Strona główna

Lubartowska liga koszykówki alwerni a


Pobieranie 34.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.63 Kb.

LUBARTOWSKA LIGA KOSZYKÓWKI – A L W E R N I A
ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło

Promocji Młodzieży i Rodziny

21-100 Lubartów

ul. Lubelska 32

tel. 888 361 121

www.alwernia.ofmcap.pl

e-mail: llk.alwernia@gmail.com
Lubartowska Liga Koszykówki – ALWERNIA

- Regulamin rozgrywek LLK - ALWERNIA -Lubartów 2009/2010

§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Poniższy regulamin stanowi ramowy zbiór przepisów i zasad dla celów prawidłowej realizacji rozgrywek koszykówki w ramach Lubartowskiej Ligi Koszykówki - ALWERNIA (LLK - ALWERNIA). Jednocześnie stanowi promocję tego rodzaju rozgrywek.

 2. Celem Ligi jest stworzenie odpowiednich warunków do czynnego wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych jej uczestników poprzez grę w koszykówkę.

 3. Rozgrywki koszykówki w ramach LLK – ALWERNIA są autonomiczne i niezależne od PZKosz.

 4. Organizatorem LLK – ALWERNIA jest stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, które swoją siedzibę ma w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie.

 • 21-100 Lubartów

ul. Lubelska 32

 1. Niniejszy regulamin jest otwarty na wszelkie uzupełnienia, zmiany, poprawki oraz informacje, które będą publikowane w aneksach do regulaminu, jak również w specjalnych informatorach, wydawanych przez organizatora LLK - ALWERNIA.

 2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 3. Informacje dotyczące rekrutacji drużyn do LLK - ALWERNIA umieszczone są na stronie www.alwernia.ofmcap.pl.

 4. Ogłoszenia, aktualne składy, wyniki poszczególnych spotkań, tabele oraz dokładne terminarze rozgrywek grupowych znajdować się będą na stronie www.alwernia.ofmcap.pl.

 5. Miejsce rozgrywek - sala gimnastyczna przy szkole:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

21-100 Lubartów

ul. 1-Maja 66-74 1. Wszelkiego rodzaju opłaty związane z LLK – ALWERNIA należy kierować na następujące konto z dopiskiem LLK - Alwernia:

 • Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie

Nr rachunku bankowego: 24 8707 0006 0001 8829 2000 0001

 1. W obiekcie, na terenie którego rozgrywane zostaną mecze LLK – ALWERNIA, obowiązuje zmiana obuwia na sportowe dla wszystkich wchodzących, zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.


§ 2 Zasady uczestnictwa

 1. Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek koszykówki w ramach LLK – ALWERNIA, jest wpłacenie wpisowego wysokości ustalonej przez organizatora oraz osobiste przedstawienie karty zgłoszenia drużyny z zawartymi w niej odpowiednimi informacjami natury personalnej i merytorycznej.

 2. Drużyna poprzez swojego przedstawiciela musi bezwarunkowo zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymogów organizacyjnych, związanych z prawidłowym przebiegiem rozgrywek.

 3. Podpis kapitana - opiekuna drużyny na dokumentach zgłaszających drużynę do rozgrywek, traktowany jest jako oświadczenie o zapoznaniu się wszystkich członków drużyny z regulaminem LLK - ALWERNIA.

 4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.

 5. Nazwa drużyny nie może zawierać żadnych wulgaryzmów ani obraźliwych treści.

 6. Zawodnik zgłoszony w danym zespole nie może zmienić drużyny do końca danej edycji rozgrywek (może być zgłoszony i grać tylko w jednym zespole).

 7. Drużyna może zgłosić do udziału w rozgrywkach nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dwunastu zawodników.

 8. Po rozpoczęciu rozgrywek, możliwe jest dopisanie kolejnych zawodników na pierwotnej liście zgłoszonych.

Ogółem liczba zawodników nie może jednak przekraczać 12 osób. Nie ma możliwości wykreślania zawodników z listy i dopisywania innych w ich miejsce.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ustala się minimalną granicę wieku na 16 lat (ukończone najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek). Zawodnicy niepełnoletni tj. między 16. a 18. rokiem życia mogą być dopuszczeni do udziału w rozgrywkach tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

 2. Sędzia meczu lub organizator mają prawo do sprawdzenia dowodu tożsamości na wniosek kapitana którejkolwiek z grających drużyn – kontrola taka może być przeprowadzona zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia następnego meczu ligi.

 3. Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, przedstawicieli w obiektach sportowych, na terenie których prowadzi się rozgrywki.

 4. Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do rozgrywek zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego, dopuszczającego do gry lub osobistego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (na formularzu zgłoszeniowym).

 5. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach. Osoby te powinny ubezpieczyć się na własny koszt.

 6. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w rozgrywkach LLK - ALWERNIA.

 8. Wszystkie zespoły, w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.

 9. Regulamin LLK – ALWERNIA zobowiązuje wszystkich sędziów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole zawodów.


§ 3 System i zasady rozgrywek

 1. System rozgrywki LLK - ALWERNIA jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn.

 2. Czas gry 4 x 10 min, przerwa między kwartami 1-2, 3-4 wynosi 2 minuty, a między 2- kwartą 4 min, dogrywka trwa 3 min.

 3. W rozgrywkach LLK - ALWERNIA stosuje się przepisy gry w koszykówkę PZKosz z zastrzeżeniem poniższych punktów.

 • Czas gry zatrzymywany jest jedynie w ostatnich 3 minutach czwartej kwarty.

 • Zawodnicy przed wprowadzeniem piłki do gry nie podają jej sędziemu, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w powyższym punkcie.

 • Zmiany zawodników dokonywane są w trakcie gry bez zatrzymywania zegara (tzw. zmiany „hokejowe”) i mogą odbywać się wyłącznie na linii środkowej boiska przy stoliku sędziowskim.

 • Mecze prowadzi jeden lub dwóch sędziów boiskowych wyznaczonych przez organizatora.

 1. Zespoły grają w pięcioosobowych składach.

 2. Mecz może odbyć się w przypadku obecności przynajmniej 5 zawodników drużyny. W przeciwnym przypadku orzekany jest walkower na rzecz drużyny przeciwnej.

 3. W trakcie rozgrzewki obowiązuje zakaz zawieszania się na obręczy kosza.

 4. Zawodnik wpisany do protokołu LLK – ALWERNIA ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek.

 5. Drużyny biorące udział w rozgrywkach występują w obuwiu sportowym oraz w jednakowych strojach. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.

 6. Mecze rozgrywane są piłką do gry w koszykówkę.

 • Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

 1. O kolejności drużyn w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów.

 2. Za każde spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

 • 2 pkt. — zwycięstwo

 • 1pkt. — porażka

 • za przegranie meczu walkowerem 0 punktów

 1. Na drużyny spóźnione czeka się 3 minuty. Po tym czasie sędzia przyznaje walkower (20:0) na korzyść drużyny czekającej. Jeśli nie stawią się obie drużyny, sędzia ustala wynik jako obustronny walkower (0 punktów).

 2. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu, kapitanowie drużyn muszą dostarczyć sędziemu stolikowemu wypełniony protokół zawodów.

 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziów przed upływem przepisowego czasu i nieukończone, organizator zarządzi powtórzenie całego spotkania w nowym terminie.

 4. Wszystkie zespoły są bezwzględnie zobowiązane do respektowania terminarza spotkań przygotowanego przez Organizatora. Nie ma możliwości zmiany ustalonych wcześniej terminów meczy.

 • Wyjątkiem zmiany terminu meczu jest obopólna zgoda drużyn zainteresowanych oraz organizatora, przy czym organizator informacje o zmianie terminu meczy otrzymuje z 4-dniowym wyprzedzeniem.

 1. Podczas rozgrywek prowadzone będą klasyfikacje:

 • najlepszy strzelec (średnia punktowa-udział w co najmniej 4 meczach)

 • najlepszy w rzutach za 3 punkty (średnia punktowa-udział w co najmniej 4 meczach)

 • klasyfikacja drużynowa fair-play; zwycięży drużyna, której stosunek fauli (przewinienie – 1pkt, faul niesportowy – 2 pkt, faul techniczny – 6 pkt, faul dyskwalifikujący – 10 pkt) do ilości rozegranych meczy będzie najmniejszy, pod warunkiem, że drużyna ukończy rozgrywki.

 1. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan drużyny.

 2. Bezpośrednio po zakończeniu meczu kapitanowie drużyn zobowiązani są do sprawdzenia poprawności i podpisania protokołu meczowego. Zmiana danych w późniejszym terminie oraz reklamacje z tym związane nie będą uwzględniane.

 3. Egzekutorem przepisów są wyznaczeni na każde spotkanie sędziowie zawodów.

 4. W sytuacjach nie poruszonych w niniejszym regulaminie decyduje:

 • w sprawach meczowych – sędzia,

 • w sprawach spornych – organizator.


§ 4 Kary i dyskwalifikacje

 1. Drużyna przegrywa mecz walkowerem jeżeli :

 • wystawi do gry nieuprawnionego zawodnika (np. brak zgłoszenia, granica wieku);

 • z własnej winy nie stawi się lub spóźni (więcej niż 3 min.) na zawody;

 • stawi się z mniejszą ilością zawodników niż pięciu;

 • nie chce grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez organizatora;

 • schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania (mniej niż 3 zawodników);

 1. Drużyna, która nie stawi się na dwa kolejne spotkania, albo trzy w całym sezonie lub z innych przyczyn jej trzy mecze zostaną zweryfikowane jako walkower, zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów.

 2. Mecze z drużyną wykluczoną anuluje się jeżeli drużyna nie rozegra połowy meczów w rundzie. Jeżeli drużyna rozegra 50% plus jeden mecz w rundzie to mecze weryfikuje się na 20 : 0 dla przeciwnika.

 3. Za trzecie przewinienie techniczne zawodnik automatycznie zostaje ukarany karą odsunięcia od jednego meczu. Pierwsze przewinienie dyskwalifikacyjne powoduje odsunięcie od dwóch meczów, kolejne odsuwa zawodnika na czas trwania całego sezonu.

 4. Kary, o których mowa są niezależne od innych ewentualnych kar, jakie może nałożyć organizator.


…………………………………………………

podpis organizatora


| Strona

www.alwernia.ofmcap.pl
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość