Strona główna

Macroplast uk 8103


Pobieranie 42.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar42.77 Kb.







Macroplast UK 8103

Karta techniczna

Stan: 10.03.95



Klej bezrozpuszczalnikowy dwukomponentowy

Baza: poliuretan




Charakterystyka: Macroplast UK 8103 jest bezrozpuszczalnikowym klejem dwukomponentowym na bazie poliuretanu. Bazą żywicy kleju są związki organiczne hydroksylowe. Bazą utwardzacza jest izocyjanian. Wskutek wymieszania obu komponentów

w proporcjach 5 : 1 (4 : 1)* (wagowo) powstaje, w procesie reakcji chemicznej, twardoelastyczny klej. Produkt nie wykazuje w procesie utwardzania mierzalnych zmian objętości.



Zastosowanie: Macroplast UK 8103 stosowany jest jako klej, masa zalewowa i wypełniająca oraz jako materiał powlekający. Wykazuje dobra przylegalność do metali, drewna, tworzyw sztucznych i twardych pianek.

Główny obszar zastosowań to płyty warstwowe w przemyśle samochodowym, przy budowie kontenerów, w przemyśle budowlanym, stoczniowym oraz przemyśle izolacji technicznych - do klejenia aluminium ze styropianem oraz wełny mineralnej lub twardych pianek do blach metalowych galwanizowanych.


Dane techniczne:

Żywica UK 8103 Utwardzacz UK 5400

Kolor: beżowy ciemno-brązowy

Gęstość: ok. 1,65 0,05 g/cm3 ok. 1,22 g/cm3

Konsystencja: płynna płynna (b. niska lepkość)

Lepkość: 27  3 Pa.s 0,25  0,1 Pa.s

Pomiar: Brookfield RVT Brookfield RVT

Temperatura: 20 C 20 C

Proporcje mieszaniny:

Wagowo: 5* : 1

Objętościowo: 3,7 : 1

* jeśli wymagana jest wysoka odporność antyogniowa (w rozumieniu certyfikatu Seeberufsgenossenschaft Hamburg, German Institute dla przemysłu stoczniowego według rezolucji IMO A.653(16)) należy zmienić proporcje na 4 : 1
Mieszanina (Komponenty A + B)

Gęstość: ok. 1,56 g/cm3

Konsystencja: płynna

Lepkość: 8 - 10 Pa.s

Pomiar: Brookfield RVT

Temperatura: 20 C

Żywotność: 40 - 70 min.

Mieszanina: 125 g

Temperatura: 20 C

Czas otwarcia przy 20 C: 100 - 130 min.

Zużycie: 200 - 400 g/m2, zależnie od jakości powierzchni klejonej

Utwardzanie:

Wytrzymałość początkowa: po 5 - 8 h w temperaturze pokojowej

po 40 - 50 min. w temperaturze 60 C

Wytrzymałość końcowa: po 5 - 7 d w temperaturze pokojowej

Odporność na oddzieranie: 30 - 40 N/cm

(wg. DIN 53 282)

Substraty blachy aluminiowe

Utwardzanie: 7 dni w temperaturze pokojowej

Wytrzymałość na ścinanie:

(wg. DIN EN 1465): patrz: Rezultaty pomiarów

Temperatura pracy: -40 do + 100 C

krótkoterminowo (1 h): 150 C
Nakładanie: Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem nanoszenia kleju należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.


Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone muszą być wolne od tłuszczu i oleju, suche i niezakurzone.

Metale należy zagruntować, szczególnie jeśli połączenie narażone będzie później na działanie wilgoci. Tworzywa sztuczne muszą zostać oczyszczone ze środków antyadhezyjnych. Polepszenie przylegalności można uzyskać poprzez zszorstkowanie. Również pokrycie powłoką gruntujacą lub zwykłe przemycie środkiem rozpuszczającym (izopropanol, etanol, octan) może być wystarczajacym przygotowaniem powierzchni. Elementy polistyrenowe nieprzygotowane do klejenia nie dają sie złączyć Macroplastem UK 8103.
Wykonanie klejenia:

Żywica i utwardzacz mieszane są przed nałożeniem w podanych wyżej proporcjach aż do uzyskania jednorodności mieszaniny. Klej może być następnie nałożony tylko w ograniczonym czasie (uwarunkowanym jego żywotnością). Później ulega zżelowaniu i staje się bezużyteczny. Należy zatem zmieszać tylko taką ilość kleju, która potrzebna jest do klejenia w czasie równym żywotności kleju.

Żywotność kleju zależy od masy mieszaniny i jej temperatury. Przy większych ilościach mieszaniny lub wyższej temperaturze otoczenia czas ten ulega skróceniu. Niskie temperatury wydłużają proces utwardzania. Zbyt duża zawartość utwardzacza w mieszaninie zwiększa kruchość warstwy kleju oraz obniża lepkość mieszaniny.

Macroplast UK 8103 nanosić można ręcznie (szpachelką) lub maszynowo (urządzeniem do aplikacji klejów dwukomponentowych lub walcem). Nanoszenie jest jednostronne.

Komponenty kleju nie powinny ani przed ani podczas nakładania być narażone na kontakt z wilgocią, ponieważ później w trakcie utwardzania izocyjanian reaguje

z wilgocią co prowadzi do powstawania pęcherzyków a nawet pienienia warstwy kleju. Dlatego też opakowania kleju muszą być dobrze zamknięte i przechowywane w miejscach o niskiej wilgotności.


Utwardzanie

Macroplast UK 8103 może być utwardzany zarówno na zimno (w temperaturze pokojowej powyżej 15 C) jak i w podwyższonej temperaturze. Czas utwardzania może zostać znacząco skrócony poprzez podwyższenie temperatury lub dodanie przyśpieszacza. Wytrzymałość końcową złącze osiąga po kilku dniach.


W trakcie sieciowania ważne jest aby zapewnić odpowiednie ciśnienie kontaktowe (poprzez obciążanie ciężarkami, prasę, klamry), które zapewni pełnopowierzchniowy kontakt kleju z oboma klejonymi substratami.

Czyszczenie

Produkt w postaci nieutwardzonej (na narzędziach pracy, zanieczyszczenia substratów) może zostać usunięty przy użyciu Macroplast Reiniger B 8030.


W postaci utwardzonej usunięty może zostać jedynie mechanicznie.
Rezultaty pomiarów: Wytrzymałość na ścinanie (wg. DIN 53 283)

(Wytrzymałości w MPa, mierzone na połączeniu aluminium/aluminium)



1. Wytrzymałość na ścinanie przy 20 C jako funkcja czasu utwardzania

1 dzień 2 dni 4 dni 7 dni

5,5 7 7 7,5

2. Wytrzymałość na ścinanie przy utwardzaniu w wyższych temperaturach
jako funkcja czasu utwardzania

(pomiar w temperaturze pokojowej)



Temperatura utwardzania

0,5 h

1 h

2 h

3 h

7 h

80 C

6,5

7,5

8,5

11

11

100 C

7

8

11

11

14

120 C

10

12

13

14

14

160 C

10

12

14

16

15


2. Określanie wytrzymałości na ścinanie w zależności od temperatury testu:

-40 C -20 C 0 C 20 C 40 C 60 C 80 C

24 24 20 7,5 4 2,5 1,5 (MPa)
Świadectwa: Świadectwo dopuszczenia Hamburskiego Morskiego Zrzeszenia Zawodowego (Seeberufsgenossenschaft)- trudnozapalność wg. norm stoczniowych, zgodnie

z rezolucją IMO nr. A.653


Magazynowanie: Zagrożenie przemarznięciem: tak

Zalecana temperatura składowania: 10 do 25 C (nigdy < 10 C i > 50 C)

Czas składowania: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
Forma dostawy: Hobok: 24 kg

Beczka: 120 kg



Wskazania/rady
dotyczące bezpieczeństwa


Oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kleju i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub dużego niedbalstwa producenta.
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność



Polska Niemcy

Henkel Polska S.A Henkel Teroson GmbH

ul. Domaniewska 41/MARS D-69112 Heidelberg

PL-02-672 Warszawa

Telefon (022) 874 37 38 Hans-Bunte-Straße 4

Telefax (022) 874 37 28 D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0

Telefax (06221) 704-698




M acroplast UK 8103




©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość