog przedszkolny p. M. Grzybowska


Spotkanie rodziców dzieci z rocznika 2005 w sprawie omówienia szans edukacyjnych dzieci 6 letnich w I klasie . Zapoznanie rodziców z poradnikiem „Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły”

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieliwg ustalonego harmonogramu pracy psychologa


Psycholog p. M. Grzybowska


Indywidualne konsultacje psychologa przedszkolnego z rodzicami dzieci z rocznika 2005 nt. poziomu umiejętności dzieci

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieliwg harmonogramu dni otwartych

Nauczycielki z gr. IV/V

Indywidualne konsultacje nauczycielek z rodzicami dzieci z rocznika 2005 nt. wstępnej diagnozy umiejętności i wiedzy

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieliwg harmonogramu dni otwartych

Nauczycielki z gr. IV/V

Akcja promocyjna na tablicy informacyjnej „Daj szansę swojemu dziecku”, „Sześciolatek w szkole”

Tablica informacyjna,

Indywidualne powiadomienia rodziców przez nauczycieli15

Przedszkole nr 337

6.09.2010r


Dyrektor


Zebranie informacyjne: Reforma programowa systemu oświaty, analiza podstawy programowej obowiązującej od września 2009r. w przedszkolu i w I klasie.

Ogłoszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu


23.11.2010r.

Nauczyciel


Zapoznanie z wynikami diagnozy przedszkolnej i programami wspomagania rozwoju dziecka

Zaproszenia indywidualne


25.11.2010r

Psycholog


„Gotowość szkolna”- warsztaty dla Rodziców

Ogłoszenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu

1x m-c


Nauczyciel

DyrektorKonsultacje indywidualne, zajęcia otwarte dla rodziców

Zaproszenia indywidualne


15.04.2011

Nauczyciel

Zapoznanie Rodziców z „Informacją o gotowości do podjęcia nauki w szkole”

Zaproszenia indywidualne

16


Przedszkole

Nr 402


14.04.2011

Nauczycielki, psycholog, dyrektor

Zajęcia otwarte dla rodziców, spotkanie z psychologiem, spotkanie z nauczycielem kl. I 09.02.2011, 14.04.2011 godz.17.00

Ogłoszenie na tablicy informacyjnej

17

Przedszkole nr 6301.12.2010r godz.17;00.

Psycholog M. Zubkowicz Stelmach

Zebranie warsztatowe z psychologiem na temat: „Sześciolatek w pierwszej klasie” - 1 grudzień 2010r.

- ogłoszenie w szatni i informacja indywidualna dla każdego rodzica

26.01.2011 godz 17;00


B.Lewandowska

A. Biwejnis
Zebranie rodziców na temat: „Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – gotowość szkolna. Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej” – 26 styczeń 2011r.

dla każdego rodzica


grudzień,

majwszystkie nauczycielki


Wydawanie gazetki przedszkolnej „Bolkowinka” – zawierającej informacje na temat gotowości szkolnej – okazjonalnie

ogłoszenie w szatni i informacja indywidualna dla każdego rodzica

październik

grudzień


marzec

maj


wszystkie nauczycielki

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców wraz z komentarzem metodycznym, gdzie rodzice mogą poznać metody pracy z dziećmi oraz poznać ich osiągnięcia – 4 x w roku.

ogłoszenie w szatni i informacja indywidualna dla każdego rodzica

przez cały rok szkolny

w dni otwarte
wszystkie nauczycielki


Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami w czasie dni otwartych. Bieżące informowanie rodziców o osiągnięciach dziecka – przez cały rok szkolny

Informacja o dniach otwartych w czasie zebrania, na tablicy w szatni i internecie

18

Przedszkole

nr 75


23.11.2010

godz.17oo-17.10


17.10 – 17.40

17.40 – 17.50


17.50 – 18.00

Dyrektor- Małgorzata Lisiecka
Psycholog- mgr Monika Długokęcka
Aneta Piotrowska- Barszcz


Wprowadzenie
Prelekcja ,, Prawidłowości rozwojowe 5 latków w kontekście gotowości szkolnej”

Przekazanie informacji nt:,,Diagnoza dojrzałości szkolnej”

Przekazanie informacji dotyczących indywidualnych konsultacji z rodzicami.

Dyskusja


Ogłoszenie dla rodziców,

Indywidualne zaproszenia.
24.11.2010,26.11.2010 godz. 16.00-18.00


Nauczyciele grup: III, IV, V

Alicja Balcer

Dorota Pyra

Grupa V


Indywidualne rozmowy z rodzicami – omówienie wyników diagnozy dojrzałości szkolnej.

Zgłoszenia do nauczycieli grup III, IV, V.

25.11.2010

godz.16.00 – 18.00
Nauczyciele grup: III, IV, V

Jolanta Łukasiewicz IV grupaIndywidualne rozmowy z rodzicami – omówienie wyników diagnozy dojrzałości szkolnej.

Zgłoszenia do nauczycieli grup III, IV, V.

29.11.2010, 30.11.2010

godz.16.00-18.00
Nauczyciele grup: III, IV, V

Aneta Piotrowska – Barszcz, Marcin Barszcz III grupaIndywidualne rozmowy z rodzicami – omówienie wyników diagnozy dojrzałości szkolnej.

Zgłoszenia do nauczycieli grup III, IV, V.

19

Przedszkole

Nr 381


7.09.2010

g.17.30


Psycholog Monika Przybysz

Spotkanie z rodzicami dzieci ur. w 2005 r.

Zaproszenie

10.02.2011


Nauczycielki z kl. I S.P 316

Dojrzałość szkolna dzieci 6 letnich

Zaproszenie

22.03.2011

g.17.30


A.Statek, G,Sadlok-Sybilska

Indywidualne rozmowy z każdym rodzicem – diagnoza

Lista

30.11.10


A.Statek, G,Sadlok-Sybilska

Spotkanie z rodzicami

Lista

8.03.2011

Uczestnictwo dzieci w lekcji prowadzonej w klasie I w Szk. Podst. 316

Zaproszenie

20


Przedszkolenr 3897.IX 2010r.

Barbara Makowska - Opala

Omówienie zakresu działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Przedszkola nr 389 w ramach przygotowania dzieci 5-letnich do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Zebranie w grupach dzieci 5-letnich z udziałem Dyrektora Przedszkola nr 389.

wstęp wolny

8. XI 2010r.

Katarzyna Kuhnke i Justyna Zalewska oraz Anna Filipek i Elżbieta Stępińska

Dokonanie analizy diagnozy pedagogicznej dzieci 5-letnij GE-5 dotyczącej gotowości skzolnej dzieci (konsultacje indywidualne nauczycieli prowadzących z rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci 5-letnich).

Ogłoszenie dla rodziców,

Indywidualne zaproszenia.
8. XII 2010r.

Grażyna Kowalczyk

Spotkanie rodziców/opiekunów prawnych dzieci 5-letnich z psychologiem w celu organizacji działań wspomagających rozwój dzieci 5-letnich.

Ogłoszenie dla rodziców,

Indywidualne zaproszenia.
10 II 2010r

Grażyna Kowalczyk

Spotkanie z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 dotyczące omówienia cech rozwojowych dziecka niezbędnych do podjęcia edukacji szkolnej.

Rodzice wytypowani przez nauczycieli prowadzących

III 2011r.

Katarzyna Kuhnke

Organizacja wycieczki grup dzieci 5-letnich do Szkoły Podstawowej nr 321. Udział w zajęciach integracyjnych z uczniami zreformowanej I klasy.

Karta zgody rodzica dziecka na uczestnictwo

II-III 2011r.

Katarzyna Kuhnke

Umieszczenie na stronie internetowej placówki oraz na zwyczajowych tablicach ogłoszeń informacji dotyczących zebrań z rodzicami oraz zajęć otwartych dla rodziców i dzieci w szkołach podstawowych położonych w dzielnicy Bemowo.
IV 2011r.

Katarzyna Kuhnke i Justyna Zalewska oraz Anna Filipek i Elżbieta Stępińska

Przedstawienie rodzicom/ prawnym opiekunom wyników diagnozy pedagogicznej SGS dotyczącej gotowości szkolnej dziecka (konsultacje indywidualne rodziców/ prawnych opiekunów dzieci 5-letnich z nauczycielami prowadzącymi). Rozdanie pisemnej informacji dotyczącej gotowości szkolnej poszczególnych dzieci.

Indywidualne zaproszenia.

rodziców,Warszawa 17. 11. 2010 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość