Strona główna

MAŁe I duże mitologiczne podróŻE” projekt edukacyjny


Pobieranie 302.72 Kb.
Strona1/3
Data19.06.2016
Rozmiar302.72 Kb.
  1   2   3
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 45


MAŁE I DUŻE

MITOLOGICZNE PODRÓŻE” - PROJEKT EDUKACYJNY

Opracowanie i realizacja:

Magdalena Białous

Anna Załuska

Justyna Batko- Grzywaczewska
Wstęp

Projekt edukacyjny „Małe i duże mitologiczne podróże” przeznaczony jest do realizacji dla drugiego etapu edukacyjnego, tj. klas 4 -6 szkoły podstawowej. Zawiera on wybrane treści z podstawy programowej w zakresie następujących przedmiotów: języka polskiego, historii i sztuki. Opracowanie zawiera materiały ułatwiające pracę dydaktyczną: konspekty lekcji, karty pracy, instrukcje do prac długoterminowych,

propozycje sprawdzianów, scenariusz konkursu wewnątrzszkolnego. Konstrukcja projektu umożliwia uczniom podejmowanie twórczych działań, kształtuje wyobraźnię historyczną, plastyczną, uczy zespołowego rozwiązywania problemów, ćwiczy sprawność językową oraz rozbudza zainteresowania dotyczące wierzeń starożytnych Greków.

Naszym głównym celem było skonstruowanie projektu w takiej formie, która umożliwia uczniom ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi prezentację na forum klasy i szkoły.

PROJEKT EDUKACYJNY

MAŁE I DUŻE MITOLOGICZNE PODRÓŻE”
OGÓLNE CELE PROJEKTU:

1.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat mitologii greckiej i roli jaką pełni ona w naszej kulturze.

2. Zapoznanie uczniów z treścią mitów.

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej

4. Kształtowanie wyobraźni historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów.

5. Kształcenie umiejętności wyjaśniania znaczenia związków frazeologicznych i używania ich w życiu codziennym.

6. Bogacenie słownictwa.

7. Kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi.

8. Nawiązanie przyjaźni i koleżeństwa z uczniami innych klas.

9. Współdziałanie w zespole i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

10. Wymiana doświadczeń między nauczycielami, bloku przedmiotów humanistycznych.
Poziom wiekowy uczniów: V klasy szkoły podstawowej

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


zadania

odpowiedzialni

termin realizacji

uwagi

Przeprowadzenie cyklu lekcji dotyczących mitologii greckiej ( przykładowe scenariusze - załącznik nr 1)


Anna Załuska

Magdalena Białous

Justyna Batko - Grzywaczewska


listopad – grudzień 2007

Przeprowadzenie lekcji przez nauczycieli języka polskiego i historii;


Gry i zabawy edukacyjne, których celem jest zainteresowanie uczniów mitologią grecką:


Anna Załuska

Magdalena Białous

Justyna Batko - Grzywaczewska


grudzień 2007

Uczniowie samodzielnie przygotowują krzyżówki, rebusy, zagadki, diagramy, scenki ilustrujące sens wybranych związków frazeologicznych pochodzących z mitologii i dokonują ich prezentacji na lekcji.

Sprawdzian diagnozujący wiedzę uczniów ( załącznik nr 2 )

Nauczyciele języka polskiego

grudzień 2007

Zdiagnozowanie wiedzy uczniów po przeprowadzeniu cyklu zajęć dotyczących mitologii greckiej

Przygotowanie prac na zadany temat.

 • Opracowanie gry planszowej wraz z instrukcją na podstawie wybranego mitu ( język polski)

 • Opracowanie mapy przygód Odyseusza ( język polski)

 • Stworzenie komiksów na podstawie wybranych mitów ( historia)

 • Narysowanie plakatów przedstawiających wizerunki postaci mitologicznych oraz ich atrybuty ( plastyka)

 • Folder prezentujący wybraną postać mitologiczną ( historia)
Uczniowie klas piątych pod nadzorem nauczycieli

styczeń – luty 2008

Pod nadzorem nauczycieli, według podanych instrukcji uczniowie klas piątych przygotowują prace na zadany temat. ( załącznik nr 3) Są one traktowane jako prace długoterminowe i zostają przez nauczycieli ocenione

Wystawa prac uczniów

Anna Załuska

Magdalena Białous

Justyna Batko – Grzywaczewska

Sylwia Busłowska

Katarzyna Czaban


luty 2008

Przez około trzy tygodnie uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli oglądać prace uczniów klas piątych. Zostały one zaprezentowane na szkolnym korytarzu.

Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy mitologicznej

Anna Załuska

Magdalena Białous

Justyna Batko – Grzywaczewska


luty2008

Konkurs drużynowy klas piątych przeprowadzono według opracowanego scenariusza ( załącznik nr 4)


Załącznik nr 1

(Przykładowe scenariusze lekcji przeprowadzone w trakcie realizacji projektu (język polski, historia)

Temat: Symboliczne znaczenie lotu Ikara.

( scenariusz realizowany na lekcji języka polskiego)


CELE LEKCJI:

-Uczeń:


- zna treść mitu o Dedalu i Ikarze,

- wie, co to jest ramowy plan wydarzeń i w jaki sposób się go pisze,

- wie na czym polega symboliczne znaczenie lotu Ikara,

- potrafi odszukać w tekście potrzebne informacje,

- potrafi opowiedzieć treść mitu,

- pracuje w zespole.


METODY:

- praca z tekstem,

-rozmowa kierowana,

-praca w grupie,


ŚRODKI DYDAKTYCZNE;

- podręcznik,

- karty pracy,

- cztery duże arkusze papieru.


PRZEBIEG LEKCJI:

Faza wprowadzająca

 1. Uczniowie na polecenie nauczyciela przypominają, czym charakteryzują się mity i co to jest mitologia.

 2. Uczniowie zapoznają się z notatką biograficzną dotyczącą Jana Parandowskiego.


Faza realizacyjna

1.Uczniowie czytają mit o Dedalu i Ikarze w opracowaniu Jana Parandowskiego, zamieszczony w podręczniku.

2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji . „Symboliczne znaczenie lotu Ikara”.

3. Nauczyciel prosi o przypomnienie , co to jest plan ramowy i jak należy go napisać.

4. Uczniowie układają plan ramowy mitu o Dedalu i Ikarze.

5. Na polecenie nauczyciela wybrane osoby odczytują gotowe prace.

6. Wybrani przez nauczyciela uczniowie opowiadają treść mitu według napisanego przez siebie planu.

7. Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela: Dlaczego Dedal chciał uciec z wyspy?

8. Uczniowie wynajdują w tekście mitu fragmenty, w których jest mowa o osiągnięciach Dedala i wypisują do zeszytu nazwy wynalazków..

9. Nauczyciel prosi, aby uczniowie podali kilka określeń charakteryzujących Dedala I Ikara. Rysuje na tablicy tabelę, którą uzupełniają uczniowie.DEDAL

IKAR

Dojrzały, zaradny, ostrożny, rozsądny

Lekkomyślny, marzyciel, nierozważny

10. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, co oznacza wyrażenie ikarowe loty. Uczniowie podają przykłady jego użycia.

11. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy, które na dużych arkuszach papieru zapisują pytanie, na które mają udzielić odpowiedzi.
I i II grupa- Dlaczego Ikar zapomniał o przestrogach ojca?

III i IV grupa – Jakie jest symboliczne znaczenie lotu Ikara?


Uczniowie zapisują wszystkie możliwe wypowiedzi na arkuszach papieru, a następnie grupy I i II wymieniają się kartkami z grupami III i IV i uzupełniają je o własne pomysły. W ten sposób powstają wyczerpujące listy odpowiedzi na pytania. Nauczyciel umieszcza wszystkie arkusze w widocznym miejscu w klasie.
Faza podsumowująca

 1. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują zebrane propozycje.

 2. W ramach podsumowania rozważań nauczyciel rozdaje karty pracy, które uzupełniają uczniowie

 3. Nauczyciel zadaje prace domową:

Polski poeta Ernest Bryll napisał „ Wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal”. Jak myślisz, dlaczego artyści częściej czynią bohaterem swoich dzieł Ikara niż Dedala?


KARTA PRACY – IKAROWY LOT
Uzupełnij tekst podanymi wyrazami, użytymi w odpowiedniej formie.
odwaga, klęska, niezwykły, przestroga, ograniczenie, bezmyślność, pragnienie, niemożliwy, ryzykowny, wolny, rozsądek, swoboda
Ikar, wzbijając się w przestworza, poczuł się …………………… . Za wszelką cenę chciał doświadczyć czegoś …………………………. . Rady ojca wydawały mu się zbędnymi ………………………. . Uznał, że nic nie jest w stanie go powstrzymać przed zrealizowaniem swego ……………………………

i wzniesieniem się ku słońcu. Wykazał się niezwykłą …………………………. .

Jednak czyn Ikara świadczy również o jego ……………………. . Ogarnięty młodzieńczym zapałem, przestał on kierować się ……………………. . Nie dostrzegł, że postępuje bardzo ……………………….. i naraża się na niebezpieczeństwo. Lot Ikara, choć zakończony ……………………, ma doniosłe znaczenie. Odzwierciedla odwieczne dążenie człowieka do tego, aby dokonać rzeczy ………………………. . Symbolizuje także marzenia o wolności i ……………………. . Los Ikara jest jednocześnie …………………...

dla tych, którzy podejmują się ryzykownych czynów.

KARTA PRACY – IKAROWY LOT
Uzupełnij tekst podanymi wyrazami, użytymi w odpowiedniej formie.
odwaga, klęska, niezwykły, przestroga, ograniczenie, bezmyślność, pragnienie, niemożliwy, ryzykowny, wolny, rozsądek, swoboda
Ikar, wzbijając się w przestworza, poczuł się …………………… . Za wszelką cenę chciał doświadczyć czegoś …………………………. . Rady ojca wydawały mu się zbędnymi ………………………. . Uznał, że nic nie jest w stanie go powstrzymać przed zrealizowaniem swego ……………………………

i wzniesieniem się ku słońcu. Wykazał się niezwykłą …………………………. .

Jednak czyn Ikara świadczy również o jego ……………………. . Ogarnięty młodzieńczym zapałem, przestał on kierować się ……………………. . Nie dostrzegł, że postępuje bardzo ……………………….. i naraża się na niebezpieczeństwo. Lot Ikara, choć zakończony ……………………, ma doniosłe znaczenie. Odzwierciedla odwieczne dążenie człowieka do tego, aby dokonać rzeczy ………………………. . Symbolizuje także marzenia o wolności i ……………………. . Los Ikara jest jednocześnie …………………...

dla tych, którzy podejmują się ryzykownych czynów.oprac. Anna Załuska

Temat: Dlaczego boimy się panicznie?

( scenariusz realizowany na lekcji języka polskiego)


Cele lekcji:

- samodzielne czytanie tekstu

- poszerzanie czynnego słownictwa ucznia

- wyjaśnienie znaczenia wyrażenia paniczny strach

- korzystanie ze słownika

- tworzenie związków wyrazowych, których podstawą jest wyrażenie paniczny strach

- scenki dramowe na temat: Ogarnął mnie paniczny strach.

- redagowanie notatki


Metody pracy:

- praca z tekstem

- drama

- praca w grupach


Pomoce: Mitologia J. Parandowski, słownik frazeologiczny, słownik języka polskiego

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, w grupach


Przebieg lekcji.

Uczniowie w domu mieli przeczytać tekst dotyczący bożka Pana z Mitologii J. Parandowskiego.Zaangażowanie:


Przedstawienie treści mitu przez wybranych uczniów. Podział na pięcioosobowe grupy.Badanie, przekształcanie i prezentacja.

Uczniowie po otrzymaniu instrukcji pracują w grupach. Na wykonanie zadań mają 15 min.
Instrukcja
Jak pracować?

1.Wybierz szefa grupy, sekretarza i osobę, która zaprezentuje Waszą pracę.

2. Szef głośno czyta instrukcję i zadania.

3. W razie wątpliwości poproś o pomoc nauczyciela.


Zadania dla Was

1.Udzielcie odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi w formie wybranej notatki ( np. schematu, mapy pamięci, tekstu ciągłego) zapiszcie w zeszycie. • Czyim synem był Pan?

 • Jak wyglądał?

 • Gdzie mieszkał?

 • Czyim był opiekunem?

 • Jakie miał upodobania, nawyki?

 • Na czym polegało jego ulubione zajęcie?

 • Jak traktowali Pana bogowie i ludzie?

2. Wyjaśnij, co oznacza wyrażenie paniczny strach. Korzystając ze słownika języka polskiego wypisz wyrażenia, których podstawą jest wyraz paniczny ( np. wywołać panikę)
Podzielcie się zadaniami. Na ich wykonanie macie 15. minut. Na prezentację 3 minuty Szanujcie czas!

Życzę wielu twórczych pomysłów!!!

Uczniowie prezentują efekty swojej pracy.
Refleksja i ewaluacja.

Uczniowie, pozostając w grupach, przygotowują scenkę dramową pod hasłem: Ogarnął mnie paniczny strach, a następnie prezentują ją całej klasie.

Odpowiadają na pytanie z tematu lekcji, wyjaśniając jeszcze raz, skąd wziął się w naszym języku związek frazeologiczny paniczny strach.


Praca z domu

Opisz zdarzenie, które mogłoby wywołać paniczny strach. Wykorzystaj podane zwroty: włos się jeży, skóra cierpnie, zimny pot zalewa czoło, nogi się uginają, głos więźnie w gardle. Jeśli zwroty te nie są ci znane, sięgnij do odpowiedniego słownika.Załącznik

Instrukcja

Jak pracować?

1.Wybierz szefa grupy, sekretarza i osobę, która zaprezentuje Waszą pracę.

2. Szef głośno czyta instrukcję i zadania.

3. W razie wątpliwości poproś o pomoc nauczyciela.Zadania dla Was

1.Udzielcie odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi w formie wybranej notatki ( np. schematu, mapy pamięci, tekstu ciągłego) zapiszcie w zeszycie. • Czyim synem był Pan?

 • Jak wyglądał?

 • Gdzie mieszkał?

 • Czyim był opiekunem?

 • Jakie miał upodobania, nawyki?

 • Na czym polegało jego ulubione zajęcie?

 • Jak traktowali Pana bogowie i ludzie?

2. Wyjaśnij, co oznacza wyrażenie paniczny strach. Korzystając ze słownika języka polskiego wypisz wyrażenia, których podstawą jest wyraz paniczny ( np. wywołać panikę)

Podzielcie się zadaniami. Na ich wykonanie macie 15. minut. Na prezentację 3 minuty Szanujcie czas!

Życzę wielu twórczych pomysłów!!!

Instrukcja

Jak pracować?

1.Wybierz szefa grupy, sekretarza i osobę, która zaprezentuje Waszą pracę.

2. Szef głośno czyta instrukcję i zadania.

3. W razie wątpliwości poproś o pomoc nauczyciela.Zadania dla Was

1.Udzielcie odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi w formie wybranej notatki ( np. schematu, mapy pamięci, tekstu ciągłego) zapiszcie w zeszycie. • Czyim synem był Pan?

 • Jak wyglądał?

 • Gdzie mieszkał?

 • Czyim był opiekunem?

 • Jakie miał upodobania, nawyki?

 • Na czym polegało jego ulubione zajęcie?

 • Jak traktowali Pana bogowie i ludzie?

2. Wyjaśnij, co oznacza wyrażenie paniczny strach. Korzystając ze słownika języka polskiego wypisz wyrażenia, których podstawą jest wyraz paniczny ( np. wywołać panikę)
Podzielcie się zadaniami. Na ich wykonanie macie 15. minut. Na prezentację 3 minuty Szanujcie czas!

Życzę wielu twórczych pomysłów!!!


Oprac.M. Białous

Temat: Z wizytą na Olimpie

( scenariusz realizowany na lekcji historii)


Cel główny:

Przedstawienie wierzeń starożytnych Greków.Cele lekcji w ujęciu operacyjnym:

a) Uczeń pamięta, zna:

• pojęcia: bogowie olimpijscy, Olimp, wyrocznia, Pytia

• imiona najważniejszych bogów olimpijskich i dziedziny jakimi się opiekowali: Zeus, Hera, Posejdon, Apollo, Ares, Atena, Afrodyta, Hades, Hermes, Artemida, Hefajstos

• sposoby oddawania czci bogom przez Greków w starożytności

b) Uczeń rozumie:

• rolę wierzeń i ich wpływ na życie starożytnych Greków

• związek między wierzeniami greckimi a sposobami oddawania czci bogom

c) Uczeń potrafi:

• prawidłowo posługiwać się poznanymi pojęciami

• opowiadać o wierzeniach starożytnych Greków

• opowiedzieć o sposobach oddawania czci bogom przez starożytnych Greków

• wymienić najważniejszych bogów greckich oraz dziedziny, którymi się opiekowali

• rozpoznać na ilustracji bogów greckich

Ponadto w czasie lekcji uczeń będzie doskonalił umiejętności:

• współdziałania w grupie

• skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach

• wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.

• rozwiązywania problemów w sposób twórczy

Metody pracy:

• rozmowa nauczająca

• praca w grupach

Środki dydaktyczne:

• ilustracje przedstawiające bogów greckich w podręczniku s. 32–33

• mapa ścienna starożytnej Grecji

• karty pracy

• teksty źródłowe dołączone do kart pracy

Przebieg lekcji:

I. Zaangażowanie

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami lekcji. W toku rozmowy nauczającej nauczyciel przedstawia, jak Grecy w starożytności wyobrażali sobie bogów oraz opowiada o sposobach oddawania im czci. Zapoznaje uczniów z zagadnieniem wyroczni. Następnie dokonuje losowego podziału uczniów

na 6 grup, przydziela im zadania oraz przypomina o zasadach współdziałania w grupie.

II. Badanie przekształcanie

Grupy przystępują do wykonania zadań. Zapoznają się z otrzymanymi kartami pracy. Czytają instrukcję i zapoznają się z wizerunkami bogów greckich znajdujących się na karcie pracy, a których identyfikacji mają dokonać. Następnie przystępują do lektury tekstu z podręcznika na s. 32–33 oraz zapoznają się z ilustracjami bogów na s. 34–35 również w podręczniku. Potem czytają teksty źródłowe dołączone do kart pracy. Na podstawie całej lektury dokonują identyfikacji bogów, wpisują na karcie pracy ich imiona pod ilustracjami oraz określają dziedziny opiekuńcze danego bóstwa i przygotowują krótką prezentację bogów zamieszczonych na ilustracjach.III. Prezentacja

Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania, grupy prezentują efekty swojej pracy.IV. Podsumowanie i refleksja

Nauczyciel podsumowuje prace grup, ocenia aktywność zespołów klasowych oraz atrakcyjność prezentacji. Jako zadanie domowe uczniowie mają wykonać zadanie reporterskie (patrz karta pracy do zadania reporterskiego),

przygotowania „Wiadomości prosto z Olimpu”. Komiks mitologiczny, własne wyobrażenie greckiego boga (termin dwa tygodnie).

Załącznik nr 2
Uczeń _____________________________ klasa _____________
Sprawdzian z wiedzy o mitach
1.Uzupełnij podane porównania odpowiednimi imionami lub nazwami pochodzącymi ze Starożytnej Grecji lub Rzymu.

silny jak …………………….. zakochany w sobie jak .............................

piękny jak .. ………………… pilnuje jak ……….. ( 2 pkt.)

2.Przekształć podane zdania, zastępując podkreślone związki frazeologiczne wyrazami lub zwrotami bliskoznacznymi.
Nasza szkoła przypomina dzisiaj stajnię Augiasza.

___________________________________________________________________

Na widok myszy ogarnia mnie paniczny strach.

___________________________________________________________________

Jadę na zawody sportowe, ale nie liczę na wieniec laurowy.

___________________________________________________________________

Wojtek nigdy się nie przyznał, że tabliczka mnożenia jest jego piętą Achillesa.

___________________________________________________________________

Utrzymanie porządku w szatni szkolnej to syzyfowa praca.

___________________________________________________________________ ( 5 pkt)

3..Uzupełnij tabelę: ( 3 pkt.)

Treść

Bogowie lub herosi, ludzie

Wykonanie dwunastu prac
Tułaczka
Zmiany pór roku
Podarowanie ludziom ognia
Egoizm, plotkarstwo
Poznanie tajemnicy lotu

4. O kim mowa? ( 4.pkt.)

Mąż Kory - ……………………. Syn Minosa i Pazyfae -…………….

Bóg kowali, sporządzał pioruny dla Zeusa - …………… Bogini miłości i piękności-…………

Władca mórz, rzek i wysp -……………………… Pierwsza para bogów na ziemi -……

Bożek śmierci - …………………………………… Rządził wszystkimi bogami-………..

5. Dopisz imiona do pary:

Kronos i ……………………. Hera i…………………………( 1 pkt.)

Orfeusz i ……………………. Odyseusz i ……………………..
6. Wyjaśnij pojęcia: mit i mitologia. ( 2 pkt.)

Mit to: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mitologia to:…………………………………………………………………………………………..
7.Przyporządkuj hasła odpowiednim definicjom. ( 2 pkt.)

1.Hades a) moneta

2.Obol b) rzeka

3.Charon c) choroba

4.Styks d) przewoźnik

e) świat zmarłych

…………………………………………………………………………………………………..
9. Wyjaśnij frazeologizmy, zastosuj je w zdaniu.
Męki Tantala –………………………………………………….

Nić Ariadny – …………………………………………………..

Wpaść w objęcia Morfeusza -…………………………………..
Zdania:

1.……………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………


8. W imieniu Dedala napisz list do króla Minosa i poproś w nim o zgodę na opuszczenie Krety i umożliwienie powrotu do ojczystych Aten. ( 4 pkt.)

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Oprac. M. BiałousDział: W Helladzie, test nr 2, grupa A ............./ 30
1. Uzupełnij tekst.
Większość starożytnych Greków zajmowała się ............................. . Na górskich stokach

............................. owce i kozy. Mieszkańcy nadmorskich osad zajmowali się ............................. i

handlem. Wielu Greków było doskonałymi ............................. – wyrabiali piękne tkaniny,

ozdoby, naczynia gliniane. Ze względu na ................................. ukształtowanie terenu utrudniona

była komunikacja lądowa, więc starożytni Grecy rozwinęli komunikację .................................... .

............./ 6


2
. Którzy bogowie greccy zostali przedstawieni na rysunkach poniżej? Wpisz imię każdego boga oraz nazwę jego atrybutu, czyli charakterystycznego symbolu, który ułatwia rozpoznanie boga.

...................................... ...................................... ......................................

...................................... ...................................... ......................................

............./ 63. Wpisz imię boga, do którego modliłbyś się:
a) wypływając w morze – .................. b) wyruszając na wojnę w słusznej sprawie – ....................

............./ 2


4. Odpowiedz na pytania dotyczące sprawowania władzy w starożytnych Atenach.
a) Jak nazywał się sposób sprawowania władzy w Atenach w V wieku p.n.e.?

...............................................................................................................................................

b) Kto sprawował wówczas władzę? ....................................................................................

...............................................................................................................................................

c) Gdzie podejmowano najważniejsze dla Aten decyzje?.....................................................

............./3


5. Napisz, jak nazywa się przedmiot przedstawiony na ilustracji i wyjaśnij, w jaki sposób związany był z ustrojem demokracji ateńskiej.


................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

............./26. Na taśmie chronologicznej poniżej zaznacz i napisz wiek, w którym w Atenach wprowadzono demokrację.

.
............/ 17. Wykonaj polecenia dotyczące mitologii greckiej na co dzień.
a) Wyjaśnij, czym są mity.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
b) Podpisz ilustracje poniżej, używając określeń pochodzących z mitologii, spośród podanych w ramce.


syzyfowa praca, pięta Achillesowa, stajnia Augiasza, paniczny strach


.................................... ...................................... ......................................


c) Podaj przykład książki, filmu lub obrazu, który powstał pod wpływem mitologii greckiej.

...............................................................................................................................................

............./ 6

8. Wymień po dwa dokonania starożytnych Greków, które wykorzystujemy do dzisiaj
w podanych niżej dziedzinach.

a) sport – .......................................................................................................................................

b) nauka – .....................................................................................................................................

............./ 2
9. Napisz, co dzisiaj oznaczają określenia:
a) syzyfowa praca – ....................................................................................................................

b) stajnia Augiasza – ...................................................................................................................

............./ 2

Dział: W Helladzie, test nr 2, grupa B ............./ 30
1. Uzupełnij tekst.
Grecy w starożytności wierzyli w ............................. bogów, którzy opiekowali się różnymi

................................. życia człowieka. Bogowie mieli ............................. postać, zachowania


i uczucia. Nieśmiertelność zapewniały im nektar i ............................., które spożywali podczas

uczt. Siedziba bogów znajdowała się na szczycie góry ............................., dlatego bogów tych

nazywano...................................... .

............./ 6


2
. Którzy bogowie greccy zostali przedstawieni na rysunkach poniżej? Podaj imię każdego
z bogów oraz nazwę jego atrybutu, czyli charakterystycznego symbolu, który ułatwia rozpoznanie boga.

.......................... ............................... ............................................

.......................... ............................... ............................................

............./ 63. Napisz, do którego boga modliłbyś się:
a) będąc kupcem – ..........................................................

b) będąc rzemieślnikiem – ..............................................

............./ 2
4. Odpowiedz na pytania dotyczące sprawowania władzy w starożytnych Atenach.
a) Jak nazywał się sposób sprawowania władzy w Atenach w V wieku p.n.e.? ..................

...............................................................................................................................................

b) Kto sprawował wówczas władzę? ....................................................................................

c) Gdzie podejmowano najważniejsze dla Aten decyzje? ....................................................

............./3
5. Napisz, jak nazywa się przedmiot przedstawiony na ilustracji i wyjaśnij, w jaki sposób związany był z ustrojem demokracji ateńskiej.


................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

............./26
. Na taśmie chronologicznej zaznacz i napisz datę pierwszych starożytnych igrzysk.

............./ 1


7. Wykonaj polecenia dotyczące igrzysk sportowych rozgrywanych

w starożytności w Olimpii.
a) Napisz, kto był patronem tych igrzysk. .........................................................................

b) Podpisz ilustracje poniżej przedstawiające konkurencje rozgrywane podczas igrzysk, używając określeń z ramki.


bieg krótki, rzut oszczepem, zapasy, rzut dyskiem, skok w dal................................... ...................................... ......................................
c) Napisz, czym nagradzano zwycięzców. .........................................................................

............./ 6


8. Wymień po dwa dokonania starożytnych Greków, które wykorzystujemy do dzisiaj w po­danych niżej dziedzinach.
a) polityka – .................................................................................................................................

b) sztuka – ...................................................................................................................................

............./ 2
9. Wyjaśnij, co dzisiaj oznaczają określenia:
a) pięta achillesowa – ........................................................................................................

b) paniczny strach – ............................................................................................................

............./ 2
Oprac. J. Batko-Grzywaczewska

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość