Strona główna

Materiały pomocnicze do nauczania słowotwórstwa, słownictwa i frazeologii


Pobieranie 273.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar273.57 Kb.

Beata Kieras

Materiały pomocnicze do nauczania słowotwórstwa, słownictwa i frazeologii


SŁOWNICZEK TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SŁOWOTWÓRSTWEM


Wyraz podzielny słowotwórczo – wyraz, w którym możemy wyodrębnić temat i podstawę słowotwórczą; wyraz powstały od innego wyrazu za pomocą dodanej cząstki (np. zjeść – od – jeść).

Wyraz niepodzielny słowotwórczo – wyraz podstawowy, w którym nie da się wydzielić podstawy słowotwórczej i formantu (np. dom, chłop, żyć).

Podstawa słowotwórcza – ta część wyrazu podstawowego, która weszła do wyrazu pochodnego.

Formant słowotwórczy – cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz; rozróżniamy formanty przedrostkowe, przyrostkowe, wrostkowe i zerowe (przepisać, biegacz, czytywać, skłon- Ø )

Wyraz podstawowy – ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek).

Wyraz pochodny – ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek).

Temat słowotwórczy – postać wyrazu podstawowego w wyrazie pochodnym ( np. w wyrazie rączka pochodzącym od wyrazu ręka, tematem słowotwórczym jest – rącz).

Oboczności w temacie – wymiany samogłosek lub spółgłosek w temacie wyrazu podstawowego i pochodnego ( w wyrazie rączka pochodzący, od wyrazu ręka występują 2 oboczności:

 • Samogłoskowa - ą:ę

 • Spółgłoskowa – k:cz)Rdzeń słowotwórczy – cząstka wspólna dla całej rodziny wyrazów, cząstka niepodzielna, w której mogą wystąpić oboczności, np.:

Dzień

Dziennik dzionek dzienny dniówka

Dzienniczek dziennikarz
Postacie rdzenia: dzień, dzien, dzion, dni

Oboczności w rdzeniu: ń:n; e:o; e: Ø(dzień –dniówka-wypada „e”).Rodzina wyrazów – wszystkie wyrazy mające jeden rdzeń z ewentualnymi obocznościami, np.:


Liść


/ / / \ \

Liściasty listek list listowie listopad

/ \ \


Listowny listonosz listopadowy

Postacie rdzenia: list, liść, liści

Oboczności rdzenia: ś:s; ć:t

Wyrazy pokrewne- wszystkie wyrazy mające jeden rdzeń z ewentualnymi obocznościami.


Analiza słowotwórcza wyrazu

Poniższa tabela prezentuje przykładową analizę słowotwórczą wyrazów.
WYRAZ PODSTAWOWY

WYRAZ POCHODNY
TEMAT SŁOWOTWÓRCZY W WYRAZIE POCHODNYM

FORMANT SŁOWOTWÓRCZY W WYRAZIE POCHODNYM

OBOCZNOŚCI W TEMACIE

POSTACIE RDZENIA

OBOCZNOŚCI W RDZENIU

biały

Biel

cecha

biel

zerowyø

a:e

ł;l

biał

biel

bieli

a:e;

ł:l;

ł:li

Bielić

czynność

biel

-ić(końcówka bezokolicznika)

a:e

ł:li

białawy

natężenie cechy

biał

-awy
bielutki

zdrobnienie

biel

-utki

a:e;

ł:l

białaczka
biał

-aczka
bielactwo

cecha

biel

-actwo

a:e;

ł:l

bielizna
biel

-izna

a:e;

ł:li

bielić

bielinka
biel

-inka
wybielić

czynność

bielic

wy-
bielenie

czynność

biel

-enie

li:l

bielidło

urządzenie

bieli

-dło
wybielić

wybielacz
wybiel

-acz

li:l

wybielenie

czynność

wybiel

-enie

li:l

Bielizna

bieliźniany

cecha

bieliźni

-any

z:ź;

n:ni

bieliźniarka

przedmiot

bieliźni

-arka

z:ź;

n:ni

Pisać

Pismo

czynność lub efekt czynności

pis

-mo
Pis
Pisak

przyrząd

pis

-ak
Pisanie

czynność

pis

-anie
Pisarz

wykonawca

pis

-arz
wypisać

czynność

pisać

wy-
przepisać

czynność

pisać

prze-
napisać

czynność

pisać

na-
zapisać

czynność

pisać

za-
przypisać

czynność

pisać

przy-
Pismo

pismak

wykonawca(zgrubienie)

pism

-ak
pisemko

zdrobnienie

pisem

-ko

ø:e

piśmidło

zgrubienie

piśmi

-dło

s:ś;

m:mi

Pisak

pisaczek

zdrobnienie

pisacz

-ek

k:cz

Pisarz

pisarka

nazwa żeńska

pisar

-ka

rz:r

pisarstwo

czynność

pisar

-stwo

rz:r

pisarski

nazwa dzierżawcza

pisar

-ski

rz:r

Wypisać

Wypis

czynność

wypis

ø
wypisanie

czynność

wypis

-anie
przepisać

przepis

czynność lub efekt czynności

przepis

ø
przepisanie

czynność

przepis

anie
przepisywać

czynność

przepis, ać

-yw-(formant wrostkowy)
przepis

napisać

przepisowy

cecha

przepis

ø
Napis

efekt czynności

napis

ø
napisanie

czynność

napis

-anie
Zapisać

Zapis

czynność

zapis

ø
zapisywać

czynność

zapis, ać

-yw-
Zapis

zapisek

zdrobnienie

zapis

-ek
Przypisać

przypis

efekt czynności

przypis

ø
Przypis

przypisek

zdrobnienie

przypis

-ek
Mądry

mędrzec

Nosiciel cechy

mędrz

-ec

ą:ę;

r:rz

mądr;

mędrz;

mędr

r:rz;

ą:ę

mędrek

nosiciel cechy

mędr

-ek

ą:ę

mądrość

cecha

mądr

-ość
mądrzeć

czynność

mądrz

-eć(końcówka bezokoicznika)

r:rz

mądrala

nosiciel cechy

mądr

-ala
Mądrość

mądrościowy

nazwa dzierżawcza

mądrości

-owy


I Piec

 1. ktoś, kto piecze – piekarz

 2. miejsce, gdzie się piecze – piekarnia

 3. miejsce, w którym się piecze - piekarnik

 4. czynność, gdy się piecze – pieczenie

 5. czynność dokonana – upiec

 6. czynność dokonana – wypiec


II Piekarz

 1. kobieta wykonująca zawód piekarza – piekarka

 2. coś, co należy do piekarza – piekarski

 3. zajęcie piekarza – piekarnictwo


III piekarnia

 1. mała piekarnia – piekarenka oboczność Ø: e

 2. związany z piekarnią – piekarniczy


IV wypiec

 1. czynność, gdy się wypieka – wypiekanie

 2. czynność, gdy się wypieka lub jej efekt – wypiek- Ø


Formanty przedrostkowe obcego pochodzenia
Hiper - czyli „nad” – zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: hiperprodukcja, hipermarket

Arcy – czyli „naj:”, „prze” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: arcybiskup, arcyważny

Anty – czyli „przeciw” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: antywojenny, antyteza

Pro – czyli „za” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: proeuropejski, prohitlerowski

Super – czyli „naj” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym:superwizja

Wice – czyli „w zastepstwie” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: wicedyrektor, wicemistrz. Wiceprzewodniczący

Ultra - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: ultradźwiękowy, ultranowoczesny

Kontr – czyli „przeciw” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: kontradmirał, kontratakA – czyli „bez, przeciw” - zapisujemy łącznie z wyrazem podstawowym: apolityczny, anormalny, aspołeczny

Wyrazy złożoneTakie wyrazy powstają z więcej niż jednej podstaw słowotwórczych – za pomocą tak zwanych formantów wrostkowych ( interfiksów) lub poprzez połączenie samych podstaw słowotwórczych. Wyróżniamy:

 • złożenia – czyli wyrazy, w których części znaczące (tematy słowotwórcze) połączono formantem wrostkowym” –i-; -y- lub –o-, np. :

  • woziwoda

  • listonosz
 • zrosty – taki typ wyrazów złożonych, w których poszczególne części wykazują wobec siebie zależność składniową ( tworzą związki podobne do związków między częściami zdania, np. między podmiotem a przydawką, orzeczeniem a okolicznikiem itp.) i zachowują jeden akcent, np.:

  • dobranoc - noc – jaka? – dobra ( jak podmiot z przydawką)

  • jasnozielony – zielony – jak? – jasno (jak przydawka z okolicznikiem)

  • karygodny – godny – czego? – kary (jak przydawka z okolicznikiem)


I w złożeniach, i w zrostach mogą wystąpić podobne cząstki: - i-, -y-, -o-, ale tylko w zrostach poszczególne podstawy słowotwórcze stanowią logiczną całość, np.:

  • Siarkowodór (złożenie) – gdy oddzielimy człony, stracą znaczenie: siark, o, wodór

  • Liczykrupa (złożenie) – gdy oddzielimy człony, stracą znaczenie : liczy, krupa

  • Mysikrólik (zrost)- człony tworzą całość znaczeniową – królik – jaki? - mysi • zestawienia – zachowują osobną pisownię, np.:Złożenia

Zrosty

Zestawienia

Pierworództwo

Wielkanoc

Czarna jagoda

Korkociąg

Białystok

Stare Miasto

Samouk

Widzimisię

Chustka do nosa

Noworodek

Jejmość

Maszyna do pisania

Dwuszereg

Jegomość

Boże Narodzenie

Dusigrosz

Duszpasterz

Sąd ostateczny

Stawonóg

Okamgnienie

Pralka automatyczna

Chwalipięta

Wiarygodny

Kurza ślepota

Gwiazdozbiór

Wniebowzięcie

Ameryka Południowa


Skrótowce


Skrótowce – powstają z nazw wielowyrazowych, zwykle nazw przedsiębiorstw czy instytucji, upraszczają porozumiewanie się. Wśród skrótowców wyróżniamy:

 • Głoskowce – powstałe od pierwszych głosek wyrazów tworzących pełną nazwę, np.:MON (Ministerstwo Obrony Narodowej), WOP (Wojska Ochrony Pogranicza); jeżeli głoskowiec jest zakończony na spółgłoskę, to odmienia się tak jak rzeczownik nieżywotny, np.:
  1. PAN (Polska Akademia Nauk)

  1. PAN – u

  1. PAN – owi

 1. PAN

  1. PAN – em

Msc. PANi –e

Jeżeli głoskowiec kończy się na samogłoskę, to się go nie odmienia, jeżeli brak wzorca w rzeczownikach pospolitych, np.: ŚLO (Środowiskowe Liceum Ogólnokształcące).


 • Literowce – powstałe od pierwszych liter wyrazów tworzących pełną nazwę ( czyli – PKO czytany jako pe – ka – o a nie jako pko); jeżeli głoskowiec kończy się na spółgłoskę(np.WsiP – czytane jako wsip ), to się odmienia, jeżeli kończy się na samogłoskę (np. WSP – czytane jako wuespe), to pozostaje nieodmienny.
 • Sylabowce (inaczej grupowce) – powstają od pierwszych sylab lub części sylab wyrazów tworzących pełną nazwę, np.: Rafako(Raciborska Fabryka Kotłów), Pafawag(Państwowa Fabryka Wagonów); zasady odmiany podobne jak w przypadku literowców i głoskowców.
 • Skrótowce mieszane – powstają jako kombinacje wymienionych uprzednio skrótowców:

SGPiS :es – gie(literowce) pis(głoskowiec), CPLiA: ce – pe (literowce) lia (głoskowiec).


Skrótowiec

Pełna nazwa

Typ skrótowca

Odmiana

Rzeczownik pochodny

Przymiotnik pochodny

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Głoskowiec

Jak np. „stół”
MOPS-owski

PESEL

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Głoskowiec

Jak np. „stół”NIP

Numer Identyfikacji Podatkowej

Głoskowiec

Jak np. „stół”VAT

Value Added Tax

Głoskowiec

Jak np. „stół”
VAT-owski

PAN

Polska Akademia Nauk

Głoskowiec

Jak np. „stół”
PAN-owski

SGPiS

Szkoła Główna Planowania i statystyki

Głoskowiec

Jak np. „stół”FAMA

Festiwal Artystyczny Mlodzieży Akademickiej

Głoskowiec

Jak np. „brama”GOPR

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

głoskowiec

Jak np. „stół”

GOPR-owiec
CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej

Skrótowiec mieszany

Jak np. „stół”
CBOS-owski

PZU

Państwowy Zakład Ubezpieczeń

literowiec

NieodmiennySOK

Straż Ochrony Kolei

głoskowiec

Jak np. „stół”

SOK-ista
MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

głoskowiec

Jak np. „stół”
MEN-owski

BHP

Brzpieczeństwo i Higiena Pracy

literowiec

Nieodmienny

BHP-owiec
AK

Armia Krajowa

literowiec

Nieodmienny

AK-owiec

AK-owski

RP

Rzeczpospolita Polska

literowiec

NieodmiennyBP

Bank Polski

Literowiec

NieodmiennyUJ

Uniwesytet Jagielloński

literowiec

Jak np.”stół”Polfilm

Polski Film

sylabowiec

Jak np.”stół”Skróty
Skróty – skrócone wyrazy pospolite lub wyrażenia, często stosowane w codziennym języku.

 • Jeżeli skrót kończy się na tę samą literę, na którą kończy się cały wyraz ( tzn. składa się z pierwszej i ostatniej literay) – nie stawiamy kropki na końcu, np. mgr (magister);

 • Jeżeli skrót kończy się na inną literę niż cały wyraz – stawiamy kropkę na końcu, np. prof.(profesor).

 • W przypadku skrótów od nazw wielowyrazowych:

  • Stawiamy kropkę po skrócie każdego słowa, jeżeli drugi wyraz zaczyna się od samogłoski, np.: m.in.(między innymi), n.e.(nasza era);

  • Stawiamy kropkę na końcu skrótu, jeżeli wyraz drugi albo każdy następny zaczyna się od spółgłoski, np. tj.(to jest), jw.(jak wyżej);

 • Nie stawiamy kropki po skrótach nazw jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek monetarnych, np.: kg (kilogram), m (metr), gr (grosz), l (litr), zł (złoty). Nie stawiamy również kropek po skrótach stosowanych w matematyce, fizyce i w chemii.

 • W skrótach przejętych z języka łacińskiego wszystkie litery zasadniczo zapisujemy wielkimi literami i oi każdej stawiamy kropkę, np.:P.T.(z zachowaniem należnych tytułów); N.N.(imienia nie znam); D.O.M.)Bogu Najlepszemu Największemu); A.D.(Anno Domini – Roku Pańskiego); I.N.C.(In nomine Christi – w imię Chrystusa).

 • W skrótach kończących się na spółgłoskę miękką, nie oznaczamy miękkości tej spółgłoski, jeżeli ta miękkość jest w wyrazie zaznaczona za pomocą „i”, np. mies.(miesiąc), jeżeli natomiast ta miękkość jest zaznaczona za pomocą kreseczki nad literą, to ją zaznaczamy, np. r,żeń.(rodzaj żeński).


jw.

jak wyżej

mgr

magister

tj.

to jest

dr

doktor

ww.

wyżej wymieniony

doc.

docent

wg

Według

prof.

professor

ibid.

Tamże

inż

inżynier

op.cit.

dzieło cytowane

str.

strona

p.o.

pełniący obowiązki

lek.med.

lekarz medycyny

c.o.

centralne ogrzewanie

płk

pułkownik

p.n.e.

przed naszą erą

kol.

kolega

n.

Nad

sz.p.

szanowny pan

k.

Koło

w.p.

wielmożny pan

abp.

Arcybiskup

ds.

do spraw

cdn.

ciąg dalszy nastapi

tzw.

tak zwany

itd.

I tak dalej

cv.

curriculum vitae

itp.

I ty, podobne

z.o.o.

z ograniczona odpowiedzialnością

lp.

liczba porządkowa

k.o.

kulturalno - oświatowy

npm.

nad poziomem morza

np.

na przykład

N (Płn.)

Północ

S (Płd.)

Południe

E (Wsch.)

Wschód

E (Wsch.)

Wschód


Neologizmy – czyli wyrazy nowo utworzone1.Neologizmy artystyczne – stworzone przez poetę, nieużywane w języku ogólnym (np. „straszno”, „końcówkować” itp.)

2.Neologizmy potoczne – tworzone wraz z rozwojem cywilizacji, związane z powstawaniem nowych urządzeń czy wprowadzaniem nowych pojęć.
Neologizmy słowotwórcze – do istniejących już tematów słowotwórczych dodaje się nowy formant, np.:

   • Kopiarka

   • Skaner

   • Punktowiec


Neologizmy znaczeniowe – istniejący już wyraz zyskuje nowe znaczenie, np.:

 • Mysz

 • Dysk

 • Szpilka

 • Tapeta

 • IkonaZapożyczenia – przejecie wyrazów z innych języków, np.:

 • Marketing

 • Video


Inne rodzaje wyrazów lub związków wyrazowychHomonimy – wyrazy o jednakowym brzmieniu, różniące się od siebie znaczeniem, np.:

  • Bal – zabawa albo kloc drewniany;

  • Damy – czasownik albo rzeczownik

  • Mamy – jw.

  • Że – partykuła albo spójnik

  • Ani – imię albo spójnik


Synonimywyrazy bliskoznaczne, mogą być zabarwione emocjonalnie, nacechowane dodatnio lub ujemnie, np. dom – budynek (zabarwienie neutralne)

rudera (zabarwienie ujemne)


Antonimy – wyrazy przeciwstawne
Eufemizm – słowo lub zwrot łagodzący drastyczność, dosadność lub nieprzyzwoitość zastępowanego wyrazu
Peryfraza – omówienie, opisowe ( za pomocą kilku słów) zdefiniowanie jakiegoś wyrazu


synonim

antonim

eufemizm

peryfraza

Wyraz pokrewny

zdrobnienie

Zgrubienie

Lub określenie dosadne

szczery

Prawdomówny

uczciwy

Obłudny

kłamliwy

Mijający się z prawdą

szczerośćprawdziwy

Oryginalny

naturalny

Fałszywy

sztucznyPrawdagłupi

Tępy

ograniczony

mądry

Wolno myślący

głupota

Głupiutki
Przegrać
wygraćprzegranaumrzeć

skonać

Urodzić się

Zasnąć

odejść
umieranie
Zdechnąć

Kipnąć

Kopnąć w kalendarz

Powiększyć grono aniołów

Przenieść się na łono Abrahama

gruby

Tłusty


Chudy

szczupły

Pulchny

Przy kości

puszysty

Mający znaczną nadwagę

Grubas

grubość

grubiutki

Grubas

Beczka

tłuścioch

Dobrze odżywiony

kradzież

Rabunek

grabież
Przywłaszczenie

pożyczka”


kraśćdobrze

Prawidłowo

poprawnie

Źle

negatywnie
Zgodnie z normą;

W prawidłowy sposób;

Zgodnie z oczekiwaniami;

Stosownie do wymagań


Dobro

Dobry

Dobroćnudny

Marudny


ciekawy

monotonny

Nie budzący zainteresowania;


Nuda

nudziarzbrzydki

szpetny

ładny

nieatrakcyjny
brzydotaPozbawiony uroku

Mało atrakcyjny

starzec

dziadek

młodzieniec

Nestor

senior

Człowiek w podeszłym, sędziwym wieku

Starość

Starzeć się

staruszek

Staruch

ojczyzna

kraj

obczyzna
Kraj urodzenia

Kraj lat dziecinnych

ojczyźnianywłasny

Swój

Osobisty

prywatny

cudzy
Stanowiący własność prywatną

Własnośćnic

zero

wszystko
Mniej niż zero

nicośćkatastrofa

Upadek

Zagłada

porażka

Wzlot

Triumf

zwycięstwo

niepowodzenie

Sięgnięcie dna

Katastroficzny

katastrofizmChwilowe niepowodzenie

Brak szczęścia

smutek

Żal

Melancholia

Przygnębienie

pesymizm

Radość

Szczęście

euforia

zaduma


Oddawanie się melancholii;

Popadnięcie w przygnębiający nastrój

smutny

smuteczek
przyjaciel

Kumpel

powiernik

wróg
Bratnia dusza

Przyjaźń

przyjazny
Związki frazeologiczne
Związek frazeologiczny – połączenie wyrazów mające zwykle charakter przenośny, mniej lub bardziej stały, zrozumiałe dla użytkowników danego języka.
Wyrażenie – to rzeczownik z określeniem, np.: czyste ręce, panna młoda, dobry rok.
Zwrot – to czasownik z określeniem, np.: umywać ręce, rzucić okiem.
Fraza – to połączenie wyrazów mające charakter zdania, frazami są zwykle powiedzenia i przysłowia: deszcz leje, oliwa sprawiedliwa, słowo się rzekło, idzie deszcz.


Poniższa tabela przedstawia związki frazeologiczne o rodowodzie biblijnym, antycznym i tradycyjnym.Związki o rodowodzie biblijnym

Związki o rodowodzie antycznym

Związki o rodowodzie tradycyjnym

KAINOWE PIĘTNO

PIĘTA ACHILLESA

MIEĆ WĘŻA W KIESZENI

MANNA Z NIEBA

SILNY JAK HERAKLES

MIEĆ SERCE NA DŁONI

CIEMNOŚCI EGIPSKIE

PROMETEJSKI CZYN

CZYSTE RĘCE

PLAGI EGIPSKIE

WIERNA JAK PENELOPA

BRAĆ NOGI ZA PAS

UMYWAĆ RĘCE

KOŃ TROJAŃSKI

ZACHOWAĆ KAMIENNA TWARZ

KRZYŻ PAŃSKI

MIĘDZY SCYLLĄ A CHARYBDĄ

GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM

CIERNIOWA KORONA

WZROK MEDUZY

MIEĆ DWIE LEWE RĘCE

JABŁKO ADAMA

SYZYFOWA PRACA

NABRAĆ POWIETRZA W ŻAGLE

GRZECH PIERWORODNY

TANTALOWE MĘKI

NABRAĆ WODY W USTA

PRZENIEŚĆ SIĘ NA ŁONO ABRAHAMA

PUSZKA PANDORY

MILCZEĆ JAK GRÓB

MODLIĆ SIĘ DO ZŁOTEGO CIELCA

JABŁKO NIEZGODY

PUŚCIĆ MIMO USZU

WIEŻA BABEL

CISKAĆ PIORUNAMI

NASTAWIĆ USZU

SPRZEDAĆ KOGOŚ ZA 30 SREBRNIKÓW

PODJĄĆ TYTANICZNY WYSIŁEK

OCZY WYCHODZĄ Z ORBIT


JUDASZOWE SREBRNIKI

SYRENI ŚPIEW

NOGI JAK Z WATY

KAMIENNE TABLICE

ULUBIENIEC MUZ

ZŁOTE SERCE

WDOWI GROSZ

PANICZNY STRACH

SERCE Z KAMIENIA

SYN MARNOTRAWNY

STAĆ SIĘ KASANDRĄ

MIEĆ NOSA

BŁĘDNA OWCA

SKAMIENIEĆ Z BÓLU

ZWIETRZYĆ DOBRY INTERES

APOKALIPSA

MIEĆ NAD SOBĄ MIECZ DAMOKLESA

UCHYLIĆ KOMUŚ NIEBA

HIOBOWE WIEŚCI

KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE

GRUBYMI NIĆMI SZYTE

CZTERECH JEŹDŹCÓW APOKALIPSY

PRZEKROCZYĆ RUBIKON

SPUŚCIĆ Z TONU

NIEWIERNY TOMASZ

SZATA DEJANIRY

RUSZYĆ Z KOPYTA

CHODZIĆ OD ANNASZA DO KAJFASZA

NIĆ ARIADNY

KOŃSKIE ZDROWIE

GOŁĄBEK POKOJU

PO NITCE DO KŁĘBKA

OŚLI UPÓR

DOBRY SAMARYTANIN

ZNALEŹĆ SIĘ W LABIRYNCIE

SOKOLI WZROK

MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI I WSZYSTKO MARNOŚĆ

ZNALEŹĆ WYJŚCIE Z LABIRYNTU

POKAZAĆ PAZURKI

Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJE

LOT IKARA

PÓJŚĆ PO ROZUM DO GŁOWY

MĄDROŚĆ SALOMONA

TRZY GRACJE

SŁUCHAĆ GŁOSU SERCA

ULEC POKUSIE

SMAKUJE JAK AMBROZJA

GŁUPICH NIE SIEJĄ, SAMI SIĘ RODZĄ

PRZEJŚĆ PRZEZ UCHO IGIELNE

DZIAŁA JAK NEKTAR

SIAĆ NIEPOKÓJ

ZNALEŹĆ SIĘ W RAJU

PIĘKNA JAK AFRODYTA

WSTAĆ LEWA NOGĄ

KAMIENNE TABLICE

ZACHOWYWAĆ SIĘ JAK NARCYZ

ROBOTA PALI SIĘ W RĘKACH

DAWID I GOLIAT

EROS I PSYCHE

PTASIEGO MLEKA NIE BRAKOWAŁO

STOLICA PIOTROWA

ZOSTAĆ PORAŻONYM STRZAŁĄ AMORA

STALOWE NERWY

ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ

ZACHOWAĆ STOICKI SPOKÓJ

TRZYMAĆ NERWY NA WODZY

OSTATNI BĘDĄ PIERWSZYMI

STAJNIA AUGIASZA

PUŚCIĆ FARBĘ

JAK KUBA BOGU, TAK BÓG KUBIE

DZIESIĄTA MUZA

KROWI WDZIĘK

SODOMA I GOMORA

OBLEŚNY JAK SATYR

MIEĆ MLEKO POD NOSEM

OSTATNI SPRAWIEDLIWY

ZOSTAĆ CERBEREM

CIĘŻKO MYŚLEĆ

ZMIENIĆ SIĘ W SŁUP SOLI

PLATONICZNA MIŁOŚĆ

MÓZG PARUJE

STRZEC JAK ŹRENICY OKA

WYROKI LOSU

GŁOWA PĘKA

NIE ZNASZ DNIA ANI GODZINY

KOMPLEKS EDYPA

ZDRÓW JAK RYDZ©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość