Strona główna

Masarykova univerzita


Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/17
Data18.06.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
MASARYKOVA UNIVERZITA
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Ústav slavistiky

Polský jazyk a literatura

Bc. Tomáš Wojnar

České motivy v současné polské literatuře

(A. Sapkowski, A. Stasiuk, P. Huelle, M. Szczygieł)

Magisterská diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Renata Buchtová, Ph.D.


Brno 2011

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval

samostatně na základě uvedených pramenů a literatury.
……………………………………………………………

V Brně 20. června 2011Zde chci poděkovat Mgr. Renatě Buchtové, Ph.D. za vstřícné
vedení mé magisterské diplomové práce, za její přínos
této práci,
všechny rady, připomínky, doporučení a především za trpělivost
při vedení této práce. Děkuji,
…………………………………….Úvod 5

1. Husitská trilogie Andrzeje Sapkowského 7

1.1 Problematika pojetí českých motivů v trilogii Andrzeje Sapkowského 8

1.2 Historické motivy 9

1.3 Místopisné názvy 24

1.4 Užívání češtiny v textu a dialozích 27

1.5 České vulgarismy 33

1.6 České písně a básně 35

2. Stasiukovo vnímání Čech 42

2.1 Stasiukovy reflexe české literatury 43

2.2 Stasiukovy osobní poznatky o Češích, české povaze
a kultuře 48

3. Huelleho inspirace Hrabalem 53

3.1 Huelleho vztah k Hrabalovi 54

3.2 Mercedes Benz – Huelleho hrabalovský pohled na Czechy 58

4. Češi podle Mariusze Szczygła 64

4.1 Mariusz Szczygieł: Proč Češi? 64

4.2 Charakter českého národa pod polským drobnohledem 68

4.3 Otázky víry v České republice 73

4.4 Český jazyk v knihách Gottland a Zrób sobie raj 76

Závěr 78


Resumé 82

Bibliografie 83


Úvod

V magisterské práci chci ukázat, zda a jakým způsobem reflektují současní polští spisovatelé ve svých dílech českou kulturu, literaturu, historii, dění v České republice i státních útvarech, jež se na území současné České republiky vyskytovaly dříve. Cílem práce je ukázat více variant přístupů k těmto tématům, zjistit,


jakým způsobem polští autoři k tematice „Čech“ a Čechů přistupují, čeho si všímají, jaká témata se v jejich knihách objevují, s čím souvisí a popřípadě, co je k věnování se české tematice ve svých knihách vede. Zajímá mě také otázka přímého užívání češtiny v knihách polských autorů a případná korektnost jejího užití. Téma této magisterské práce je zvoleno za účelem prozkoumání a přiblížení vlivu „Čech“ na současnou polskou literární tvorbu. Za předmět tohoto bádání jsem zvolil tvorbu čtyř současných polských spisovatelů, u nichž je známo, že k české tematice mají ve svých dílech blízko. Jedná se o Andrzeje Sapkowského, Andrzeje Stasiuka, Pawła Huelleho a Mariusze Szczygła. Tyto konkrétní autory jsem zvolil na základě konzultací s vedoucí této magisterské práce Mgr. Renatou (Putzlacher-)Buchtovou, Ph.D., s ohledem
na předpokládanou rozdílnost pojetí přístupu k „české“ tematice v jejich knihách.

V první kapitole se budu věnovat husitské trilogii Andrzeje Sapkowského.


U této trilogie předpokládám výskyt spíše historických a dobových motivů s „českou“ tematikou. Takovýto přístup je dle mého názoru ojedinělý a na polskou literární scénu nezvyklý. Každopádně se jedná o zajímavý úhel přístupu k „české“ tématice a věřím,
že tato trilogie ukáže ojedinělý způsob projevu českého vlivu na současnou polskou literaturu. Tato kapitola bude pravděpodobně také specifická vzhledem k žánru jejího pojetí. Andrzej Sapkowski, jakožto autor knih s převážně fantasy tematikou, ve své husitské trilogii mísí skutečná historická fakta s fikcí, což, jak předpokládám, bude vzhledem k bádané „české“ tématice dosti komplikujícím faktorem. Nicméně věřím,
že právě tento historicko–fiktivní ráz husitské trilogie bude jedním z oněch specifických prvků, jež se mohou projevit jako jedinečné, a tudíž stojí za prozkoumání.

V druhé kapitole se budu věnovat Adnrzeji Stasiukovi a jeho přístupu k české kultuře. Jedná se o autora píšícího specifickým způsobem. Jeho přímost a nevybíravost projevu se může ukázat vzhledem ke zkoumané tématice atypická a tudíž jedinečná. Předpokládám u něj reflexe Čechů jako národa i ojedinělých případů a ukázek naší kultury i literatury.

Ve třetí kapitole se zaměřím na knihu Mercedes-Benz (z listów do Hrabala) Pawła Huelleho. Tato kniha je specifickým úkazem na současném literárním poli polské literatury. Kniha jako taková je totiž přímo věnována odkazu českého spisovatele Bohumila Hrabala a díky tomu se stává výjimečnou. Její charakter a ráz spolu s odkazy na osobu Bohumila Hrabala by měly poskytnout ojedinělou možnost nahlédnout
na způsob vnímání tvorby tohoto českého spisovatele v Polsku. Díky tomuto faktu stojí kniha Mercedes-Benz (z listów do Hrabala) za zařazení do této magisterské práce
a umožní mi poodhalit vliv Hrabalovy tvorby na polské čtenáře i spisovatele.

Ve čtvrté a poslední kapitole mé magisterské práce se zaměřím na tvorbu Mariusze Szczygła, jenž v současné době z polských spisovatelů asi nejvíce reflektuje dění v České republice. Jakožto velice schopný novinář je autorem hned dvou knih zaměřených na Českou republiku a její nedávnou minulost. Zatímco kniha Gottlad reflektuje dění související s Českou republikou (respektive s Československem) v období od konce vlivu Habsburské monarchie nad českými zeměmi až po pád komunismu, kniha Zrób sobie raj je zaměřena více na nedávné události, osoby žijící v České republice a celkový charakter Čechů. Tyto knihy jsou zajímavé svým přínosem a přiblížením české kultury polským čtenářům. Mariusz Szczygieł je v tomto naprosto specifický a propaguje českou kulturu v Polsku více, než kdo jiný. Do podobné kategorie, jako knihy Mariusze Szczygła, by spadala i tvorba Mariusze Surosze (kniha Pepiki, dramatyczne stulecie Czechów) nebo Janusze Rudnického (kniha Śmierć czeskiego psa). Jejich knihám se však vzhledem k podobnosti témat s knihami Mariusze Szczygła a omezenému rozsahu magisterské práce nevěnuji. Věřím, že jakožto zástupce této skupiny, propagující a věnující se přímo české kultuře a nedávné historii, postačí Mariusz Szczygieł. Styl a rozsah jeho literární tvorby zaměřené na Čechy je dostatečně transparentní a vykrývá stejná nebo takřka stejná témata, jako Mariusz Surosz


nebo Janusz Rudnicki. Nicméně díla těchto dvou autorů jsou zcela jistě přínosná
a doporučuji jejich zpracování v případných dalších diplomových pracích.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość