Strona główna

Mężczyzny Niewiasty


Pobieranie 13.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.77 Kb.
Wyznanie przedślubne WJP. Wincentego Woyniłowicza i WJPanny Albiny Szczotkowskiej, parafian kościoła Wielońskiego związek małżeński zawrzeć chcących przy świadkach i parochu roku 1836 m-ca lipca 22 dnia uczynione.

OdpowiedziMężczyzny Niewiasty

1º Imię własne, ojca, dziada, nazwisko, urząd miejsce i czas urodzenia, religia, parafia i wiek

1º Wincenty Woyniłowicz syn Bazylego wnuk Piotra, stanu szlachetnego, rodziłem się w r. 1815 m-ca Septembra 30, w mieście Pińsku, wyznaję Religię Rzymsko-Katolicką, mieszkam w Guberni Grodzieńskiej w Powiecie Wołkowyskim w Swisłoczy, jestem nauczycielem matematyki w Gimnazjum Swisłockim, mam lat od urodzenia 22 i jestem młodzianem

1º Albina, Stefana i Brygidy córka, Jana Teodora wnuczka Szczotkowska, stanu szlachetnego, rodziłam się we dworze Małcie 1816. roku m-ca Februarii 29 dnia – wyznaję Religię R.-Katolicką – mam od urodzenia lat 21 i jestem panną.

2º Gdzie i jacy są rodzice, krewni i opiekunowie, czy za ich wiedzą i wiadomością, z własnej woli i upodobania, bez niczyjej namowy, groźby i przymusu wstępujecie ze sobą w związek małżeński? Jak się dawno znacie, czy niejesteście ze sobą w jakimś stopniu krewni lub powinowaci, czy nie były między wami kiedy, gdzie, przy kim zaręczyny lub wzajemne sobie na małżeństwo przyrzeczenie, albo może jedno z was zaręczyło się z kim innym lub krewną wam osobą?

Moi Rodzice Bazyli i Anna z Łukaszewiczów Woyniłowiczowie, po śmierci Matki ociec naturalny opiekun mieszka w Pińsku, za którego wiedzą z własnej woli i upodobania pragnę połączyć się z Panną Albiną Szczotkowską od pół roku przeszło mnie znajomą, w żadnem pokrewieństwie i powinowactwie zemną niezostającą i mnie Roku 1836 m-ca lutego 11. dnia zaręczona i od Jey mając przyrzeczenie z nikim więcej zaręczyn nie czyniłem.

2º Moi Rodzice Stefan i Brygida z Rajuńców Szczotkowscy mieszkają w swoim dziedzicznym majątku Radopol zwanym, w Gubernii Witepskiej powiecie Rzeżyckim położonym, za Ich wiadomością, zezwoleniem i błogosławieństwem, bez żadney od nikogo namowy, groźby i przymusu, sama dobrowolnie i z własnej woli i upodobania pragnę połączyć się małżeństwem z Wpanem Wincentym Woyniłowiczem od pół roku przeze mnie znajomym w żadnem pokrewieństwie i powinowactwie zemną nie zostającym i r. 1836 m-ca Lutego 11. dnia mnie zaręczonym i na mocy jego przyrzeczenia z nikim więcey zaręczyn nieczyniłam, prócz jemu nikomu bydź żoną nieobiecywałam.

3º Może pod ostrzeżeniami lub warunkami i jakiemi mianowicie wstępujecie ze sobą w stan małżeński? I czy macie bydź nierozłącznymi sobie małżonkami, choćby jakie odkryły się wady lub nastąpiły odmiany i ubóswo?

3º Polegając na wzajemnem przyrzeczeniu i wspólney przyszłey pomocy, bez żadnych innych ostrzeżeń i warunków wstępuję w małżeństwo z WJPanną Albiną Szczotkowską i chcę z nią żyć do śmierci bez względu na wady, odmiany i ubóstwo

3º Na mocy wzajemnego prxzywiązania i wspoólneey przyszłey pomocy, bez szczególnych ostrzeżeń i warunków wstępuję w małżeństwo z panem Wincentym Woyniłowiczem i chcę bydź z nim do śmierci, choćby nastąpiły wady, odmiany i ubóstwo.

4º Czy nieczyniło z Was które ślubu czystości lub wstąpienia do zakonu, albo czy niewiecie o jakby jakiej inney między Wami w zawarciu z sobą małżeństwa przeszkodzie i czy nietrzymało jedno z was drugiego do Chrztu lub bierzmowania?

4º Ślubu czystości lub wstąpienia do zakonu nieczyniłem, o żadnej przeszkodzie niewiem i ani ja u narzeczonej WJPanny Albiny Szczotkowskiej ani ona u mnie do Chrztu nietrzymaliśmy.

4º Ślubu czystości lub wstąpienia do zakonu nieczyniłam, o żadnej przeszkodzie niewiem i ani ja u narzeczonego Pana Wincentego Woyniłowicza ani on u mnie do Chrztu lub Bierzmowania nietrzymaliśmy.

5º Czy znacie i umiecie początek i artykuły Wiary Świętej to iest Przykazań Boskich 10, Kościelnych 5, Sakramentów 7, i co kiedy Chrześcianin powinien wiedzieć i wierzyć a bez czego niemoże bydź zbawionym? Oraz modlitwy Oycze Nasz, Zdrowaś Maryo i Wierzę w Boga i czy byliście gdzie i kiedy w przedślubney spowiedzi i Ś. Komunii a dzieci swoje jak będziecie wychowywać?

To wszystko znamy i umiemy, w Wielońskim parafialnym Kościele byliśmy w przedślubney spowiedzi i Świętej Komunii – będziemy wychowywać swoje obojey płci dzieci w Bojaźni Bożej i Wierze Rzymsko-Katolickiey.

Jakowe powyższe nasze dobrowolne i rozmyślne zeznania i obowiązania przy świadkach własno-ręcznie podpisujemy.Wincenty Woyniłowicz, Nauczyciel Matematyki w Gymnazyum Swisłockim

Albina Szczotkowska


My Rodzice rzetelność spełnionych wyznań i nasze na takowe związki zezwolenie własnemi rękami stwierdzamy.

Stefan Szczotkowski – Brygida Szczotkowska
Iż podług tych pytań i odpowiedzi czyniłem examen na to się podpisuję

X.Kazimierz Szarski Dziekan pleban Wieloński
Jako powyższe zeznania są rzeteln, my obecni i znający wolność stanu i rozmyślne życzenie Nowożeńców poświadczamy

Józef Żoranowicz obywatel p-tu rzeżyckiego

Alfons Szczotkowski Koleżski Registrator

Karol ???bowski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość